Taattujen työsuhde-etuuksien rahasto ja työntekijöiden vaateiden tyydyttäminen

Palvelus

Työsuhde-etuusrahasto toteuttaa oikeusvaltion periaatteita ja auttaa työntekijää. Lisäksi se on myös EU:n työntekijöiden oikeuksien suojeluun liittyvien velvoitteiden täytäntöönpano.

Ajatuksen mukaisesti päätettiin, että tukikelpoisille henkilöille maksetaan etuuksia Työsuhde-etuusrahaston lähteistä, kun:

 1. maksukyvytön työnantaja ei ole tyydyttänyt vaatimuksia,

 2. hakemus kattaa suojan piiriin kuuluvat työntekijän vaateet,

 3. hakemus täyttää muodolliset vaatimukset.

Kun työnantaja tulee maksukyvyttömäksi

Aluksi on määritettävä, missä olosuhteissa työnantaja tulee maksukyvyttömäksi:

 1. sinä päivänä, jona konkurssi- tai saneeraustuomioistuin antaa määräyksen:

 • työnantajan konkurssi,

 • sekundaarisen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen,

 • saneerausmenettelyn aloittaminen, eli nopeutettu järjestelymenettely tai järjestelymenettely tai takaisinperintämenettely,

 • hylätä työnantajan konkurssihakemuksen, jos hänen omaisuuttaan ei ole riittävästi tai se riittää kattamaan vain oikeudenkäyntikulut, ja myös siinä tapauksessa, että hänen omaisuuttaan on kiinnelaina, pantti, rekisteröintipantti, veropantti tai merikiinnitys niin paljon hänen omaisuus ei riitä kattamaan menettelyn kustannuksia;

 1. päivänä, jona konkurssituomioistuimen päätös konkurssimenettelyn keskeyttämisestä tulee lainvoimaiseksi, jos työnantajan omaisuus jää jäljelle rasitetun omaisuuden poissulkemisen jälkeen (kiinnitys, pantti, rekisteröity pantti, veropantti tai merikiinnitys) ei riitä kattamaan menettelyn kustannuksia tai jos velkojat tekevät niin velvoitettu (velkojien kokouksen päätöksellä tai tuomarin päätöksellä) ei ole suorittanut ennakkomaksua oikeudenkäyntikuluista säädetyssä ajassa, eikä näihin kuluihin ole likvidejä varoja ;

 2. sinä päivänä, jona perustaja tekee päätöksen valtionyrityksen selvitysmenettelyn aloittamisesta, jollei selvitystila johdu tämän yrityksen muuttumisesta, sulautumisesta tai jakautumisesta;

 3. päivänä, jona tuomioistuin on antanut kauppayhtiölain säännösten mukaisen kauppayhtiön purkamispäätöksen;

 4. sinä päivänä, jona talousministeri tekee päätöksen, jolla ulkomaalaista yrittäjää kielletään harjoittamasta taloudellista toimintaa osana Puolan tasavallan alueelle perustettua sivuliikettä tai edustustoa;

 5. päivänä, jona Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin on tehnyt päätöksen konkurssi-, sovinto- tai muun vastaavan menettelyn aloittamisesta taikka kieltäytymisen aloittamasta menettelyä yrityksen lopullisen lopettamisen tai varojen puutteen vuoksi riittävä kattamaan menettelyn kustannukset;

 6. päivänä, jona työnantaja, joka on luonnollinen henkilö, poistetaan elinkeinorekisteristä (CEIDG) tilanteessa, jossa hän ei ole varojen puutteen vuoksi tyydyttänyt työntekijöiden vaateita.

Etuihin oikeutetut henkilöt

Annettujen sääntöjen mukaan etuuksiin ovat oikeutettuja:

 1. maksukyvyttömän työnantajan työntekijät,

 2. maksukyvyttömän työnantajan entiset työntekijät,

 3. kuolleen työntekijän tai kuolleen entisen työntekijän perheenjäsenet, joilla on oikeus perhe-eläkkeeseen,

 4. henkilöt, jotka tekevät ansiotyötä muulla kuin työsuhteen perusteella, jos he ovat tämän vuoksi sosiaalivakuutusvelvollisia.

Mitä laissa säädetään, ei koske luonnollisen henkilön palveluksessa olevaa kotiapua.

Saamiset rahastolta

Ensinnäkin tyytyväisyys rahaston varoihin - tärkeimmät saamiset, jotka johtuvat:

 1. palkka työstä,

 2. korvaus työntekijästä riippumattomasta seisokkiajasta, korvaus työn suorittamatta jättämisestä, korvaus muusta perustellusta työstä poissaolosta,

 3. korvaus sairauden vuoksi työkyvyttömyydestä (maksetaan työnantajan varoista eli työlain mukaisesti kalenterivuoden 33 ensimmäisestä sairaudesta ja yli 50-vuotiaille ensimmäiseltä 14 sairauspäivältä) ,

 4. lomakorvaus,

 5. luonnonhaittakorvaus,

ovat tyytyväisiä:

 • enintään 3 kuukauden ajalta välittömästi ennen työnantajan maksukyvyttömyyspäivää, tai

 • enintään 3 kuukauden ajalta välittömästi ennen työsuhteen päättymistä, jos työsuhteen päättyminen tapahtuu enintään 12 kuukauden aikana ennen työnantajan maksukyvyttömyyttä ja jos tuomioistuin hylkää konkurssihakemuksen, myös ajanjaksona, joka on enintään 4 kuukautta maksukyvyttömyyden alkamispäivästä;

 1. irtisanomiskorvaus, joka on määrätty työntekijöiden työsuhteen päättämisen erityissäännöistä työntekijöihin liittymättömistä syistä;

 2. §:ssä tarkoitetun irtisanomisajan lyhentämisestä maksettava korvaus. Työlain 361 § 1 §;

 3. rahavastike käyttämättömästä vuosilomasta, joka erääntyy kalenterivuodelta, jonka aikana työsuhde päättyi, ja sitä välittömästi edeltävältä vuodelta,

tyydytetään, jos työsuhde päättyy:

 • työnantajan maksukyvyttömyyspäivää edeltävän 12 kuukauden aikana, tai

 • enintään 4 kuukauden ajan kyseisestä päivämäärästä.

Myös edellä mainitut pääsaataviin kuuluvat, jos oikeus syntyy työnantajan maksukyvyttömyyspäivänä tai työsuhteen päättymispäivänä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kotiutusrajat

Maksamatta jääneiden etuuksien maksamisen yhteydessä:

 • palkka työstä,

 • korvaus ajasta: muusta kuin työntekijän aiheuttamasta seisokkiajasta, työstä vapaasta ja muusta perustellusta poissaolosta,

 • palkka sairauden vuoksi työkyvyttömyyden ajalta,

 • lomakorvaus,

 • luonnonhaittakorvaus.

Etuuden kokonaismäärä kuukauden ajalta ei saa ylittää Tilastokeskuksen pääjohtajan Kansaneläkekassan eläkkeitä koskevien säännösten perusteella ilmoittamaa edellisen vuosineljänneksen keskimääräistä kuukausipalkkaa.

Käyttämättömästä lomasta rahavastikkeena maksettaessa etuuden kokonaismäärä ei saa ylittää keskimääräistä kuukausipalkkaa.

Jos tietyn työnantajan maksukyvyttömyys toistuu, rahaston varoista saatavien korvaamista koskevia sääntöjä ei voida soveltaa uudelleen samoihin työntekijöihin samojen saatavien osalta.

Advance

Oikeutettu voi vaatia ennakkomaksua. Työnantajan kattamattomista saatavista voidaan maksaa työsuhde-etuusrahastosta ennakkomaksua työnantajan tosiasiallisesti lopettaessa toimintansa. Ennakon suuruus on täyttämättä jääneiden saatavien määrä, mutta ei suurempi kuin ennakkomaksuhakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva vähimmäistyökorvaus.

Oikeudellinen jättää hakemuksen kirjallisena kahtena samanlaisena kappaleena - aikaisintaan kahden viikon kuluttua työnantajan maksukyvyttömyyden alkamispäivästä ja saatavien osalta työnantajan maksukyvyttömyyttä seuraavasta ajanjaksosta välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen. oikeutettujen henkilöiden suhteet.

Jos hakija on työntekijä, entinen työntekijä, palkattu henkilö tai muulla kuin työsuhteen perusteella työskennellyt henkilö, hakemukseen on liitettävä seuraavat etuuteen oikeuttavat asiakirjat:

 • kopio työtodistuksesta tai kopio lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä, jolla työskentelyjakso vahvistetaan,

 • työnantajan todistus, jossa vahvistetaan täyttämättä jääneiden työntekijöiden saatavien kokonaismäärä ja jossa ilmoitetaan näiden etuuksien maksamatta jättämisjaksojen maksujen määrät ja nimikkeet ja jonka on allekirjoittanut työnantajan puolesta tahdonilmaisuja valtuutettu henkilö,

 • jäljennös laillisesti pätevästä tuomioistuimen päätöksestä, jolla maksettava summa on myönnetty,

 • muut todisteet, jotka mahdollistavat oikeuden laissa määriteltyihin etuuksiin.

Jos hakijalla on oikeus perhe-eläkkeeseen, kuolleen työntekijän perheenjäsenellä, kuolleella entisellä työntekijällä tai muulla kuin työsuhteen perusteella työskennellyllä vainajalla, on edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi lisäksi liitteenä:

 • asiakirja, joka vahvistaa sen henkilön kuoleman, jonka jälkeen hakija on oikeutettu perhe-eläkkeeseen,

 • asiakirja, joka vahvistaa hakijan oikeuden perhe-eläkkeeseen.

Oikeusperusta:

 • Laki, annettu 26. kesäkuuta 1974, työlaki (Journal of Law 2019.1040, s.o.);

 • Laki, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, työntekijöiden saatavien suojaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta (Lakilehti 2020.7, ts.).