RR ALV-lasku ja JPK ALV-rakenne – kannattaa tietää!

Palveluvero

1.9.2019 muutettiin säännöksiä ALV-laskujen laatimissäännöistä. Tällä hetkellä laskuja on mahdollista tuottaa ja lähettää sähköisessä muodossa. Tämä muutos johti uuden JPK-tiedostorakenteen luomiseen ALV RR -laskuille. Analysoimme tätä ongelmaa myöhemmin artikkelissa.

RR ALV-lasku

Selvitetään ensin, mikä on ALV RR -lasku ja mitkä ovat sen laatimisen perussäännöt. Tämä lasku koskee kiinteämääräisiä maanviljelijöitä, jotka hyötyvät toiminnassaan subjektiivisesta arvonlisäverovapaudesta. Kyse on 11 artiklassa säädetystä poikkeuksesta. 43 sek. 1 arvonlisäverolain 3 kohta. Tämä säännös osoittaa, että kiinteämääräisen maanviljelijän omasta maataloustoiminnastaan ​​tuottamien maataloustuotteiden luovutukset ja kiinteämääräisen viljelijän suorittamat maatalouspalvelut ovat vapautettuja verosta.

Tällaiset verovelvolliset ovat vapautettuja arvonlisäveron maksuvelvollisuuden lisäksi myös laskutusvelvollisuudesta. Kuten luemme Art. Arvonlisäverolain 117 §:n mukaan kiinteäkantainen viljelijä, joka harjoittaa maataloustoimintaansa maataloustuotteiden luovuttamista, on vapautettu velvollisuudesta:

 1. laskujen laatiminen,
 2. pitää kirjaa tavaroiden ja palveluiden toimituksista ja ostoista,
 3. veroilmoituksen tekeminen verovirastolle,
 4. lähettää VAT-R-rekisteröintihakemuksen.

Kiinteäkantaisen viljelijän tavaroiden toimittaminen tai palvelujen suorittaminen on dokumentoitava jollakin tavalla, joten lainsäätäjä otti käyttöön 1 artiklan 1 kohdan. 116 sek. 1, jossa todetaan, että aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneen verovelvollisen, joka ostaa maataloustuotteita kiinteämääräiseltä viljelijöltä, on laadittava näiden tuotteiden ostosta todistettu lasku kahtena kappaleena. Alkuperäinen lasku luovutetaan toimittajalle.

Huomioi siis, että ALV RR -laskua ei laatii kiinteämääräinen viljelijä, vaan tavaroiden tai palvelujen ostaja. Se on arvonlisäveroon perustuva erityinen rakenne.

Kuten art. 116 sek. ALV-lain 10 §:n mukaan kiinteäkantainen viljelijä on velvollinen säilyttämään alkuperäiset arvonlisäverolaskut RR 5 vuoden ajan laskettuna sen vuoden lopusta, jolloin lasku on laadittu. Tämä velvollisuus kattaa myös ALV RR -laskut ja sähköiset ilmoitukset. ALV RR -laskun laatii maataloustuotteiden ja -palvelujen ostaja, ei kiinteämääräinen viljelijä (hän ​​ei voi laatia sitä).

ALV RR -laskun komponentit ja muoto

Uuden JPK-tiedostorakenteen käyttöönotto liittyi ensisijaisesti arvonlisäveron RR-laskun muodon muutokseen. Elokuun 2019 loppuun asti säännöissä oli vain paperiversio.

1.9.2019 alkaen tämän tyyppinen lasku on kuitenkin mahdollista lähettää myös sähköisessä muodossa. Tämä johtuu uudesta art. 116 sek. arvonlisäverolain 3a kohta, jossa todettiin, että ALV RR -lasku voidaan laatia, allekirjoittaa ja lähettää sähköisessä muodossa toimittajan suostumuksella.

Laskun osien osalta on poistettu säännös, jonka mukaan laskussa on oltava toimittajan henkilökortin numero tai muu henkilöllisyyden vahvistava asiakirja, tämän asiakirjan antopäivä ja laskun antaneen viranomaisen nimi. Edelleen on kuitenkin säädetty, että laskussa on oltava luettavasti laskun laatimiseen ja vastaanottamiseen valtuutettujen henkilöiden allekirjoitukset sekä näiden henkilöiden nimet ja sukunimet.

Jos lasku on kuitenkin laadittu sähköisessä muodossa, se tulee varustaa toimittajan ja ostajan pätevällä sähköisellä allekirjoituksella. Muista siis, että sähköpostitse lähetetyn allekirjoitetun laskun skannaus ei täytä vaatimuksia. On myös huomattava, että molemmilla kaupan osapuolilla eli sekä kiinteämääräisellä viljelijällä että ostajalla tulee olla sähköinen allekirjoitus.

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen osti maataloustuotannosta tavaroita kiinteämääräiseltä viljelijältä. Veronmaksaja laati kirjallisen laskun ja lähetti skannauksen kiinteämääräiselle viljelijälle. Tämä lomake ei ole lain mukainen, koska ALV RR -laskun allekirjoituksen tulee olla pätevä allekirjoitus.

Lisäksi säännöksessä todetaan, että alkuperäisen ALV RR -laskun toimittaminen toimittajalle ymmärretään sen lähettämiseksi sähköisessä muodossa. Maataloustuotteiden ja -palvelujen ostaja voi laatia laskun sähköisessä muodossa. Lisäksi ALV RR -laskun tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • toimittajan ja ostajan nimi ja sukunimi tai nimi tai lyhyt nimi ja heidän osoitteensa;
 • toimittajan ja ostajan verotunnus tai PESEL-numero;
 • ostopäivämäärä ja laskun päiväys sekä järjestysnumero;
 • ostettujen maataloustuotteiden nimet;
 • ostettujen maataloustuotteiden mittayksikkö ja määrä sekä merkintä (kuvaus) näiden tuotteiden luokasta tai laadusta;
 • ostetun maataloustuotteen yksikköhinta ilman kiinteämääräisen veronpalautuksen määrää;
 • ostettujen maataloustuotteiden arvo ilman kiinteämääräisen veronpalautuksen määrää;
 • kiinteämääräinen veronpalautus;
 • ostettujen maataloustuotteiden arvosta maksettavan kiinteän veronpalautuksen määrä;
 • ostettujen maataloustuotteiden arvo ja kiinteämääräisen veronpalautuksen määrä;
 • maksettava kokonaissumma kiinteän veronpalautuksen kanssa digitaalisesti ja sanoin ilmaistuna;
 • maataloustuotteiden toimittajan ilmoitus, jossa lukee seuraava: "Vakuutan, että olen kiinteämääräinen maanviljelijä, joka on vapautettu tavaroiden ja palveluiden verosta 11 artiklan mukaisesti. 43 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 momentin 3 kohta”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

JPK-rakenne uusille laskuille

Art. Veroasetuksen 193a 1 §:n mukaan verokirjanpidossa tietokoneohjelmilla veroviranomainen voi vaatia, että nämä kirjat ja kirjanpitoasiakirjat tai osa niistä siirretään kokonaan tai osittain sähköisessä viestinnässä tai tietovälineillä, sähköisessä muodossa. loogista rakennetta (JPK) vastaavassa muodossa.

ALV-laskujen looginen rakenne on nimeltään JPK_FA_RR. Uusi rakenne on ollut voimassa 1.9.2019 alkaen, joten siirtymäsäännöksiä ei ole. Tärkeää on kuitenkin, että JPK_FA_RR toimitetaan vain veroviranomaisten pyynnöstä. Veroviranomaiset voivat pyytää JPK_FA_RR-tiedostojen toimittamista 1.9.2019 alkaen laadituista laskuista. Yhteenvetoon siirryttäessä on tarpeen tuoda esiin muutamia tärkeitä seikkoja, jotka ovat seurausta 1.9.2019 alkaen voimassa olleista arvonlisäverolain sisällön muutoksista. ALV RR -laskujen komponentit. Lisäksi tästä päivämäärästä alkaen on mahdollista lähettää ALV RR -laskuja sähköisessä muodossa. Tässä on kuitenkin muistettava, että molemmat osapuolet allekirjoittavat asiakirjan hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen muodossa. Sähköisen lomakkeen jälkeen valtiovarainministeriö otti käyttöön uuden loogisen rakenteen JPK_FA_RR. Velvollisuus lähettää JPK-tiedosto syntyy vain veroviranomaisen nimenomaisesta pyynnöstä.