Myynnin kirjanpito arvonlisäveroa varten

Palveluvero

Myynnin kirjaaminen on yksi sekä aktiivisten arvonlisäverovelvollisten että arvonlisäverosta vapautettujen velvollisuuksista. Tärkeää on, että sekä aktiiviset arvonlisäveron maksajat että tavara- ja palveluverosta vapautetut yhteisöt ovat velvollisia pitämään asiaa koskevaa kirjanpitoa. Kuinka kirjata myyntiä? Mitä tietoja tietueiden tulee sisältää? Onko kirjaamistapa riippuvainen muista laissa asetetuista velvoitteista? Annamme vastaukset näihin kysymyksiin alla.

Aktiivisen arvonlisäverovelvollisen myynnin rekisteröinti - ALV-myyntirekisterit

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen on velvollinen pitämään tavara- ja palveluveron selvittämiseksi kahta myynti- ja ostorekisteriä. Näistä rekistereistä saadut tiedot ovat perustana asianmukaisten määrien esittämiselle ALV-selvitysilmoituksissa.

Arvonlisäverovelvollisten rekistereiden tulee sisältää 1999/2004 3 momentin mukaiset tiedot. 109 kohta. ALV-lain 3 §:

 • kohdassa ilmoitetut määrät. ALV-lain 90 § (sekamyynti),

 • verotuksen kohteen ja perusteen määrittämiseen tarvittavat tiedot,

 • maksettavan veron määrä,

 • ostoihin sisältyvän veron määrät, jotka vähentävät maksettavan veron määrää ja verotoimistolle maksettavan tai tästä toimistosta palautettavan veron määrää

 • muut tiedot, joita käytetään veroilmoituksen oikeaan laatimiseen,

 • artiklassa määritellyissä tapauksissa. 120 kohta 15, art. 125, art. 130d, art. 134 ja art. 138 - näissä säännöksissä tarkoitetut tiedot, jotka ovat tarpeen veroilmoituksen asianmukaisen laatimisen kannalta.

ALV-rekistereitä voidaan laajentaa lisätiedoilla, mutta edellytyksenä on, että ne sisältävät vähintään edellä esitetyt tiedot.

Arvonlisäverovelvollisten myyntirekisteriin merkitsemisen perusteina ovat mm. myyntilaskut, tilin ulkopuoliset myyntiasiakirjat, kassaraportit, joista lisää seuraavissa osioissa.

ALV-laskut ALV-myyntirekisterissä

Jos aktiivinen arvonlisäverovelvollinen tekee verollisen myynnin, hän on velvollinen esittämään myydyn arvonlisäveron riippumatta siitä, kuka ostaja on (poikkeuksena on arvonlisäverollinen myynti - tässä tapauksessa riittää, että annetaan peruste, eli nettoarvo). Veronmaksajan tulee dokumentoida jokainen liiketoiminnalle tehty myynti laskulla.

Tärkeä!

Lasku on joka kerta perusteena maksettavan arvonlisäveron näyttämiselle rekisterissä. Kuittia varten laadituissa laskuissa veronmaksaja näyttää veron pääsääntöisesti kassaraportin perusteella. Jotta arvonlisävero ei kaksinkertaistuisi, laskuja ei kirjata kuittiin.

Esimerkki 1.

Yrittäjä, joka on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, toimitti 15.11.2015 palvelun XYZ:lle ja laskutti sen lähettämällä laskun nro 20/2015. Hänelle maksettiin 1. joulukuuta:

 • nettoarvo: 500 PLN,

 • ALV 23 %: 115 PLN,

 • Bruttoarvo: 615 PLN.

Kuinka esittää lasku ALV-myyntirekisteriin?

Ei.

Päivämäärä

Asiakirjan numero

Urakoitsija

Kuvaus

Rate

Nettoarvo [PLN]

ALV:n määrä [PLN]

1.

15-11-2015

20/2015

XYZ yritys

palvelun myynti

23%

500

115

Tärkeä!

ALV-myyntirekisterissä aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ilmoittaa itse myynnin lisäksi myös ulkomaiset liiketoimet, kuten palvelujen maahantuonti ja yhteisöhankinnat, joissa hän on ostajana velvollinen laskemaan veron.

Kassaraportti ALV-myyntirekisterissä

Myydessään elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille yrittäjän tulee muistaa velvollisuus merkitä se kassakoneeseen. Samalla on muistettava, että lainsäätäjä on säätänyt tällä alueella useita poikkeuksia (esim. rajan, postimyynti jne. vuoksi), joista lisää artikkelissa: Kassakone.

Yhteisöt, jotka eivät voi hyötyä kassavapautuksesta, ovat velvollisia tulostamaan päivä- ja kuukausiraportit. Ne ovat arvonlisäverovelvollisten myyntirekisterin merkintöjen perusta. Veronmaksajan päätettävissä on, ovatko merkinnät päiväraportit (niiden tulee sisältää ne päivän lopussa) vai kuukausiraportit (ne tulee sisällyttää kuukauden lopussa).

Esimerkki 2.

Yrittäjä, jolla on kassakone, tulosti 25.10.2015 päiväraportin:

 1. myynti 23 %:lla:

  • nettoarvo: 100 PLN

  • ALV: 23 PLN

  • Bruttoarvo: 123 PLN

 2. myynti 8 %:lla:

  • nettoarvo: 69 PLN

  • ALV: 5,52 PLN

  • bruttoarvo: 74,52 PLN

Myyntipöytäkirjat kassalla tehdään jokaisen päivän lopussa. Kuinka näyttää päiväraportti kassasta ALV-myyntirekisterissä?

Ei.

Päivämäärä

Asiakirjan numero

Urakoitsija

Kuvaus

Rate

Nettoarvo [PLN]

ALV:n määrä

[PLN]

1.

25-10-2015

ŁRO 25.10.2015

-

tavaroiden myynti

23%

100

23,00

2.

25-10-2015

ŁRO 25.10.2015

-

tavaroiden myynti

8%

69

5,52

Kirjaa arvonlisäverovelvollisen myyntirekisteriin tilittömästä myynnistä

Tilinpidon ulkopuolisen myynnin rekisteriin olisi sisällytettävä yhteisöt, jotka hyötyvät vapautuksesta kassakoneesta, myynnistä luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ja kiinteämääräisille viljelijöille. Sen perusteella myyntivero esitetään jokaisen päivän lopussa. Tärkeää on, että ei-kirjanpidollisten myyntien rekisterin tulee olla sivutussa muodossa ja sisältää:

 • merkinnän peräkkäinen numero,

 • tulon saantipäivä, jota ei ole dokumentoitu laskuilla/laskuilla,

 • tulojen määrä.

Lisäksi aktiivisten arvonlisäveronmaksajien osalta kirjanpidottoman myynnin rekisterissä tulisi lisäksi erottaa yksittäiset tavaroiden ja palvelujen verokannat, jotta arvonlisävero voidaan laskea sen perusteella oikein.

Aktiivisten arvonlisäverovelvollisten arvonlisäverovelvollisten arvonlisäverorekisterien pitämättä jättämisen seuraukset

Arvonlisäverovelvollisten rekisterien pitämättä jättämisestä aiheutuvat seuraukset määritellään selkeästi 3 artiklan 1 kohdassa. Rikoslain 60 §:

1 § Joka velvollisuuden vastaisesti ei pidä kirjanpitoa, on tuomittava sakkoon, joka on enintään 240 päivää.

2 § Joka velvollisuuden vastaisesti ei pidä kirjanpitoa toimipaikassa tai paikassa, jonka verovelvollisen on ilmoittanut kotipaikakseen, edustustoon tai sivuliikkeeseen, ja jos kirjanpito on tilattu tilitoimistolle tai muulle valtuutetulle yksikkö - tilitoimiston kanssa tehdyssä sopimuksessa määritellyssä paikassa tai yksikön päällikön osoittamassa paikassa, tuomitaan sakkorangaistus, joka on enintään 240 päivähintaa.

3 §. Edellä 2 §:ssä tarkoitettu seuraamus koskee myös veronmaksajaa tai maksajaa, joka ei ilmoita määräajassa toimivaltaiselle viranomaiselle veroneuvojan tai muun tahon toimesta, joka on valtuutettu pitämään kirjanpitoa hänen puolestaan ​​ja hänen lukuunsa. .

4 §. Vähäisestä rikoksesta 1-3 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekijä on tuomittava verorikoksesta sakkoon.

Tärkeää on Art. Lain 53 § 21, kirjat ovat:

 • kirjanpitokirjat,

 • tulojen ja kulujen verokirja,

 • ennätys,

 • rekisteri (mukaan lukien alv-rekisterit),

 • muut vastaavat tallennuslaitteet, joiden säilyttämistä laissa edellytetään, erityisesti kassakoneen kirjanpitoa.

Arvonlisäverosta vapautettujen yksiköiden myyntitiedot - myyntitiedot

Arvonlisäverosta vapautettujen yksiköiden on säilytettävä asiaankuuluvat myyntikirjanpito. Tämä velvollisuus mainitaan artiklassa. 109 kohta. arvonlisäverolain 1 §. Sisällön mukaan sen tulee olla tietyn päivän ennätys (mutta viimeistään ennen seuraavan päivän myyntiä). Näissä tiedoissa olevat tulot tulee kirjata kunkin myyntipäivän jälkeen laaditun sisäisen todisteen tai ei-kirjanpidollisten myyntien tai kassaraporttien perusteella.

Tärkeää on, että arvonlisäverosta vapautetun yhteisön ei tarvitse pitää arvonlisäverorekisteriä tai myyntirekisteriä samassa laajuudessa kuin aktiiviset verovelvolliset. Toisaalta se on velvollinen pitämään myyntikirjanpitoa tuloverotusta varten (esim. KPiR-muodossa - yleiset säännöt, kiinteä vero- tai tulokirjanpito - kertakorvaus).

Seuraukset siitä, että arvonlisäverosta vapautetut yksiköt eivät ole pitäneet myyntikirjanpitoa

Art. 109 sek. Arvonlisäverolain 2 §:ssä määritellään selkeästi seuraukset, jos arvonlisäverosta vapautetut tahot eivät pidä myyntikirjanpitoa. Jos sen sisällön mukaan todetaan, että verovelvollinen ei pidä myyntikirjanpitoa tai jos hän pitää niitä epäluotettavalla tavalla ja dokumenttien perusteella ei ole mahdollista määrittää myynnin arvoa, johtaja verovirasto tai verotarkastusviranomainen määrittää arviolla verollisen myynnin arvon ja määrää maksettavan veron määrän. Jos verotuksen kohdetta ei voida määrittää, veron määrä määritetään 23 prosentin verokannan mukaan.