Maatalousmaan vuokra - maatalousvero vai tulovero?

Palveluvero

Verolainsäädäntö erottaa selvästi maatilatulon arvonlisäverolla verotettavista tuloista. Yleisesti ottaen maatalousveron ja tuloveron soveltamisalat eivät ole samat. On kuitenkin tilanteita, joissa viljelijöillä voi olla ongelmia oikean luokituksen kanssa. Maatalousmaan vuokraaminen on niin kyseenalainen tapaus.

Mikä on vuokrasopimus?

Kuten art. Siviililain 693 1 §:n mukaan vuokranantaja sitoutuu vuokrasopimuksella antamaan esineen vuokralaiselle käyttöön ja perimään etuja määräajaksi tai toistaiseksi ja vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sovitun vuokran. Tämä vuokrasopimuksen rakenne tekee maatalousmaan vuokrauksesta yleisimmän muotonsa. Omistaja vuokraa maatalousmaan kiinteää korvausta vastaan, kun taas vuokralainen käyttää maata ja saa etuja sadon ja sadon muodossa.

Tätä taustaa vasten herää kysymys maatalousmaan vuokrasta saadun korvauksen asianmukaisesta kelpuutuksesta. Onko vuokranantaja velvollinen maksamaan maatalousveroa tai tuloveroa?

Tuloveroon perustuva maataloustoiminta

Tarkastellaan siis maataloustoiminnan ja tuloveron välistä suhdetta. Ensinnäkin on korostettava, että 1999/2004 1 momentin mukaan. 2 lauseke PIT-lain 1 momentin 1 momentin säännöksiä ei sovelleta maataloustuloon, paitsi maataloustuotannon erityisosastoilta saatuihin tuloihin.

Lisäksi PIT-lakiin sisältyy myös maataloustoiminnan määritelmä. Art. 2 lauseke 2 maataloustoiminta on toimintaa, jossa tuotetaan jalostamattomia (luonnonmukaisia) kasvi- tai eläintuotteita omasta sadosta tai jalostetaan tai jalostetaan, mukaan lukien siementen, taimitarhojen, jalostus- ja lisäysaineiston tuotanto, vihannesten tuotanto pellolla, kasvihuone ja folion alla, kasvintuotanto koriste-, viljelty- ja hedelmätarhasienet, eläinten, lintujen ja kaupallisten hyönteisten jalostus ja siemenaineiston tuotanto, teollinen kotieläintuotanto ja kalankasvatus sekä toiminta, jossa ostettujen eläinten pitämisen vähimmäisajat ja kasveja, joiden aikana niiden biologinen kasvu tapahtuu, ovat vähintään:

  1. kuukausi - kasveille,
  2. 16 päivää - kun on kyse erittäin intensiivisestä hanhien tai ankkojen erikoislihotuksesta,
  3. 6 viikkoa - muulle teurassiipikarjalle,
  4. 2 kuukautta - muille eläimille

- ostopäivästä alkaen.

Jatketaan seuraavaksi vuokratuloa koskevan varauksen analysointia. No, Art. 10 sek. ALV-lain 1 6 momentin mukaan tulonlähde on vuokra, edelleenvuokra-, vuokra-, alivuokra- ja muut vastaavanlaiset sopimukset, mukaan lukien maataloustuotannon erityisosastojen ja tilan tai sen osien vuokrat, alivuokrasopimukset muihin kuin maataloustarkoituksiin tai maataloustuotannon erityisosastojen johtamiseen, lukuun ottamatta liiketoimintaan liittyvää omaisuutta.

Siksi on tärkeää, mihin tarkoitukseen maa on vuokrattu. Jos kyseessä on maatalouskäyttö, vuokra ei ole tuloveron alaista. Jos toisaalta kyseessä on ei-maataloudellinen käyttötarkoitus (esim. maavuokra aurinkopaneelien asentamista varten), viljelijä on velvollinen maksamaan tuloveroa. Esimerkiksi Verohallinnon johtaja totesi tämän tulkinnassa 15.1.2019, nro 0113-KDIPT2-1.4011.591.2018.2.KO:

"Yllä mainitut säännökset ja esitetyt tosiseikat huomioon ottaen on todettava, että jos vuokran kohteena on tosiasiassa maatalousmaa, joka täyttää maatilan määritelmän lakisääteiset kriteerit, niin - johtuen se, että vuokralaiset on vuokrattu maataloustarkoituksiin - saatu määrä on vuokrasopimuksesta, se ei ole pykälässä määritelty tulonlähde. 10 sek. Tuloverolain 1 kohta 6.

Tästä seuraa, että hakijan kyseisestä vuokrasopimuksesta saama tulo ei ole tuloveron alaista. Jos maatalousmaa vuokrataan muuhun kuin maatalouskäyttöön, omistaja on velvollinen maksamaan saamastaan ​​korvauksesta tuloveroa. Maatalousmaan muuhun kuin maatalouskäyttöön saamisesta saatua tuloa verotetaan samalla tavalla kuin muutakin vuokratuloa. Tämä tarkoittaa, että omistaja voi valita verotusmuodoksi sekä yleiset säännöt että yksityiseen vuokraan rekisteröidyn 8,5 prosentin kiinteän verokannan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Maatalousmaan vuokra ja verot

Jos maan vuokraaja harjoittaa sillä maataloustoimintaa, omistaja ei maksa tuloveroa tältä tililtä, ​​koska kyseessä on arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävä maataloustulo. Tämän kannan vahvistavat myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä on Poznańin verokamarin johtajan tulkinta 7.2.2013, nro ILPB2 / 415-1014 / 12-4 / AJ:

"Hakemuksen analyysi osoittaa, että asianomainen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka kohteena on pykälässä tarkoitettu maatila. 2 lauseke Maatalousverolain 1 §. Sopimuksen mukaan vuokralainen hoitaa vuokramaalla maataloustuotantoa, joka koostuu kasvien viljelystä.

Siirrettäessä edellä olevaa analysoitavaan tapaukseen on todettava, että maatilan muodostavan maan vuokraus maataloustoimintaa varten ei ole vuokranantajan eli asianosaisen tulonlähde, joka on veronalainen tulonlähde.

Kysymys maatalousverosta on kuitenkin vielä selvittämättä. Myös tässä vaikutukset riippuvat siitä, mihin tarkoitukseen maatalousmaa on vuokrattu.

Ensinnäkin huomauttakaamme, että 11 artiklan mukaisesti. 3 sek. Lain 1 momentin 1 momentin mukaan maanomistajat ovat maatalousveron maksajia.

Art. Maatalousveroa kannetaan tämän lain 1 §:n mukaan maa- ja rakennusrekisteriin maatalousmaaksi luokitelluista maa-alueista, lukuun ottamatta maata, jota käytetään muuhun liiketoimintaan kuin maataloustoimintaan. Art. 2 lauseke Lain 1 §:n mukaan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai organisaatioyksikön, mukaan lukien oikeushenkilöllisyyttä vailla olevan yhtiön, omistuksessa tai hallussa oleva maa-ala, jonka kokonaispinta-ala on yli 1 ha tai 1 muunnosha.

Toisaalta Art. 2 lauseke Lain 2 §:n mukaan maataloustoimintana pidetään kasvi- ja eläintuotantoa, mukaan lukien siementen tuotanto, taimitarha, jalostus- ja lisäysaineisto, vihannesten tuotanto, koristekasvit, viljellyt sienet, puutarhaviljely, eläinten jalostus ja siemenaineiston tuotanto, linnut ja hyötyhyönteiset, teollinen tuotantoeläintuotanto ja kalankasvatus.

Tästä seuraa, että tietyn maatalousmaan maatalousverolla verotettavan maan on oltava maatilaa, joka on kirjanpidossa maatalousmaana ja jota käytetään maataloustoimintaan. Jos kuitenkin yksi näistä ehdoista ei täyty, maata ei voida verottaa maatalousverolla. Tässä tapauksessa se on kiinteistöveron alainen.

Korkein hallinto-oikeus korosti tätä selvästi 2.8.2018 antamassaan tuomiossa II FSK 2127/16, jossa todettiin nimenomaisesti, että:

"Maatalousmaan ottaminen muuhun liiketoimintaan kuin maataloustoimintaan aiheuttaa sen, että maa on vapautettu maatalousverosta ja on kiinteistöveron alaista (lain 1 § ja lain 2 §:n 2 momentti). Maatalouskäyttöön vuokrattu maa on edelleen maatalousveron alaista. Toisaalta, jos vuokramaalla harjoitetaan muuta kuin maataloustoimintaa, on sovellettava kiinteistöverosäännöksiä. Vastaus otsikossa esitettyyn kysymykseen riippuu pääasiassa vuokramaan käytöstä. Jos kyseessä on maatalouskäyttö, vuokralainen ei ole tuloverovelvollinen. Jos sitä vastoin maatalousmaan vuokraaminen on tarkoitettu muuhun kuin maatalouskäyttöön, omistajan on otettava huomioon sekä tuloveron että kiinteistöveron maksutarve, sillä tämä vuokrausmuoto ei ole maatalousveron alaista.