Integroitu ja omavastuullinen franchising vs. vakuutussopimus

Palvelus

Vakuutuksenantajan vastuun laajuutta määräävät paitsi yleisesti sovellettavat määräykset myös ennen kaikkea vakuutussopimuksen määräykset ja sen yleiset ehdot. Yksi yleisimmin käytetyistä sopimuslausekkeista tällä alueella on kiinteä ja omavastuullinen franchising. Miten nämä käsitteet ymmärretään, minkä muotoisia franchising-lausekkeet ovat ja mitä ne tarkoittavat vakuutetulle?

Mikä on franchising vakuutussopimuksessa?

Franchising on kiintiörajoitus vakuutuksenantajan vastuulle vakuutussopimuksen kattaman vakuutettavan tapaturman varalta. Korvauksen maksamista rajoittavan määrän ja sen sovellettavuuden tulee perustua vakuutussopimuksen tai yleissopimuksen määräyksiin (yleiset vakuutusehdot). Yleisesti sovellettavat määräykset eivät viittaa suoraan franchising-käsitteeseen - se on lain soveltamiskäytännön kautta koulutettu laitos. Franchise-lauseke on vakuutuksenantajan vahingonkorvausvastuun määrällinen tai suhteellinen rajoitus. Oikeuskäytännössä pohdittiin, onko tällainen vastuunrajoitus sallittua. Łódźin muutoksenhakutuomioistuimen 15. maaliskuuta 2013 antaman tuomion perustelujen mukaan I ACa 1273/12:

Sopimusvapauden periaate, joka on ilmaistu määräyksessä art. Siviililain 353 [1] pykälän mukaan osapuolet voivat harkintansa mukaan muokata keskenään välisen oikeussuhteen sisältöä, mukaan lukien omavastuun varaaminen, mikä ei ole ristiriidassa vakuutussopimuksen luonteen, lain tai sosiaalisten periaatteiden kanssa. rinnakkaiseloa. Omavastuu on molemminpuolisen hyödyn lähde vakuutussopimuksen osapuolille. Edellä mainitun sopimuslausekkeen perusteella vakuutuksenantajalla on oikeus alentaa korvauksen määrää ja vakuutuksenottajalla on mahdollisuus maksaa alhaisempi vakuutusmaksu.

Omavastuu on siis seurausta vakuutuksenantajan ja vakuutetun keskinäisistä myönnytyksistä, eikä se sellaisenaan ole siviilioikeuden yleisten sääntöjen vastainen.

Integroitu franchising

Sopimuksen franchising-lauseke sulkee vakuutusturvan ulkopuolelle vahingot, joiden arvo on pienempi kuin vakuutussopimuksessa ilmoitettu määrä. Kuitenkin, jos vahingon ja sen aiheutumisesta maksettavan korvauksen arvo ylittää osapuolten määrittelemän kynnyksen, vakuutuksenantaja maksaa etuuden kokonaisuudessaan.

Yllä oleva lauseke on seurausta aikomuksesta sulkea pois vakuutuksenantajan kalliiden selvitystoimien tarve tilanteessa, jossa siihen liittyvät kustannukset ylittäisivät itse korvausetujen arvon. Toisin sanoen integraalinen franchise-lauseke ottaa käyttöön ns triviaalikynnys, jonka alapuolella ei ole kannattavaa suorittaa lakisääteisiä ja sopimuksissa vaadittuja korvausmenettelyjä. Integral franchising sulkee pois vakuutuksenantajan vastuun vähäisistä vahingoista ns sopimuksessa tai GTC:ssä määritellyn triviaalisuusrajan.

Omavastuu

Omavastuulauseke, joka tunnetaan myös nimellä ehdoton franchising, tarkoittaa, että kun vakuutetulle maksetaan korvausta, vakuutuksenantaja vähentää sitä sopimuksessa tai VTT:ssä määritellyllä määrällä tai prosentilla. Etuuden määrällä ei kuitenkaan ole väliä - vähennyksen määrä/prosentti määräytyy aina samalla tavalla. Omavastuu rajoittaa vakuutuksenantajan vastuuta aina tietyllä määrällä, prosentilla tai murto-osalla. Ehdottoman franchising-lausekkeen käyttöönotto on perusteltua sillä, että vakuutuksenantaja haluaa rajoittaa tilanteita, joissa hän on vastuussa vahingoista, jotka eivät johdu suoraan itse vakuutustapaturmasta vaan esim. tapahtuvat tapahtuman yhteydessä ja voisivat tapahtua itsenäisesti. siitä. Esimerkkeinä mainitaan kuljetuksen luonnolliset häviöt, kuten veden haihtuminen. Omavastuu on tarkoitettu vähentämään vakuutuksenantajan vastuuta vahingoista, jotka liittyvät luonnollisesti vakuutustapahtumiin.

Muut franchisingtyypit

Oikeustoimissa on vain kiinteä ja vähennyskelpoinen franchising. On myös muita franchisingtyyppejä, mukaan lukien aika- ja kilometri franchising. Nämä lausekkeet esiintyvät useimmiten avustusvakuutuksissa. Ne koostuvat kuitenkin siitä, että vastuun rajoitus on määritelty aikayksiköissä tai kilometreissä.

Esimerkki 3.

Sopimuslauseke, jonka mukaan ilmainen auton hinauspalvelu on saatavilla, jos tapahtuma tapahtuu 30-150 km:n etäisyydellä vakuutetun asuinpaikasta.

Esimerkki 4.

Sopimuslauseke, jossa määrätään, että vakuutus kattaa oikeuden vaihtoautoon siten, että enimmäiskäyttöraja on kolmanteen päivään tapahtuman jälkeen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Muut vakuutuksenantajan vastuun määrälliset rajoitukset

Integraali ja tasainen omavastuu eivät ole ainoita yleisesti käytettyjä. Toinen usein käytetty tapa rajoittaa vakuutuksenantajan vastuuta vakuutussopimuksessa on ylijäämälauseke, ts. vakuutetun omalla riskillä.

Omavastuulauseke muodostuu siitä, että kun vakuutuksenantaja maksaa vakuutuskorvauksen, se alentaa sitä sopimuksessa tai VTT:ssä määrätyllä prosentilla tai vakuutetun oman osuuden määrällä.

Joten mitä eroa on ylimääräisellä lausekkeella ja omavastuulla? Ero on rakenteellinen ja toiminnallinen. Ensinnäkin ylijäämä otetaan huomioon jo vakuutusmaksun ja vakuutusmäärän määrittämisessä. Vakuutusmaksun laskentaperusteena on arvo, josta on vähennetty vakuutetun oma osuus. Tämä soveltamisala ei kuulu vakuutuksenantajan vakuutussuojaan ja vastuuseen.

Myös omavastuufunktio on erilainen. Tämän lausekkeen käyttöönoton tarkoituksena on saada vakuutettu olemaan varovaisempi ja ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai lisäämiseksi. Vakuutustapahtumien riski on edelleen osittain vakuutetuilla.