Valmistajan takuu - mikä se on?

Palvelus

Jos kuluttaja on ostanut myyjältä tavaran, joka on osoittautunut sopimuksen vastaiseksi (esim. jossa oli virheitä), hänellä on lakisääteinen oikeus tehdä reklamaatio kahden vuoden kuluessa ostopäivästä. Myyjä on aina vastuussa tavarasta - lain mukaan, mutta joskus voi käydä niin, että ns valmistajan takuu.

Mikä on valmistajan takuu?

Valmistajan takuu on takaajan (yleensä valmistajan) vapaaehtoinen vakuutus, joka sisältyy takuuasiakirjaan tai ilmoitukseen tietyn tuotteen ominaisuuksista.

Valmistajan takuussa tulee mainita takaajan velvollisuudet ja ostajan oikeudet - siinä tapauksessa, että myydyn tavaran omaisuus ei vastaa takuuilmoituksessa ilmoitettua omaisuutta. Selvitystä, joka ei muodosta takaajan velvoitteita, ei pidetä takauksena.

Takaajan velvollisuuksiin voi kuulua tavaran vaihtaminen uuteen, tavaran korjaaminen, hinnan palauttaminen tai muiden palvelujen tarjoaminen. Takaajan velvollisuudet ovat myös ostajan oikeuksia.

Kun tavaran laatutakuu on annettu, takaaja on velvollinen poistamaan tavaran fyysiset tai oikeudelliset puutteet tai antamaan tavaran virheettömaksi - takuussa mainitussa määräajassa ja mikäli määräaika on ei ole määritelty, sitten 14 päivän kuluessa viallisen tavaran toimituspäivästä takaajalle.

Valmistajan takuulomake

Kun valmistaja päättää myöntää takuun, hän on velvollinen antamaan ostajalle selkeät, ymmärrettävät ja ei harhaanjohtavat tiedot, jotka ovat riittävät myydyn kulutustavaroiden oikeaan ja täysimääräiseen käyttöön.

Jos tavaralle on annettu takuu, myyjän on annettava asiakkaalle tavaran mukana takuuasiakirja.

Takuuasiakirjan antaa myyjä. Jos hän ei kuitenkaan tehnyt sitä, mutta valmistajan takuu on myönnetty lausunnon muodossa (esim. ilmoituksessa tai pakkauksessa, jossa on merkintä "2 vuoden takuu!"), ostajalla on oikeus vaatia takaaja antaa takuuasiakirjan, jossa määritellään yksityiskohtaiset takuusäännöt, paperille tai muulle kestävälle välineelle (esim.

Mitä valmistajan takuun tulee sisältää?

Takaajan velvollisuuksien ja ostajan oikeuksien lisäksi valmistajan takuun tulee sisältää:

  • valmistajan (takaajan) tai tämän edustajan nimi ja osoite Puolassa,

  • takuun kesto - valmistaja määrittelee itse takuun keston, hän on täällä vapaa - jos hän kuitenkin myöntää takuun määrittelemättä sen kestoa, ostajalla on 2 vuotta tavaran ostopäivästä tehdä ilmoitus. valitus,

  • takuun alueellinen kattavuus,

  • tiedot siitä, että myönnetty takuu ei vaikuta takuuseen liittyvien vaateiden esittämiseen, jos tavarat eivät ole sopimuksen mukaisia,

  • tiedot valituksen tekemisestä - palvelupisteelle, myyjälle tai suoraan valmistajalle,

  • muut kanteiden nostamiseen tarvittavat tiedot.

Valmistajan takuuaika

Valmistaja määrittelee itse tietyn tuotteen takuun keston. Jos ostaja kuitenkin myöntää takuun, mutta ei ilmoita siinä määräaikaa, on ostajalla kaksi vuotta aikaa tavaran ostopäivästä tehdä reklamaatio valmistajan takuun perusteella.

Ostajan, joka tekee reklamaation valmistajan takuun perusteella, on toimitettava tuote omalla kustannuksellaan takuussa ilmoitettuun paikkaan tai paikkaan, jossa tavara on toimitettu, ellei olosuhteet viittaa siihen, että virhe tulisi poistaa paikassa, jossa tuote löytyi vian paljastumisen aikaan.

Jos valmistaja on valituksen seurauksena täyttänyt velvoitteensa (esim. on toimittanut uuden tuotteen, korjannut vian tms.), alkaa valmistajan alkuperäisessä takuuasiakirjassa ilmoittama takuuaika alusta, ts. aika lasketaan siitä päivästä, jona takaaja on täyttänyt velvoitteen (uuden tavaran toimitus, vian korjaaminen jne.).

Takuun suoritusaika

Takaaja on velvollinen toimittamaan ja käyttämään valmistajan takuusta johtuvia oikeuksia (esim. uuden tuotteen luovutus, hinnan palautus, virheen poisto) omalla kustannuksellaan myönnetyssä takuussa määritellyssä määräajassa, ja jos se ei ole määritelty, 14 päivän kuluessa vaaditun tuotteen toimituspäivästä takaaja.

Valmistajan takuu ja myyjän vastuu

Valmistajan takuu on takaajan vapaaehtoinen vakuutus, jossa määritellään takaajan velvollisuudet, mikäli tavara osoittautuu vialliseksi tai ei kuvatulla tavalla. Ostaja voi reklamoida valmistajan takuun perusteella vain, jos valmistaja on myöntänyt kyseiselle tavaralle takuun. Valmistajan takuu on säännelty siviililain (Lakilehti 2017, kohta 459) artikloissa 577-582.

Huomio!
Ostaja valitsee reklamaatiotavan - tekeekö hän sen valmistajan takuun perusteella tai kuluttajalainsäädännön ja siviililain säännösten perusteella, koska tavara ei ole sopimuksen mukainen. Näitä kahta laitosta ei kuitenkaan voida käyttää samanaikaisesti.
Annettu valitusmenettely koskee yhtä tavaran virhettä. Jos siis käytimme tiettyä reklamaatiomenettelyä yhteen vikaan, annettu tila ei ole enää sitova, jos samassa tuotteessa paljastuu toinen vika.

Vikatakuu (myyjän takuu) on ostajan oikeussuoja siinä tapauksessa, että tavara ei ole sopimuksen mukainen. Ostaja voi aina tehdä valituksen tavaran sopimuksenvastaisuuden perusteella - kahden vuoden kuluessa tavaran ostopäivästä. Vikatakuu on säännelty siviililain pykälissä 556-576.

Lisäksi kun ostaja on kuluttaja, häntä suojaa edelleen kuluttajan oikeuksista 30.5.2014 annetun lain säännökset.

Kuluttaja on henkilö, joka ostaa tietyn tavaran liiketoimintaan tai ammatilliseen toimintaan liittymättömiin tarkoituksiin, eli yksinkertaisesti ostaa sen yksityiseen käyttöön yrittäjältä.

Tärkeä!
Valmistajan takuu ei sulje pois mahdollisuutta reklamoida tavarasta sen perusteella, että tavara ei ole sopimuksen mukainen (virhetakuu). Kuitenkin valmistajan takuun mukaisen reklamaation ajaksi myyjälle tehty reklamaatio tavaran sopimuksenvastaisuudesta keskeytetään. Tämä määräaika alkaa kulua pidemmälle siitä päivästä, jona takaaja kieltäytyy täyttämästä takuusta johtuvia velvoitteita tai kun niiden täyttämisaika on päättynyt tehottomasti.