Sähköinen tarjouskilpailu ja muutokset täytäntöönpanomenettelyihin

Palvelus

Joulukuussa 2020 ministerineuvosto hyväksyi lakimuutosluonnoksen - siviiliprosessilaki, jossa säädetään kiinteistöjen sähköisten huutokauppojen käyttöönotosta.

Tämä ratkaisu näyttää olevan erityisen tärkeä COVID-19-pandemian aikana, mutta kysymys kuuluu - kuka häviää ja kuka hyötyy siitä?

Nykyinen menettely kiinteistöjen myymiseksi ulosottomenettelyssä julkisella huutokaupalla

Velkojan vaatimuksesta panna vireille ulosotto hakemuksessa mainittua omaisuutta vastaan, ulosottomies kehottaa velallista maksamaan velan kahden viikon kuluessa kuvauksen ja arvioinnin edetessä. Hakemuksen lähettämisen yhteydessä velalliselle ulosottomies toimittaa kiinteistö- ja kiinnitysrekisteriä pitämään toimivaltaiselle tuomioistuimelle hakemuksen täytäntöönpanon aloittamiseksi tai asiakirjojen keräämistä koskevan hakemuksen tekemiseksi sekä jäljennöksen maksukutsu.

Takavarikointi koskee kiinteää omaisuutta ja kaikkea sitä, mikä on omaisuuslain säännösten mukaan kiinnitetty. Kiinteistön luovuttaminen takavarikoinnin jälkeen ei vaikuta jatkokäsittelyyn. Velallisen velan maksuvaatimuksessa asetetun määräajan jälkeen ulosottomies velkojan pyynnöstä kuvaa ja arvioi takavarikoidun omaisuuden.

Käytössä oleva kiinteistö myydään julkisella huutokaupalla. Huutokaupan päivämäärä ei saa olla aikaisintaan kaksi viikkoa kuvauksen ja arvion lainvoimaisuudesta tai ennen kuin täytäntöönpanon aloittamisen perusteena oleva tuomio tulee lainvoimaiseksi. Velallisen asumisen tarpeisiin käytettävän asunnon tai asuinrakennuksella perustetun tontin huutokaupan määräaika asetetaan velkojan pyynnöstä. Huutokauppailmoitus tulee julkistaa vähintään kaksi viikkoa ennen sen päivämäärää kiinteistön täytäntöönpanoa valvovan tuomioistuimen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla, kiinteistön sijaintipaikan mukaan toimivaltaisen kuntaviranomaisen tiloissa sekä kansallisen ulosottomiesneuvoston verkkosivuilla. Osallistuja on velvollinen antamaan takuun, jonka määrä on yksi kymmenesosa arvion summasta, viimeistään tarjouskilpailua edeltävänä päivänä. Alin hinta, jolla kiinteistö voidaan ostaa ensimmäisessä huutokaupassa (aloitushinta), on kolme neljäsosaa arvion kokonaissummasta. Tarjouspäätöksen tullessa lainvoimaiseksi ulosottomies kutsuu tarjouksen saanutta tarjoajaa (ostajaa) toimittamaan kauppahinnan valtiovarainministerin talletustilille käteisenä annetulla takuulla vähennettynä kahden viikon kuluessa vastaanottopäivästä. kutsusta. Jos ostaja ei ole noudattanut tarjousehtoja hinnan maksamisen osalta, hän menettää takuun ja ratkaisun vaikutukset raukeavat.

Itse huutokauppa käydään julkisesti tuomarin tai tuomioistuimen esimiehen läsnäollessa ja valvonnassa. Tarjouksen kohteena on kuvauksen ja arvion mukaisessa kunnossa oleva kiinteistö ottaen huomioon ulosottomiehen huutokaupan aikana ilmoittamat muutokset. Tarjouskilpailu suoritetaan suullisesti.

Tarjouslisäys ei saa olla pienempi kuin yksi prosentti puheluhinnasta pyöristettynä ylöspäin täysiin zlotyihin. Tarjottu hinta lakkaa olemasta sitova, kun toinen tarjoaja tarjoaa korkeamman hinnan. Ulosottomiesten lakkaamisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa läsnäolijoille, että kolmannen ilmoituksen jälkeen uusia tarjouksia ei hyväksytä, ilmoittaa viimeksi tarjotun hinnan kolme kertaa, sulkee tarjouskilpailun ja korvaa korkeimman tarjouksen tehneen.

Oletukset kiinteistöjen sähköisistä huutokaupoista

Sähköinen kiinteistöhuutokauppa on kehitetty jo hyväksi todettujen määräysten prototyypeille, jotka mahdollistavat irtaimen omaisuuden myynnin tällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että valtakunnallinen ulosottomiesneuvosto laajentaa alustan Järjestelmää, jota käytetään tällä hetkellä irtaimen omaisuuden sähköisissä huutokaupoissa ja yksinkertaistetuissa kiinteistöhuutokaupoissa. On syytä muistaa, että yksinkertaistettu kiinteistöhuutokauppa koskee rakentamattoman maan ja asuin- tai liikerakennuksella kehitetyn kiinteistön täytäntöönpanoa, jos täytäntöönpanon aloittamista koskevan hakemuksen jättämisajankohtana ei ole tehty ilmoitusta rakentamisen valmistumisesta tai hakemusta. rakennuslain mukaista asumislupaa ei esitetty. Kiinteistöjen ostaminen tässä tilassa on houkuttelevaa, koska ensimmäisen huutokaupan epäonnistuessa toisen huutokaupan lähtöhinta on puolet arvioidusta summasta (eikä 2/3, kuten tavallisissa kiinteistöhuutokaupoissa). Oikeusministeriö katsoo, että kiinteistöjen myynnin helpottaminen verkkohuutokaupalla takaa korkeamman turvallisuuden tason menettelyyn osallistuville ja osaltaan alentaa koko ulosottomenettelyn kustannuksia.

Lisäksi se nopeuttaa merkittävästi kiinteistöjen toteutusta, joka on erityisen pitkäkestoista monivaiheisuuden ja mahdollisen osallistujakokonaisuuksien suuren määrän vuoksi.

Sähköinen tarjous on pidettävä vain luotonantajan pyynnöstä. Jos tällaista tarjouskilpailua ei ole ilmoitettu, se järjestetään samalla tavalla kuin ennenkin. Hakemus tarjouksen suorittamisesta sähköisessä muodossa voitiin jättää sekä ensimmäisenä että toisena huutokaupan päivänä. Tarjouskilpailu toteutetaan ICT-järjestelmässä. Ulosottomies julkaisee huutokauppailmoituksen Kansallisen ulosottomiesneuvoston verkkosivuilla.

Ministeriön tiedotteen mukaan sähköinen tarjouskilpailu kestää sähköisen huutokaupan mallin mukaisesti viikon. Tämä ratkaisu tarjoaa tarjoajille enemmän mukavuutta ja edellytykset tehdä tietoon perustuva päätös.

Vastakkaiset mielipiteet kiinteistöjen sähköisistä huutokaupoista

Kiinteistöjen sähköisen huutokaupan käsitteen alullepanija oli Kansallinen ulosottomiesneuvosto. Oikeusministeriö kehuu myös ulosottomiesneuvoston konseptia, on sitä mieltä, että idea on hyvä, ministeriön mukaan kiinteistöjen sähköisen huutokaupan toteuttamisesta on vain etuja, joten pandemiatilanteen ja vaikeuksien vuoksi. perinteisten huutokauppojen yhteydessä ryhdyttiin toimiin lainsäädäntötyön toteuttamiseksi. Kannattajat korostavat, että uusi ratkaisu lisää tarjouskilpailujen läpinäkyvyyttä, mikä osaltaan eliminoi salaiset tarjoajat, mikä ei ollut kovinkaan harvinaista julkisissa huutokaupoissa.

Toisaalta e-huutokauppa herättää kuitenkin varauksia, ensinnäkin tuomioistuimen valvonta huutokaupan kulusta ei ole näkyvissä, eli tuomioistuin valvoo edelleen sen kulkua, mutta johtuen siitä, että se pidetään sähköisesti, se on tuomioistuin, hän tarkistaa pöytäkirjan vain vahvistuksen myöntämistä varten. Tuomiosta voidaan tehdä valitus, joten huutokaupan teknisten ongelmien ilmetessä valitusta voi tulla useammin käytettävä tapa pidentää menettelyä.

Oikeusperusta:

Laki, annettu 17. marraskuuta 1964, siviiliprosessilain, Journal of Laws 2020.1575, ts.

"Tak Prawnikin" tiimin laatima materiaali.

Tuotemerkin "Tak Prawnik" omistaja on BZ Group Sp. z o.o.