Asian täytäntöönpano ulosottopiirin ulkopuolelta

Palvelus

Puolan oikeusjärjestelmän pääperiaate on vapaus valita ulosottomies. Voimme valita ulosottomiehen kaikkien maassa toimivien joukosta, myös ulosottopiirin ulkopuolelta. Ulosottomies ei voi kieltäytyä ottamasta vastaan ​​ulosottohakemusta, jos velkoja on niin valinnut. Lainsäätäjä on säätänyt tästä yleissäännöstä tiettyjä poikkeuksia. Onko siis mahdollista suorittaa tapaus ulosottopiirin ulkopuolelta?

Ulosottomiesten täytäntöönpano – milloin ulosottomies voi kieltäytyä ottamasta haltuunsa tällaista tapausta?

Yksi tällaisista poikkeuksista on kiinteistöihin kohdistuva ulosotto, nimittäin tässä tapauksessa ns yksinomaisen toimivallan sääntö, mikä tarkoittaa, että ulosottomies on toimivaltainen käsittelemään asian sillä alueella, jolla kyseinen omaisuus sijaitsee. Toinen poikkeus, jossa ulosottomies saattoi kieltäytyä hyväksymästä tiettyä asiaa täytäntöönpanokelpoiseksi, oli tilanne, jossa ulosottomies vedoten 7 §:ään. Ulosotto- ja ulosottolain 8 §:n mukaan hän kieltäytyi täytäntöönpanosta, vakuuden antamispäätöksen täytäntöönpanosta tai muusta laissa säädettyjen tehtäviensä piiriin kuuluvista toimenpiteistä, jos hänen suorittamansa ulosottorästi ylitti kuusi kuukautta. rästejä laskettaessa elatusapua ja muita toistuvia maksuja ei otettu huomioon). Tältä osin on otettu käyttöön uusia säännöksiä.

Uudet määräykset ulosottomiehen valinnanvapaudesta

Uudet määräykset muuttivat artiklan sanamuotoa. Edellä mainitun lain 8 §:n mukaisesti siten, että ulosottomiehen valinnan vapautta on nyt rajoitettu. Uuden säännöksen sanamuodon mukaan ulosottomies joutuu kieltäytymään ottamasta asiaa vastaan ​​(panematta täytäntöönpanoa, panemasta täytäntöön vakuuden antamista koskeva päätös tai suorittamasta muuta hänen lakisääteisten tehtäviensä piiriin kuuluvaa toimintaa) seuraavissa tapauksissa:

  1. kun velka on erääntynyt yli kuusi kuukautta hänen suorittamassaan ulosotossa,

  2. kun kaikkien tapausten vaikutus tiettynä vuonna ylitti 5 000 ja tehokkuus hänen edellisenä vuonna suorittamiensa teloitusten alalla ei ylittänyt 35 prosenttia,

  3. kaikkien tapausten vaikutus tiettynä vuonna ylitti 10 000 tapausta.

Uudella asetuksella poikkeamisesta aiemmin käytetystä ulosottomiespiirin mallista (joka on yhden ulosottomiehen toiminta-alue) pyritään lisäämään ulosottomiesten määrää Puolassa ja siten parantamaan oikeudellisen täytäntöönpanon tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lainsäätäjä päätti, että vain luomalla suotuisat olosuhteet uusien ulosottotoimistojen avaamiselle voidaan saavuttaa tavoite.

Uudet määräykset tulivat voimaan 8.11.2015, mutta myös tässä lainsäätäjä teki tietyn poikkeuksen, nimittäin ulosottomiesten osalta, joiden vaikutusvalta kaikissa asioissa tiettynä vuonna ylitti 10 000 - nämä määräykset tulivat voimaan 1.1.2016. .

Yhteenvetona voidaan todeta, että käsitellyn aiheen perusteella on selvästi korostettava, että uudet säännökset estivät velkojaa valitsemasta vapaasti ulosottomiestä, joka hoitaisi asiansa. Hyväksytyt määräykset, jotka velvoittavat ulosottomiehen kieltäytymään ottamasta vastaan ​​asian piirin ulkopuolelta, ovat luoneet velkojalle tietyn oikeudellisen esteen, koska hän itse asiassa voi valita ulosottomiehen, mutta sillä ehdolla, että ulosottomies toimii. toimisto, jossa tapausten vaikutus vuoden aikana on enintään 2000.