Lasku rekisteröimättömältä arvonlisäverovelvolliselta - veroseuraamukset

Palveluvero

Saattaa käydä niin, että yrittäjä ei rekisteröidy halukkuudestaan ​​huolimatta kirjautua arvonlisäverovelvolliseksi - eri syistä. Virhe voi johtua useista eri tekijöistä: esim. huonosta yhteydenpidosta tilityksistä vastaavaan tilitoimistoon, verosäännösten tuntemattomuudesta, muodollisuuksien laiminlyönnistä, virheistä ALV-R-hakemuksessa jne. Mutta mitä pitäisi tehdä, jos yrittäjä ei onnistu rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi ja käyttäytyy kuin aktiivinen arvonlisäveron maksaja? Mitä seurauksia rekisteröimättömän arvonlisäveron maksajan laskusta on? Katsotaanpa se!

ALV-vapautuksen tyypit – milloin voit kieltäytyä vapautuksesta?

Ottaen huomioon arvonlisäverosta vapauttamisen syyn voimme erottaa kaksi erilaista vapautusta tästä verosta.

1. Poikkeus - toiminnalla saavutetun liikevaihdon vuoksi.

Subjektiivinen arvonlisäverovapautus, eli 200 000 PLN:n vuosimyyntirajaan asti, voidaan peruuttaa milloin tahansa. Yrittäjän, joka haluaa vapaaehtoisesti hakea arvonlisäveroa, tulee jättää verovirastoon VAT-R-rekisteröintihakemus, jossa hän ilmoittaa ilmoittautumisajan aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi. ALV-lain 113.1 §
”Verosta vapautetaan sellaisten verovelvollisten myynti, joiden myynnin arvo ei edellisenä verovuonna ylittänyt 200 000 zlotya. Veron määrä ei sisälly kaupan arvoon.

2. Objektiivinen vapautus - johtuu tietyntyyppisen palvelun suorittamisesta tai tiettyjen tavaroiden myynnistä.

Kyseiset poikkeukset kotimaan kaupassa määritellään 1999/2006 13 artiklassa. arvonlisäverolain 43 §. Niihin kuuluu mm lääketieteelliset, psykologiset, hammaslääketieteelliset palvelut tai rakentamattoman maan toimittaminen, muut kuin rakennustyömaat.

Objektiivisesta vapautuksesta ei voida luopua, ja kun kyseessä on arvonlisäverovapautuksen alainen palvelu tai tavaroiden myynti, yrittäjä on velvollinen soveltamaan tätä vapautusta näiden palvelujen tai tavaroiden jokaiseen myyntiin.

ALV-rekisteröinti – milloin se on pakollista?

Pakollisen arvonlisäverovelvollisuuden alaisia ​​yrittäjiä ovat henkilöt, jotka suorittavat tarkasti määriteltyjä palveluja tai myyvät tiettyjä tavararyhmiä. Suljettu myyntiluettelo, joka velvoittaa yritystoimintaa harjoittavat henkilöt ilmoittamaan arvonlisäverovelvolliselle, sisältyy art. 113 kohta. arvonlisäverolain 13 §.

Heidän on rekisteröidyttävä muun muassa arvonlisäverovelvolliseksi palveluita tarjoavat yrittäjät:

  • laillinen,
  • korut,
  • neuvoa-antava

ja myyjä mm seuraavat tavarat:

  • lueteltu lain liitteessä 12,
  • uusia kulkuvälineitä.

Lisäksi rekisteröityminen aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi on pakollista yrittäjille, jotka edellisenä verovuonna ylittivät liikevaihtonsa 200 000 zlotya. Jos yritys on perustettu vuoden aikana, subjektiivisen arvonlisäverovapautuksen raja lasketaan suhteessa liiketoimintapäivien määrään tietyn verovuoden aikana.

Rekisteröimättömän verovelvollisen lähettämä lasku - mitkä ovat seuraukset arvonlisäverosta?

Arvonlisäverolaki velvoittaa yrittäjän rekisteröimään aktiiviset arvonlisäverovelvolliset jättämällä verovirastoon arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintihakemuksen. ALV-R-hakemus tulee toimittaa sekä aktiivisena arvonlisäverovelvollisena ilmoittamisvelvollisen että subjektiivisesta vapautuksesta vapaaehtoisesti luopuvan yrittäjän. Vapautta luontoissuorituksessa tai henkilökohtaisesti käyttävä yhteisö voi jättää ALV-R-hakemuksen, jossa he vahvistavat vapautuksen soveltamisen, mutta se ei ole heille pakollista. Toimitetun ALV-R-hakemuksen puuttuminen tarkoittaa, että oletuksena on arvonlisäverovapautus.

Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia verottamaan arvonlisäverolla tehtyä myyntiä, lukuun ottamatta tästä verosta vapautettua myyntiä erillisten määräysten perusteella (esim. arvonlisäverovapautus).

Mitä sitten pitäisi tehdä tilanteessa, jossa arvonlisäverovelvollinen eli asianajaja ei suorita rekisteröintimuodollisuuksia ja laskuttaa arvonlisäveroa? Veroviranomaiset ovat sitä mieltä, että riippumatta siitä, onko yrittäjä suorittanut rekisteröintimuodollisuudet vai ei, myyntilaskuissa näkyvä arvonlisäveron määrä tulee maksaa verotoimistolle.

108 artiklan 1 kohta. arvonlisäverolaki
"Jos oikeushenkilö, oikeushenkilöllisyyttä vailla organisaatioyksikkö tai luonnollinen henkilö laatii laskun, jossa näkyy veron määrä, se on velvollinen maksamaan sen."

Lisäksi muodollisen arvonlisäveroilmoituksen puuttuessa yrittäjän tulee toimittaa verotoimistolle tilannetta koskevat selvitykset ja suorittaa aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintimuodollisuudet mahdollisimman pian.

Esimerkki 1.

Osana liiketoimintaansa lakipalveluja tarjoava herra Bartosz ei ole jättänyt VAT-R-rekisteröintihakemusta, mutta dokumentoi kuitenkin myynnin laskujen perusteella arvonlisäveroa veloittaen. Pitäisikö herra Bartoszin maksaa tavaroista ja palveluista vero verotoimistolle, koska rekisteröintimuodollisuudet eivät ole täytetty?

Kyllä, herra Bartosz on velvollinen maksamaan arvonlisäveron, koska laskut on laadittu, joissa ostoihin sisältyvän arvonlisäveron määrä on ilmoitettu. Lisäksi yrittäjän tulee välittömästi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.

Voi myös käydä niin, että henkilöt, jotka eivät ole tehneet arvonlisäveroilmoitusta ja hyötyvät tästä verosta oletusarvoisesti eli 200 000 zlotyn verovuoden liikevaihtorajaan asti, laativat arvonlisäverolaskuja. Yrittäjä, joka ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi siinä kaupassa, josta hän veloitti arvonlisäveron, myös tässä tapauksessa - §:n mukaisesti. 108 sek. 1. arvonlisäverolain - hänen tulee maksaa tavaroista ja palveluista myyntivero ja ottaa yhteyttä verotoimistoon asian selvittämiseksi.

Lasku rekisteröimättömältä arvonlisäverovelvolliselta ostajan näkökulmasta

Vähennysoikeus tavaroista ja palveluista on yleensä ostajalla vain, jos laskun laativa myyjä on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi ja siten oikeutettu perimään tätä veroa myydessään tavaroita tai palveluita. Art. 86 sek. arvonlisäverolain 1 §
"Siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen. 15, on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä”. Veroviranomaiset eivät yleensä salli tavaroiden ja palveluiden veron vähentämistä rekisteröimättömän yhteisön laatimista laskuista. Tällainen kanta vahvistettiin 6.7.2017 annetussa yksittäispäätöksessä 0111-KDIB3-2-4012.118.2017.1.ASZ, jossa Verohallinnon johtaja totesi seuraavaa: "Yritystä harjoittavien henkilöiden edun mukaista on ryhtyä toimenpiteisiin, jotka poistavat riskin yhteistyöstä epäluotettavien tahojen kanssa, koska veronmaksaja kantaa kielteiset seuraukset ostoihin sisältyvän veron vähentämisestä laskusta, joka ei heijasta varsinaisesta liiketoimesta, eli kyse ei ole vain toimituksen kohteesta, vaan myös tapahtuman kohteesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yllä olevaan sääntöön on kuitenkin poikkeuksia arvonlisäveron vähennysoikeuden puuttumisesta, jos tavaroiden/palvelujen myyjä ei täytä rekisteröintimuodollisuuksia, esimerkkinä voi olla Euroopan unionin tuomioistuimen 19. lokakuuta antama tuomio, 2017, C-101/16: ”[…] Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan verotuksen neutraalisuuden periaate arvonlisäveron alalla edellyttää ostoihin sisältyvän veron vähentämistä, jos aineelliset vaatimukset täyttyvät, vaikka verovelvolliset olisivat jättäneet huomiotta jotkin muodolliset vaatimukset. Tilanne voi kuitenkin olla toinen, kun tällaisten muotovaatimusten rikkominen estää tiettyjen todisteiden esittämisen siitä, että aineelliset vaatimukset on täytetty.

Mitä ostajan tulee tehdä, jos arvonlisävero vähennetään rekisteröimättömän arvonlisäverovelvollisen laatimasta laskusta?

Tietystä hankinnasta arvonlisäveron vähentävä yrittäjä on velvollinen varmistamaan urakoitsijan arvonlisäveron. Voi kuitenkin käydä niin, että - ostajan virheen tai laiminlyönnin seurauksena - arvonlisävero vähennetään virheellisesti ja esitetään arvonlisäveroilmoituksessa. Jos tältä osin ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, ilmoitukseen ja JPK_VAT-tiedostoon on toimitettava korjaus.

Jos tietyn kuukauden tiedosto sisältää tämän verovelvollisen rekisteröimättömän tahon laskun, ostaja voi mitä todennäköisimmin odottaa valtiovarainministeriön järjestelmältä arvonlisäveron vähennysvirheistä ilmoittavan viestin. Jos yrittäjä katsoo, että hänellä on arvonlisäveron vähennysoikeus, hänen on annettava asianmukaiset selvitykset.

Näin ollen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen laiminlyönti ei vapauta yrittäjiä arvonlisäverolain mukaisista velvoitteista ja voi aiheuttaa monia väärinkäsityksiä. Muodollisuudet kannattaa hoitaa ennen ensimmäisen ALV-laskun laatimista. Tämän ansiosta emme vain säästä aikaa, vaan myös vältymme turhalta selittelyltä veroviranomaisen ja urakoitsijoiden edessä.