Taloudellinen toiminta ja vakuutus KRUSissa - veroraja

Palvelus

Art. 5a kohta. Maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksesta 20 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (Lakilehti 2017, kohta 2336) 1 §:n mukaan viljelijä voi silti olla tämän lain mukaisen vakuutuksen (KRUS) alainen, vaikka hän päätti harjoittaa muuta kuin -maatalouden taloudellinen toiminta tilanteessa, jossa seuraavat olosuhteet täyttyvät:

  • tulee olla vakuutettu edellä mainitun lain mukaan yhtäjaksoisesti 3 vuodeksi;

  • tulee 14 päivän kuluessa muun liiketoiminnan aloittamisesta toimittaa kirje, jossa hän vahvistaa halukkuutensa jatkaa vakuuttamista edellä mainitun lain mukaisesti;

  • viljelijän on jatkettava molempia toimintoja (maataloutta ja muuta toimintaa), mutta häntä ei voida palkata työsuhteeseen tai muuhun virkasuhteeseen;

  • maanviljelijä ei voi olla eläkeläinen eikä hänellä voi olla vakiintuneita oikeuksia sosiaalivakuutusetuuksiin;

  • Muusta liiketoiminnasta saatujen tulojen edellisen verovuoden tuloveroraja ei saa ylittää 3 376 zlotya vuonna 2018.

Art. 5a kohta. Edellä mainitun lain 10 §:n 10 momentin mukaan ei-maatalouteen liittyvää taloudellista toimintaa, jota luonnolliset henkilöt harjoittavat Puolan tasavallan alueella taloudellisen toiminnan vapautta koskevien määräysten perusteella, lukuun ottamatta kaupalliset yritykset ja ammatillista toimintaa harjoittavat henkilöt.

Entä jos vakuutusnimikkeet sekoittuvat?

Maatalousvakuutus on pääsääntöisesti poissuljettu muun vakuutusnimikkeen yhteydessä. Näin ollen tämä erilainen vakuutusnimike "edettää" maatalouden sosiaalivakuutusta, jos kyseessä on eri vakuutusnimike. Esimerkiksi yleisen järjestelmän sosiaalivakuutuksen alainen toimeksiantosopimus on etusijalla maatalousvakuutukseen nähden. On kuitenkin syytä huomata, että maanviljelijä voi kuulua maatalouden sosiaalivakuutuksen piiriin ja samalla sosiaalivakuutuksen piiriin yrityksen hoitamista varten, jos tietyt ehdot täyttyvät:

  • on annettava ilmoitus maataloussosiaalivakuutuksen jatkamisesta KRUS-kassaan 14 päivän kuluessa liiketoiminnan aloittamisesta. Jos tätä määräaikaa ei noudateta, maatalouden sosiaalivakuutus lakkaa;

  • Hänen on ilmoitettava KRUS:lle vuosittain 31. toukokuuta mennessä liiketoiminnastaan ​​saamistaan ​​tuloista edelliseltä vuodelta maksettavan tuloveron määrä (ilmoituksella, jossa on ilmoitettu määrä tai todistus veron määrästä). toimivaltainen veroviraston johtaja). Laissa säädettyä tuloverorajaa ei kuitenkaan saa ylittää.

Siksi todistuksen oikea-aikainen toimittaminen ja erääntyvän tuloveron määrä vaikuttavat siihen vakuutuslajiin, jolla viljelijä tulee kattamaan seuraavalla selvityskaudella.

Maanviljelijän tulee muistaa, että rahastoon on toimitettava kunkin verovuoden 31. toukokuuta mennessä kirje, jossa vahvistetaan muun (ei-maatalouden) taloudellisen toiminnan harjoittamisesta aiheutuvan tuloveron määrä, joka on määritetty 3 376 zlotya (2018). (edellä mainitun lain 5 a §:n 4 kohta).

On syytä mainita, että jos viljelijä ei toimita ilmoitusta olevansa edellä mainitun lain mukaisen vakuutuksen alainen määräajassa (14 päivän kuluessa muun kuin maataloustoiminnan aloittamisesta), se johtaa maataloustoiminnan lopettamiseen. maanviljelijöiden sosiaalivakuutuslain mukainen vakuutus (edellä olevan lain 5 a §:n 5 momentti).

Jos viljelijä ei toimita todistusta KRUS:lle veropäivänä tai ylittää laissa mainitun veromäärän edellä kuvatulla tavalla, maatalousvakuutus lakkaa.

Art. 5a kohta. Edellä mainitun lain 6 §:n 6 momentin mukaan edellä mainitun todistuksen toimittamisen määräajan noudattamatta jättäminen tarkoittaa, että edellä mainitun lain mukainen vakuutus päättyy sinä päivänä, jona ei-maatalouden harjoittamisen aloittamista koskevan lausunnon antamisen määräaika. on vanhentunut.

Esimerkki 1.

10 vuotta maanviljelijänä toiminut Zygmunt aloitti maatalouden ulkopuolisen elinkeinotoiminnan 1.2.2018. Hänen tulee 14 päivän kuluessa toimittaa kassalle ilmoitus maanviljelijöiden sosiaalivakuutuslain mukaisesta jatkuvuudesta. Näin ollen, jos hän ei noudata ilmoitettua määräaikaa, viljelijöiden sosiaalivakuutuslain mukainen vakuutus lakkaa 15.2.2018 alkaen. Poikkeuksena on muun kuin maataloustoiminnan pysyvä lopettaminen 14 päivän kuluessa sen alkamisesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verorajan määrä ja vakuutuksen muutos

On syytä huomauttaa, että veron määrä vuonna 2018 on 3 376 PLN. Jos elinkeinoveron kynnys ylittyy, sinun on vaihdettava vakuutusnimikettäsi. Silloin viljelijä on sosiaali- ja sairausvakuutusmaksun maksaja. Viljelijän on 7 päivän kuluessa yleisvakuutuksen syntymispäivästä toimitettava vakuutushakemukseen soveltuvat ZUS (Sosiaalivakuutuslaitos) -lomakkeet eli ZUS ZFA -lomake ja ZUS ZUA -lomake. Lisäksi viljelijän on tässä tapauksessa maksettava pakollisia eläke-, työkyvyttömyys-, tapaturma- ja sairausvakuutusmaksuja sekä työrahastoa.

Esimerkki 2.

Jolanta Nowak on ollut maanviljelijä 15 vuotta ja maksaa siitä KRUS:lle maksuja. Hän aloitti liiketoimintansa 1.12.2017. Rouva Jolanta tulee toimittaa KRUS:n kassalle ilmoitus maatalouden sosiaalivakuutuksen jatkamisesta 14.12.2017 mennessä, lisäksi hänen tulee muistaa toimittaa tuloveroilmoitus elinkeinotoiminnasta 31.5.2018 mennessä.

Esimerkki 3.

Zenon Zieliński on ollut maanviljelijä 4 vuotta. Hän ei toimittanut KRUS:lle maksettavaa tuloveroilmoitusta 31. toukokuuta mennessä ja sai pian KRUS:lta päätöksen, jolla hänet suljettiin maatalousvakuutuksesta 1. kesäkuuta 2018 alkaen. Zenon, vaikka hänet on suljettu sosiaalisesta maatalousvakuutuksesta, voi ottaa suotuisammat maksuehdot ZUS:lle 24 kuukauden ajan aloitetun ei-maatalouden liiketoiminnan vuoksi. Hänen on kuitenkin muistettava maksaa terveys- ja sosiaaliturvamaksut.

Maatalouden sosiaalivakuutus (KRUS) yhdessä toimeksiantosopimuksen mukaisen vakuutuksen kanssa

On syytä mainita, että Art. 5b kohta. Edellä olevan lain 1 momenttia sovelletaan maanviljelijään (kotitalouden jäseneen), joka on lain mukaan täysimääräisesti maatalousvakuutuksen alainen, on kuulunut muun sosiaalivakuutuksen piiriin edustus- tai toimeksiantosopimuksen tai muun sopimuksen täyttämisen johdosta. palvelujen tarjoamisesta, on edelleen tämän vakuutuksen alainen sopimuksen täytäntöönpanon ajan. Kyseessä on siis henkilö, joka täytti kaikki lain mukaiset edellytykset kuuluakseen maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksiin, ja näin ollen hän olisi kuulunut tämän vakuutuksen piiriin, ellei estettä olisi ollut maanviljelijöiden sosiaalivakuuttamisen muodossa. siviilioikeudellisen sopimuksen täyttäminen lainsäätäjän määräämällä tulolla. Toisin sanoen mahdollisuus jäädä maatalousvakuutukseen on varattu henkilöille, jotka lain nojalla harjoittavat maataloustoimintaa, joka oikeuttaa viljelijän sosiaalivakuutuksen, lisätyönä toimeksiantosopimuksen perusteella. (tai vastaavasti toimeksiantosopimus tai muu palvelun suorittamista koskeva sopimus, johon asti sovelletaan siviililain mukaan toimeksiantoa koskevia säännöksiä) (ks. Korkeimman oikeuden tuomio 14.3.2017, tiedostoviitenumero III UK 90/16).

Jos viljelijä ei siis ylitä verorajaa, hän on edelleen maatalouden sosiaalivakuutuksen alainen. Tietysti hän voi milloin tahansa irtisanoutua vakuutuksesta jättämällä rahastolle irtisanoutumisilmoituksen, kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, jona vakuutus on jätetty kassalle (edellä olevan 5 b artiklan 2 kohta). Toimia).

Yhteenvetona voidaan todeta, että maanviljelijä, joka harjoittaa muuta liiketoimintaa ja maataloustoimintaa tai työskentelee pysyvästi maatilalla, on maatalouden sosiaalivakuutuksen ja yleisvakuutuksen alainen. Jos viljelijä kuitenkin haluaa kuulua molempien vakuutusten piiriin, hänen tulee muistaa täyttää tietyt ehdot:

  • ilmoituksen antaminen maatalousvakuutuksen jatkamisesta KRUSissa 14 päivän kuluessa muun kuin maataloustoiminnan aloittamisesta;

  • tuloveroilmoitusten toimittaminen ajoissa.

Jos vuosituloveron määrä ylittyy (vuonna 2018 se oli 3 376 zlotya), sosiaalinen maatalousvakuutus lakkaa.