Laskut, jotka dokumentoivat vuokrapalveluiden suorittamisen - niiden laatimissäännöt

Verkkosivusto

Veronmaksajat ostavat yhä enemmän kiinteistöjä ja sitten vuokraavat niitä. Maamme kiinteistövuokramarkkinat kasvavat yhä nopeammin itärajamme takaa saapuvien työntekijöiden ansiosta. Yrittäjät kysyvät usein, pitäisikö vuokrauspalvelujen suorittamisesta dokumentoida laskuja ja milloin tällaisen taloudellisen tapahtuman verovelvollisuus syntyy.

Verovelvollisuus arvonlisäverossa

Verovelvollisuuden syntyhetkeä koskevat määräykset tavara- ja palveluverossa sisältyvät pykälän säännökseen. 19a kohta. Tavara- ja palveluverosta 11.3.2004 annetun lain (eli Laki 2017, kohta 1221 muutoksineen), jäljempänä arvonlisäverolaki, 1 §, jonka mukaan verovelvollisuus syntyy tavaran luovutuksesta tai suorituksesta. kohdan mukaisesti 5 ja 7-11, art. 14 sek. 6, art. 20 ja taide. 21 sek. 1.

Tämän määräyksen mukaan vero erääntyy sinä kuukautena, jolloin tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan, ja se maksetaan pääsääntöisesti tälle tilikaudelle.

Art. 19a kohta. arvonlisäverolain 8 § - jos ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista on maksu kokonaisuudessaan tai osittain vastaanotettu, erityisesti: ennakkomaksu, ennakkomaksu, ennakkomaksu, osamaksu, rakennus- tai asumisosuus ennen osuuskuntaoikeuden perustamista asuntoon tai muuhun tarkoitukseen tarkoitettuun tilaan verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta saadun määrän suhteen, jollei momentista muuta johdu. 5 kohta 4.

Vuokra-, vuokraus- tai leasingpalveluissa verovelvollisuus syntyy eri ajanjaksolla. Art. 19a kohta. Arvonlisäverolain 5 §:n 4 momentin mukaan verovelvollisuus vuokra-, leasing-, leasing- tai vastaavanlaisista palveluista syntyy erityisellä tavalla eli laskun tekopäivänä.

Kuitenkin artiklan sisällön mukaisesti 19a kohta. arvonlisäverolain 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 5 kohdan 3 ja 4 alakohdan mukaan, jos verovelvollinen ei ole antanut laskua tai on antanut sen myöhässä, verovelvollisuus syntyy 11.1. 106i kappale. 3 ja 4 ja jos tällaista määräaikaa ei ole asetettu - maksumääräajan päätyttyä. Vuokrasopimuksen verovelvollisuus syntyy erityisperiaatteista. Tämä määräytyy periaatteessa laskun päivämäärän mukaan, kun se on laadittu ajallaan. Viivästyminen tässä suhteessa ei siirrä verovelvollisuuden päivämäärää. Toisaalta ennenaikaisesti laadittu lasku johtaa automaattisesti verovelvollisuuden kirjaamiseen. Tämä on syytä pitää mielessä päätettäessä ryhtyä tähän vaiheeseen, varsinkin kun vuokra ei hyödy verovapaudesta.

Vuokrapalveluiden, leasing-, leasing- tai vastaavien sopimusten (jäljempänä vuokrauspalvelu) tarjoamisesta maan alueella verovelvollisuus syntyy laskun laatimishetkellä. Tätä sääntöä ei sovelleta vuokrauspalveluihin, joihin sovelletaan pykälän säännöksiä. Palvelujen maahantuonnin muodostavan lain 28 b § (arvonlisäverolain 19 a §:n 5 momentin 4 kohdan b alakohta).

Laskun antohetki

Art. 106b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisella on velvollisuus laatia lasku, joka todistaa:

  • §:ssä tarkoitettujen tavaroiden myynti sekä tavaroiden toimitus ja palvelujen tarjoaminen. 106a, 2 kohta, jonka hän on suorittanut toisen veron, arvonlisäveron tai vastaavan verovelvollisen hyväksi taikka ei-verovelvollisen oikeushenkilön hyväksi;
  • postimyynti maan alueelta ja postimyynti maan alueella muulle kuin 1 kohdassa mainitulle taholle;

  • yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus muulle kuin 1 kohdassa mainitulle taholle;

  • vastaanottaa maksun kokonaan tai osittain ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimintojen suorittamista, paitsi jos maksu koskee yhteisössä tapahtuvaa tavaroiden luovutusta tai toimintaa, josta verovelvollisuus syntyy 12 artiklan mukaisesti. 19a kohta. 5 kohta 4.

Art. 106i kappale. 1, lasku on laadittava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu, jollei kohdasta muuta johdu. 2-8. Art. 106 ja sek. 2 jos ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista on maksettu kokonaisuudessaan tai osittain 1999/2003:ssa tarkoitettu maksu. 106b kohta. 1 kohdan 4 alakohdan mukaan lasku on laadittava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona ostajalta on saatu maksu kokonaisuudessaan tai osittain.

Laskuja ei voi lähettää aikaisemmin kuin 30 päivää ennen:

  • tavaroiden toimittaminen tai palvelun suorittaminen;

  • vastaanottaa koko maksu tai osa siitä ennen tavaroiden toimittamista tai palvelun suorittamista.

Ajankohtaisesti laadittu lasku vuokrapalveluista

Jos lasku laaditaan myöhässä tai verovelvollinen jättää sen laatimatta, verovelvollisuus syntyy maksuajan päättymispäivästä.

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen vuokrasi 27.12.2017 toimitilansa. Sopimus solmittiin 1.1.2018 alkaen. Sopimuksen mukaan vuokralaisen (myös arvonlisäveron maksajan) tulee maksaa vuokra kuukausittain, kunkin seuraavan kuukauden 15. päivään asti. Tammikuun 2018 vuokran osalta vuokranantaja antoi laskun viiveellä, vasta 10.3.2018. Syynä laskun laatimiseen vasta maaliskuussa 2018 oli maksun puute. Vuokralainen maksoi rästit vasta maaliskuussa, kun taas vuokranantaja päätti, että hän laskuttaa vasta saatuaan vuokran vuokralaiselta. Tärkeää on, että vuokranantaja sisällytti laskun maaliskuun 2018 tavara- ja palveluveroon.

Analysoidussa esimerkissä vuokran ennenaikainen vastaanottaminen ei lykkää arvonlisäverovelvoitetta. Kuten edellä on jo osoitettu, vuokrasopimuksen verovelvollisuus syntyy erityisehdoin. Verovelvollisuus syntyi 15.2.2018. Edellä mainitut huomioiden huolimatta siitä, että verovelvollinen laati laskun vasta maaliskuussa, arvonlisäverovelvollisuus syntyi helmikuussa 2018.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tarve korjata VAT-7-ilmoitus

Maaliskuun 2018 selvitykseen sisältyvien vuokrapalveluiden suorittamista dokumentoivat laskut edellyttävät kahden korjauksen tekemistä ALV-7-ilmoitukseen. Veronmaksajan tulee laatia helmikuulle 2018 korjaava ALV-7 ilmoitus, jossa hänen tulee ottaa huomioon laskun arvot. Lisäksi hänen tulee korjata maaliskuun 2018 ALV-7-ilmoitus, jossa lasku näytettiin. Ilmoitusoikaisut voivat johtaa koron maksuvelvollisuuteen.

Ennakkomyyntilaskut, jotka dokumentoivat vuokrapalvelujen tarjoamisen

Jos verovelvollinen laatii arvonlisäverolaskun ennen vuokrapalvelun maksupäivää, verovelvollisuus syntyy laskun tekopäivänä.

Esimerkki 2.

Aktiivinen veronmaksaja on vuokrannut tilat. Sopimus solmittiin 1.2.2018 alkaen. Vuokralaisen kanssa tehty sopimus on arvonlisäverovelvollinen, että se maksaa vuokraa kuukausittain kunkin seuraavan kuukauden 10. päivään asti. Verovelvollinen laati 10.3.2018 kaksi laskua palvelun toimittamisesta helmi- ja maaliskuulta 2018. Yllä olevat laskut toimitti vuokralainen. Laskuissa verovelvollinen on ilmoittanut tilityskaudet ja maksupäivät.

Tässä tapauksessa verovelvollisuus syntyy kahden kuukauden kuluttua maaliskuussa 2018. Lain mukaan. 106i kappale. arvonlisäverolain 7 1 momentin mukaan laskua ei voi laatia aikaisintaan 30 päivää ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista. Emme sovella yllä olevaa periaatetta vuokrauspalvelun dokumentoivien laskujen laatimiseen edellyttäen, että lasku sisältää tiedot siihen liittyvästä tilityskaudesta.

Edellä esitetyn perusteella verovelvollinen voi laatia laskut, jotka dokumentoivat vuokrauspalvelujen suorittamisen hyvissä ajoin, mutta hänen on muistettava yllä olevat tiedot.