Ryhmälasku - onko se sääntöjen mukainen?

Verkkosivusto

Yrittäjä on velvollinen laatimaan laskun, kun palvelu tarjotaan tai tavara myydään liikekumppanille. Jos samalle urakoitsijalle toimitetaan useita tavaroita tai palveluita kuukauden sisällä, pitääkö jokaisesta liiketoimesta laatia erilliset laskut? Voiko tässä tapauksessa soveltaa kollektiivista laskua! Vastaamme artikkelissa!

Mikä on kollektiivinen lasku?

Ryhmämyyntilaskulle on tunnusomaista se, että yksi lasku sisältää useita eriä, jotka koskevat yhden asiakkaan yhden kuukauden kuluessa suoritettua tavaran luovutusta tai palvelua. Säännöissä ei ole erityisiä ehtoja siitä, mitä sen tulee sisältää ja miten se tulee kirjata. Joukkolaskua laatiessaan verovelvollisen tulee noudattaa yleisiä laskujen laatimisen sekä arvonlisäveron ja tuloveron selvityksen periaatteita.

Mitä yhteislaskun tulee sisältää?

Ryhmälaskun tulee sisältää samat elementit kuin tavallisessa laskussa. Nämä elementit on lueteltu Art. 106e kohta. arvonlisäverolain 1 §, mukaan lukien:

 • myöntämispäivä;

 • järjestysnumero yhdestä tai useammasta sarjasta, joka yksilöi laskun;

 • tavaroiden tai palvelujen myyjän ja ostajan nimet ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa;

 • Myyjän ja ostajan NIP,

 • tavaran toimituksen tai toimituksen suorittamisen tai palvelun suorittamisen päivämäärä tai maksun vastaanottopäivä, jos sellainen päivämäärä on määritelty ja se poikkeaa laskun päiväyksestä,

 • palvelun tai tuotteen nimi,

 • yksikköhinta ilman veroja,

 • nettoarvo;

 • veroprosentti ja määrä;

 • bruttoarvo.

Edellä mainitun mukaisesti arvonlisäverolain säännösten mukaisesti laskussa tulee olla toimitus- tai toimituksen valmistumispäivä. Tilanteessa, jossa verovelvollinen laatii kollektiivisen laskun, hän on velvollinen merkitsemään siihen kaikki tavaran toimitus- tai palvelun suorituspäivät kuukauden aikana tietylle urakoitsijalle.

Ryhmälasku ja laskujen laatimissäännöt

Laskujen laatimista koskevat säännöt on käsitelty yksityiskohtaisesti arvonlisäverolaissa. Art. 106i, lasku on laadittava tavaran toimituksen tai palvelun toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jos erääntynyt summa on kokonaisuudessaan tai osa siitä maksettu aikaisemmin, lasku tulee lähettää maksun vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Lainsäätäjä erotti myös laskujen laatimisen erityistapaukset. Veronmaksajan tulee nimittäin laatia lasku:

 • 30. päivänä palvelun suorittamispäivästä rakennus- ja rakennus- kokoonpanopalvelujen osalta;

 • 60 päivää tavaroiden julkaisupäivästä painettujen kirjojen toimittamista varten - ei kuitenkaan karttoja ja esitteitä sekä sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja painettuja aikakauslehtiä;

 • 90 päivää kirjojen painamiseen liittyvän toiminnan suorittamispäivästä lukuun ottamatta karttoja ja esitteitä, sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja aikakauslehtiä sekä 11 §:n mukaisten palvelujen maahantuontia. 28b;

 • maksuajan päätyttyä - kun kyseessä on esim.sähkönjakelu-, tietoliikennepalvelut tai pysyvät laki- ja toimistopalvelut.

Säännösten mukaan verovelvollisella on tavaroita toimitettaessa tai palvelua suoritettaessa laskutettava viimeistään kaupantekokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Jos saman kuukauden aikana on toimitettu useita tavaroita tai useita palveluita samalle urakoitsijalle, on mahdollista laatia ryhmälasku seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, mukaan lukien kaikki kyseisen kuukauden aikana suoritettujen tavaroiden tai palvelujen myyntipäivät. Ryhmälaskujen laatimista koskevat säännöt koskevat myös elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille laadittavia laskuja. Esimerkki 1.

Yritys X suoritti kolme erillistä palvelua ABC:lle: 1., 12. ja 30. maaliskuuta. Onko tällaisessa tapauksessa mahdollista laatia yksi kollektiivinen lasku kaikista tietyn kuukauden aikana suoritetuista palveluista?

Kyllä, yrittäjä voi liittää yhdelle yhteislaskulle kaikki samalle urakoitsijalle kuukauden sisällä suoritetut palvelut. Yrityksen X on kuitenkin muistettava, että jokainen tarjottu palvelu tulee erottaa laskulla omana eränä ja että kuvauksessa tulee olla tiedot palveluiden myyntipäivästä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Stefan sai neljä tavaratoimitusta kuukauden sisällä samalta toimittajalta. Hän sai seuraavan kuukauden 15. päivänä yhden laskun edellisen kuukauden toimituksista. Voiko herra Stefan pitää tällaista laskua oikeana?

Kyllä, jos laskussa on ilmoitettu kaikki Mr. Stefanille tietyn kuukauden aikana tehdyt tavaran toimitukset, voidaan sitä pitää oikein.

Joukkolasku ja ALV

Arvonlisäveron perusteella, §:n mukaisesti. Arvonlisäverolain 19 a §:n mukaan verovelvollisuus syntyy tavaran luovutuksen tai palvelun suorittamisen yhteydessä, jollei maksua ole osittain tai kokonaan saatu aiemmin. Kuitenkin, kun on kyse tiettyjen tavaroiden luovutuksista tai palvelujen toimituksista, jotka on lueteltu artiklassa 19a kohta. Lain 5 momentin 3 ja 4 mukaan tulon ajankohta syntyy laskun laatimishetkellä. Tällaisia ​​liiketoimia ovat mm.

 • rakennus- tai rakennus- ja kokoonpanopalvelujen tarjoaminen,

 • sähkönjakelu,

 • televiestintäpalvelujen tarjoaminen.

Edellä esitetyn perusteella, kun liiketoimi ei koske poikkeustapauksia, arvonlisävero tulee maksaa tavaran tai suoritetun palvelun tosiasiallisen toimituspäivänä eli jokaisesta tavarasta erikseen.

Esimerkki 3.

Maaliskuussa Jolanta tilasi urakoitsijalle 5 tavaratoimitusta. Jokainen niistä oli erillinen kauppa. Kuukauden lopussa se lähetti vastaanottajalle toimituksista yhden yhteislaskun, jossa oli erilliset toimitukset ja niiden päivämäärät. Minä päivänä hänen tulee maksaa arvonlisävero?

Jos Jolanta teki 5 tavaranmyyntitapahtumaa kuukauden sisällä, hänen tulee maksaa arvonlisävero jokaisesta kaupasta erikseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos verovelvollinen toimittaa kuukauden sisällä useita tavaratoimituksia tai myy palveluja samalle taholle, hänellä on mahdollisuus laatia kollektiivinen lasku, joka kuitenkin sisältää lain edellyttämät tiedot.