Ulkomaalaisen taloudellinen toiminta Puolassa - onko se mahdollista?

Palveluliiketoiminta

Puolassa ulkomaalaiset eivät saa vain tehdä heille työsuhteen tai siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella uskottua työtä, vaan heillä on myös oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Säännöt, joiden mukaan ulkomaalaisen liiketoiminta Puolassa on mahdollista, riippuvat alkuperämaasta.

Ulkomaalaisen taloudellinen toiminta - kuka sitä voi johtaa?

Tätä asiaa sääntelevässä taloudellisen toiminnan vapaudesta annetussa laissa (jäljempänä USdg) käytetään ulkomaalaisen luonnollisen henkilön käsitettä, joka on identtinen ulkomaalaislaissa tarkoitetun käsitteen "ulkomaalainen" kanssa luonnollisena henkilönä. Edellä mainitun lain 13 §:ssä erotetaan ulkomaisten henkilöiden kansainvälisestä oikeudellisesta asemasta johtuen henkilöt, jotka täyttäessään tietyt vaatimukset voivat harjoittaa liiketoimintaa samoin ehdoin kuin Puolan kansalaiset, ja ne, jotka voivat harjoittaa liiketoimintaa vain tietyllä alueella. organisaatio- ja oikeudellinen muoto.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ulkomaalaiset Euroopan unionin jäsenvaltioista, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioista, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolia, sekä ulkomaalaisia ​​maista, jotka eivät ole Euroopan unionin sopimuspuolia. talousalueeseen, jotka voivat käyttää sijoittautumisvapautta näiden maiden Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa tekemien sopimusten perusteella, eli ihmiset seuraavista maista: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska , Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Espanja, Alankomaat, Irlanti, Islanti, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Latvia, Malta, Saksa, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi, Unkari , Iso-Britannia, Italia.

Lisäksi samoin ehdoin kuin Puolan kansalaiset, muiden maiden kansalaiset, joilla on Puolan tasavallassa, voivat harjoittaa liiketoimintaa Puolassa:

 • pysyvä oleskelulupa,

 • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen Euroopan unionin oleskelulupa,

 • §:ssä tarkoitettujen olosuhteiden yhteydessä myönnetty määräaikainen oleskelulupa. 144, art. 159 sek. 1 tai Art. 186 kohta Ulkomaalaisista 12 päivänä joulukuuta 2013 annetun lain 1 kohta 3 ja 4 (Lakilehti 2017, kohdat 2206 ja 2282 ja 2018, kohta 107),

 • pakolaisstatus,

 • toissijainen suojelu,

 • lupa oleskella humanitaarisista syistä tai lupa suvaitsevaan oleskeluun,

 • tilapäinen oleskelulupa ja ovat naimisissa Puolan tasavallan alueella asuvan Puolan kansalaisen kanssa,

 • tilapäinen oleskelulupa taloudellisen toiminnan harjoittamista varten, joka myönnetään jo harjoitetun taloudellisen toiminnan jatkamisen johdosta CEIDG-merkinnän perusteella,

 • voimassa oleva napakortti,

ja

 • saavat tilapäistä suojelua Puolan tasavallassa,

 • ovat perheenjäseniä, jotka liittyvät edellä mainittujen maiden kansalaisiin tai oleskelevat heidän kanssaan,

 • oleskelevat Puolan tasavallan alueella art. 108 sek. 1 kohta 2 tai artikla. 206 kohta Ulkomaalaislain 12.12.2013 1 momentin 2 momentin mukaan tai matkustusasiakirjaan tehdyn leiman perusteella, joka vahvistaa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen Euroopan unionin oleskelulupahakemuksen jättämisen, jos välittömästi ennen hakemuksen jättämistä määräaikaisen oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan oli oikeutettu harjoittamaan ja harjoittamaan yritystoimintaa 11 §:ssä tarkoitettujen olosuhteiden yhteydessä myönnetyn tilapäisen oleskeluluvan perusteella. 144, art. 159 sek. 1 tai Art. 186 kohta Ulkomaalaisista 12 päivänä joulukuuta 2013 annetun lain (Lakilehti 2017, kohdat 2206 ja 2282 ja 2018, kohta 107) ja tilapäisistä oleskeluluvista 1 kohdan 3 ja 4 alakohta ja ovat naimisissa tasavallan alueella asuvan Puolan kansalaisen kanssa Puolasta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ulkomaalaisen liiketoimintaan liittyvät muodollisuudet

Yrityksen perustamiseksi tulee tehdä hakemus (CEIDG-1 lomake) Keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin. Tämä voidaan tehdä sähköisesti tai perinteisesti kaupungintalolla.

Mihin sinun tulee kiinnittää huomiota ennen hakemuksen täyttämistä ja sen jälkeen?

 1. Rekisteröintiprosessi on sama ulkomaalaisille ja Puolan kansalaisille, ehtona on tilapäisen tai pysyvän oleskelukortin numero.

 2. Ennen kuin täytät hakemuksen, sinun tulee myös lukea luettelo yrityskoodeista ja valita ne, jotka liittyvät yritykseesi. Koodiluettelo (ns. PKD-koodiluettelo) ja muuta hyödyllistä tietoa löytyy CEIDG:n verkkosivuilta - katso täältä.

 3. CEIDG-1-hakemus elinkeinotoimintaa harjoittaville luonnollisille henkilöille on myös:

  1. hakemus valtakunnalliseen viralliseen kansantalousrekisteriin (REGON),

  2. henkilöllisyys- tai päivityshakemus veroviraston päällikölle (NIP),

  3. ilmoitus tuloverotuksen muodon valinnasta,

  4. maksunmaksajan ilmoituksen ilmoittaminen tai muuttaminen Kansaneläkelaitokselle,

  5. ilmoitus viljelijöiden sosiaalivakuutuksen jatkumisesta.

 4. Ennen kuin täytät hakemuksen CEIDG:lle, tulevan yrittäjän on päätettävä, kuinka valita kirjanpitotapa: itsenäinen kirjanpito, käyttää tilitoimiston palveluita tai palkata kirjanpitäjä.

 5. Sähköisen hakemuksen täyttämisen jälkeen sinun tulee mennä lähimpään kaupungin / kunnan toimistoon. Jos ulkomaalaisella on sähköinen allekirjoitus tai luotettava ePUAP-profiili, voit täyttää hakemuksen käymättä toimistolla CEIDG:n verkkosivuilla.

 6. Yllä mainittu sisäänpääsy on maksuton. Tämä on syytä muistaa, koska CEIDG:n edustajiksi väittävät huijarit yrittävät kiristää rahaa.

 7. Liiketoiminnan rekisteröinti ei edellytä ulkomaalaisen fyysistä läsnäoloa Puolassa - kaikki voidaan tehdä verkossa.

Rajoitukset ulkomaalaisen liiketoiminnan harjoittamiselle

Ulkomaalaiset, jotka eivät kuulu kahteen edellä kuvattuun ryhmään, eli henkilöt, jotka eivät erityisesti ole Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) - Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolten ja maat, jotka eivät ole Euroopan talousaluesopimuksen osapuolia, jotka voivat käyttää sijoittautumisvapautta näiden maiden Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa tekemien sopimusten perusteella ja joilla ei ole asianmukaisia ​​oleskelu- ja työlupia , on oikeus harjoittaa ja harjoittaa taloudellista toimintaa vain yhtiön muodossa:

 • kommandiittiyhtiö,

 • osakeyhtiö,

 • rajoitetulla vastuulla,

 • varastossa.

MS24-portaalin toiminnan ansiosta ulkomaalainen voi myös rekisteröidä kauppaoikeudellisen yhtiön kansalliseen tuomioistuinrekisteriin Internetin kautta. Rekisteröityminen kestää hyvin lyhyen ajan, koska 48 tunnin kuluttua saat merkinnän Oikeusrekisterin yrittäjärekisteriin ja annetut NIP- ja REGON-numerot. Myös ulkomaalaiset voivat liittyä edellä mainittuihin yhtiöt ja niiden osakkeiden hankkiminen tai merkintä. Tätä tarkoitusta varten ulkomaalaisen ei tarvitse hakea oleskeluoikeutta Puolassa. Tilanne on toinen, kun on kyse aikeesta työskennellä hänen perustamaansa yhtiöön. Tässä tapauksessa on välttämätöntä saada oleskeluoikeus Puolassa ja työlupa. Ulkomaalaisen liiketoiminnan harjoittaminen Puolan tasavallan alueella helpottaa kuitenkin suuresti ulkomaalaisen Puolassa oleskelun laillistamista. Se on erityisesti viisumin myöntämisen peruste. Lisäksi Puolassa asuva ja yritystoimintaa harjoittava ulkomaalainen voi hakea väliaikaista oleskelulupaa Puolassa.

Tämä tarkoittaa, että nämä ulkomaalaiset eivät voi harjoittaa liiketoimintaa CEIDG:ssä tehdyn merkinnän perusteella tai harjoittaa sitä avoimen yhtiö- tai yhtiöyhteisön muodossa.

On huomattava, että edellä kuvatut yleiset säännöt, jotka koskevat ulkomaalaisen liiketoimintaa, kun taas yksittäisten maiden ja Puolan tasavallan väliset kansainväliset sopimukset voivat sisältää lisärajoituksia tai valtuuksia tässä suhteessa. Siksi on tarkistettava, koskeeko ulkomaalaisen alkuperää näitä asioita eri tavalla säätelevä kansainvälinen sopimus. Aiheesta saa tietoa ulkoasiainministeriön verkkosivuilta löytyvästä online-sopimustietokannasta.

Kuten edellä mainituista määräyksistä seuraa, ulkomaalaisen liiketoiminta Puolassa on tietyin edellytyksin mahdollista. Ulkomaalaiset voivat myös harjoittaa yritystoimintaa yksin ja luoda työpaikkoja Puolan kansalaisille ja edistää Puolan tasavallan taloudellista kehitystä.