Varasto, eli fyysinen varasto joulukuun lopussa

Verkkosivusto

Tuloista ja kuluista verokirjaa pitävät yrittäjät ovat velvollisia laatimaan vuoden lopussa fyysisen inventaarion, jota käytännössä kutsutaan myös inventaarioksi tai inventaarioksi. Säännöt ja sen toteuttamistapa on määritelty tulo- ja menokirjanpitoasetuksessa. Tarkista mikä on inventaario ja miten se tulee sisällyttää oikein?

Varasto, eli fyysinen varasto

Koska se johtuu suoraan 27 §:stä. 1 yllä asetuksen mukaan verovelvollisten on laadittava ja kirjattava inventaariokirja:

 • tammikuun 1. päivänä
 • jokaisen verovuoden lopussa,
 • verovuoden toiminnan alkamispäivänä,
 • jos oikeus kiinteään tuloverotukseen menetetään verovuoden aikana,
 • jos osakkeenomistaja vaihtuu,
 • jos osakkeenomistajien osakkeiden osuus muuttuu,
 • yrityksen purkamisajankohtana.

Luonnon inventaario on yhteenveto seuraavien ainesosien todellisesta määrästä, eli:

 • kaupalliset tavarat,
 • perus- ja apuaineet (raaka-aineet),
 • puolivalmiita tuotteita,
 • Työn alla,
 • valmistuneet tuotteet,
 • pulaa ja hukkaa.

Inventaarioon sisältyvä omaisuus on arvioitava viimeistään 14 päivän kuluessa sen valmistumisesta. Materiaalien ja kauppatavaroiden arvostus tulee suorittaa inventointipäivän osto- tai hankintahintojen tai markkinahintojen mukaan (jos ne ovat osto- tai hankintahintaa alhaisemmat). Puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden arvostuksessa otetaan huomioon valmistuskustannukset, kun taas alkuperäisen arvonsa menettäneet puutteet arvostetaan arviona (edellisen hyödyn kannalta). § 29 kohta 6 § tulo- ja menokirjanpidosta
Veronmaksaja on velvollinen tekemään arvonlisäyksen viimeistään 14 päivän kuluessa inventaarion päättymisestä. Yrittäjän tulee inventaariota tehdessään huomioida myös tavarat, jotka ovat verovelvollisen omaisuutta, mutta jotka inventointipäivänä ovat yrityksen ulkopuolella, sekä hänen hallussaan olevat ulkomaiset tavarat. Jälkimmäisiä ei arvosteta – on vain tarpeen ilmaista ne määrällisesti inventaariossa ja ilmoittaa niiden omistajista. Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset arvioivat arvonlisäveron vähennyskelpoiset tavarat nettomääräisesti. Jos verovelvollisella ei kuitenkaan ollut arvonlisäveron vähennysoikeutta, tulee arvostus tehdä bruttomääräisenä.

Ennen toiminnan aloittamista ostetut kaupalliset tavarat

Usein käy niin, että yrittäjät ostavat kaupallisia tavaroita, jotka he sitten haluavat sisällyttää KPiR:ään ennen liiketoiminnan aloittamista. Valitettavasti aiemmin ostettuja tavaroita ei voi postittaa suoraan kuluihin. Yrittäjät voivat tehdä tämän vain laatimalla alustavan inventaarion toiminnan alkaessa ja sisällyttämällä nämä osat mukaan. Varaston komponentit tulee arvottaa seuraavasti:

 • kauppahinta (netto - jos on vähennysoikeus, brutto - jos ei ole vähennysoikeutta),
 • arvot inventaariopäivänä (jos se on alhaisempi kuin ostohinta).

Loppu- ja alkuinventaari

Kuten aiemmin mainittiin, inventaario on valmisteltava, jotta verovuosi voidaan päättää 31. joulukuuta. He eivät pääsääntöisesti ole velvollisia ilmoittamaan tästä seikasta veroviraston päällikölle, kuten alkuperäisen inventaarion tapauksessa. Lisäksi, jos verovelvollinen on tehnyt inventaarion vuoden lopussa, hänen ei tarvitse tehdä sitä tammikuun 1. päivään, koska loppuinventaari on myös alkuinventaari. Näin ollen KPiR:ään vuoden lopussa (eli 31. joulukuuta) kirjattu fyysiseen varastoon sisältyvien komponenttien tila on myös ensimerkintä seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.

Toisaalta 1. tammikuuta toimintansa aloittaneet verovelvolliset ovat velvollisia toimimaan toisin, koska he eivät vuoden lopussa tehneet fyysistä inventaariota, joten he ovat velvollisia tekemään alustavan inventaarion. Fyysisen inventaarion laatimisvelvollisuus verovuoden 1. tammikuuta ei koske niitä verovelvollisia, jotka ovat tehneet inventaarion edellisen verovuoden lopussa. Tällöin kirjataan verovuoden tammikuun 1. päivän varaston sijaan edellisen verovuoden 31. joulukuuta varastoon. Kertamaksuna verotettavat verovelvolliset vapautettiin 1.1.2019 alkaen verovuoden lopussa suoritettavasta inventaariosta, minkä vahvistaa laki tiettyjen lakien muuttamisesta yrittäjien verotuksen ja talouden yksinkertaistamiseksi. laki. Esimerkki 1.

Herra Robert johtaa yksityistä yritystä. 31. joulukuuta hän valmisteli lopullisen inventaarion ja teki merkinnän tulo- ja kulukirjaan. Onko herra Robert tällaisessa tilanteessa velvollinen tekemään uuden inventaarion 1. tammikuuta?

Ei, jos verovelvollinen on tehnyt inventaarion vuoden lopussa, se on pääsääntöisesti myös seuraavan verovuoden alustava inventaario.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Fyysiset varastotuotteet

Fyysinen inventointi on laadittava huolellisesti ja pysyvästi, täytettävä ja allekirjoitettava inventointiin osallistuvien henkilöiden allekirjoituksin. §:ssä 28 sek. KPiR:n ylläpitoa koskevan asetuksen 2 §:n mukaan luetteloon sisällytettävät tiedot on määritelty yksityiskohtaisesti, mukaan lukien:

 • laitoksen omistajan nimi ja sukunimi (yrityksen nimi),
 • inventaarion päivämäärä,
 • varastolomakkeen peräkkäisten nimikkeiden lukumäärä,
 • kohdassa lueteltujen tavaroiden ja muiden ainesosien yksityiskohtainen kuvaus. 27,
 • mittayksiköt,
 • väestönlaskennan aikana löydetyt määrät,
 • hinnat zlotyina ja grosseina mittayksikköä kohti,
 • arvot, jotka saadaan kertomalla tuotteen määrä sen yksikköhinnalla,
 • varaston kokonaisarvo.

Inventoinnin lopussa lauseke "Inventoiminen on suoritettu asentoon ...", inventaarion tekijöiden allekirjoitukset ja laitoksen omistajan tai osakkaiden allekirjoitukset.

Varaston syöttäminen wFirma.pl-järjestelmään

wFirma.pl-järjestelmän käyttäjät voivat syöttää sen tehtyään fyysisen inventaarion välilehdellä: TIETOJA »PALAUTUKSET» ADD REMANENT, jossa näkyviin tulevasta ikkunasta valitaan varaston tyyppi eli LOPULLINEN ja syötetään päivämäärä ja arvo. . Varaston arvo sisällytetään Tulo- ja menokirjan sarakkeeseen 15.