Internet-kauppa - verokysymys

Verkkosivusto

Verkkokauppa ja perinteinen kaupankäynti eroavat monella tapaa. Niillä on kuitenkin myös yksi yhteinen piirre - verokuori. Tätä asiaa ei pidä laiminlyödä. Ennen kuin yrittäjä päättää tällaisesta yritysmuodosta, hänen tulee tutustua sen ehtoihin ja verovelvoitteisiin.

Yritystä harjoittavien henkilöiden verotustyypit

Internet-toimintaan sovelletaan samoja verotussääntöjä kuin perinteiseen liiketoimintaan.

a) Tulovero yleisten periaatteiden mukaan - verorajaa on kaksi:

 • 85 528 PLN:iin asti vero on 18 prosenttia. vähennettynä veronalennuksella 556,02 PLN
 • yli 85 528 PLN vero on 14 839,02 PLN + 32 % ylijäämä yli 85 528 PLN.

Tärkeä!

Art. ALV-lain 27 §:n mukaan verovapaan määrän laskeminen on muuttunut dramaattisesti. Art. 27 sek. 1b:

Tuloveron ennakkoa laskettaessa:

1) verovelvollisille, joiden tulot eivät ylitä ensimmäistä verorajaa - veroa alentava määrä on 556,02 PLN vuodessa;

2) verovelvollisen, jonka tulot ylittävät ensimmäisen verorajan - ennakkomaksuja ei vähennetä kohdassa 1 tarkoitettua veroa alentavalla määrällä. Tällöin veronalennuksen lopullinen määrä selvitetään vuosimaksulla. veronpalautus.

b) Kiinteä vero - 19 prosenttia tuloveroprosentit. On kuitenkin muistettava, että tässä suhteessa poikkeuksia on säännelty. Tämä koskee mm tilanteet, joissa verovelvollinen saa verovuonna suorittamaansa tai suorittamaansa toimintaa vastaavaa tuloa palvelujen suorittamisesta entiselle tai nykyiselle työnantajalle - osana työsuhdetta.

32 %:n verokantaa ei sovelleta tähän. yrityksen äkillisen taloudellisen menestyksen sattuessa, mutta myös verovapaata määrää ei ole olemassa. Lisäksi luonnolliset henkilöt käyttävät 19 prosenttia. hinnat eivät ole oikeutettuja yhteistyöhön puolison tai yksin kasvatetun lapsen kanssa. He eivät myöskään voi vähentää tuloistaan ​​19 prosentin verokantaa. verohyvitykset esimerkiksi Internetiin tai lapsille.

Mikäli päätämme soveltaa tasaveroa, tulee verovuoden tammikuun 20. päivään mennessä antaa asianmukainen ilmoitus tällaisen eikä muun verotavan valinnasta. Tästä verotuksesta luopumisesta tulee kuitenkin ilmoittaa myös kirjallisesti tammikuun 20. päivään mennessä.

Kiinteän veron osalta vuosittainen veroilmoitus toimitetaan PIT-36L-lomakkeella.

Yleisten sääntöjen mukaan tuloverolla ja tasaverolla verotetun verovelvollisen tulee pitää kirjanpitoa tai verokirjaa tuloista ja kuluista. Valintakriteerinä tässä tapauksessa on tulo. Tilinpäätös - koskee luonnollisia henkilöitä, luonnollisten henkilöiden siviilioikeudellisia yhtiöitä, luonnollisten henkilöiden avointa yhtiötä ja yhtiötä, jos niiden edellisen verovuoden tulot olivat vähintään Puolan valuutassa kirjanpitosäännöissä ilmoitettua määrää euroina . Laissa säädettyjä laskentaperiaatteita voidaan soveltaa myös seuraavan tilikauden alusta, jos edellisen tilikauden tavaroiden, tuotteiden ja rahoitustoimien nettotuotot ovat pienemmät kuin Puolan valuutassa 1,2 euroa. miljoonaa. Verovirastolle on kuitenkin ilmoitettava etukäteen.

c) Kiinteämääräinen tulovero tietyistä luonnollisten henkilöiden tuloista:

 • verokortti - täällä on mahdollista vapauttaa kirjanpidosta, veroilmoitusten tekemisestä ja tuloveron ennakkomaksuista. Toisaalta on velvollisuus laatia laskut ja laskut ja säilyttää niiden jäljennökset numerojärjestyksessä 5 verovuoden ajalta laskettuna sen vuoden lopusta, jolloin ne on laadittu;
 • kertasuoritus kirjatuista tuloista - maksetaan vähentämättä tuloa verotuksessa vähennyskelpoisilla kuluilla.

ALV-vapautus

Sitä koskevat verovelvolliset, joiden verollisen myynnin arvo ei ylittänyt edellisenä verovuonna 200 000 zlotya. Kun tämä määrä ylittyy, vapautus lakkaa ja ylijäämä verotetaan (vuoden kuluttua verovelvollinen voi hakea vapautusta uudelleen).

Art. 113 sek. Arvonlisäverolain 13 §:ssä määritellään luettelo verovelvollisista, jotka eivät ole oikeutettuja vapautukseen liikevaihtorajan vuoksi. Ja niin - ensimmäisestä myynnistä lähtien aktiivisten veronmaksajien tulee olla niitä, jotka:

 • tehdä toimituksia:
  • jalometalleista valmistetut tavarat tai joissa näitä metalleja on mukana,
  • valmisteveron alaiset tavarat valmisteverosäännösten mukaisesti, lukuun ottamatta:
   • sähkö (PKWiU 35.11.10.0),
   • tupakkatuotteet,
   • muut kuin a alakohdassa mainitut henkilöautot e, verovelvollisen tuloverosäännösten mukaisesti luokittelema poistojen alaisen käyttöomaisuuden,
  • rakennuksia, rakenteita tai niiden osia pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa. 43 sek. 1 piste 10 lit. lain a ja b,
  • rakennustyömaat,
  • uudet kulkuvälineet;
 • tarjota palveluita:
  • laillinen,
  • konsultoinnin alalla, lukuun ottamatta kasvien viljelyyn ja jalostukseen sekä eläinten jalostukseen ja jalostukseen liittyvää maatalousneuvontaa sekä tilan kehittämissuunnitelman laatimiseen ja nykyaikaistamiseen liittyvää neuvontaa,
 • korut;

joilla ei ole rekisteröityä toimipaikkaa maan alueella.

ALV ja Internet-maksujärjestelmät

Kun tavarasta maksetaan ennen sen lähettämistä, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta - se voi olla ennakko, ennakkomaksu, ennakkomaksu tai erä.

Toisaalta, kun saamiset maksetaan veronmaksajille verkkomaksualustojen kautta, tilanne on kaksijakoinen:

 • Verkkomaksujärjestelmissä, jotka maksavat saatavia silloin tällöin (joskus jopa kerran viikossa), myyjät lähettävät tavarat usein (ostaja ei ole pyytänyt laskua) ennen varsinaista rahojen vastaanottamishetkeä (ts. maksu on niiden todellista vastaanottamishetkeä, ei sitä hetkeä, jolloin saatavat kirjataan verovelvollisen tilille verkkomaksujärjestelmässä). Ja sitten verovelvollisuus syntyy sinä päivänä, jona tavara lähetetään postitse tai kuriirin välityksellä ostajalle (maksupäivä ei vaikuta verovelvollisuuden syntyhetkeen). Toisaalta, kun tavaran toimitus vahvistetaan laskulla, verovelvollisuus syntyy sen myöntämishetkellä (viimeistään seitsemän päivän kuluessa tavaran toimituksesta).
 • Samalla kun myyjä voi verkkomaksualustojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksaa saamiset milloin tahansa, niin saatavien vastaanottamishetkellä ja verovelvollisuuden syntymisellä on se hetki, jolloin ne kirjataan myyjän tilille. verkkomaksujärjestelmässä myyjä voi maksun jälkeen siirtää saamiset välittömästi tilipankkiinsa, eli se tapahtuu yleensä ennen tavaran luovuttamista.

Verkkokauppa ja ALV lähetyskuluihin

Toimituskuluja ei pidä käsitellä erikseen verotettuna arvonlisäverollisena toimintana, joten niiden tulee:

 • nostaa lähetettyjen tavaroiden veropohjaa (arvonlisäverokanta vuonna 2017 on 23 %) - mikä tarkoittaa, että näitä kuluja verotetaan tavaraa vastaavalla verokannalla - tai
 • jää arvonlisäveron ulkopuolelle (pois lukien toimituskulut tavaroiden verotettavasta määrästä) - tässä tapauksessa ostaja antaa myyjälle valtakirjan (ei vaadi kirjallista muotoa, riittää, että hyväksyt verkkokaupan säännöt kauppa tai verkkohuutokaupan ehdot), joka valtuuttaa hänet tekemään sopimuksen postin tai yrityksen kuriiripalvelun kanssa ostajan puolesta eli toimituskulut, joita ei tässä tapauksessa kirjata kassakoneisiin eikä niitä mainita erillinen nimike ostajalle lähetettävässä laskussa (ne voidaan ilmoittaa siinä huomautuksena).

Tulot ja Internet-postimyynti

Elinkeinotoimintaan liittyvä tulo katsotaan saatavaksi tuloksi (vaikka sitä ei olisi vielä tosiasiallisesti saatu), kun siitä on vähennetty palautetun tavaran arvo sekä myönnetyt alennukset ja alennukset (PDOP-lain 12 §:n 3 ja 3a momentti) . Tulon syntymispäivä on siis tavaran toimituspäivä, palvelun täysi tai osittainen suorittaminen ja omaisuuden myynti - kuitenkin viimeistään laskun tai erääntyvän määrän maksupäivänä. Tulot eivät kuitenkaan sisällä:

 • saatu maksut ja ennakot tavaroiden toimituksista ja palveluista – vaikka ne olisivat 100 % saamiset - jotka tehdään vasta seuraavilla tilikausilla (näin estät tilanteen, jossa tuloa syntyy ilman mahdollisuutta ottaa huomioon kustannuksia eli myydyn tavaran arvoa).

Jos kauppa tapahtuu vuodenvaihteessa, eli rahat saapuvat joulukuussa ja lähetys tapahtuu tammikuussa, niin tulot syntyvät vasta tammikuussa, koska myyjä ei ole vielä saanut maksua joulukuussa.

Tärkeä huomautus kassakoneista

Liikevaihto on kirjattava kassoilla. Rangaistus rekisteröimättä jättämisestä on:

 • sakkoa enintään 180 päivähintaa (rikoslain 62 §:n 1 momentti),
 • lisäksi veroviranomainen määrää - ajalle, joka päättyy liikevaihdon ja kassalaitteiden avulla suoritettavien verojen kirjaamisen aloittamiseen - 30 prosenttia vastaavan verovelan. tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvän veron määrä (arvonlisäverolain 111 §:n 2 momentti).

Jos meillä ei meistä riippumattomista syistä ole kassakonetta, olemme velvollisia ostamaan varakassakoneen, ja jos meillä ei ole, emme voi myydä.

Veronmaksajilla, jotka alkavat kirjata liikevaihtoa, on mahdollisuus vähentää verosta jokaisesta kassakoneostosta jopa 90 % ostohinnasta, mutta se ei saa ylittää 700 zlotya.

Samaan aikaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät, on mahdollista vapautua kassakoneen käyttövelvollisuudesta:

 • tavaroiden lähetystoimitus (postitoimisto tai kuriiri), joita rajoitus ei kata;
 • sellaisen palvelun tarjoaminen, josta maksetaan kokonaisuudessaan postitse, pankissa (myös verkkomaksujärjestelmät) tai säästö- ja luotto-osuuskunnalla, mutta tapahtumaa dokumentoivista asiakirjoista tulee kuitenkin ilmetä, mikä liiketoimi maksua varten on tehty ;
 • hakijan on pidettävä yksityiskohtaista kirjaa maksutositteista, joiden perusteella on mahdollista saada selville yrityksen ulkopuolisen luonnollisen henkilön tai kiinteämääräisen maanviljelijän tiedot, jonka puolesta tavarat on lähetetty.

On kuitenkin muistettava, että poikkeukset eivät koske kohdassa 4 lueteltuja tavaroita ja palveluita. 1. Poikkeukset kirjaamisvelvollisuudesta eivät koske tapauksissa, joissa:

1) toimitus:

a) nesteytetty kaasu,

b) moottorin osat (PKWiU 28.11.4),

c) polttomoottorit, jollaisia ​​käytetään ajoneuvojen käyttövoimana (PKWiU 29.10.1),

d) moottoriajoneuvojen korit (PKWiU 29.20.1),

e) perävaunut ja puoliperävaunut; kontit (PKWiU 29.20.2),

f) perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden ajoneuvojen osat ilman mekaanista käyttövoimaa (PKWiU 29.20.30.0),

g) muualle luokittelemattomat moottoriajoneuvojen (paitsi moottoripyörien) osat ja tarvikkeet (PKWiU 29.32.30.0),

h) polttomäntäpolttomoottorit, jollaisia ​​käytetään moottoripyörissä (PKWiU 30.91.3),

i) radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteet, ei kuitenkaan elektroniputket ja muut elektroniset komponentit sekä äänen ja kuvan käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden ja laitteiden osat, antennit (PKWiU ex 26 ja ex 27.90),

j) valokuvauslaitteet, ei kuitenkaan valokuvauslaitteiden ja -tarvikkeiden osia ja tarvikkeita (PKWiU ex 26.70.1),

k) jalometalleista valmistettuja tai näitä metalleja sisältäviä esineitä, joiden toimittamiseen ei voida soveltaa 11 artiklassa tarkoitettua verovapautta. 113 kohta. Tavaroiden ja palveluiden verosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain 1 ja 9 §, jäljempänä "laki",

l) tallennetut ja tallentamattomat digitaaliset ja analogiset tietovälineet,

m) tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi, tarjotaan myyntiin tai joita käytetään moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineiden lisäaineina tai seoksina PKWiU-tunnuksesta riippumatta,

n) tupakkatuotteet (PKWiU 12,00), yli 1,2 % alkoholipitoiset alkoholijuomat sekä oluen ja alkoholittomien juomien sekoitusta sisältävät alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 % riippumatta PKWiU-tunnuksesta, ei kuitenkaan toimitetut tavarat nousta lentokoneisiin,

o) hajuvedet ja WC-vedet (PKWiU 20.42.11.0), ei kuitenkaan lentokoneisiin toimitettuja tavaroita;

par. 4 sek. 2.

2) palvelujen tarjoaminen:

a) tieliikenteen matkustajaliikenne, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja kuljetuksia asetuksen liitteen 15 ja 16 kohta,

b) matkustajien ja heidän käsimatkatavaroidensa kuljettaminen takseilla,

c) moottoriajoneuvojen ja mopojen korjaus (mukaan lukien renkaiden korjaus, asennus, pinnoitus ja regenerointi),

d) moottoriajoneuvojen ja mopojen renkaiden tai pyörien vaihtamisen osalta,

e) ajoneuvojen testien ja teknisten tarkastusten alalla,

f) lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoaman sairaanhoidon alalla, lukuun ottamatta kohdassa lueteltujen henkilöiden tarjoamia palveluja asetuksen liitteen 51 kohta,

g) laillinen, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja palveluja asetuksen liitteen 28 kohta,

h) veroneuvonta,

i) ruokailuun liittyvät (PKWiU 56), vain: - kiinteiden ravitsemislaitosten tarjoamat, myös kausiluonteisesti, ja - ruoanvalmistuspalvelut ulkopuolisille vastaanottajille (catering),

j) kampaamo, kosmetiikka ja kosmetologia.

- par. 4 sek. 3.

Laskut ja laskut

Laskut

Niiden antaminen on pakollista (tämä ei kuitenkaan koske laskujen laatimista luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, tällaisten henkilöiden osalta laskut laaditaan vain, jos he niin haluavat). Verovelvolliselle, joka laiminlyö tämän velvollisuuden, määrätään sakko, joka on enintään 180 päiväprosenttia. Toisaalta jos verovelvollinen laatii laskun tai laskun epäluotettavalla tavalla, häntä uhkaa sakkoa enintään 720 päivähintaa tai vankeutta vähintään vuodeksi, tai molemmat seuraamukset yhdessä. Verorikoksesta voidaan tuomita sakko myös yrittäjälle, joka ei säilytä toimitettua tai vastaanotettua laskua, laskua tai tavaran ostotodistusta.

Erityinen laskutyyppi ovat e-laskut (yhä suositumpia, etenkin verkkokaupan yhteydessä). Uudet verkkolaskusäännöt ovat olleet voimassa vuodesta 2011 lähtien. No, valtiovarainministeri pani täytäntöön 13.7.2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/45/EU säännökset, joilla muutetaan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettua direktiiviä 2006/112/EY laskutusta koskevien säännösten osalta - pääasiallinen Asia on siinä, että sähköisistä laskuista on tulossa todellinen vaihtoehto paperilaskuille.

Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa vain, jos:

 • ensinnäkin molemmat osapuolet suostuvat siihen,
 • toiseksi, kun laskut säilyttävät alkuperänsä aitouden (varmuus laskun laatijan, tavaran tai palvelun toimittajan henkilöllisyydestä - NIP, nimi, osoite) ja sisällön eheys (eli varmuus siitä, että lasku ei muuta mitään tietoja sen tulee sisältää - veropohja , verosumma, laskun numero). Vuodesta 2011 lähtien e-laskua ei ole tarvinnut suojata suojatulla sähköisellä allekirjoituksella (laskijan on kuitenkin valittava erilainen, asianmukainen lähetettävän laskun turvaamismuoto ja sähköinen lähetystapa, jotta se siihen on mahdotonta tehdä muutoksia - esim. PDF, RTF-lomake, XPS, doc. Jaettu palveluntarjoajan palvelimella tai verkkosivustolla tai lähetetty sähköpostitse). Lisäksi e-laskujen säilytys ei tällä hetkellä vaadi paperitulostetta, kun taas e-laskujen korjausten ei tarvitse olla sähköisessä muodossa, ne voivat olla missä tahansa muodossa.

Jos ostaja ei nouda ja maksa postitse tai kuriirilla lähetettyjä tavaroita (ja tavarat lähetetään välittömästi takaisin myyjälle laskun mukana, jota ei ole vielä otettu lailliseen liikkeeseen - kauppaa ei ole tapahtunut), silloin lasku voidaan peruuttaa ilman, että sen korjauksia tarvitsee tehdä - alkuperäinen lasku ja sen kopio on yliviivattu ja asianmukainen merkintä "PERUUTU", joka estää niiden uudelleenkäytön. Tällainen peruutettu lasku tulee säilyttää yhdessä kopion ja huomautuksen kanssa. Muissa tapauksissa on tarpeen antaa korjaus.

Laskut

Niitä laativat verovelvolliset, jotka ovat vapautettuja arvonlisäveron maksuvelvollisuudesta ja siten myös arvonlisäverolaskujen laatimisesta ja arvonlisäveroilmoitusten antamisesta. Lasku laaditaan viimeistään myyntikuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Jos laskun vastaanottopyyntö on kuitenkin jätetty 3 kuukauden kuluttua tiedoksiannosta tai tavaran luovutuksesta, verovelvollisella ei ole velvollisuutta laatia sitä.

Erityinen tilityyppi ovat e-tilit (edulliset Internetissä yritystoimintaa harjoittaville), jotka eivät vaadi sähköistä allekirjoitusta tai leimaa laskun antajalta.

Internet-yhtiön toimisto

Toimiston sijainti

Internet-yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaansa yksityisissä kiinteistöissä. Heidän tulee kuitenkin tarkistaa etukäteen, ettei se muuta niiden käyttöä. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi kiinteistön osan muuttaminen varastoksi. Ennen näiden muutosten tekemistä sinun on ilmoitettava niistä toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaiseen ilmoitukseen on liitetty useita asiakirjoja. Mikäli asianmukaisia ​​asiakirjoja ei toimiteta, laitoksen tai sen osan käyttö keskeytyy niiden toimittamiseen asti ja määräajan päätyttyä (jos tätä velvollisuutta on noudatettu) laillistamismaksun suuruus on aseta. Muutoksen on tapahduttava 30 päivän - kahden vuoden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on antanut myönteisen päätöksen.

Toimiston verotus

Jos kiinteistön asuinosaa ei ole mahdollista erottaa elinkeinokäyttöön käytetystä osasta, kunnanvaltuusto määrittää rakennuskiinteistön verokannan, joka saa olla enintään 0,75 zlotya 1 m2:ltä vuodessa. .

Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien kiinteistöjen ja elinkeinokäyttöön tarkoitettujen asuinrakennusten tai niiden osien tavanomainen verokanta on enintään 2,66 zlotya käyttökelpoisen tilan neliömetriltä.

Tulojen saamisen kustannukset

Niitä ovat mm. vuokra, sähkö-, kaasu-, lämmitys-, vesi- ja nettimaksut (sopimus toimittajan kanssa on tehtävä veronmaksajan yrityksen kanssa) sekä asuntolainan korot. Kun edellä mainitut kulut on sisällytetty verokuluiksi, noudatetaan suhteellisuusperiaatetta (ellei elinkeinotoimintaan tarkoitettuun tilaan ole asennettu mittareita) - kustannusten jako asumismenoihin ja yritystoiminnan harjoittamiseen liittyviin (ja nämä ovat verovähennyskelpoisia kustannuksia) ottaen huomioon elinkeinokäyttöön tarkoitetun pinta-alan suhde koko tasaiseen pinta-alaan. Mukaan lukien joitain laitteita - joita käytetään myös yksityiskäyttöön - verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten on oltava perusteltuja ja tämä koskee esimerkiksi mikroaaltouunia, jääkaappia, audiolaitteita jne.

Internet-myynti ulkomaisille veronmaksajille

Yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus

EU:n ALV-rekisteröinti vaaditaan:

 • aktiiviset arvonlisäverovelvolliset, jotka suorittavat yhteisöhankintoja tai yhteisöluovutuksia tavaroita ja palveluja.

Toisaalta EU:n ALV-rekisteröinti ei vaadi:

 • verollisten tavaroiden myynti Puolassa sen luovutuspaikan vuoksi kotimaan luovutuksena;
 • Puolassa verotonta myyntiä.

Lisäksi postimyynti maasta (arvonlisäverovelvollisen tai sen puolesta lähettämien tai kuljettamien tavaroiden toimitus maan alueelta lähetetyn tai kuljetetun tavaran määrämaan alueelle eli toiseen jäsenvaltioon ), käsittelemme, kun toimitus tapahtuu:

 • arvonlisäverovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen ja joka ei ole velvollinen selvittämään tavaroiden yhteisöhankintaa;
 • ja mikä tahansa muu taho, joka ei ole arvonlisäveron maksaja.

Yksittäisten maiden on asetettava postimyyntirajoitukset, jotka eivät saa olla alle 35 000 euroa ja yli 100 000 euroa. Heti kun liikevaihto ylittää tietyn maan asettaman rajan, luovutusta verotetaan kohdemaassa vuoden loppuun saakka ja koko seuraavan vuoden ajan (siis kyseessä on yhteisön sisäinen tavaran luovutus) . Tämä tilanne edellyttää rekisteröitymistä tietyssä maassa. Toisaalta, kun rajaa ei ylitetä ja kun asiakkaat ovat vain luonnollisia henkilöitä tai liikeyrityksiä, jotka eivät ole velvollisia maksamaan arvonlisäveroa, toimittaja verottaa liiketoimia Puolassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos myymme tavaroita EU:n veronmaksajille, kyseessä on yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, joka on verotettu 0 % arvonlisäverokannan mukaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • ostaja on aktiivinen EU:n arvonlisäveron maksaja toisessa jäsenvaltiossa,
 • tavarat lähtevät maasta, josta ne on lähetetty, ja myyjällä on todiste tästä,
 • myyjä ja ostaja käyttävät voimassa olevaa EU:n ALV-numeroa.

Myynti veronmaksajille yhteisön ulkopuolella

Tämäntyyppisiä liiketoimia käsitellään tavaroiden vientinä. Kuten tavaroiden yhteisötoimituksissa, arvonlisäverokanta on alennettu 0 prosenttiin (tässäkin on tietysti täytettävä asiaankuuluvat ehdot, esim. sinulla on oltava asiaankuuluvat asiakirjat tavaroiden viennistä EU:n ulkopuolelle).

Kaupankäynti Internetin kautta on hyvä liikeidea, koska se luo tällä hetkellä ns Uusi talous eli talous ilman valtiorajoja. Ennen kuin päätämme tämäntyyppisistä tuloista, meidän tulee harkita huolellisesti kaikkia etuja ja haittoja. Ensinnäkin pohditaan, hoidammeko verokysymyksen omin päin. Verotuksen valinta tulee harkita hyvin - jos vuositulo ei ylitä 85 528 zlotya, on kannattavampaa maksaa 18 %:n verokannan mukaan kuin kiinteän veron mukaan, koska vasta tämän kynnyksen ylittymisen jälkeen sovelletaan 32 %:n verokantaa. .

Verkkokauppa laajenee ja paranee edelleen, ja siitä tulee hitaasti tärkeä osa kaupankäyntiä, mutta totuus on, että se ei ole kaikille. Ihmisten, joilla ei ole aavistustakaan veroasioista ja joilla ei ole liiketoimintatajua, ei tiedä miltä nykyinen markkinatilanne näyttää, eivät tiedä mitään teknologisista innovaatioista ja joilla ei ole liiketoimintasuunnitelmaa, kannattaa jättää verkkokaupan pitäminen väliin.