Lasku merkinnällä Osittainen maksu ja JPK FA - uusi rakenne

Palveluvero

Arvonlisäverolain muutoksen myötä 1.11.2019 alkaen split-maksumekanismiin tehtiin merkittäviä muutoksia. Tämä muutos sisälsi myös uuden version ALV-laskurakenteesta - JPK_FA. Tämän päivän artikkelissa käsittelemme analyysiä - laskua, jossa on huomautus Jaa maksu JPK FA.

Jaettu maksu laskulla

Split-maksumekanismi perustuu oletukseen, että vastaanotettujen tavaroiden tai palvelujen nettoarvo maksetaan myyjän pankkitilille, kun taas vastaanotetusta laskusta johtuvaa arvonlisäveron määrää tai osaa vastaavan summan maksu. tehdään ALV-tilille.

Koska tiettyjen tapahtumien osalta split-maksumekanismi on pakollinen 1.11.2019 alkaen, lainsäätäjä päätti lisätä uuden pykälän. 106e kohta. 1 arvonlisäverolain 18a alakohta, jossa todetaan, että laskuissa, joissa erääntyvä kokonaismäärä on 18. 19 Yrittäjälain (15 000 zlotya) 2 momentin 2 momentin mukaan, joka kattaa lain liitteessä 15 tarkoitetun tavaroiden luovutuksen tai palvelun luovutuksen verovelvolliselle, laskussa tulee sisältää sanat "jaettu maksumekanismi".

Osuusmaksumerkinnän lisäämisvelvollisuuden rikkomisesta seuraa veroseuraamuksia.

Kuten voimme lukea Art. 106e kohta. arvonlisäverolain 12 ja 13 §:n mukaisesti, jos todetaan, että verovelvollinen on laatinut laskun ilman merkintää "jaettu maksumekanismi", veroviranomaisella on oikeus määrätä lisäverovelka, jonka suuruus on 30 % veron määrästä. tässä laskussa mainitun lain liitteessä 15 lueteltujen tavaroiden luovutuksista tai palveluista. Sellaisten luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat samasta teosta verorikoksesta tai verorikoksesta vastuussa, lisäverovelvollisuutta ei ole.

Edellä olevaa seuraamusta ei sovelleta, jos lain liitteessä 15 mainitun tavaran luovutuksen tai palvelun suorittamisen veron määrää vastaavan laskun maksu on suoritettu split-maksumekanismilla. Pakollisen osamaksun alaisen laskun tulee sisältää merkintä "jaettu maksumekanismi". Myyjä voi olla verovelvollinen, jos tätä seikkaa ei ole mainittu laskussa.

Lasku, jossa on huomautus Jaa maksu JPK FA - miltä uusi rakenne näyttää?

Perustuu artikkeliin. Veroasetuksen 82 § 1b mukaan verovelvollisten on lähetettävä JPK ALV-tiedostot. Tämä tehdään ilman veroviraston pyyntöä. Toisaalta JPK FA -tiedosto on yksi niistä rakenteista, jotka lähetetään vain veroviranomaisten pyynnöstä. Se on myyntilaskuihin liittyvä rakenne.

Periaatteessa, jos veroviranomainen tarkastustoiminnan, verotarkastuksen, tulli- ja veromenettelyn tai veromenettelyn yhteydessä pyytää mainitun rakenteen siirtämistä, on verovelvollisella vähintään 3 päivää aikaa saattaa ne käyttöön.

Uusi SAF-T-rakenne, versio 3, on ollut voimassa 1.11.2019 alkaen, mutta veroviranomaiset voivat vaatia sen käyttöönottamista 2.12.2019 alkaen. On syytä korostaa, että SAF-T-rakenne sisältää vain tiedot myyntilaskuista. Valtiovarainministeriön antamien selvitysten mukaan JPK_FA-rakenteessa (teknisten solmujen lisäksi: Subject1, Naglowek ja ohjaussolmut - CTRL) on kolme perussolmua:

  • Lasku - sisältää arvonlisäverolaskun perustiedot, kuten laskun numeron, lähettäjän ja ostajan tiedot, päiväyksen, nettosummat ja arvonlisäveron hintojen mukaan. Se sisältää myös tiedot siitä, missä valuutassa lasku on laadittu. Lisäksi tämä rakenteen elementti sisältää muita tietoja tietyntyyppisistä liiketoimista, jotka on dokumentoitu tietyllä laskulla (määritelty arvonlisäverolain 106e §:n 1 momentissa (16-24). Tästä syystä tiedot käytetystä split-maksumekanismista olisi sisällytettävä tähän,
  • FakturaWiersz - sisältää laskun numeron (laskunumerokenttä FakturaWiersz-solmussa mahdollistaa tietyn laskun yhdistämisen Faktura-solmuun) ja tiedot toimitetuista tuotteista tai palveluista, mukaan lukien niiden määrä / laajuus, yksikköhinta ja arvo,
  • Tilaus - sisältää tiedot tilauksista / sopimuksista, mukaan lukien niiden kokonaisarvot ja aihe (määrä / laajuus, yksikköhinta ja arvo), joista ennakkolaskut on laadittu, sisältyvät annettuun JPK_FA-rakenteeseen.

Merkittävin muutos analysoituun rakenteeseen on P_18A-elementin lisääminen Invoice-solmuun, joka on jaetun maksumekanismin tagi. Kuten tämän kentän selityksistä voidaan lukea, laskuissa, joissa erääntyvä kokonaissumma on 1999/2003:ssa tarkoitettu summa. Yrittäjälain 19 §:n 2 momentti, joka kattaa lain liitteessä 15 lueteltujen tavaroiden tai palvelujen luovutuksen verovelvolliselle - ilmaisu "jaettu maksumekanismi", arvo "true" on annettava, muussa tapauksessa - arvo " väärä". JPK FA -rakenteen uusi versio sisältää mahdollisuuden ilmoittaa, että myynti tapahtui jaetun maksumekanismin ehdoilla. Tämä tehdään kirjoittamalla "true" P_18A-kenttään. On korostettava, että edellä mainittu säännös koskee myös tapausta, jossa myynti kuului vapaaehtoisen, ei pakollisen jaetun maksujärjestelmän piiriin.
Lue lisää JPK-FA:sta ja jaetuista maksuista:
- JPK FA - uusi versio rakenteesta
- JPK FA MF - kaikki tärkeimmät tiedot
- Pakollinen ositettu maksu ja lisäseuraamukset veronmaksajille Esimerkki 1.

Verovelvollinen myi tavaroita, joita ei ole mainittu lain liitteessä 15. Kaupan osapuolet päättivät kuitenkin, että se tehdään vapaaehtoisesti split-maksuehdoissa. Veroviranomainen pyysi JPK FA -rakenteen lähettämistä. Tiedostoa laatiessaan verovelvollinen ilmoittaa P_18A-kenttään arvon "true".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Muutosten vertailu verrattuna edelliseen SAF-T-versioon

Edelliseen JPK FA -rakenteeseen verrattuna tehtiin useita merkittäviä muutoksia tiedoston valmistelun helpottamiseksi:

  • ALV-laskujen valuutta on otettu käyttöön,
  • ennakko- ja selvityslaskujen raportointitapaa on muutettu,
  • lisätty valinnainen elementti Ennakkolaskutilaukset,
  • lisätty KodUrzedu-elementin kuvaus tekstillä "JPK_FA:n lähettävän veronmaksajan verotoimistotunnus",
  • lisätty kenttä P_18A arvoilla - tosi tai epätosi, joka on merkki, joka ilmoittaa, että lasku dokumentoi tapahtuman, jossa jaettu maksumekanismi (MPP) tapahtui. Tämä on pakollinen kenttä, eli jos ALV-lasku ei dokumentoi MPP:hen liittyvää tapahtumaa, kenttä saa arvon false,
  • lisätty kenttä P_22 arvoilla - tosi tai epätosi, joka on merkki, joka ilmoittaa, että lasku dokumentoi uuden kuljetusvälineen (NŚT) yhteisötoimituksen.

Lopuksi muistutetaan, että ennen 1.11.2019 laadituista laskuista 2.12.2019 alkaen ne raportoidaan jo SAF-T-version mukaan.

JPK FA -tiedoston luominen

Viitataan myös SAF-T-rakenteen valmistelun ja siirron sääntöihin. Useimmissa tapauksissa se on kehitetty tietokoneohjelmalla. Itsenäiset veronmaksajat voivat käyttää tässä yhteydessä ilmaista e-microfirma-ohjelmaa.

Tällä tavalla laadittu tiedosto tulee lähettää veroviranomaiselle. Tämä tehdään käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä (esim. JPK 2.0 -asiakasohjelma). Rakenne on myös mahdollista siirtää IT-tietovälineille, kuten flash-asemalle, muistikortille, CD- tai DVD-levylle.

Yhteenvetoon siirryttäessä on huomioitava, että uusi JPK FA -tiedostomuoto on mukautettu jaetuilla maksuehdoilla tapahtuvaa myyntiä dokumentoivien laskujen sisältöön tehtyihin muutoksiin. Tiedostorakenteessa on kenttä, jonka pitäisi sisältää tiedot siitä, että myynti tapahtui jaetun maksumekanismin avulla.

JPK FA wfirma.pl-järjestelmässä

Jos toimisto pyytää lähettämään JPK FA -tiedoston wfirma.pl-järjestelmään, teet sen välittömästi ilman lisämaksua! Voit tehdä sen yksinkertaisella tavalla polulla ALOITUS »VEROT» YKSITTÄINEN OHJAUSTIEDOSTO »LISÄÄ» LISÄÄ JPK FA. Kokeile jo tänään!