Palveluiden tuonti EU:n ulkopuolelta arvonlisävero-EU -selvitykseen rekisteröidyltä urakoitsijalta

Palveluvero

Palvelun ostamiseen ulkomaiselta urakoitsijalta liittyy velvollisuus maksaa oikein arvonlisävero - sekä palvelujen tuonnin arvonlisävero että maksettava arvonlisävero. Ongelmallista tulee, kun käy ilmi, että Euroopan unionin ulkopuolelta ostamamme palvelu on ALV-EU:n rekisteröidyn tahon tarjoama palvelu. Artikkeli esittelee, kuinka palvelujen tuonti selvitetään EU:n ulkopuolisesta alihankkijasta, joka on rekisteröitynyt ALV-EU:han.

Mitä on palvelun tuonti?

Tuomalla palveluita - kuten pykälässä määrätään. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 2 §:n 9 momentti - sillä on ymmärrettävä palvelujen suorittamista, joiden suorittamiseksi verovelvollinen on 11 §:ssä tarkoitettu palvelun vastaanottaja. 17 sek. 1 kohta 4. Art. 17 sek. 1 kohta 4 edellä mainituista Lain mukaan verovelvollisia ovat myös oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä palveluja ostavat luonnolliset henkilöt, mikäli seuraavat ehdot yhdessä täyttyvät:

- palveluntarjoaja on:

  • verovelvollinen, jolla ei ole kotipaikkaa tai vakinaista toimipaikkaa maan alueella, ja kun on kyse palveluista, joille 1999/1999 28e, verovelvollista ei ole rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi;

- vastaanottaja on:

  • kun on kyse palveluista, joille 28B-asetuksessa tarkoitettu verovelvollinen. 15 tai 15 §:ssä tarkoitettu ei-verovelvollinen oikeushenkilö. 15, rekisteröity tai rekisteröitynyt EU-arvonlisäverovelvolliseksi,

  • muissa tapauksissa - §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15, jolla on kotipaikka tai pysyvä toimipaikka maan alueella taikka 15 §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen. 15, joka on sijoittautunut maan alueelle ja rekisteröity tai velvollinen rekisteröitymään EU-arvonlisäverovelvolliseksi.

Jotta ostettu palvelu olisi palvelujen tuontia, sen on täytettävä myös seuraavat ehdot:

  1. sen toimituspaikka on Puolan alueella,
  2. tämä palvelu tarjotaan maksua vastaan.

Esimerkki 1.

ABC sp.z o.o. osti mainospalvelun Alankomaissa arvonlisäverovelvolliselta yritykseltä. Ottaen huomioon, että alankomaalainen yksikkö tarjosi palvelun puolalaisen veronmaksajan hyväksi, sitä tulee verottaa asiakkaan sijoittautumispaikassa (arvonlisäverolain 28b artiklan mukaisesti), eli Puolassa.

Pysyvä toimipaikka

Palveluiden maahantuonnin edellytyksenä on, että palvelun tarjoaa verovelvollinen, jolla ei ole kotipaikkaa tai pysyvää toimipaikkaa maan alueella (ks. verolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdan a alakohta). ALV-laki).

Lainsäätäjä ei ottanut käyttöön määritelmää "pysyvä toimipaikka". Kiinteän toimipaikan määritelmä otettiin käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112 / EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15. maaliskuuta 2011 annetussa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011, joka heijastaa pitkälti vuonna 2011 kehitettyä käsitettä. unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Artiklan sanamuodon mukaisesti. 11 sek. Asetuksen N:o 282/2011 1 artiklan soveltamiseksi arvonlisäverodirektiivin 44 artiklan mukaisesti "Kiinteällä toimipaikalla" tarkoitetaan mitä tahansa paikkaa, joka ei ole verovelvollisen toimipaikka, sellaisina kuin ne on tarkoitettu 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun.Tämän asetuksen 10 pykälän mukaisesti - jolle on ominaista riittävä vakaus ja asianmukainen henkilöresurssien ja teknisten resurssien rakenne, jotta hän voi vastaanottaa ja käyttää tämän kiinteän toimipaikan (passiivinen pysyvä toimipaikka) omiin tarpeisiinsa tarjottuja palveluja.

Esimerkki 2.

Puolalainen veronmaksaja XYZ on hankkinut veroneuvontapalveluita italialaiselta yritykseltä. Italialainen yritys on rekisteröity arvonlisäveron maksaja Italiassa ja sillä on sivukonttori Puolassa, joten sillä on myös ALV-numero etuliitteellä PL.

Hankittua veroneuvontapalvelua ei tarjonnut Puolan sivuliike, joten puolalainen veronmaksaja on velvollinen tuomaan palveluja veroneuvontapalvelun ostamiseksi.

Rekisteröinti VAT-UE:ta varten

Pääsääntöisesti arvonlisävero-EU-rekisteröinti tehdään liiketoimien selvittämiseksi EU-urakoitsijoiden kanssa. Joskus tällaisen rekisteröinnin arvonlisäveron selvitystä varten tekevät kuitenkin myös EU:n ulkopuoliset urakoitsijat, jolloin he käyttävät jonkin EU-maan etuliitettä.

Asiakirjan vastaanotto, jolla vahvistetaan palvelun ostaminen Euroopan unionin ulkopuolelta arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyltä urakoitsijalta jossakin jäsenvaltiossa palvelujen tuonnin osoittamiseksi ja selvittämiseksi oikein, on otettava huomioon myyjän pysyvän bisneksen paikka. Ostajan tulee määrittää, tarjosiko ostettu palvelu toimipaikasta vai kiinteästä toimipaikasta.

Esimerkki 3.

Puolalainen yritys XYZ on ostanut veroneuvontapalvelun yhdysvaltalaiselta urakoitsijalta. Laskussa urakoitsija ilmoitti tunnusnumeron Saksassa - DE. Tilanteessa, jossa verovelvollisen tunnusnumero eroaa verovelvollisen asuinmaasta, seuraavat tilanteet ovat mahdollisia tietyin verovaikutuksineen:

Tilanne nro 1
Tilanteessa, jossa palvelu tarjotaan kiinteästä toimipaikasta eli Yhdysvalloista, puolalaisen ostajan tulee tunnustaa palvelujen tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta tulevalta urakoitsijalta.

Tilanne 2
Tilanteessa, jossa palvelun tarjosi pysyvä toimipaikka, joka olisi Saksa, palvelun puolalainen ostaja on velvollinen tunnustamaan palvelujen tuonnin urakoitsijalta etuliitteellä DE.

Yhteenvetona: palvelujen tuonnin oikeaksi tunnistamiseksi ei riitä, että otetaan käyttöön verovelvollisen rekisteröintietuliite tietyssä maassa, vaan selvitetään, tarjotaanko palvelu kiinteästä toimipaikasta, jos urakoitsija sijaitsee ulkomailla. Euroopan unionissa ja on rekisteröity verovelvollinen jossakin EU-maassa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Palveluiden tuonti EU:n ulkopuolelta alv-EU-rekisteriin rekisteröidyltä urakoitsijalta - tuontirekisteri ALV-ilmoituksissa

Veronmaksaja, joka ostaa palveluja ns Palvelujen maahantuonti on velvollinen ilmoittamaan sen oikein toimitetuissa arvonlisäveroilmoituksissa. Kuten edellä todettiin, palvelujen maahantuonnissa verotuspaikka on paikka, johon asiakas on sijoittautunut.

Lähetetyissä ALV-7 tai ALV-7K ilmoituksissa kohdassa 27 ja 28 osoittaa veropohjan ja maksettavan veron yhteismäärän sellaisten palvelujen tuonnista, joiden suorittamisesta verovelvollinen on 2 §:ssä tarkoitetun palvelun vastaanottaja. 17 sek. Lain 1 momentin 4 alakohta, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja palveluja 29 ja 30 (rivi 12) - palvelujen tuonti EU:n urakoitsijilta.

Kohteessa Kohdissa 29 ja 30 on esitetty veropohjan ja palvelujen tuonnista maksettavan veron yhteismäärä, jolle suorituspaikka määräytyy 11 artiklan perusteella. Lain 28b pykälän mukaan hankittu laissa tarkoitetuilta arvonlisäverovelvollisilta eli muun Euroopan unionin jäsenvaltion kuin maan alueella kannetun arvonlisäveron verovelvollisilta.

Muiden tavaroiden ja palvelujen hankinnan ostoihin sisältyvän veron puolella erässä esitetään nettoarvo 45, ostoihin sisältyvä vero - kohdassa 46.

Samalla on muistettava, että palvelujen maahantuonnista samalla ajanjaksolla maksettavan arvonlisäveron suorittamiseksi verovelvollisen on näytettävä maksettava arvonlisävero oikealla selvitysjaksolla - viimeistään 3 kuukauden kuluessa arvonlisäveron suorittamisesta. sen kuukauden lopussa, jolloin velvoite ostettujen palvelujen osalta määrättiin.

Veronmaksaja on myös velvollinen ilmoittamaan erääntyneen ja perittävän veron kuukausittaisessa SAF-T-tiedossa.