WNT-laskun oikaisu arvonlisäverolain säännösten valossa

Palveluvero

Osana tavaroiden ostoa EU-urakoitsijoilta tapahtuu tapahtumia, jotka johtavat tarpeeseen korjata veropohjaa. Veropohjan muuttamisen syyt voivat olla erilaisia. Veronmaksajilla on usein vaikeuksia päättää, missä kuussa WNT-oikaisulasku tulee maksaa.

Veropohja ja korjauslasku WNT

Käsittelemme tavaroiden yhteisöhankintaa (yhteisön sisäinen tavarahankinta) Puolan tasavallan alueella edellyttäen, että tavaroiden ostaja on arvonlisäveron maksaja ja ostettu tavara on tarkoitettu käytettäväksi suoritettavaan toimintaan hän on verovelvollinen, ja tavaroiden luovuttaja on arvonlisäveron maksaja.

Art. 30a kohta. ALV-lain 1 § 29a kohta. Arvonlisäverolain 1, 6, 7, 10 ja 11 § mukaan lukien 29a kohta. 10 arvonlisäverolain 2 kohta.

Art. arvonlisäverolain 29 a §:n mukaan veron perusteena on kaikki se maksu, jonka toimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa ostajalta, palvelun vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saadut avustukset, avustukset ja muut vastaavan maksut. luonne, jolla on välitön vaikutus verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Veropohja sisältää:

 1. verot, tullit, maksut ja muut vastaavanlaiset maksut, lukuun ottamatta veron määrää;

 2. toimittajan tai palveluntarjoajan ostajalta tai vastaanottajalta veloittamat liitännäiskustannukset, kuten provisio-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskulut.

Seuraavat summat eivät kuitenkaan sisälly veropohjaan:

 1. hintaalennuksen muodostaminen ennakkomaksualennuksen muodossa;

 2. ostajalle tai vastaanottajalle myönnetyt hinnanalennukset ja -alennukset, jotka on otettu huomioon myyntihetkellä;

 3. saatu ostajalta tai asiakkaalta korvauksena ostajan tai asiakkaan puolesta ja eduksi aiheutuneista asiakirjoin todistetuista kuluista, jotka verovelvollinen on kirjannut väliaikaisesti pitämäänsä verotuskirjanpitoon.

Art. Arvonlisäverolain 29 a §:n 10 momentin mukaan veron perustetta alennetaan:

 1. myynnin jälkeen myönnettyjen alennusten ja hinnanalennusten määrät;

 2. palautettujen tavaroiden ja pakkauksen arvo, jollei kappaleesta muuta johdu 11 ja 12;

 3. Ostajalle ennen myyntiä saatu maksu palautetaan kokonaan tai osittain, jos sitä ei tapahtunut;

 4. kohdassa tarkoitettujen tukien, tukien ja muiden vastaavien maksujen palautettujen määrien arvo 1.

Alla esittelemme yleisimmät WNT-korjauslaskuun liittyvät ongelmat.

WNT-laskun korjaaminen todisteeksi tavaroiden palautuksesta

Tavaran palautustapauksessa korjaava WNT-lasku tulee kirjata ilmoitukseen siltä ajalta, jolloin palautus on tehty. Tämä tarkoittaa, että ilmoituskuukautena arvonlisäveron verotettavaa määrää tulee alentaa, ja siihen on luonnollisesti liitettävä myyntiveron ja ostoihin sisältyvän veron alennusta, jos myyntivero on vähennetty. Myös veroviranomaiset ovat vahvistaneet tämän kirjanpitotavan, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 9.7.2014, tiedostoviite. IBPP4 / 443-150 / 14 / PK, jossa todettiin seuraavaa:

(...) Tavaroiden yhteisöhankinnan selvitystapa korjausasiakirjojen (laskujen, muistiinpanojen) vastaanottamisen yhteydessä riippuu olosuhteista, jotka ovat aiheuttaneet sen myöntämisen. Näin ollen, kun tavarat palautettiin toimittajalle, veropohjan aleneminen johtuu Yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta on suoritettava tilitysjaksolla, jonka aikana tavarat palautettiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuvatussa tilanteessa liikevaihdon oikaisu ja sitä vastaava yhteisöhankintavero tulisi sisällyttää selvitykseen siltä ajalta, jolloin Yritys palautti tavarat EU-toimittajalle (...) .

Esimerkki 1.

Veronmaksaja suoritti yhteisön sisäisen tutkinnan (WNT) helmikuussa 2018. Osa tuotteista palautettiin huhtikuussa 2018.

Pääsääntöisesti yrittäjän tulee korjata WNT huhtikuussa 2018.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kaupan jälkeinen alennus ja korjauslasku

Alennuksen myöntäminen on uusi seikka, joka syntyy sen jälkeen, kun alkuperäinen kauppa on tehty. Siksi korjauslasku tulee selvittää jatkuvasti. Myös veroviranomaiset vahvistavat tämän alennusten selvitystavan, esimerkkinä voidaan mainita Varsovan verokamarin johtajan 25. elokuuta 2016 päivätty kirje, viite. IPPP3 / 4512-389 / 16-2 / JF, josta voimme lukea:

(...) on todettava, että jos hakija saa alennuksen / käteisbonuksen tietyn liikevaihdon suorittamisesta ja Hakija saa korjauslaskun, joka todistaa alennuksen / bonuksen myöntämisen, hakija on velvollinen alentamaan ostoihin sisältyvän veron määrä tilityksessä siltä ajalta, jona hän saa pykälän mukaisen korjaavan laskun. 86 sek. Lain 19 a §. (...)

Tässä kannattaa huomioida, että jos korjauslasku liittyy ensisijaiseen syyhyn, tulee se tehdä arvonlisäverovelvollisuuden syntykuussa.

Korjataan laskun WNT ja muuntokurssi

Yhteisön sisäisen tavaran hankinnan dokumentoivat laskut, mukaan lukien korjauslasku, laaditaan useimmiten ulkomaan valuutassa. Tämä edellyttää niiden muuntamista Puolan valuutaksi. Säännöt ulkomaan valuutan muuntamisesta Puolan valuutaksi esitetään Art. 31a kohta. arvonlisäverolain 1 ja 2 §. Tämä säännös tarkoittaa, että ulkomaan valuutassa ilmaistun veropohjan muuntaminen zlotyiksi perustuu Puolan keskuspankin ilmoittamaan ulkomaan valuutan keskikurssiin:

 • verovelvollisuuden syntypäivää edeltävänä viimeisenä arkipäivänä tai

 • laskun tekopäivää edeltävänä viimeisenä arkipäivänä - jos verovelvollinen saattoi kansallisten arvonlisäverosäännösten mukaisesti laatia laskun ennen verovelvollisuuden syntymistä ja laatia sen ajallaan.

Yhteisön sisäisen arvonlisäveron oikaisulaskua selvitettäessä tulee käyttää alkuperäistä vaihtokurssia eli oikaisun kohteena olevan yhteisön sisäisen omaisuuden muuntamiseen käytettyä kurssia.

Katowicen verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 9. heinäkuuta 2014 antamassaan yksittäispäätöksessä, tiedostoviite. IBPP4 / 443-150 / 14 / PK, josta voimme lukea seuraavaa:

"(...) asianmukainen kurssi - ulkomaan valuutoissa ilmaistujen määrien muuntamiseksi - on alkuperäisen laskun päiväystä edeltävän viimeisen arkipäivän kurssi. Tämä asema johtuu siitä, että laskujen korjaaminen muuttaa alkuperäisen laskun liikevaihdon määrää ja veromääriä (…) ”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

WNT tehtiin 28.10., mutta tavaran palautuksen vuoksi korjauslasku tehtiin 15.11.

Tällaisessa tilanteessa lokakuun 27. päivän korkoa pitäisi korjata.