Rekisteröimätön toiminta - uutuus elinkeinolain mukaan

Palvelus

Äskettäin ylistämä yrityslaki on itse asiassa säädöspaketti, jonka tarkoituksena on parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä Puolan markkinoilla. Yksi lainsäätäjän olettamuksista oli lukuisia yksinkertaistuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Tältä osin on syytä viitata Puolan lain uuteen rakenteeseen, joka on rekisteröimätöntä toimintaa. Alla olevassa artikkelissa esittelemme tämäntyyppisen toiminnan toimintaperiaatteet.

Oikeudellinen kehys

Rekisteröimätöntä toimintaa säätelee laki 6.3.2018 - Yrittäjälaki. Tämä asetus tulee voimaan 30.4.2018. Laki määrittelee hyvin tärkeitä käsitteitä yleisesti ymmärrettävän yrittäjyyden alalla. Ensinnäkin se selittää kuinka ymmärtää yritystä ja yrittäjää.

Kuten Art.:n määritelmästä ilmenee. Lain 3 §:n mukaan taloudellinen toiminta on järjestäytynyttä ansiotoimintaa, jota harjoitetaan omaan lukuunsa ja jatkuvasti. Toisaalta Art. 4 yllä Laissa säädetään, että yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, jolle on myönnetty oikeuskelpoisuus erillisellä lailla ja joka harjoittaa taloudellista toimintaa. Yrittäjät ovat myös siviilioikeudellisen yhtiökokouksen kumppaneita liiketoiminnassaan.

Analysoimamme asian yhteydessä on syytä viitata 1999/2004 1 artiklan 1 kohdan säännökseen. 5 Yrittäjien oikeudet.Tämän säännöksen perusteella sellaisen luonnollisen henkilön harjoittama toiminta, jonka tästä toiminnasta saatavat tulot eivät minkään kuukauden aikana ylitä 50:tä prosenttia työn vähimmäispalkasta 10 päivänä lokakuuta 2002 annetussa laissa tarkoitetusta vähimmäispalkasta. ei ole taloudellista toimintaa ja joka ei ole harjoittanut taloudellista toimintaa viimeisten 60 kuukauden aikana.

Rekisteröimätön toiminta - suoritusehdot

Näin ollen, kuten esitetystä säännöksestä ilmenee, luonnollisen henkilön harjoittamaa ansiotoimintaa ei luokitella taloudelliseksi toiminnaksi, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät. On syytä korostaa, että asetus koskee vain luonnollisia henkilöitä, joten rekisteröimätön toiminta ei koske siviilioikeudellista yhtiötä.

Edellytyksenä on, että tästä toiminnasta saatava tulo ei saa ylittää 50 prosenttia vähimmäispalkasta tiettynä kalenterivuonna. Koska määräysten on määrä tulla voimaan vuonna 2018, luonnollisen henkilön rekisteröimättömästä toiminnasta saama tulo ei ylitä 1050 zlotya kuukaudessa.

Lisäksi on syytä korostaa, että varaus koskee erääntyneitä ja tosiasiallisesti saamattomia tuloja. Erääntyneillä tuloilla tarkoitetaan erääntyneitä summia, vaikka niitä ei tosiasiassa olisi saatu, sen jälkeen kun palautettujen tavaroiden arvo, myönnetyt alennukset ja alennukset on jätetty pois. Erääntyvän tulon määritelmä on yhdenmukainen tuloverolain kanssa.

Toinen laissa mainittu ehto rekisteröimättömän toiminnan käytölle on taloudellisen toiminnan puute viimeisen 60 kuukauden aikana.

Rekisteröimättömien toimintojen suorittamisen vaikutukset

Rekisteröimättömän toiminnan edellytysten täyttymisen seurauksena on taloudellista toimintaa koskevien määräysten ulkopuolelle jääminen. On vielä kerran korostettava, että rekisteröimätön toiminta ei ole taloudellista toimintaa. Tämän seurauksena luonnolliselta henkilöltä, joka harjoittaa toimintaa, joka ei ole yrittäjälain säännösten mukaista taloudellista toimintaa, ei tarvitse jättää hakemusta elinkeinotoiminnan keskusrekisteriin ja -tietoihin (CEIDG) merkitsemiseksi.

Lisäksi, koska tämä toimintamuoto ei ole taloudellista toimintaa, se ei myöskään oikeuta sosiaaliturvaan ja sairausvakuutukseen. Rekisteröimätöntä toimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön ei tarvitse ilmoittautua sosiaali- ja sairausvakuutukseen tai sairausvakuutukseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rekisteröimättömän toiminnan vapaaehtoinen käyttö

Lopuksi on syytä huomauttaa, että liiketoiminnan harjoittaminen rekisteröimättömässä muodossa on kansalaisen oikeus eikä velvollisuus. Tämä tarkoittaa, että vaikka edellä mainittujen edellytysten täyttymisestä huolimatta tietty luonnollinen henkilö voi päättää ryhtyä harjoittamaan yritystoimintaa ja voi siten tehdä hakemuksen keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin merkitsemiseksi. Tästä toiminnasta tulee taloudellista toimintaa hakemuksessa mainittuna päivänä.

Meillä on hieman erilainen tilanne, kun tietyn luonnollisen henkilön tulot ylittävät 1050 zlotya kuukaudessa. Tällainen seikka johtaa rekisteröimättömän toiminnan muuttumiseen yritystoiminnaksi alkaen päivästä, jona ilmoitettu määrä ylittyi. Yllä olevaan liittyy myös erityinen velvoite. No, elinkeinotoimintaa harjoittava tekee hakemuksen keskusrekisteriin ja elinkeinotoimintatiedot merkinnäksi 7 päivän kuluessa yrityksen muuttumisesta.

Esimerkki 1.

Oletetaan, että luonnollinen henkilö on harjoittanut rekisteröimätöntä toimintaa toukokuusta 2018 lähtien. Toukokuusta heinäkuuhun hänen kuukausitulonsa eivät ylittäneet 1 050 zlotya. Tästä toiminnasta saatavat kuukausitulot saavuttivat 20. elokuuta 1 100 zlotya. Tästä päivästä lähtien olemme siis taloudellista toimintaa, ja luonnollisen henkilön tulee jättää hakemus CEIDG:hen 27. elokuuta mennessä.