IP Box - 5% tuloverokanta

Verkkosivusto

Lainsäätäjä pyrkii rohkaisemaan yrittäjiä luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ottamalla käyttöön lisähelpotuksia tähän tarkoitukseen. T&K-verohelpotuksen lisäksi on äskettäin otettu käyttöön uusi - IP Box - eli 5 %:n edullinen tuloveroprosentti määrätyistä immateriaalioikeuksista saaduille tuloille. Kuka voi hyödyntää mainitun verohelpotuksen ja onko se turvallinen ratkaisu?

Mikä on Innovation Box -verohelpotus ja milloin se on tehokas?

IP Box -helpotus otettiin käyttöön 23.10.2018 arvonlisäverolain, arvonlisäverolain, veroasetuslain ja eräiden muiden lakien muutoksen yhteydessä ja käytännössä se on ollut voimassa 1.1.2019 alkaen.

Art. ALV-lain 30ca pykälän mukaan tämä helpotus tarkoittaa sitä, että yrittäjät käyttävät 5 %:n tuloverokantaa osana ei-maatalouden tutkimus- ja kehitystoimintaa patentin tai muun suojalain piiriin kuuluvista määritellyistä immateriaalioikeuksista saaduista tuloista. . Alennetun tuloverokannan soveltaminen on mahdollista vain tuloihin, jotka on saatu oikeutetuista immateriaalioikeuksista. Mikäli veronmaksaja siis harjoittaa toimintaansa myös muuta ei-hyväksyttävään immateriaalioikeuksiin liittyvää toimintaa, tältä tililtä ansaitut tulot verotetaan valitun verotusmuodon mukaisten tuloverokantojen mukaan.

Kuka voi hyödyntää alennuksen?

Jotta voit hyödyntää alennuksen, sinun on täytettävä tietyt ehdot:

  1. veronmaksaja harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa;
  2. tuottaa hyväksytyn immateriaalioikeuden (qualified immateriaalioikeus) tämän toiminnon puitteissa;
  3. pitää erillistä kirjanpitoa, joka mahdollistaa IB:n luomiseen liittyvien toimien tarkistamisen.

Selvitetään siis ensin, mitä tutkimus- ja kehitystoimintaa ja tukikelpoisia IB:itä ovat.

Mitä on tutkimus- ja kehitystoiminta?

Art. PIT-lain 5a 38 momentin mukaan tutkimus- ja kehitystoimintana pidetään luovaa toimintaa, joka sisältää systemaattisesti tehtävää kehitystyötä tai tieteellistä tutkimusta, joka myötävaikuttaa tiedon lisäämiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen.

Edellä olevassa määritelmässä tarkoitetut kehitystyöt ovat kaikkea toimintaa, joka koostuu hallussa olevan tiedon käyttämisestä innovatiivisten ratkaisujen luomiseen ja niiden parantamiseen, jotka eivät ole luonteeltaan säännöllisiä tai rutiiniluonteisia. Toisaalta tieteellinen tutkimus määritellään luonteeltaan omaperäiseksi tutkimukseksi, joka edistää uuden tiedon ja taitojen saavuttamista. Tieteellinen tutkimus ymmärretään uuden tiedon ja taitojen hankkimiseksi ja soveltamiseksi uusien ratkaisujen luomiseen, kun taas kehitystyöllä olemassa olevien tietojen ja taitojen hyödyntäminen.

Mikä on hyväksytty IP?

IP Box -kevennyksen soveltaminen määrää pätevän IPR:n eli immateriaalioikeuksien luomisen ei-maatalouden liiketoimintaan.

Art. 30ca kohdan 2 alakohdan mukaan immateriaalioikeuksia pidetään:
"1) patentti,
2) hyödyllisyysmallin suojaoikeus,
3) oikeus rekisteröidä teollinen malli,
4) oikeus rekisteröidä integroidun piirin topografia,
5) lisäsuoja lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen patentille,
6) oikeus rekisteröidä lääkevalmiste ja kaupankäynnin kohteeksi otettu eläinlääke,
7) kasvilajikkeiden oikeudellisesta suojelusta 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa laissa (Lakilehti 2018, kohta 432 ja 2020, kohta 288) tarkoitettu yksinoikeus,
8) tekijänoikeus tietokoneohjelmaan
- jolle myönnetään oikeussuojaa sellaisten erillisten asiakirjojen tai ratifioitujen kansainvälisten sopimusten määräysten perusteella, joissa Puolan tasavalta on osapuolena, ja muiden sellaisten kansainvälisten sopimusten perusteella, joissa Euroopan unioni on osapuolena ja joiden suojan kohde on luotu , jonka veronmaksaja on kehittänyt tai parantanut osana tutkimustoimintaansa kehittävä". Voidakseen hyödyntää IP Box -helpotusta, verovelvollisen on osallistuttava pätevän IPR:n luomiseen luomalla, kehittämällä tai parantamalla sitä osana tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Esimerkki 1.

Arturilla on yritystoimintaa, johon kuuluu potilaiden rutiinitutkimuksia osana sairauksien hoitoa. Toimintaa toteutetaan systemaattisesti. Voidaanko Arturin toimintaa pitää tutkimus- ja kehitystyönä?

Ei, vaikka toimintaa toteutetaan systemaattisesti, ne eivät ole luovia, ja on vaikea määrittää, lisäävätkö ne uutta tietämystä, jota voidaan käyttää uusien teknologioiden luomiseen. Arturin harjoittama toiminta on rutiinilääkärin toimintaa eikä tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Esimerkki 2.

Osana toimintaansa Julia tutkii erityisiä lääketieteellisiä tapauksia löytääkseen uuden lääkkeen ja selvittääkseen sen sivuvaikutukset. Tekeekö Julia tutkimusta ja kehitystä?

Kyllä, Julian toimintaa voidaan pitää luovana, koska se koostuu uuden lääkkeen keksimisestä. Lisäksi se on systemaattista ja edistää tiedon ja taitojen palauttamista.

Erikoiset tiedot ja IP Box helpotus

IP Boxin käytön mahdollistava tekninen edellytys on erityistä verokirjanpitoa pitävä yrittäjä. IP Boxin tarkoituksia varten erotetut tiedot tulee säilyttää asianmukaisella tavalla ja sisältää kaikki tiedot koskien:

  • saavuttaneet tulot,
  • aiheutuneet kustannukset;
  • tulo;
  • sakka;
  • tulot, joihin sovelletaan edullista 5 prosentin verokantaa;
  • muut tulot (ei 5 %:n alv-kantaa).

Yllä olevien tietueiden säilytysmuotoa ei ole määritelty, mutta on tärkeää, että ne säilytetään asianmukaisesti ja luettavalla tavalla ja että ne sisältävät kaikki vaaditut tiedot.

Verohelpotuksen selvitys ennakkomaksuna vai vuosittaisessa veroilmoituksessa?

Tietyt ehdot täyttävä yrittäjä voi hyötyä 5 prosentin tuloverokannasta. Tämän helpotuksen selvitys tehdään kuitenkin vasta vuosittaisessa veroilmoituksessa. Sitä ei voi käyttää vuoden aikana laskettaviin tuloveroihin. Näin yrittäjä laskee tuloveron ennakkomaksut voimassa olevien sääntöjen perusteella, kun taas 5 %:n verokantaa voidaan soveltaa vasta vuoden päätyttyä tämän vuoden veroilmoituksessa erikseen pidetyn kirjanpidon perusteella. kelpuutetun IP:n tuotannosta saadut tulot. Art. 30ca sek. PIT-lain 4 §:
"Hyväksytystä immateriaalioikeudesta saatujen tulojen määrä määräytyy verovuonna saavutetun hyväksytyn immateriaalioikeuden tulon ja kaavan mukaan lasketun suhdeluvun tulona:
(a + b) * 1.3
                                                                  _______________________
a + b + c + d
joissa yksittäiset kirjaimet edustavat veronmaksajalle tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia:
a - verovelvollisen suoraan suorittama tutkimus- ja kehitystoiminta, joka liittyy määrättyyn immateriaalioikeuteen,
b - muiden kuin a alakohdassa mainittujen määrättyyn immateriaalioikeuteen liittyvien tutkimus- ja kehitystöiden tulosten hankkiminen. d, Art. 23 m kappaleesta 1 piste 3,
c - muiden kuin a alakohdassa mainittujen määrättyyn immateriaalioikeuteen liittyvien tutkimus- ja kehitystöiden tulosten hankkiminen. d, Art. 23 m kappaleesta 1 piste 4,
d – verovelvollisen suorittama määrätyn immateriaalioikeuden hankinta”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 3.

Tammikuusta 2020 lähtien Ewelina on tehnyt tutkimus- ja kehitystoimintaa ja luo pätevän IB:n. Täyttää IP Box -verohelpotuksen soveltamisen ehdot. Miten sen pitäisi tällaisessa tilanteessa laskea tuloveron ennakot? Milloin on mahdollista soveltaa 5 % verokantaa?

Rouva Ewelina laskee tuloveron ennakkomaksut perusverokannan mukaan. Toisaalta IP Boxin verohelpotuksen 5 %:n verokanta on käytettävissä vuoden 2020 veroilmoituksessa ja 14 %:n erotus on veron liikamaksu. Ewelina ei kuitenkaan saa unohtaa pitää erillistä kirjanpitoa vuoden aikana, jotta hän voi hyödyntää yllä olevia etuja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että IP Box -alennuksen hyödyntäminen edellyttää ehtojen täyttämistä. Yrittäjien tulee kuitenkin suhtautua tähän mieltymykseen varoen ja analysoida tarkasti tietty tapaus, sillä ei ole selkeästi määritelty, mitkä toiminnot ja toiminnot voivat hyötyä helpotuksesta. Valtiovarainministerin 15.7.2019 julkaistu IP Box -selitys voi olla avuksi päätöksessä. Lisäksi varmuuden vuoksi kannattaa hakea yksilöllistä tulkintaa tähän tapaukseen.