Miten ennakkomaksun palautus kirjataan kassalla? Hyvä tietää!

Verkkosivusto

Ennakot ovat yrittäjien käyttämä vakiomuotoinen kaupankäyntiturva. Ne eivät koske ainoastaan ​​liiketoimia, joissa osapuolina on kaksi yritystä, vaan ne voivat maksaa myös luonnolliset henkilöt. Myynnit luonnollisille henkilöille, joilla ei ole elinkeinotoimintaa, tulee pääsääntöisesti kirjata kassakoneeseen. Veronmaksaja on siis velvollinen maksamaan yksityishenkilöltä saamansa ennakkomaksun kassalla. Saattaa käydä niin, ettei myyntiä tapahdu. Miten ennakkomaksun palautus sitten pitää kirjata kassalla?

Ennakkomaksu yksityishenkilöltä ja kassarekisteri

Art. 19a kohta. arvonlisäverolain 8 §:n mukaan, jos maksu on kokonaisuudessaan tai osa siitä saatu ennen tavaran tai palvelun toimittamista, erityisesti: ennakkomaksu, ennakkomaksu, ennakkomaksu, osamaksu, rakennus- tai asumisosuus ennen osuuskuntaoikeuden perustamista. asunnon tai tilan muuhun tarkoitukseen, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta saadun määrän suhteen.

Tästä säännöstä on poikkeuksia esimerkiksi kunnallis- tai vuokrapalveluiden osalta (arvonlisäverolain 19 a §:n 5 momentin 4 kohta).

Yrittäjän tulee pääsääntöisesti ostaa tulevaa tavarantoimitusta tai tulevaa palvelun tarjoamista varten saamansa ennakkomaksu luonnolliselta henkilöltä kassasta. Tämä velvoite syntyy, kun maksu kokonaisuudessaan tai osa siitä on vastaanotettu. Ennakkomaksun arvonlisäverokannan määrää sen tapahtumatyyppi, josta ennakko maksettiin. Kuitissa tulee olla sen tavaran tai palvelun nimi, jota ennakkomaksu koskee. Lisäksi kannattaa muistaa, että ennakkomaksujen verovelvollisuus syntyy vasta, kun ne maksetaan tiettyyn tapahtumaan. Art. 3 sek. Valtiovarainministerin kassakoneasetuksen 2 §:
"Saamisen (maksun) vastaanottaminen kokonaan tai osittain ennen myyntiä on kirjattava sen vastaanottamisen yhteydessä".

Ennakkomaksun palautus kassalla yksityishenkilöltä

Kassakoneella ei voi korjata jo kirjattuja tapahtumia. Puolassa voimassa olevissa säännöksissä ei myöskään nimenomaisesti viitata tapaan, jolla kassakoneessa on dokumentoitava liiketoimia harjoittamattoman luonnollisen henkilön ennakkomaksun palautus. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, että yksityishenkilöltä saadun ennakkomaksun palautus tulee esittää, minkä ansiosta yrittäjä "palauttaa" aiemmin maksaman arvonlisäveron. Yrittäjän tulee varmistaa, että asiakas on saanut ennakkomaksun. Sen selvittämiseksi, miten verovelvollisen tulee menetellä, jos ennakkomaksu palautetaan aiemmin kassalla olleelta yksityishenkilöltä, kannattaa viitata yksilölliseen tulkintaan 26.7.2013, IPPP2 / 443- 471 / 13-2 / RR, jonka on myöntänyt Varsovan Skarbowan kamarin johtaja.

Tulkinnan kohteena on kysymys siitä, pitäisikö luonnolliselle henkilölle palautetut rahat kirjata tavara- ja palvelupalautus- ja hyväksyttyjen reklamaatioiden tai ilmeisten virheiden rekisteriin, ja tilanne koskee verkkokauppaa pitävää hakijaa, joille asiakkaat maksavat rahaa pankkitilille. Liiketoimet rekisteröidään kassakoneella, mutta joskus niitä ei tapahdu. Asiakas saa sitten hyvityksen tilauksen osasta, jota ei voida toteuttaa, tai koko tilauksesta.

Varsovan verokamarin johtaja toteaa seuraavaa:
"Hakemuksessa mainittuihin olosuhteisiin viitaten on huomioitava, että edellä mainitussa määräyksessä todetaan, että tavaroiden palautukset ja hyväksytyt tavara- ja palvelureklamaatiot sekä ilmeisen virheen sattuminen tulee kirjata erilliseen kirjanpitoon. On kuitenkin huomioitava, että käytännössä voi syntyä tilanteita, joista ei ole säädetty edellä mainitussa levyt, ts. hakijan itsensä tilanteesta. Tällöin tavarapulaan kuuluvan summan palautus on sallittua sisällyttää - erillään edellä mainituista 3 §:n säännöksissä tarkoitetuista tiedoista. kassaasetuksen 4-6 kohdat, jotka ovat perustana ilmoituksen oikealle laatimiselle. Näin ollen hakija on velvollinen palauttamaan rahat luonnolliselle henkilölle koko tilauksen tai osan tilauksesta johtuen oikaisurekisteristä, erillään tavaranpalautusrekisteristä ja hyväksytyistä tavaroista ja palveluista. ja ilmeisten virheiden rekisteriin, on mainittava, että sen käyttäytyminen ei ole sidottu 3 §:n 3 momentin säännöksistä johtuviin määräyksiin. kassaasetuksen 4-6 ”.

Siteeratun tulkinnan perusteella voidaan siis päätellä, että ennakkomaksun palautus kassakoneeseen tulee sisällyttää kassakoneeseen laadittavaan erilliseen myyntiä koskevaan oikaisupöytäkirjaan, joka on perustana kassakoneen oikealle valmistelulle. ilmoitus. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Korjaustiedot - ennakot palautettu

Tietueita, jotka osoittavat ennakkomaksun palautuksen kassalla, ei ole säännelty kassaasetuksessa eikä arvonlisäverolaissa. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisella on jonkin verran vapautta tällaisten kirjanpidon pitämisessä, mutta on kuitenkin pidettävä mielessä, että oikaisurekisterin sisältämien tietojen laajuus, jossa verovelvollinen näyttää ennakon palautuksen kassalla , ei vain salli JPK_7-tiedoston oikeaa valmistelua, vaan myös tunnistaa yksiselitteisesti siinä ilmoitetut tapahtumat.

Kassakoneeseen kirjattujen myyntiä koskevien oikaisujen, erityisesti kuittien perusteella dokumentoitujen ennakkojen palautusten, tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • ennakkomaksun vastaanotto- ja palautuspäivä;

  • kuitin numero;

  • tavaran tai palvelun nimi;

  • palautettu määrä (brutto) ja sitä vastaava arvonlisäveron arvo;

  • syy ennakkomaksun palauttamiseen;

  • oikaisurekisterin laatimispäivä;

  • pöytäkirjan laatijan allekirjoitus.

Ennakot dokumentoidaan laskulla - miten ne kirjataan kassakoneeseen?

Kassakoneella kirjattuja luonnollisille henkilöille myyviä yrittäjiä pyydetään usein laskuttamaan kuittia. Siksi voi käydä niin, että kassakoneeseen merkitystä ennakkomaksusta on myös laadittu lasku. Ennakkomaksun palauttaminen kassalla sekä kuitilla että laskulla dokumentoituna edellyttää tapahtuman kirjaamista asianmukaisiin korjauspöytäkirjoihin (kuvattu edellisessä kappaleessa).

Palaa kuitin ja JPK_V7:n laskuun

Uusi, 1.10.2020 alkaen pakollinen yhtenäisen tarkastustiedoston rakenne JPK_V7-tiedoston muodossa toi velvollisuuden merkitä verokuittiin lähetettävät laskut FP-tunnuksella. Kuitille merkinnällä FP laaditut laskut näkyvät vain tiedoston tietueosassa, mikä tarkoittaa, että ne eivät vaikuta siihen sisältyviin arvoihin. Jos laskulle palautetaan kuitille, valtiovarainministeriö ilmoittaa kaksi mahdollista tapaa oikaista myyntiä:

  • oikaisulaskun antaminen tunnisteella "FP" ja laskun/lisäyksen tunnustaminen kassaraportin kokonaisarvon korjauksen perusteella,
  • oikaisulaskun laatiminen ilman tunnistetta "FP" ja jättämättä huomioimatta kassaraportin kokonaisarvoa, jos korjaus on pienentyvä. Kasvavan korjauksen tapauksessa se on määrättävä kassakoneeseen.

Kirjaukset ennakkomaksuista kassakoneessa - esimerkkejä

Esimerkki 1.

Rouva Magdalena johtaa kenkäkauppaa – paikallaan ja verkossa. Varauksen yhteydessä asiakkaan tulee maksaa tilauksesta ennakkomaksu. Magdalena laskuttaa maksetut ennakot kassalla niiden vastaanottopäivänä. Loppuosan summasta asiakkaat voivat maksaa kenkiä noudettaessa. Sattuu, että myyntiä ei tapahdu mm. sopivan koon puute tai asiakkaan päätöksen muutos. Kuluttaja saa tällöin ennakkomaksun takaisin. Miten Magdalenan tulee kirjata ennakkomaksun palautus kassakoneeseen, joka on todistettu kuitilla?

Ennakkomaksun palautus kassalla tulee kirjata tekemällä ennakkomaksujen palautuksista lisäpöytäkirja. Rekisterit voidaan säilyttää missä tahansa muodossa (paperilla tai sähköisesti), mutta niiden tulee sisältää tiedot, jotka mahdollistavat tapahtuman yksiselitteisen tunnistamisen.

Esimerkki 2.

Miten esimerkin 1 Magdalenan tulee näyttää ennakkomaksun palautus luonnolliselta henkilöltä, joka on todistettu sekä kuitilla että laskulla?

Tilanteessa, jossa vastaanotettu ennakkomaksu on dokumentoitu sekä kuitilla että laskulla, Magdalena voi laatia korjauslaskuja (JPK_V7-tiedostossa tunnuksella FP) ja lisäksi pienentää kassaselostetta hyvityksen arvolla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luonnollisilta henkilöiltä saadut ennakot on yleensä kirjattava kassakoneeseen. Verovelvollisuus syntyy kuitenkin vasta, kun ennakkomaksut suoritetaan tiettyyn liiketoimeen.