Veron tulkinta - tyypit, luokittelu ja soveltaminen

Palvelus

Mikä on verotulkinta? Selitämme tämän asian tärkeitä asioita yrittäjille - tulkintojen luokittelu, soveltaminen ja kieltäytymismahdollisuus. Yrittäjä, ota selvää ja hoida veroasioistasi.

Veroasetuslain (jäljempänä OrdPU) 1a luku säätelee verotulkinnan instituutiota ratkaisuna, joka auttaa verovelvollista verosäännösten soveltamisessa. OrdPU:n 14 a §:n 1 momentissa todetaan, että valtiovarainministerin on pyrittävä varmistamaan, että veroviranomaiset soveltavat verolainsäädännön säännöksiä yhdenmukaisesti, erityisesti:

 1. niiden tulkitseminen viran puolesta tai pyynnöstä (yleiset tulkinnat);
 2. antaa viran puolesta yleisiä selvityksiä verolain säännöksistä näiden säännösten soveltamisesta (veroselitykset) - ottaen huomioon tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön.

Tulkinnan luokittelu

Tulkinnat jaetaan kahteen tyyppiin: yleisiin ja yksilöllisiin. Ensimmäiset ovat valtiovarainministerin yleisiä tulkintoja (Art. 14a OrdPU) ja toiset ovat yksittäisiä tulkintoja (Art. 14b § 1), jotka on antanut kansallisten verotietojen johtaja.

Yksittäiset tulkinnat liittyvät verovelvollisen (maksajan, perijän) oikeuteen pyytää Verohallinnon johtajalta kirjallinen tulkinta verolain säännösten soveltamisesta yksittäistapauksissaan. Yleiset tulkinnat eivät nimensä mukaisesti viittaa tiettyyn verovelvollisen esittämään tosiasialliseen tai oikeudelliseen asemaan. Ne ovat luonteeltaan abstrakteja ja yleisiä, eli ne liittyvät tietyntyyppisiin tosiasiallisiin tai oikeudellisiin tilanteisiin ja tiettyihin vastaanottajaryhmiin. Yleisen tulkinnan noudattamisesta johtuva verovelvollisen suoja on sama kuin yksittäisistä tulkinnoista johtuva suoja.

Hakemus yleistä tulkintaa varten

Suurin ero on siinä, että verovelvollisen yleistulkintahakemus ei ole pyyntö, joka edellyttää valtiovarainministerin esittämistä. Se on tapa viestiä ongelmasta, joka on syntynyt esimerkiksi veroviranomaisten esittämien eriävien kannanottojen vuoksi.

Jo yleistä tulkintaa koskevassa hakemuksessa pitäisi olla perustelu yleistulkintatarpeelle.

Yleistulkintahakemuksen tulee sisältää seuraavat seikat:

 • asian esittely ja maininta yleistä tulkintaa vaativista verolainsäädännön säännöksistä;
 • viittaus verolainsäädännön epäyhtenäiseen soveltamiseen tietyissä päätöksissä, säännöksissä ja yksittäisissä tulkinnoissa, jotka veroviranomaiset ovat antaneet samoissa tosiseikoissa tai tulevissa tapahtumissa ja samoissa oikeusvaltioissa.

Yleisten tulkintojen tarkoituksena on välttää eroavaisuudet verolainsäädännön tulkinnassa sekä vero- ja oikeudellisten tilanteiden erilainen muotoutuminen eri yhteisöissä.

Yksilöllinen tulkinta

Verolain yksittäiset tulkinnat antaa Verotiedot. Asian käsittely alkaa hakemuksen jättämisestä suoraan Verohallinnon johtajalle. Tulkkaushakemuksen lomakkeen muodossa (ORD-IN-lomake) voivat jättää:

 • luonnollinen henkilö;
 • laillinen ihminen;
 • toinen yhteisö, jonka toimintaan sovelletaan verolakia.

Lisäksi joukko veronmaksajia voi hakea tulkintaa. Itse hakemuksen voi jättää henkilökohtaisesti, kirjeitse ja sähköisessä muodossa eli ePUAP:n kautta - allekirjoittamalla hakemuksen luotettavalla profiililla.

Edellytys tyhjentävän tosiasiatilan esittämiselle

Art. 14b § 3 Yksilötulkintahakemuksen jättävä OrdPU on velvollinen esittämään kattavasti nykyisen tilanteen tai tulevan tapahtuman sekä esittämään oman kantansa tämän todellisen tilan tai tulevan tapahtuman oikeudelliseen arvioon. Tyhjentävästi esitetty (todellinen tai odotettu) tosiasiatila on sellainen, jonka perusteella voidaan antaa varmaa ja perusteetonta tietoa verolainsäädännön soveltuvuudesta yksittäistapauksessa, tarvittaessa myös operatiivisesti tulkitsemalla asiaa koskevia säännöksiä. katso korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 27. toukokuuta 2015, II FSK 1201/13, Legalis).

Tämän ehdon täsmällinen täyttyminen on välttämätöntä, koska viranomaista sitovat hakemuksessa esitetyt tosiasiat tai tulevat tapahtumat. Viranomaisella ei ole oikeutta puuttua millään tavalla tulkintapyynnössä esitettyihin tosiasioihin (Gdańskin hallinto-oikeuden tuomio 27.4.2011, I SA / Gd 140/11, Legalis). Jos tältä osin on puutteita, viranomainen voi pyytää kirjeen muotopuutteiden täydentämistä tosiseikkojen tai tulevan tapahtuman osalta. Tällöin viranomainen ei voi vaatia hakijaa muuttamaan tulkintahakemuksessa esitettyä todellista tilaa (tulevaa tapahtumaa) tai todellisen tilan (tulevaisuuden tapahtuman) oikeudellista arviota (Krakovan hallinto-oikeuden tuomio) 19. helmikuuta 2014. I SA / Kr 1803 / 13, Legalis).

Tosiasioiden kattava esittäminen on tärkeää siihen sovellettavan verolainsäädännön tulkinnan oikeudellisten seurausten kannalta. Se, että verovelvollinen soveltaa todellisesta tilasta poikkeavaa tulkintaa, ei suojele veronmaksajaa 1999/2004 3 §:stä johtuvien periaatteiden nojalla. 14k ja taide. 14m OrdPU.

Hakemuksen lausunto

Toinen tulkkauspyynnön muodollinen osa on lausunto, joka on annettu rikosoikeudellisen vastuun uhalla väärästä lausunnosta. Lausunto sisältää tiedot siitä, että hakemuksen jättöpäivänä tulkintapyynnön kohteena olevat seikat eivät ole vireillä olevan veromenettelyn, verotarkastuksen, verotarkastusviranomaisen tarkastusmenettelyn kohteena ja että tältä osin asia sen olemusta ei ole ratkaistu veroviranomaisen tai verovalvontaviranomaisen päätöksessä tai päätöksessä.

Väärän ilmoituksen antamisen tapauksessa annetulla verotulkinnalla - yksityishenkilö - ei ole oikeusvaikutuksia (OrdPU:n 14b § 4 §). Oikean ilmoituksen toimittaminen on välttämätöntä, kuten artiklan 1 kohdan mukaisesti. PU 14b 5 §:n mukaan yksittäistä tulkintaa ei anneta niistä tosiseikoista, jotka ovat tulkintapyynnön jättöpäivänä vireillä olevan veromenettelyn, verotarkastuksen, tulli- ja veroviranomaisen tarkastusmenettelyn kohteena, tai kun asia on tältä osin sisällöltään ratkaistu päätöksellä tai määräyksellä.

Maksutodistus

Hakemukseen on liitettävä todiste 40 PLN:n hakemusmaksun suorittamisesta. Jos yksittäistä tulkintaa koskevassa hakemuksessa on erillisiä tosiasioita tai tulevia tapahtumia, maksu peritään jokaisesta hakemuksessa esitetystä erillisestä tosiasiallisesta tai tulevasta tapahtumasta.

Kun tulkkauspyyntö ei täytä vaatimuksia

Jos hakemus ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia (esim. maksua ei ole suoritettu määräajassa (7 päivää hakemuksen jättämisestä), ei ole annettu selkeää ja täsmällistä kuvausta tosiseikoista), viranomaisen tulee pyytää hakijaa. täydentämään hakemuksessa olevia puutteita. Jos hakemusta ei täydennetä seitsemän päivän kuluessa, viranomainen jättää sen käsittelemättä.

Vasteaika

Tulkkauksen odotusaika voi olla jopa 3 kuukautta. Joissain tapauksissa sitä voidaan jatkaa verovelvollisen veroviranomaisen kehotuksesta hakemuksen muotopuutteiden täydentämiseksi. Annettu tulkinta sisältää tyhjentävän kuvauksen hakemuksessa esitetystä tosiasiatilasta tai tulevasta tapahtumasta ja arvion hakijan asemasta sekä tämän arvion oikeudellisen perustelun.

Viranomainen voi poiketa oikeudellisesta perusteesta, jos hakijan kanta on kaikilta osin oikea.Mikäli hakijan asemaa arvioidaan kielteisesti, yksilöllinen tulkinta sisältää viittauksen oikeaan kantaan ja oikeudelliset perustelut. Lisäksi verotulkinta - yksityishenkilö sisältää ohjeen oikeudesta tehdä valitus hallinto-oikeuteen.

Veronmaksajien suoja

Yksilöllinen tulkinta ei sido verovelvollista eikä veroviranomaista. Vaikka annettu tulkinta vahvistaisi verovelvollisen oikeudellisen aseman kokonaisuudessaan, se ei ole velvollinen noudattamaan sen sisältöä. Hänen tahdostaan ​​riippuu, toimiiko hän sen sisällön mukaisesti. Siitä huolimatta se tarjoaa suojaa sitä noudattavalle veronmaksajalle. Art. 14k § 1 OrdPU, joka koskee yksittäistä tulkintaa:

 1. ennen hänen muutostaan;
 2. ennen kuin se on vanhentunut;
 3. ennen veroviranomaisen tiedoksiantamista jäljennös hallinto-oikeuden lainvoimaisesta päätöksestä, jolla yksilöllinen tulkinta kumotaan;
 4. jos se ei sisälly veroasian ratkaisuun;

- ei saa olla haitallista hakijalle.

Lisäksi jos veroviranomainen ei ota tulkintaa huomioon, verovelvollista ei voida saattaa verorikosvastuuseen. Viivästyskorkoa ei myöskään peritä.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tulkinnan vastuuvapauslauseke

Art. OrdPU:n 14b § 5 ei näytä olevan yksilöllinen tulkinta, jos se koskisi todellista tilannetta, josta hakemuksen jättöpäivänä oli:

 • veromenettelyt, verotarkastus tai tulli- ja verotarkastus;
 • asiasisällön päätökset veroviranomaisen päätöksessä tai määräyksessä.

Viranomainen kieltäytyy antamasta päätöksellä yksilöllistä tulkintaa näiden tosiseikkojen tai tulevien tapahtumien seikoista, joiden osalta voidaan kohtuudella olettaa, että ne voivat:

 1. muodostaa 1 artiklassa määritellyn toiminnan tai toiminnan osan. 119 a § 1 tai
 2. on tehty sopimusperusteisia etuja rajoittavien toimenpiteiden soveltamisen yhteydessä tehdyn päätöksen tai
 3. muodostavat 13 §:ssä tarkoitetun oikeuden väärinkäyttöä. 5 sek. arvonlisäverolain 5 § (Lakilehti 2018, kohta 2174, muutoksineen).

Viranomainen voi myös kieltäytyä antamasta tulkintaa tekemällä päätöksen, jossa todetaan, että hakemuksessa kuvattuihin tosiseikkoihin tai tuleviin tapahtumiin sovelletaan yleistulkintaa, mutta todetaan, että hakemus on merkityksetön (OrdPU:n 14 b §:n 5 a §). Tällainen päätös annetaan, jos hakemuksessa esitetty tosiseikka tai tuleva tapahtuma vastaa samassa oikeustilassa annettua yleistulkintakysymystä. Tämän jälkeen päätöksessä mainitaan yleistulkinnan nimi ja sen julkaisupaikka. Annetusta päätöksestä voi valittaa. Lainsäätäjä otti käyttöön myös uuden laitoksen hakemuksen perusteettomuuden toteamiseksi, jos hakemuksessa esitetty tosiasiallinen tilanne tai tuleva tapahtuma vastaa samassa oikeudellisessa asemassa annettua yleistulkinnallista asiaa. Päätöksessä ilmoitetaan hakijalle, että hakemuksessa kuvattuihin tosiseikkoihin tai tuleviin tapahtumiin sovelletaan yleistä tulkintaa. Tilauksessa on tällöin mainittava yleistulkinta sekä sen julkaisupaikka.

Lisäperuste tulkinnan antamisesta kieltäytymiselle otettiin käyttöön sitovien korkotietojen antamista koskevien säännösten voimaantulon yhteydessä. Art. 14 b kohta. OrdPU:n 1a §:n mukaan tavara- ja palveluverolain säännöksissä tarkoitettujen sitovien verokantatietojen puitteissa yksittäisiä tulkintoja ei anneta. Sitovan verokannan tiedon tarkoituksena on antaa verovelvollisille ja veroviranomaisille suurempi varmuus toimituksiin, maahantuontiin, tavaroiden yhteisöhankintaan tai palvelujen suorittamiseen sovellettujen arvonlisäverokantojen oikeellisuudesta.

Valitus oikeuteen

On korostettava, että hakijalla on oikeus valittaa tulkinnasta hallinto-oikeuteen, mikä johtaa mm. vitsi. 14c § 3 OrdPU siltä osin kuin yksittäisen tulkinnan tulee sisältää ohje oikeudesta tehdä valitus hallinto-oikeuteen.

Oikeusperusta:

 • Laki, annettu 11. maaliskuuta 2004, tavaroiden ja palveluiden verosta (Lakilehti 2018, kohta 2174, sellaisena kuin se on muutettuna);

 • 29. elokuuta 1997 annettu veroasetus (Journal of Law 2019.900, s.o.);

 • korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 27. toukokuuta 2015, II FSK 1201/13, Legalis;

 • Krakovan läänin hallinto-oikeuden tuomio 19. helmikuuta 2014 I SA / Kr 1803/13, Legalis);

 • Gdańskin hallinto-oikeuden tuomio 27. huhtikuuta 2011 I SA / Gd 140/11, Legalis.