Perintö avoimessa yhtiössä ja verovapautus

Palvelus

Kumppanuusmuotoisessa liiketoiminnassa osakkaan kuolema on edelleen suuri ongelma. Yllä oleva koskee erityisesti kumppanuuksia. Veronmaksajat, jotka haluavat turvata yrityksen, säästävät usein osuutensa elinaikanaan muille kumppaneille tai perheelle. Tällaisella käytöksellä pyritään suojelemaan yritystä kielteisiltä seurauksilta kumppanin kuoleman sattuessa. Miltä perinnöllisyys avoimessa yhtiössä näyttää? Onko mahdollista vapautua perintö- ja lahjoitusverosta? Opit kaiken artikkelista.

Perintäkirjaus - verotus perintö- ja lahjoitusverolla

Perintäkirja on laitos, jota säätelevät 23. huhtikuuta 1964 annetun lain siviililaki. Art. Siviililain 981 §:n 1 momentin mukaan testamentintekijä voi notaarin vahvistamana asiakirjana laaditussa testamentissa päättää, että nimetty henkilö saa testamentin kohteen perinnön avautuessa (perintälegantti).

Art. Siviililain 981 §:n 2 momentin mukaan vindikaatiolegantin kohde voi olla:

 • henkilöllisyydeksi merkitty kohde,

 • siirrettävä omistusoikeus,

 • yritys tai maatila,

 • käyttö- tai rasitusoikeuden perustaminen testamentinsaajan hyväksi,

 • kaikki yhtiökumppanin oikeudet ja velvollisuudet.

Muistakaamme, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. Perintö- ja lahjoitusverolain 2 §:n mukaan ulkomailla sijaitsevien esineiden omistuksen hankkiminen tai ulkomailla käytetty omistusoikeus on veronalaista, jos ostaja oli perinnön avaamisen tai lahjoitussopimuksen tekohetkellä Puolan kansalainen tai hänellä oli pysyvä asuinpaikka Puolan tasavallan alueella.

Edellä mainitun mukaisesti testamentinsaaja, joka oli perinnön avaushetkellä Puolan kansalainen tai asui vakinaisesti Puolan tasavallan alueella, on velvollinen perimään perintö- ja lahjoitusveroa hankitusta omaisuudesta Puolan tasavallan alueella. Puola tai Puolan tasavallan alueella harjoitettu omistusoikeus ja ulkomailla sijaitsevien tavaroiden omistusoikeus tai ulkomailla harjoitettu omistusoikeus.

Verovelvollisuus kohdistuu omaisuuden ja omaisuusoikeuksien hankkijaan. Se syntyy perinnön perinnön kautta hankittaessa perinnön saamisen vahvistavan tuomioistuimen päätöksen, perintäamentin kohteen hankkimisen vahvistavan osapäätöksen, perintötodistuksen rekisteröinnin tai eurooppatodistuksen myöntämisen jälkeen. perinnöstä.

Hankittujen tavaroiden ja omaisuusoikeuksien arvo velkojen ja rasitteiden vähentämisen jälkeen (puhdas arvo) määräytyy ostopäivän asioiden ja omaisuusoikeuksien tilan ja verovelvollisuuden alkamispäivän markkinahintojen mukaan. Jos esinevahinko on johtunut ylivoimaisesta esteestä ennen verotuksen tekemistä, arvon määrittämiseksi on otettava huomioon verotuspäivän tilanne ja vakuutuksen perusteella maksettava vahingonkorvaus sisältyy veron perusteeseen. arvioinnista.

Vastuullinen yhtiö

Avoin yhtiö on yhtiö, joka toimii osakkaidensa välisen sopimuksen perusteella. Yleisyhtiösopimukseen tulee sisältyä:

 • yrityksen nimi ja rekisteröity kotipaikka;

 • kunkin kumppanin panosten ja niiden arvon tunnistaminen;

 • yrityksen toiminnan kohde;

 • yrityksen kesto, jos se on määritelty.

Tärkeää on, että avoin yhtiösopimus tulee tehdä kirjallisesti mitättömyyden uhalla.

Avainyhtiön toiminimessä tulee olla kaikkien yhtiömiesten sukunimet tai toiminimet (nimet) tai yhden tai useamman yhtiömiehen nimi tai toiminimi (toiminimi) ja lisänimitys "avoin yhtiö". Lainsäätäjä sallii lyhenteen "sp. j."

Kun kyseessä on avoin yhtiö, jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa sitä. Sen edustamisoikeutta ei voida rajoittaa kolmansia osapuolia vastaan. Osakkaan edustusoikeus koskee kaikkea yhtiön tuomioistuin- ja ulkopuolista toimintaa. Sopimuksessa osapuolet voivat määritellä yrityksen edustuksen toisin. Osapuoli on riistetty tai oikeutettu siihen vain yhdessä toisen osakkaan tai asiamiehen kanssa. On kuitenkin muistettava, että yhtiömieheltä voidaan evätä oikeus edustaa yhtiötä vain painavista syistä lainvoimaisen tuomioistuimen päätöksen nojalla.

Osakkeenomistajalla on myös oikeus ja velvollisuus hoitaa yhtiön asioita. Tärkeää on, että niitä ei voi antaa kolmansille osapuolille, kumppaneita lukuun ottamatta.

Lisäksi osakkaat vastaavat koko omaisuudellaan yhtiön maksurästistä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Perintö avoimessa yhtiössä ja verovapautus

Yhtiön toiminnan jatkamista varten osakkaat säätelevät jo elinaikanaan yhtiöosuuksiinsa liittyviä kysymyksiä.

On syytä huomioida, että hankinta on pääsääntöisesti perintö- ja lahjoitusveron alainen.

Perintö- ja lahjoitusverolaissa säädetään kuitenkin tilanteista, joissa lain soveltamisalaan kuuluvan omistusoikeuden hankkiminen on vapautettu tästä verosta. Luonnollisen henkilön yrityksen omistusoikeuden tai osuuden hankkiminen perinnöllä tai perintäkirjanpidolla on vapautettu verosta, jos:

 • ostajan ilmoitus yrityksen omistuksen hankkimisesta tai siihen osallistumisesta toimivaltaiselle veroviraston päällikölle 6 kuukauden kuluessa perinnön saamisen vahvistamisesta, perintötodistuksen rekisteröinnistä tai myöntämisestä tehdyn tuomioistuimen päätöksen voimaantulosta eurooppalaisen perintötodistuksen;

 • ostaja johtaa tätä yritystä vähintään 2 vuoden ajan sen hankintapäivästä.

Art. 4b kohta. Perintö- ja lahjoitusverolain 2 §:n mukaan, jos yrityksen hankkii useampi kuin yksi henkilö, vapautus myönnetään niille ostajille, jotka jatkavat sitä 1 momentissa tarkoitetun ajan. 1 piste 2.

Edellä mainitut poikkeukset ovat voimassa, jos ostajalla oli ostohetkellä Puolan kansalaisuus tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltion - Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolena - kansalaisuus tai hänellä oli kotipaikka Puolan tasavallan tai sen valtion alueella (ks. perintö- ja lahjoitusverolain 4 §:n 4 momentti).

Esimerkki 1.

Yhtiön osakas on kuollut. Hän jätti perintäkirjan notaarin testamentissa. Koska kukaan perheestä ei halunnut johtaa yritystä, hän siirsi 30 % kaikista yrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista yhdelle osakkaasta. Tuomioistuin on vahvistanut perintälausekkeen. Kumppani johtaa yritystä. Voidaanko tässä tapauksessa vapautus Art. Perintö- ja lahjoitusverolain 4b?

Tässä tapauksessa veronmaksaja ei voi hyödyntää vapautusta. On sovittava, että avoimen yhtiön yhtiömies johtaa yritystä ja testamentintekijä myös yhtiömiehenä. Tässä tapauksessa kyseessä on kuitenkin organisaatioyksikön yritys, joka ei ole oikeushenkilö, koska kyseessä on avoin yhtiö. Artiklassa tarkoitettu poikkeus. Perintö- ja lahjoitusverolain 4 b § koskee vain luonnollisen henkilön yritystä, mutta tässä ei ole kyse luonnollisen henkilön yrityksestä, vaan organisaatioyksikön yrityksestä. Edellä olevan vahvistaa verotietojohtajan 12.11.2020 antama tulkinta (numero 0111-KDIB2-3.4015.132.2020.2.BB).

Yhteenvetona voidaan todeta, että perintäyhtiössä perinnön perinnön yhteydessä saatu perintö ei ole vapautettu perintö- ja lahjoitusverosta huolimatta siitä, miten testamentinsaaja on hoitanut yhtiön asioita.