Rekisteröintivinkkejä kassakoneeseen - onko se pakollista?

Verkkosivusto

Yksi elinkeinotoimintaa harjoittavien verovelvollisten velvollisuuksista on veron määrään vaikuttavien taloudellisten tapahtumien oikea ja laillinen kirjaaminen. Tässä yhteydessä herää kysymys, pitäisikö asiakkailta saadut tippiä kirjata kassalla? Vastaamme kassalla oleviin tippuihin.

Vinkkejä ja ALV

Kassakysymys liittyy väistämättä tavara- ja palveluveroon, joten pohditaan ensin, miten juomarahat arvonlisäverolain säännösten mukaan luokitellaan.

Kuten yleisesti tiedetään, arvonlisävero on maksua vastaan ​​suoritettavien palvelujen alaista. Tärkeää on kuitenkin, että palvelun tarjoamisen on perustuttava palveluntarjoajan ja vastaanottajan kahdenväliseen oikeussuhteeseen. Lisäksi osapuolten välisestä oikeussuhteesta on käytävä ilmi, mikä palvelu on suoritettava ja mikä korvaus on suunniteltu.

Kuten Verohallinnon johtaja on ilmoittanut tulkinnassa 12.6.2019, nro 0115-KDIT1-1.4012.236.2019.

"Teidän palvelun ja siitä maksettavan korvauksen välillä on oltava suora yhteys. Tämä tarkoittaa, että tietyn oikeussuhteen, jonka perusteella palvelu suoritetaan, tulee tuottaa selkeää, välitöntä hyötyä palveluntarjoajalle. Lisäksi saadun maksun ja suoritetun palvelun välisen yhteyden on oltava riittävän ilmeinen, jotta voidaan sanoa, että palvelusta maksetaan vastineeksi."

Edellä esitettyjen selitysten valossa on syytä huomauttaa, että vapaaehtoiset juomarahat eivät täytä esitettyjä kriteerejä, koska verovelvollisella ei ole asiakkaan kanssa sellaista oikeussuhdetta, joka velvoittaisi asiakkaan maksamaan määrittelemättömän summan tippiä. Siksi, koska osapuolten välillä ei ole sovitusta tippistä, emme myöskään voi tunnustaa maksullista palvelua. Tipin määrä ei riipu millään tavalla tarjotusta palvelusta.

Juomarahat ovat arvonlisäverollisia vain silloin, kun ne on lisätty palvelun hintaan. Tässä tilanteessa ne muodostavat osan suoritetusta palvelusta maksettavasta korvauksesta ja sisältyvät palkkioon. Kuten Art:n sisällöstä ilmenee. 29a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veron peruste, jollei momentista muuta johdu 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 ja art. 120 kohta 4 ja 5 on kaikki se maksu, jonka tavaran toimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa myynnistä ostajalta, vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saadut avustukset, avustukset ja muut vastaavanlaiset maksut jolla on välitön vaikutus verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen hintaan.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja pitää ravintolaa. Tarjotuista palveluista asiakkaat antavat vapaaehtoisesti tippiä minkä verran tahansa. Saadut vihjeet eivät ole arvonlisäveron alaisia. Jos taas verovelvollinen ilmoitti, että jokaiseen palveluun lisätään pakollinen juomaraha esimerkiksi 10 % sopimuksen arvosta, tällainen juomaraha on jo hinnan laskentaosa ja on arvonlisäverollinen. Asiakkaiden vapaaehtoiset juomarahat haluamallaan tavalla eivät ole arvonlisäveron alaisia, koska niitä ei voida pitää vastikkeena suoritetusta palvelusta.

Kirjaus vihjeistä kassakoneeseen

Art. 111 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa myynnistä kassakoneilla. Kuitenkin Art. Arvonlisäverolain 2 22 momentin mukaan myynnillä tarkoitetaan maksua vastaan ​​tapahtuvaa tavaroiden luovutusta ja maksua vastaan ​​palvelujen suorittamista maan alueella, tavaroiden vientiä ja yhteisöluovutusta. Siksi, koska vapaaehtoinen juomaraha ei ole maksullinen palvelu, se ei myöskään kuulu myyntikategoriaan. Tästä johtuen juomarahaa, joka ei sisälly catering-palvelun hintaan, ei tule kirjata kassalla.

Jos kuitenkin puhutaan etukäteen tilaukseen lisätyistä juomarahoista, niiden arvon tulee luonnollisesti näkyä verokuitissa. Tämä tippi on osa veropohjaa.

Vastaavia johtopäätöksiä voidaan tehdä analysoimalla valtiovarainministerin 29.4.2019 kassakoneita koskevan asetuksen sisältöä. 2 §:n 16 kohdassa todetaan, että verokuitti on ostajalle kassakoneella myönnetty verotodistus, joka vahvistaa myynnin. Toisaalta verovelvolliset pitävät asetuksen 3 §:n mukaisesti kirjaa jokaisesta kaupasta, mukaan lukien verovapaat myynnit, sellaisilla kassakoneilla, jotka on hankittu kassakoneen tehtävien täyttämisestä tehdyn vahvistuksen voimassaoloaikana. lueteltu Art. 111 sek. 6a tai taiteessa. 145a kohta. 2 § ja kassalaitteiden tekniset vaatimukset (kriteerit ja tekniset ehdot) vain tämän kassakoneen verotuskäytössä sen verotuksen jälkeen.

Huomioi lisäksi, että kuitissa olevat kirjaimet "A" - "G" on kohdistettu tavaroiden ja palveluiden nimityksiin liittyviin verokantoihin tai verovapautuksiin seuraavasti (yllä mainitun asetuksen 6 §:n 1 momentin 5 kohta) ):

  1. kirjain "A" - perusverokanta on 22 % tai 23 %,
  2. kirjain "B" - alennettu verokanta on 7 % tai 8 %,
  3. kirjain "C" - alennettu verokanta on 5 %,
  4. kirjain "D" - alennettu verokanta on 0 %,
  5. kirjain "E" - verovapaus on myönnetty,
  6. kirjaimet "F" ja "G" - annetaan muut verokannat, mukaan lukien arvo 0 % (tekninen nolla), kun kyseessä on pykälässä tarkoitettu verollinen myynti. 119 kohta. 1 tai Art. 120 kohta 4 §.

Tästä johtuen kassakoneessa pakollinen kirjaaminen edellyttää joko asianmukaisen arvonlisäverokannan mukaan verotettavaa toimintaa tai verovapaata toimintaa. Kassalla ei kuitenkaan kirjata toimintaa, joka ei ole veronalaista.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Veronmaksaja tarjosi asiakkaalle gastronomisen palvelun, jonka arvo oli netto 100 zlotya. Lisäksi hän antoi 10 PLN tippa ystävällisestä asiakaspalvelusta. Tässä tapauksessa vain 100 PLN nettomäärä sekä arvonlisäverokanta ja -määrä tulee sisällyttää verokuittiin. Vapaaehtoiset juomarahat eivät ole arvonlisäveron alaisia, eikä niitä tarvitse olla asiakkaan kuitissa.

Voiko verovelvollinen kirjata tippiä vapaaehtoisesti kassalla?

Vaikka määräysten tarkastelu osoittaa, että verotonta toimintaa ei tarvitse merkitä verokuitissa, näyttää siltä, ​​että veroviranomaiset sallivat vapaaehtoisen juomarahamerkinnän kassakoneeseen.

Tässä yhteydessä mainitaan Verotiedotusjohtajan 20.9.2018, nro 0113-KDIPT1-3.4012.538.2018, tulkinnan sisältö.

"että arvonlisäveron maksaja näyttää kuitissa 0 %:n verokannan kuitissa vihjeitä kirjaimella E. Asianomainen merkintä on kassakoneiden huoltokirjassa, joka on kirjattu tähän kohtaan - kassakoneiden rajoitusten vuoksi, juomarahaa ei voi kirjata korolla n / p (ei koske) Veroviranomainen ei kyseenalaistanut tätä toimintatapaa, mikä mahdollistaa sen johtopäätöksen, että vaikka kuiteilla kirjataan arvonlisäverollinen tai vapautettu myynti Arvonlisävero, verolainsäädäntö ei kiellä dokumentoimasta verotositteita ja laskuja sellaisista toiminnoista, jotka eivät ole verovelvollisia. Näistä syistä näyttää siltä, ​​että juomarahat on mahdollista sisällyttää verokuittiin."

Arvonlisäverolain säännökset ja täytäntöönpanosäännökset määrittelevät luettelon tarpeellisista tiedoista, jotka kuitissa on oltava. Kyseessä ei kuitenkaan ole suljettu luettelo, mikä tarkoittaa, että tällaiset kuitit, joissa on kaikki pakolliset tiedot ja lisätiedot, tässä tapauksessa arvonlisäverottoman myynnin arvo, ovat oikeita asiakirjoja. Käytettävissä olevien tulkintojen analyysi osoittaa, että kuiteissa on mahdollista näyttää vapaaehtoisia vihjeitä. Huomaa kuitenkin, että tämä toiminta on vain informatiivinen ja juomaraha ei ole veronalaista. Edellä oleva huomioon ottaen on syytä korostaa, että vapaaehtoiset juomarahat eivät ole tavaroiden ja palveluiden verollisia. Tämä tarkoittaa, että ne eivät sisälly veropohjaan. Tästä johtuen juomarahojen summia ei tarvitse, vaikka joissain tapauksissa ne voidaan kirjata kassakoneeseen (0 %) vain tiedoksi.