Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin velka vanhenee? Lakisääteiset määräajat

Palvelus

Siviililain säännökset mainitsevat velan vanhentumisajan päättymisen. Tämä tarkoittaa, että velalla on vanhentumisaika, mutta se ei tarkoita, että velka vanhenee viran puolesta ja lakkaa olemasta pakollinen. Tästä seuraa, että velallisella ei ole velvollisuutta maksaa velvoitetta, ellei hän henkilökohtaisesti luovu käyttämästä oikeuttaan välttää maksu. Mitä seurauksia vanhentumisajasta sitten on? Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin velka vanhenee?

Lyhin vanhentumisaika on maksamattomat sakot tai kuljetussopimukseen perustuvat vaateet. Ne vanhenevat vain vuoden kuluttua. Ensin mainitut aliarvioidaan ja unohdetaan usein, mitä ei pitäisi tapahtua.

Meistä usein näyttää siltä, ​​että taho, jolle olemme velkaa, ei vaadi maksua. Toivomme, että velka saattaa vanhentua, mikä ei välttämättä tapahdu. Odottaessamme tämän vaatimuksen muuttumista keskeneräiseksi vaateeksi laskemme, kuinka monta vuotta pitää kulua ennen kuin velka vanhenee. On kuitenkin olemassa riski, että velkoja saattaa asian tuomioistuimeen, mikä johtaa lisämaksuihin. Puhumattakaan siitä, että tällainen prosessi voi kestää useita vuosia. Siksi ei kannata jättää huomioimatta näennäisesti tavanomaista velvoitetta (esim. valtuutus), koska siitä voi aiheutua ylimääräisiä tehtäviä ja kustannuksia, jotka olisi voitu välttää.

Esimerkkejä vanhentumisajoista

Kuinka monta vuotta pitää kulua ennen kuin velka vanhenee siviililain mukaan? Laissa säädetään veloille kaksi perusvanhentumisaikaa:

  • 6 vuotta kaikista omaisuusvaatimuksista tai lainvoimaisella tuomioistuimen tuomiolla vahvistetuista vaateista,

  • 3 vuotta yritysvaateille ja määräaikaisille ilmoituksille.

Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin muiden rahoitusluokkien velat vanhentuvat? Joillekin vastuutyypeille on asetettu erilaisia, lyhennettyjä määräaikoja:

Velan tyyppi

Aika, jonka jälkeen vanhentumisaika umpeutuu

mandaatti

1 vuosi

kuljetussopimuksen ja esikauppasopimuksen mukaiset vaateet

1 vuosi

yrittäjän vaatimukset asiakkaan maksamattomasta laskusta

2 vuotta

myyntisopimuksen mukaiset vaateet

2 vuotta

toimittajan toimitusvaatimukset

2 vuotta

tiettyä työtä koskevan sopimuksen mukaiset vaateet

2 vuotta työn toimituspäivästä

tietoliikennepalvelut

2 vuotta

tilinylitys tilille

2 vuotta - koskee kaikkia pankkitilisopimuksesta johtuvia vaateita. Vanhentumisaika alkaa tilinylityksen erääntymispäivästä

kaikki saamiset liiketoiminnasta

3 vuotta

urakoitsijoiden välisessä sopimuksessa määrätyistä sopimussakkoista johtuvat saatavat

3 vuotta

maksamaton tai palauttamaton talletus ja ennakko/ennakkomaksu

3 vuotta

työsopimuksen mukaiset vaateet

3 vuotta siitä, kun työnantajan on maksettava palkka

vakuutussopimuksen mukaiset korvaukset

3 vuotta

laina- tai luottosopimuksen mukaiset velat

3 vuotta lainojen tai luottojen takaisinmaksuvelvollisuuden syntymispäivästä

vuokraan liittyvä velka

3 vuotta

luottokorttivelka

3 vuotta

verovelkoja

  • 3 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona verovelvollisuus syntyi (velat, jotka johtuvat veroviraston veron suuruisen päätöksen toimittamisesta, esim.Kiinteistövero)

  • 5 vuotta, laskettuna sen kalenterivuoden lopusta, jolloin veronmaksuaika päättyi (lain mukaiset velvoitteet, esim. tuloverot, arvonlisävero, siviilioikeudellinen liiketoimivero)

perintövelat

6 vuotta, jos velkoja ei ryhdy toimenpiteisiin maksun takaisin saamiseksi

muut vaatimukset, jotka on vahvistettu tietyntyyppisiä asioita käsittelevän tuomioistuimen tai muun laitoksen lainvoimaisella päätöksellä

6 vuotta

Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin pitkäaikainen velka vanhenee?

Vastattaessa kysymykseen, kuinka monta vuotta pitää kulua ennen kuin velka vanhenee, mikä on pitkäaikainen, tulee huomioida, että kaikki velat eivät vanhene yhtä aikaa, esimerkiksi vain vuoden tai kahden kuluttua. Velkakierre voi kestää vuosia. Lain perusteella syntyvä velka (verot) vanhenee 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana veronmaksuaika päättyi.

Pohdittaessa, kuinka monta vuotta pitää kulua ennen kuin tuomioistuimen tuomiossa määrätty velan vanheneminen on tarpeen, on ilmoitettava 6 vuoden aika ja se koskee lainvoimaisella tuomiolla vahvistettuja vaatimuksia.

Tässä on mainittava myös perintövelat. Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin perintövelka vanhenee? Jos perilliset kuuden kuukauden kuluessa perinnön avautumisesta (perimentinjättäjän kuolemasta) jättävät suoraan ilmoituksen perinnön vastaanottamisesta, he ovat yhtä vastuussa velvoitteistaan ​​(korko mukaan lukien) velallisen kanssa. Mikä liittyy siihen, että velkojalla on oikeus vaatia heiltä velan maksamista, vaikka hän ei tiennyt siitä. Määräykset olivat voimassa 18.10.2015 asti, jonka mukaan perillinen, joka 6 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hän sai tiedon perinnön nimityksestään (useimmiten testamentintekijän kuolinpäivä), ei toimittanut ilmoitus perinnön hyväksymisestä inventaarion edun mukaisesti tai perinnön hylkäämisestä - peri perinnön velkojen kanssa, joista hän oli vastuussa kaikella omaisuudellaan. Tällä hetkellä testamentintekijän vaikeneminen tarkoittaa perinnön vastaanottamista inventaarion edun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että hän on vastuussa perintöveloista.

Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin velka vanhenee, jos velkoja ei ryhdy toimenpiteisiin velan perimiseksi? Laki antaa tällaisen mahdollisuuden kuuden vuoden kuluttua.

Onko mahdollista saada takaisin vanhentunut velka?

Kuinka monta vuotta kestää ennen kuin velka vanhentuu verosäännösten mukaan? Niistä käy selvästi ilmi, että velan vanhentuminen johtaa velvoitteen vanhenemiseen. Seurauksena voi olla kyvyttömyys vaatia maksua tehokkaasti, joten velkojien tulee valvoa urakoitsijoiden maksupäivää. Suojataksesi saamisten takaisinsaantimahdollisuuden menettämisen, vanhentumisaika tulee lopettaa mahdollisimman pian. Seurauksena on, että sen kulku alkaa alusta ja edellinen ajanjakso katsotaan olemattomaksi.

Tapa rajoittaa velkaa ja katkaista sen kulku on:

  • kaikki tuomioistuimessa suoritetut toimet (yleisin on oikeusjuttu);

  • sovittelun aloittaminen;

  • velallinen tunnustaa saatavan.

Käytäntö osoittaa, että sovittelun aloittaminen perintämiehen avulla on tehokas askel velan perimiseksi ja usein sen avulla vältytään oikeudenkäynniltä. Esittämällä velalliselle oikeudellisia vaihtoehtoja, joita hän voi käyttää ennen velan vanhentumisaikaa, perintämies pystyy tehokkaasti suostuttelemaan tämän maksamaan velan takaisin melko lyhyessä ajassa. Siksi pohditaan, kuinka monta vuotta pitää kulua ennen kuin velan vanhentuminen voi keskeytyä velkojan väliintulon vuoksi.