Kaksi työsopimusta saman työnantajan kanssa ja sairausloma

Palvelus

Saattaa käydä niin, että työntekijän kanssa solmitaan useampi kuin yksi työsopimus. Saman työnantajan kanssa on mahdollista tehdä kaksi työsopimusta edellyttäen, että asiaankuuluvat ehdot täyttyvät. Miten työntekijä tulee merkitä ZUS:lle toimitettaviin kuukausiilmoituksiin? Mitä tapahtuu, jos työntekijä, jolla on kaksi sopimusta, sairastuu?

 

Kaksi työsopimusta saman työnantajan kanssa

Jos työnantaja haluaa palkata työntekijän kahteen eri työhön, se on mahdollista. Tämä voi tapahtua seuraavista syistä:

 • yhden työsopimuksen tekeminen, jossa määritellään kaksi työpaikkaa - työsuhde ei saa ylittää kokoaikatyötä;

 • useamman kuin yhden työsopimuksen solmiminen - jos työ kahdessa työpaikassa ylittää kokopäivätyön.

Työnantaja voi tehdä työntekijän kanssa kaksi työsopimusta.

On muistettava, että tehtäessä kaksi työsopimusta työntekijän kanssa, toisen työsuhteen aikana tehtävän työn on oltava erilaista kuin perussopimuksessa. Muun sopimuksen mukaisen työn tekeminen ei myöskään saa millään tavalla olla ristiriidassa työntekijän perustyön eli työaikaa (mukaan lukien lepoehto ja enimmäistyöaika) ja ylityökorvausta koskevien säännösten kanssa.

Työaika

Jos saman työntekijän kanssa tehdään kaksi työsopimusta, työnantaja on velvollinen määrittelemään työajan kullekin sopimukselle erikseen ja sovittamaan sen erikseen. Siksi kaksi työaikalomaketta tarvitaan.

Vuosiloma

Työntekijällä, joka työskentelee kahdessa työssä saman työnantajan palveluksessa, on oikeus vuosilomaan missä tahansa työsuhteessa. Osa-aikatyössä loma lasketaan suhteessa työaikaan (työlain 154 §:n 2 momentti).

Palkkaus

Työntekijää palkattaessa kahdella työsopimuksella on muistettava, että hän on oikeutettu kummankin sopimuksen mukaiseen peruspalkkaan ja muihin työhön liittyviin etuihin, kuten bonuksiin, palkkioihin, korvauksiin tai erorahaan ja korvaukseen.

ZUS

Osana työsuhdetta työntekijä ilmoitetaan ZUS:n sosiaali- ja sairausvakuutukseen koodilla 01 10 X X. Toisen työsopimuksen solmiminen työntekijän kanssa ei velvoita työnantajaa ilmoittamaan hänestä uudelleen ZUS:lle edellyttäen, että vakuutustunnus on sama.

Sosiaalivakuutusmaksujen laskentaperusteena ovat työntekijän tulot, joten vakuutusmaksuja laskettaessa tulee laskea yhteen työntekijän palkka molemmista työsuhteista. ZUS RCA:n henkilökohtaista raporttia ei myöskään tarvitse laatia jokaiselle sopimukselle erikseen, vaan kaikki näytetään yhdessä yhdessä raportissa (työaika myös summataan).

Sairasloma

Jos työntekijä saa sairausloman, hänellä on 7 päivää aikaa luovuttaa se työnantajalle. Jos työsuhteita on useampi kuin yksi, lääkärin tulee myöntää L4 jokaiselle työnantajalle.

1.7.2018 alkaen sovelletaan vain sähköistä sairauslomaa.

Sairausloman ajalta työntekijällä on oikeus työnantajan varoista maksettavaan sairauspäivärahaan (ensimmäiset 33 päivää kalenterivuoden aikana tai 14 päivää, jos työntekijä on yli 50 vuotta). 33 tai vastaavasti 14 päivän rajan ylittymisen jälkeen työntekijällä on oikeus korvaukseen, jonka maksaa etuuden maksaja (työnantaja tai ZUS).

Kaksi työsopimusta saman työnantajan kanssa ja L4

Työntekijällä, jolla on kaksi työsuhdetta saman työnantajan kanssa, on sairausloman sattuessa joko itselleen tai perheenjäsenelleen oikeus sairauspäivärahaan molempien työsopimusten perusteella.

Esimerkki 1.

Monika on yrityksen X palveluksessa kahdella työsuhteella. Osana perustyötään hän on päätoiminen kirjanpitäjä. Toisen sopimuksen mukaan hän hoitaa kassan tehtäviä neljännesvuosittain. Monika oli 5.3.2018-14.3.2018 ensimmäisellä sairauslomallaan vuonna 2018. L4-kaudelta hänellä on oikeus sairauspäivärahaan molemmista työsuhteista.

Sairaus- ja äitiysrahan määrä määräytyy suhteessa työkyvyttömyyskuukautta edeltäviltä 12 kuukaudelta maksettuihin keskimääräisiin kuukausipalkkoihin. Jos työntekijällä on kaksi työsopimusta saman työnantajan kanssa ja kumpikin kattaa sairautta edeltäneet 12 kuukautta, voidaan sairauden arviointiperustetta laskettaessa molempien sopimusten palkat laskea yhteen. Jos sen sijaan työntekijällä on kaksi työsopimusta saman työnantajan kanssa ja toinen sopimuksista kestää pidempään, tulee palkan tai sairauspäivärahan laskentaperuste määrittää erikseen kullekin sopimukselle.

L4 yhden työtehtävän päättymisen jälkeen

Sairaus- ja äitiyspäiväraha myönnetään sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalle henkilölle. Tämä vakuutus päättyy työsuhteen päättyessä. Irtisanomisen jälkeen entinen työntekijä voi kuitenkin saada etuutta, jos:

 • työkyvyttömyys syntyy työsuhteen aikana ja jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen,

 • työkyvyttömyys syntyy työsuhteen päättymisen jälkeen, jolloin työkyvyttömyyden tulee kestää vähintään 30 päivää ja syntyä viimeistään:

  • 14 päivää sopimuksen päättymisestä,

  • 3 kuukautta sopimuksen päättymisestä - tartuntatauti, jonka kuoriutumisaika on yli 14 päivää, tai muu sairaus, jonka oireet ilmenevät yli 14 päivää.

Jos haluat saada ZUS:lta sairauspäivärahaa työsuhteen päättymisen jälkeen, et voi:

 • sinulla on perustettu oikeus vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen;

 • olla oikeutettu työttömyysetuuteen, päivärahaan tai varhaiseläkettä;

 • ei ole odotusaikaa;

 • jatkaa tai ryhtyä ansiotoimintaan, joka oikeuttaa sairausvakuutukseen;

 • ovat käyttäneet loppuun työttömyysetuusajan (182 päivää).

Jos saman työnantajan kahdessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä kuitenkin irtisanoo toisen sopimuksista ja työsuhteen jatkuessa hän on L4:ssä, joka jatkuu työsuhteen päätyttyä, työntekijällä on oikeus molempiin. voimassa olevan työsopimuksen mukainen palkka tai sairauspäiväraha sekä päättyneen työsopimuksen mukainen sairauspäiväraha. Sama koskee tilannetta, jossa työntekijä joutuu sairauslomalle työnsä päättymisen jälkeen edellyttäen, että hän täyttää edellä mainitut ehdot.

Sopimuksen päättymisen jälkeen syntyvää työkyvyttömyyttä ei käsitellä sairausvakuutusoikeuden päättymisen jälkeen syntyneenä, joten sairauspäivärahan peruste ei rajoitu 100 prosenttiin keskipalkasta (4 443,00 PLN vuonna 2018).