Vanhuuseläke - tärkein tieto lain muutoksista

Palvelus

31.12.1948 jälkeen syntyneiden vakuutettujen vanhuuseläkkeen saamisen perusperiaate on eläkeiän saavuttaminen. Tältä pohjalta peruseläke myönnetään 15 §:n mukaisesti. Kansaneläkerahaston eläkkeistä 17 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 24 § (Lakilehti 2017, kohta 1383).

Vanhuuseläke - ostoehdot

Presidentin allekirjoittaman edellä mainitun lain muutoksen johdosta eläkeikää alennetaan 1.10.2017 alkaen, mikä on naisilla 60 vuotta ja miehillä 65 vuotta. Toinen tärkeä edellytys vanhuuseläkkeen saamiselle on, että vakuutetulla on asianmukainen maksuihin perustuva ja maksuihin perustumaton vakuutuskausi. Vanhuuseläkkeen laskennassa huomioon otettava palvelusaika on 1.10.2017 alkaen naisilla 20 vuotta ja miehillä 25 vuotta. Vanhuuseläke määräytyy ansaitsemiesi työvuosien määrän mukaan. Tärkeä osa eläkkeen saamista on eläkevakuutus ZUS-tilillä.

Etutyypit

Siksi eläkkeitä sääntelevissä säännöksissä säädetään seuraavanlaisista eläke-etuuksista:

 • pykälässä mainitun iän mukainen vanhuuseläke. eläkelain 24 §

 • viran puolesta työkyvyttömyyseläkkeen sijasta myönnettävää vanhuuseläkettä henkilölle, joka on saavuttanut tämän vanhuuseläkkeen oikeuttavan iän ja on ollut sosiaalivakuutuksen tai vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen alainen. eläkelain 24 a §

 • §:n perusteella myönnetty sekaeläke. eläkelain 183 §

 • vanhuuseläke myönnetään vakuutetuille, jotka työskentelevät erityisolosuhteissa tai erityistehtävässä 11 artiklan mukaisesti. eläkelain 184 §

 • siirtymäeläke (19.12.2008 siirtymäeläkkeistä annetun lain (Lakilehti nro 237, kohta 1656, sellaisena kuin se on muutettuna)) ja pääomaeläke (pääomaeläkkeistä 21.11.2008 annetun lain mukaisesti) ) (Lakilehti nro 228, kohta 1507, sellaisena kuin se on muutettuna)).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vanhuuseläke - vähimmäismäärä

Eläkelain muutoksen mukaisesti vanhuuseläkkeen vähimmäismääräksi vahvistettiin 1 000 zlotya. Korkeus riippuu seuraavista tekijöistä:

 • arvostettu alkupääoma,

 • vakuutetun tilillä olevien indeksoitujen vakuutusmaksujen määrä,

 • Alatilille hyvitetyt varat jaettuna Keskimääräisellä elinajanodoteella Tilastokeskuksen taulukoiden mukaan.

Jos arvonlisäyksen seurauksena henkilölle, jolla ei ole tämän vanhuuseläkkeen määrittämiseen vaadittavaa maksuihin perustuvaa ja maksuihin perustumatonta aikaa alimman vanhuuseläkkeen suuruinen, myönnetty vanhuuseläke on pienempi kuin alhaisimpien työkyvyttömyyseläkkeiden uusien määrien indeksointipäivästä alkaen, sitä korotetaan vastaavasti:

 1. 1 000 Puolan zlotya, jos viran puolesta eläke on myönnetty henkilölle, joka oli aiemmin oikeutettu eläkkeeseen täydellisen työkyvyttömyyden vuoksi;

 2. 750 Puolan zlotya, jos viran puolesta eläke on myönnetty henkilölle, joka oli aiemmin oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen (eläkelain 85 §).

Varhaiseläkeetuuden määrä on 1 040,00 zlotya kuukaudessa, lukuun ottamatta etuuksia henkilöille, joiden etu ei voi olla korkeampi kuin äskettäin saatu. Jos alennuksen seurauksena varhaiseläke-etuuden määrä on pienempi kuin 520,00 zlotya, varhaiseläke on 520,00 zlotya (vanhuuseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä annetun lain muuttamisesta vuodelta 2010 annetun lain 4 §). sosiaalivakuutusrahasto).

On syytä mainita, että art. Eläkelain 85 §:n mukaan pienimmät työkyvyttömyyseläkkeet ovat seuraavat:

 1. 1 000,00 PLN kuukaudessa - henkilöille, jotka ovat täysin työkyvyttömiä;

 2. 750,00 PLN kuukaudessa - osittain työkyvyttömille.

On lisättävä, että oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen lakkaa sinä päivänä, jona eläkekassan eläke myönnettiin (eläkelain 101 a §).

Vanhuuseläkkeen indeksointi

Art. 5 § eläkelain muuttamisesta 1.3.2017 alkaen. ”Indeksointi koostuu etuuden määrän korottamisesta 28.2.2017 erääntyvän määrän suuruiseksi 28.2.2017 lain mukaisesti määrätyllä indeksointiindeksillä. 89 §:llä muutettuna. 1, vähintään 10 PLN.

 • Kansaneläkekassan etuuden laskentapohjan indeksointi muodostuu siitä, että etuuksien laskentaperuste kerrotaan suhteella, joka on kansaneläkekassan etuuden indeksoidun määrän ja tämän etuuden eläkettä edeltävänä päivänä määritetyn määrän osamäärä. indeksointipäivämäärä.

 • Alimman etuuden määrää pienemmän etuuden osalta, johon ei sovelleta pienimmän etuuden takuuta, indeksointi koostuu etuuden määrän lisäämisestä 28.2.2017 erääntyvän suuruisena indeksointisuhteella.

 • Osittaisesta työkyvyttömyydestä johtuvan eläkkeen ja 3. ryhmän työkyvyttömyyseläkkeen osalta tarkistussumma on vähintään 7,50 PLN.

 • Osittaisen eläkkeen osalta indeksoinnin määrä on vähintään 5 zlotya.

 • Jos Kansaneläkekassan eläke erääntyy yhdessä määräaikaisen pääoman vanhuuseläkkeen kanssa, kutakin näistä etuuksista korotetaan edellä mainitulla tavalla siten, että määrä määräytyy näiden etuuksien määrän suhteessa.

 • Enimmäisalennusten määriä korotetaan 1 päivästä maaliskuuta 2017 käyttäen indeksointisuhdetta.

On syytä lisätä, että kesäkuussa eläkettä haettaessa uusien sääntöjen mukainen vanhuuseläkkeen laskentaperuste lasketaan vuosittaisen indeksoinnin perusteella. Toisaalta eläkehakemuksen jättäminen joka toinen kuukausi on edullisempaa, koska vanhuuseläkkeen laskentaperustetta indeksoidaan lisäksi neljännesvuosittain.

Elämän taulukot

Art. Eläkelain 26 § "Vanhuuseläkkeellä on määrä, joka saadaan jakamalla 1 momentissa säädetyllä tavalla määritetty laskentaperuste. 25 vakuutetun eläkeikää vastaavan ikäisten keskimääräisellä elinajanodoteella. Vakuutetun ikä eläkkeelle jäämispäivänä ilmaistaan ​​täyttyneinä vuosina ja kuukausina. Elinajanodote määritellään miehille ja naisille yhdessä ja ilmaistaan ​​kuukausina. Tilastokeskuksen pääjohtaja julkaisee ilmoituksen muodossa Puolan tasavallan virallisessa lehdessä "Monitor Polski" joka vuosi 31. maaliskuuta mennessä elinajanodotetaulukot vakuutettujen iän mukaan. Edellä mainitut taulukot ovat perustana eläkkeiden myöntämiselle 1. huhtikuuta - seuraavan kalenterivuoden 31. maaliskuuta välisenä aikana jätetyissä hakemuksissa. Jos se on vakuutetulle edullisempaa, vanhuuseläkkeen määrää lasketaan elinajanodotetaulukoilla, jotka ovat voimassa sinä päivänä, jona vakuutettu on saavuttanut naisten 60 vuoden ja miesten 65 vuoden eläkeiän.

Edellä esitetyn perusteella ZUS:lla on uudistetun lain mukaan vanhuuseläkkeelle oikeutta määritettäessä mahdollisuus verrata taulukoita vakuutetun asianomaisen iän saavuttamishetken voimassaoloajan mukaan. Näin ollen se voi käyttää vakuutetun iän vertailuun eri taulukoiden muunnelmia eli korotetun tai alennetun eläkeiän saavuttamisajankohdan mukaisia ​​taulukoita ja eläkehakemuksen jättöhetken taulukoita. 30.9.2017 mennessä eläkettä hakeneille ja samalla sopivan korotetun eläkeiän saavuttaneille ZUS valitsee vakuutetulle edullisimman pöydän.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Varhaiseläketurva

On huomattava, että eläkelain muutoksen yhteydessä työntekijöiden varhaiseläkesuojan aika on muuttunut. Naiset on suojattu irtisanomiselta 4 vuoden ajan 56-vuotiaana ja miehet 61-vuotiaana. Suojan tulee jatkua naisilla 60-vuotiaaksi ja miehillä 65-vuotiaaksi asti. On syytä muistaa, että oikeuskäytännön mukaan työntekijää ei saa irtisanoa eläkeoikeuksien hankkimisen vuoksi.

On syytä lisätä, että vanhuuseläkkeen täydentämisessä ei keskeytysperiaatetta enää sovelleta yleisen eläkeiän saavuttaessa, joten sitä ei alenneta tai keskeytetä.

Lopuksi ihmiset, jotka:

 • olet 60 tai 65 vuotta vanha 30. syyskuuta 2017 jälkeen;

 • 30.9.2017 mennessä he ovat 60- tai 65-vuotiaita, mutta eivät saavuta siihen mennessä korotettua eläkeikää, joka riippuu maksuista ja työajoista;

 • 30.9.2017 mennessä he saavuttavat korotetun eläkeiän, jos he eivät ole vielä saaneet yleistä vanhuuseläkettä.

Jos vakuutetut eivät ole vielä korotetussa eläkeiässä ennen kyseistä päivämäärää, vanhuuseläke määräytyy hakemuksen tekokuukauden mukaan, mutta 1.10.2017 jälkeen.

Vakuutettujen, jotka haluavat saada pienimmän eläkkeen 1. lokakuuta 2017 alkaen, tulee todistaa vastaavasti: miehet 25 vuotta maksuihin perustuvaa ja maksuihin riippumatonta vähimmäispalvelua, naiset 20 vuotta maksuihin perustuvia ja maksuihin perustumattomia palvelusvuosia.

Jos sinulle on ennen 1.10.2017 myönnetty oikeus eläkkeeseen, jonka määrä on pienempi kuin vähimmäiseläkkeen määrä, määrä korotetaan viran puolesta vähimmäiseläkkeeseen edellyttäen, että sinulla on vähintään 20 vuotta maksuperusteista. ja maksuihin perustumaton palvelu.