Joustavat työsuhteen muodot - mitä ne ovat ja mitkä ovat niiden ominaispiirteet?

Palvelus

Nykyään joustavat työsuhteet eivät ole enää mitään uutta, mutta silti ne herättävät monia kysymyksiä ja kiistoja. Työnantajat päättävät usein tehdä niin, koska tämän ansiosta he maksavat alhaisempia ZUS-maksuja ja veroja tai säästävät työpaikan varustamisessa. Toisaalta henkilöille, joiden on vaikea sovittaa yhteen omaa elämäänsä työn kanssa, tällainen joustava työmuoto on usein ainoa ammatillinen toiminta, sillä heillä ei ole varaa kokopäivätyöhön. Mitä etuja ja haittoja joustavilla työmuodoilla on? Lue artikkelimme ja lue lisää.

Mitä ovat joustavat työsuhteen muodot?

Yleisesti ottaen joustavia työsuhteita ovat kaikki työsuhteen muodot, jotka eivät ole klassisia toistaiseksi voimassa olevia kokoaikaisia ​​työsopimuksia. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tekeminen asettaa työnantajalle useita velvoitteita, mukaan lukien:

  • velvollisuus ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen yhteydessä sen irtisanomisen syy, joka ei voi olla mielivaltainen, vaan erityinen ja todellinen,

  • tarve ilmoittaa ammattiliitoille aikomuksesta irtisanoa tällainen sopimus, jos ne toimivat työpaikalla.

Kuitenkin, kuten yleisesti ymmärretään, joustavia työsuhteita ovat ensisijaisesti työsuhteet, jotka eivät perustu työlain, vaan siviililain säännöksiin, kuten toimeksiantosopimukseen tai tiettyyn tehtävään.

Mitkä ovat siviilioikeudelliset sopimukset?

Suosituimmat siviilioikeudelliset sopimukset ovat toimeksiantosopimus ja työsopimus. Koska niiden toimintaa ei säännellä työlaki vaan siviililaki, urakoitsijan ja toimeksiantajan välisiä riitoja ei ratkaise työtuomioistuin, vaan siviilituomioistuin. Toimeksiantosopimusta kutsutaan due diligence -sopimukseksi, mikä tarkoittaa, että toimeksiantaja odottaa toimeksiantajan suorittavan toimintoja tietyn ajan kuluessa due diligence -sopimuksella. Se on usein nuorten tai palkasta tai vanhuuseläkkeestä ylimääräistä rahaa ansaitsevien työllistymismuoto. Sen suorittamisessa ei ole työaikarajoituksia, kuten työsopimuksessa, eikä palkallisen loman myöntämisvelvollisuutta. Tärkeää on, että toimeksiantosopimus voi olla maksullinen ja maksuton, mikä ei voi olla työsopimusta, jossa työlaissa ei määrätä palkkiosta. Jos toimeksiantosopimus kuitenkin halutaan olla maksuton, sen on selvästi seurattava tehdystä sopimuksesta.

Toinen siviililain sääntelemä sopimus on tiettyä tehtävää koskeva sopimus, jossa sopimuksen toimeksiantaja suorittaa sopimuksen urakoitsijalle korvauksella ja urakoitsija sitoutuu suorittamaan sen ajallaan. Ratkaisu on osapuolille erittäin edullinen, sillä ZUS-maksuja siitä ei pidä maksaa, paitsi silloin, kun työsopimus tehdään omalle työnantajallesi.

Tiettyä tehtävää koskeva sopimus on maksuihin perustumaton, paitsi työnantajan hyväksi suoritettua työtä.

Tiettyä teosta koskevassa sopimuksessa voidaan käyttää myös 50 % verovähennyskelpoisia kustannuksia esimerkiksi tilanteessa, jossa teoksen tekijä siirtää tekijänoikeudet tilaajalle. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun luodaan tekstiä verkkosivustolle tai kehitetään ohjelmointikurssia. Teoksen luova luonne ja tekijänoikeuksien siirto ovat tässä ratkaisevia. Sitä koskevat määräykset tulisi sisällyttää tiettyä työtä koskevan sopimuksen sisältöön. Tiettyjen töiden sopimuksia voidaan pitää joustavina työsuhteen muotoina, koska niiden suorittamisen tilaaja antaa urakoitsijoille täyden vapauden niiden tekemiseen, vain lopputulos ratkaisee, ei itse toiminta, kuten toimeksiantosopimuksessa.

Voiko toimeksiantosopimusta pitää työsopimuksena?

Usein herää kysymys, että jos työnantaja tekee esimerkiksi toimeksiantosopimuksen, mutta työtapa sisältää myös työsopimukselle ominaisia ​​elementtejä, eikö toimeksiantoa pidetä työsopimuksena kaikkine seurauksineen?

Nämä epäilykset poistettiin korkeimman oikeuden 18. kesäkuuta 1998 antamassaan tuomiossa, jossa todettiin, että "Jos sopimuksessa on työsopimukselle ja siviilioikeudelliselle sopimukselle yhteisiä piirteitä samalla intensiteetillä, sen tyyppi (tyyppi) määräytyy osapuolten yksimielinen tahto ja tarkoitus. sopimus, joka voidaan ilmaista myös sopimuksen nimellä "(I PKN 191/98).

On huomattava, että työnantajat päättävät usein tehdä jonkin siviilioikeudellisista sopimuksista kustannusten optimoimiseksi, kun taas työsopimus tulee tehdä. Usein ne eivät ole työntekijän valinta, vaan vain välttämättömyys. Työsuhteen tai lomavapaan vakiintumattomuus sekä se, että siviilioikeudellisen sopimuksen mukaista työskentelyaikaa ei lasketa mukaan palvelusaikaan, josta työntekijän oikeudet riippuvat, merkitsee sitä, että journalismissa ja ammattiliittojen toimeksiantosopimuksia tai tiettyjä töitä kutsutaan roskasopimuksiksi. Niitä kutsutaan myös määräaikaisiksi työsopimuksiksi, mutta tässä tapauksessa tärkeintä on vakautumisen puute, jonka takaa toistaiseksi voimassa oleva sopimus.Muistutettakoon, että työnantaja voi irtisanoa määräaikaisen työsuhteen ilman syytä ja kuulematta ammattiliittoja, kun taas toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella sitä ei voida hyväksyä.

Mitkä ovat työlain mukaisten joustavien työsuhteiden tunnusmerkit?

Joustavina työsuhteen muotoina voidaan harkita työlaissa ulkopuolisten sopimusten lisäksi koeaikaisia, määräaikaisia ​​tai sijaissopimuksia, joille on ominaista pysyvän työsuhteen puute, koska ne voivat irtisanoa milloin tahansa ilman syytä, millä on suuri merkitys, koska ilmoitettu syy on irtisanomisessa, joka on pakollinen toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa, työntekijä voi helposti riitauttaa ja hakea työtuomioistuimelta työhön palauttamista tai korvausta . Jos työntekijän oikeus hyväksytään, kuten usein tapahtuu, työnantajat altistuvat ylimääräisille kustannuksille, joita ei koe-, määräaikaisen tai korvaavan sopimuksen tapauksessa synny.

Työlakiin perustuvia joustavia työsuhteen muotoja käytetään usein silloin, kun työntekijöiden määrää on tarpeen mukauttaa tehtaan tämänhetkisiin tarpeisiin muun muassa sääolosuhteiden, taloudellisten olosuhteiden tai tehtaan tämänhetkisten tarpeiden vuoksi. Millaisia ​​sopimuksia erottelemme niistä joustaville työmuodoille?

Työsopimus tehty koeaikaiseksi

Myös tietyntyyppisiä työsopimuksia pidetään joustavina työsuhteen muotoina. Koeajaksi tehty työsopimus voi kestää enintään 3 kuukautta ja jos tämän ajan jälkeen jompikumpi osapuolista ei halua jatkaa yhteistyötä, sopimus päättyy automaattisesti sen ajanjakson päätyttyä, jolle se on tehty. Tietysti, kuten missä tahansa työsopimuksessa, jokaisesta työskennellystä kuukaudesta maksetaan suhteellisesti laskettu määrä lomapäiviä, jotka, ellei luontoissuorituksena oteta, on maksettava rahavastineena työsuhteen viimeisenä päivänä. Tärkeää on, että sillä ei ole väliä, että työntekijä on selvittänyt tilit työnantajan kanssa esim. uskotuista laitteista, vastine erääntyy, eikä tästä poiketa.

Työntekijä saa palkata työntekijän koeaikaisella sopimuksella uudelleen vain, jos hänet on uskottu toiseen tehtävään ja jos työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 3 vuotta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Määräaikainen työsopimus

Kuten koeajaksi tehdyssä sopimuksessa, myös määräaikainen sopimus päättyy lopullisesti sinä päivänä, jolle se on tehty. Tällä hetkellä mahdollisuus jatkaa määräaikaisia ​​sopimuksia on poistettu - ne voidaan nyt tehdä enintään 33 kuukaudeksi ja niitä voi olla vain kolme. Tämän ajan jälkeen toistaiseksi voimassa oleva sopimus on jo tehtävä.

Vaihtosopimus

Sen ydin on varmistaa työn jatkuvuus tietyssä tehtävässä työntekijän pitkäaikaisessa poissaolossa esimerkiksi äitiyden tai pitkittyneen sairauden vuoksi. Tämä sopimus päättyy, kun korvattu työntekijä palaa töihin, ja raskauden sattuessa se jatkuu vasta synnytyspäivään asti, kuten yli kuukauden määräaikaisessa tai koesopimuksessa. Se voidaan tehdä määräajaksi, koska sitä ei rajoiteta, kuten määräaikaisen sopimuksen tapauksessa. Korvaussopimus sopii täydellisesti joustavia työsuhteita määrittelevään järjestelmään.

Esimerkki 1.

Rouva Anna palkattiin toimistotyöntekijän sijaiseksi. Useiden kuukausien työn jälkeen kävi ilmi, että hän oli raskaana. Rouva Anna jäi sairauslomalle. Muutaman kuukauden kuluttua hän kuitenkin sai työtodistuksen postitse, koska kävi ilmi, että Annan tilalle tullut henkilö palasi töihin. Tässä tilanteessa sairauspäivärahan maksamisen otti ZUS ja hän sai synnytykseen saakka sairauspäivärahaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Valitettavasti Anna ei ole oikeutettu ZUS:n maksamaan äitiysrahaan lapsen syntymän jälkeen. Tässä tilanteessa hän on oikeutettu 1 000 zlotyn vanhempainrahaan, joka kuuluu kaikille, jotka eivät ole oikeutettuja äitiysrahaan ja jota maksetaan 12 kuukauden ajan lapsen syntymästä.

Osa-aikainen sopimus

Useimmiten se työskentelee 1/2- tai 3/4-aikatyössä, mutta kaikki alle kokopäivätyö, 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa, on sallittua. Työajan määrittämisen jälkeen työntekijä tulee perehtyä työaikatauluun, joka sisältää tietyt työpäivät ja -ajat. Tärkeää on, että lomavapaan tapauksessa lomapoolista vähennetään työntekijän lomana käyttämälle päivälle suunniteltu tuntimäärä. Osa-aikatyöntekijällä on oikeus kaikkiin kokoaikatyöntekijöiden työoikeuksiin, kuten lomatukeen, lomaetuihin tai lapsipaketteihin. Heillä on oltava samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen kuin kokopäiväisillä työntekijöillä, ja palkka ei saa olla epäedullisempi kuin kokopäiväisten työntekijöiden, suhteellisuusperiaatetta tietysti kunnioittaen.

Etätyö

Se on suhteellisen hiljattain käyttöön otettu työsopimustyyppi, jota käytetään pääasiassa sellaisissa ammateissa kuin graafinen suunnittelija, ohjelmoija tai copywriter. Se koostuu etätyöskentelystä sähköisten viestintälaitteiden avulla, mikä tarkoittaa, että henkilö työskentelee kotoa käsin ja välittää työnsä tulokset työnantajalle sähköisten viestintävälineiden, kuten Internetin, puhelimen tai faksin, välityksellä. Sen muut osat riippuvat sopimuksen kestosta, joka, kuten kaikki muutkin, voidaan tehdä koeajaksi, määräajaksi tai toistaiseksi. Yleensä etätyöntekijä työskentelee yrityksen laitteilla, esim. saa kannettavan tietokoneen tai puhelimen, joka palautetaan sopimuksen päätyttyä. Laitteen käyttöehdoista tulee myös sopia sopimuksessa. Etätyömuoto tukee myös joustavia työsuhteen muotoja.

Kotitehtävä – mikä sille on ominaista?

Työsuhteen muoto, joka on yhdistelmä työsuhteelle ja siviilioikeudelliselle sopimukselle ominaisia ​​piirteitä, on kotityö eli kotitehtävä. Se on eräänlainen hybridi, jossa yhdistyvät työsopimuksen ja tiettyä työtä koskevan sopimuksen elementit. Sen soveltamista säätelee ministerineuvoston asetus 31. joulukuuta 1975 kotityöntekijöiden työntekijöiden oikeuksista.

Tämän työsuhteen erityispiirteenä on mahdollisuus työskennellä kotona tai muualla, ei työnantajan tiloissa, kuten vakiotyösopimuksessa. Se on erinomainen vaihtoehto lapsia tai muita huollettavia tai vammaisia ​​hoitaville henkilöille, joilla on eri rajoitusten vuoksi ongelmia klassisen kokoaikatyösopimuksen suorittamisessa tiukasti määrättyinä aikoina ja työnantajan tiloissa. Kotityöntekijä päättää milloin ja missä työ tehdään. Hänen on valmistettava julkaisijan uskomasta materiaalista tietty määrä tuotteita, kuten kyniä, joulukoristeita tai kirjekuoria, joista hän kirjataan sopimuksessa määrätyissä määräajoissa. Urakoitsijan ja työntekijän välistä sopimusta kutsutaan tietullisopimukseksi, ja se voidaan työsopimuksen tapaan tehdä koeajaksi, määräajaksi tai toistaiseksi. Kuten työsopimuksessa, irtisanomisaika on kahdesta viikosta koeajalla, enintään kuukauteen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Kotityösopimuksessa sovellettava palkka ei saisi olla pienempi kuin 50 % työn vähimmäispalkasta, ja sellaisen henkilön, jolle tämä työ on ainoa tulonlähde, sen tulee olla vähintään vähimmäispalkka. palkka työstä. Kotityöntekijällä, kuten työntekijällä, on oikeus lomalle, sairaus- ja päivärahaan sekä äitiyslomaan. Hän hyötyy myös työntekijän suojasta, joten kotityösopimusta ei voi irtisanoa loma-, äitiys- tai raskausvapaalla olevan henkilön kanssa. Tällaisen sopimuksen päättyessä on annettava kotitehtävätodistus.

Pohjimmiltaan kotitehtävät ovat hyvin samanlaisia ​​​​kuin työsopimuksen alaiset työt, sillä erolla, että urakoitsija tekee sen milloin tahansa ja missä tahansa ilman esimiehen valvontaa, mikä voi olla suureksi avuksi ihmisille, joilla on tietyt rajoitukset, koska kotityöntekijät voi auttaa perheenjäseniä tai ystäviä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että joustavat työsuhteen muodot ovat hyvä ratkaisu ihmisille, jotka tietyssä elämänvaiheessa eivät halua tai voi omistautua kokopäiväiseen ammatilliseen työhön, mutta eivät saa olla vain korvaava työmuoto. työllisyyskustannusten vähentämiseksi.