Online-kumppanuusohjelmat – tuloverotus

Palveluvero

Veronmaksajat alkavat yhä enemmän ansaita rahaa verkossa. Tätä tarkoitusta varten he liittyvät erityyppisiin kumppaniohjelmiin. Heidän vastuuseen liittyvät kysymykset aiheuttavat kuitenkin heille ongelmia, kuten käytäntö osoittaa. Ne päättyvät usein riitaan veroviranomaisten kanssa. Miten online-kumppaniohjelmia verotetaan?

Internet-affiliate-ohjelmat - kuinka tilit selvitetään?

PIT-laki sisältää pykälässä. 10 sek. 1 tulolähdeluettelo, jonka tulot verotetaan tietylle tulolähteelle määriteltyjen sääntöjen mukaan.

Ansiotuloverotuksen kannalta on PI-lain perusteella olennaista tulojen luokittelu. Online-kumppanuusohjelmien yhteydessä on myös tärkeää määrittää, onko kyseessä liiketoiminta tai muu tulonlähde.

ATK-lain mukaan taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan ansiotoimintaa:

  • valmistus, rakentaminen, kauppa, palvelu,

  • johon kuuluu mineraalien etsiminen, tunnistaminen ja talteenotto esiintymistä,

  • koostuu tavaroiden ja aineettoman hyödykkeen käytöstä

- harjoittaa omaan lukuunsa tuloksestaan ​​riippumatta organisoidusti ja jatkuvasti, josta saatuja tuloja ei sisällytetä muihin tuloihin, jotka on saatu 11 §:ssä luetelluista lähteistä. 10 sek. PIT-lain 1 kohta 1, 2 ja 4-9.

Internet-tilan vuokraus

PIT-lain säännösten mukaan kysymystä palkkiopaikan tarjoamisesta verkkosivuilla saatavien tulojen asianmukaisesta luokittelusta on tulkittu sekä veroviranomaisten että tuomioistuinten tuomioissa. Kun mainostilaa annetaan käyttöön, tätä tuloa voidaan verottaa kahdella eri tulolähteellä, eli:

  • muu kuin maataloustoiminta,

  • erillinen tulonlähde, joka on leasing.

Veroviranomaiset esittivät kannan, jonka mukaan tilojen vuokratulot tulisi ehdottomasti kirjata taloudellisen toiminnan tuotoksi.

Hallintotuomioistuimet olivat kuitenkin sitä mieltä, että mikäli tilaa ei vuokrata osana elinkeinotoimintaa, tulee verkkosivua ylläpitävän luonnollisen henkilön saama korvaus luokitella vuokra-, vuokra- tai muista vastaavista sopimuksista saaduksi tulonlähteeksi. Tuloverolain 10 §:n 1 momentin 6 alakohta). Tuomioistuimet ilmoittivat, että sopimus, jonka mukaan yksi taho antaa toiselle taholle mahdollisuuden näyttää tiettyä sisältöä (yleensä mainoksia) verkkosivustolla, on nimeämätön sopimus, joka muistuttaa vuokrausta tai leasingia. Vaikka tällaisen sopimuksen kohteena ei ole tavaroiden vuokraaminen eikä esineiden tai oikeuksien vuokraaminen, virtuaalinen kokonaisuus otetaan käyttöön, joka on osa sivuston aluetta.

Sellaisen aseman voimme löytää mm Korkeimman hallinto-oikeuden 9.3.2012 antamassa tuomiossa tiedostoviite. II FSK 1548/10 tai korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 19.6.2012, tiedostoviite. II FSK 2485/10.

Edellä mainitut tuomiot huomioon ottaen valtiovarainministeri antoi 5.9.2014 yleismääräyksen nro DD2 / 033/55 / ​​KBF / 14 / RD-75000, jossa hän totesi muun muassa, että:

(...) luonnollinen henkilö, joka tarjoaa paikan verkkosivuilla julkaistakseen muun muassa maksullinen mainonta saa tuloa vuokra- tai leasingsopimusta vastaavasta sopimuksesta. Tälle tilille kertyvät tulot olisi katsottava 11 artiklassa tarkoitetuksi tulolähteeksi. 10 sek. ALV-lain 1 kohdan 6 alakohta edellyttäen, että niitä ei hankita osana elinkeinotoimintaa. Tästä tulolähteestä saatavat tulot verotetaan yleisten periaatteiden mukaan, 13 §:ssä määritellyn progressiivisen veroasteikon mukaan. 27 sek. PIT-lain 1 § (...).

Tarkista tulot

On tulossa suosittua julkaista tuotearvosteluja verkkosivustoillesi osana kumppaniohjelmia, joista verkkosivustojen luojat saavat asianmukaisen korvauksen.

Tulolähteet on lueteltu kohdassa Art. PIT-lain 10 §. Kohdassa Tämän määräyksen 1 kohta 9, muut lähteet mainittiin.

Tulot ns muut lähteet on määritelty 11 artiklassa. 20 kohta PIT-lain 1 §. Tämän säännöksen mukaan tuloja muista lähteistä ovat erityisesti: määrät, jotka maksetaan avoimen eläkesäätiön jäsenen kuoleman jälkeen hänen nimeämälle henkilölle tai hänen lähiomaisensa jäsenelle määräysten mukaisesti. eläkerahastojen organisoinnista ja toiminnasta, henkilötililtä saaduista vanhuusvakuutuksista ja yksilölliseltä eläketurvatililtä suoritettavista maksuista, mukaan lukien säästäjän kuolemantapauksessa oikeutetun hyväksi suoritetut, sosiaalietuudet vakuutukset, elatusapu, stipendit, muut kuin artiklassa mainitut avustukset (avustukset). 14 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin kuulumattomat lisämaksut, palkinnot ja muut ilmaiset edut. 12-14 ja 17.

Tässä säännöksessä käytetty sanamuoto osoittaa erityisesti, että se sisältää vain esimerkillisen tulolaskelman, mikä tarkoittaa, että myyntivoitot, jotka eivät sisälly muihin tulolähteisiin, ovat tämän säännöksen kattamia tuloja.

Siksi on syytä harkita, että tulot osallistumisesta online-ohjelmaan arvostelujen sijoittamiseen olisi luokiteltava muihin lähteisiin. Katowicen verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 11. lokakuuta 2016 päivätyssä kirjeessä, tiedostoviite. IBPB-2-2 / 4511-676 / 16-1 / KRB, josta voimme lukea:

(...) hakemuksessa kuvattuun ohjelmaan osallistumisesta saadut tulot (tulot) muodostavat, kuten hakija perustellusti väittää, tuloja muista lähteistä, jotka on tarkoitettu 1999-2003. 10 sek. 1 kohta 9 liittyen art. 20 kohta Tuloverolain 1 § (...).

Hetki, jolloin tulot Internet-ohjelmaan osallistumisesta syntyvät, on hetki, jolloin varat jäävät käyttöösi, eli useimmiten - hetki, jolloin ne vaikuttavat tilille. Tulot on esitettävä tietystä verovuodesta annetussa PIT-36 veroilmoituksessa ja saadun tulon summasta maksettava vero on laskettava §:ssä määritellyn veroasteikon mukaan. 27 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan eli riippuen verovelvollisen tiettynä verovuonna saamien kokonaistulojen summasta, kun otetaan huomioon ensimmäinen tai toinen verokynnys eli 18 % ja 32 %.