Virolaiset CIT ja puolalaiset yrittäjät

Palveluvero

Viron CIT:n pääoletus on tuloveron lykkäys voiton maksuun asti. Valtiovarainministeriö edistää tällaista verotusta pääomayhtiöiden tulojen kertasuorituksena, viittaa nykyaikaiseen verotusmenetelmään, joka popularisoi investointeja ja minimoi muodollisuuksia verotuksessa, ja millaista se oikein on?

Lain laatijat halusivat tutkia kyseisen veron prototyypin, Viron veromarkkinoiden toimintaperiaatteita. He totesivat luonnoksen perusteluissa, että Viron yhtiöverojärjestelmän merkittävä etu on järjestelmän ja siihen liittyvän hallinnon yksinkertaisuus.

On huomattu, kuinka läpinäkyviä ja veronmaksajien ulottuvilla säädökset ovat. Puolan CIT-hankkeen perusteluissa mainittiin tämän veron toiminnasta Virossa ja todettiin, että vero kattaa erityisesti osingonmaksut (tai voitonjakoa vastaavat maksut), piilovoitonjaon, lahjan tai lahjoitus, edustuskulut, liiketoimintaan liittymättömät kulut verovelvollisen taloudellinen toiminta.

Yrittäessään kuvata Viron mallia superlatiivien avulla puolalaisen vastineen hankkeen laatijat totesivat, että Viro otti käyttöön uuden verojärjestelmän vuonna 2000 ja uudistuksen tavoitteena oli auttaa uusia investointeja, luoda uusia työpaikkoja ja mainostaa Viroa itseään suotuisa paikka tehdä liiketoimintaa. Veromuutos piristi taloutta ja yrityksiä, vaikutti yritysten maksuvalmiuteen ja lisäsi voittoja. Onko näin Puolassa? 1

Puolan vastine Viron CIT:lle

Viron CIT:lle eli kertasummaverotukselle on veronäkökulmasta ominaista merkittävä muutos nykyisissä veronmaksajien selvityssäännöissä.

Tulot eivät ole veronalaisia, koska tulojen ja verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen erotus (ottaen huomioon vähennykset veropohjasta). Uudessa konseptissa se on velvollinen maksamaan voitonjaosta veroa ja veropohja perustuu tietyn yrityksen taselain mukaiseen tulokseen.

Tästä näkökulmasta verovelvollisen tulee pitää kirjanpitoa ja kirjanpitolain mukaista tilinpäätöstä siten, että tilikauden voiton (tappion), veropohjan ja verotettavan veron määrä on määritetty oikein. verovuosi.

Ilman ilmoitusta veroa ei voida suorittaa täysin oikein.

Uusi suunniteltu ratkaisu valitaan neljän vuoden jaksoille. Pääsääntöisesti neljän vuoden määräajan päätyttyä, jos verovelvollinen edelleen täyttää lakisääteiset ehdot, hän voi pääsääntöisesti jatkaa selvitystä laissa säädetyn järjestelmän mukaisesti seuraavina neljän vuoden jaksoina. Veronmaksaja voi tietysti luopua tästä verotuksesta, ja tässä hänen on otettava huomioon tarve tehdä aloite tässä asiassa. Hänen tulee ilmoittaa erosta tiedot viimeisen kertaverotusvuoden veroilmoituksessa.

Verovelvollisen tulee muistaa, että 4 vuoden kertakorvausjakson asettaminen ei ole ehdoton, sillä sen soveltamisehtoja rikkoessaan verovelvollinen voi menettää oikeuden kertakorvaukseen myös tällä 4 vuoden ajanjaksolla.

Viron CIT - lupaavaa, mutta ei kaikille

Tietyt veronmaksajien ryhmät on jätetty kertakorvausasetuksen henkilökohtaisen soveltamisalan ulkopuolelle.

Näitä ovat rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset, veronmaksajat, jotka saavat tuloja erityistalousvyöhykkeellä tai Puolan investointivyöhykkeellä (PSI) harjoitetusta taloudellisesta toiminnasta, tai konkurssi- tai selvitystilassa olevat veronmaksajat. Nämä entiteetit eivät täytä ehtoja, jotka määritettiin pääteryhmää valittaessa. Kyse on maksuvalmiusongelmista ja liiketoiminnan luonteesta, jolle on ominaista korkea kehityspotentiaali ja merkittävien käyttöomaisuusinvestointien tarve.

Kuten yhteisöverolain muutoslain perusteluluonnoksesta voidaan lukea, tämä verotusmuoto on suunnattu mikro-, pk- ja osittain keskisuurille yhteisöille sekä liiketoimintansa aloittaville. Valittu kynnys on 100 miljoonaa zlotya. Noin 98 % kokonaisuuksista täyttää tulokriteerin – näin valtiovarainministeriö toteaa.

Tämä kynnys asetettiin suhteellisen korkealle tasolle omistusrakennetta koskevien rajoitusten vuoksi. Tämän kynnyksen ennustetaan kannustavan pienempiä yrityksiä kasvamaan kiinteämääräisessä järjestelmässä, muuten olisi kannustin heikentää veronmaksajan kannattavuutta, jos kynnys asetetaan liian alhaiseksi.

Onko Viron arvovero vain etuja?

Valtiovarainministeriö esittää Viron arvoveron superlatiivina. Toisaalta korotetaan vain veronmaksajien etuja ja toisaalta talouden hyötyjä. Jälkimmäisiä ovat kriisinsietokyvyn parantaminen, Puolan pk-sektorin kehitysesteiden poistaminen (alipääoman lisääminen), yritysten tuottavuuden lisääminen ja siten niiden kilpailukyvyn lisääminen, työpaikkojen määrän lisääminen ja investointien houkuttelevuuden lisääminen. Puola.

Huolimatta niin monista luvatuista eduista, ihailun äänissä on myös huolenaiheita. On ennusteita, joiden mukaan Viron arvo ei välttämättä johda investointien kasvuun. Lisäksi se voi vaikuttaa negatiivisesti kuntien investointeihin. Kritiikkiä koetaan myös luonnoksen säännöksistä, joissa tietyt yritykset jätettiin järjestelmän ulkopuolelle niiden taloudellisen toiminnan kohteen vuoksi, mikä loukkaa yhdenvertaisuuden periaatetta lain edessä ja syrjinnän kieltoa. korkein Puolassa voimassa oleva laki.

Oikeusperusta:

  1. Laki, annettu 15. helmikuuta 1992, yhtiöverosta, Journal of Laws 2020.1406.

  2. Valtioneuvoston lakiesitys yhteisöverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta - print 643.

  3. Perustelut 30.9.2020 jätetylle luonnokselle yhtiöverosta 15.2.1992 annetun lain muuttamisesta (Lakilehti 2020, kohta 1406, muutoksineen).

 

"Tak Prawnikin" tiimin laatima materiaali.

Tuotemerkin "Tak Prawnik" omistaja on BZ Group Sp. z o.o.