Tekijänoikeuksien oikeudenmukainen käyttö – miten se suojaa sisällöntuottajaa?

Palvelus

Laki suojelee voimakkaasti teoksen tekijän henkilö- ja omaisuutta. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita ehdotonta kieltoa käyttää tätä teosta muilta ihmisiltä. Jos mietit, milloin saa laillisesti käyttää jonkun toisen työtä ilman lupaa ja mikä on reilua käyttöä - lue alla oleva artikkeli!

Sallittu henkilökohtainen käyttö

Ilman tekijän suostumusta jo levitettyä teosta saa käyttää maksutta henkilökohtaiseen käyttöön. Tämä säännös ei oikeuta rakentamaan toisen arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelutyön pohjalta ja käyttämään teoksen ominaisuudet vastaavia sähköisiä tietokantoja, ellei kyseessä ole voittoa tavoittelematon henkilökohtainen tieteellinen käyttö. Klassinen esimerkki kohtuullisesta käytöstä on ns henkilökohtainen käyttö. Kannattaa muistaa, että se ei koske esimerkiksi arkkitehtuuriprojekteja tai tietokantoja. Henkilökohtaiseen käyttöön kuuluu teosten yksittäisten kappaleiden käyttö henkilökohtaisessa suhteessa, erityisesti sukulaisuus-, sukulaisuus- tai sosiaalisessa suhteessa, jäljellä olevien henkilöiden piirissä.

Väliaikainen käyttö

Tekijän lupaa ei vaadita tilapäisiin tai satunnaisiin kopiointiin, joilla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä, mutta jotka ovat olennainen ja välttämätön osa teknistä prosessia, jonka tarkoituksena on ainoastaan ​​mahdollistaa:

 • ICT-järjestelmän työn siirto kolmansien osapuolten välillä välittäjän kautta tai

 • teoksen laillista käyttöä.

Korjaus omiin tarpeisiin

Radio- ja televisioorganisaatiot voivat äänittää teoksia omiin lähetyksiinsä omin keinoin. Tällaiset tallenteet on tuhottava kuukauden kuluessa teoksen lähettämisoikeuden päättymispäivästä.

Tämä sääntö ei koske tallenteita, jotka ovat kansallisen arkistoresurssin arkistoaineistoa.

Kohtuullinen käyttö - uudelleenlähetykset

Toisen radio- tai televisioorganisaation satelliitin tai maanpäällisen verkon kautta lähettämiä teoksia saa levittää yhteisantennin tai kaapeliverkon välityksellä, jos tämä tapahtuu osana radio- tai televisio-ohjelmien samanaikaista, kiinteää ja ilmaista jakelua ja se on tarkoitettu määrätty yleisö, joka sijaitsee yhdessä rakennuksessa tai omakotitaloissa, joissa on enintään 50 kotitaloutta.

Radio- tai televisio-ohjelmien vastaanottamiseen käytettävien laitteiden omistajat voivat käyttää niitä lähetysten vastaanottamiseen, vaikka nämä laitteet olisi sijoitettu yleisesti saatavilla olevaan paikkaan, edellyttäen, että siitä ei koidu taloudellista hyötyä.

Levitys tiedotustarkoituksiin

Voit jakaa tiedotustarkoituksessa lehdistössä, radiossa ja televisiossa, jotka on jo lähetetty:

 • raportit ajankohtaisista tapahtumista;

 • ajankohtaisia ​​poliittisia, taloudellisia tai uskonnollisia aiheita koskevat artikkelit, ellei nimenomaisesti ole määrätty, että niiden levittäminen edelleen on kiellettyä;

 • ajankohtaiset lausunnot ja reportaasikuvat.

Jo levitettyjen teosten käyttö tiedotustarkoituksiin on sallittua. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tällainen kohtuullinen käyttö koskee vain viimeisimpiä tapahtumia. Lisäksi on sallittua jakaa:

 • lyhyitä otteita raporteista ja artikkeleista ajankohtaisista tapahtumista;

 • julkaisujen ja levitettyjen teosten arvostelut;

 • lyhyet yhteenvedot ajankohtaisista teoksista.

Tekijällä on oikeus lailliseen ja tekijänoikeuteen perustuvaan korvaukseen jo levittämiensä artikkeleiden, lausuntojen ja reportaasikuvien käytöstä.

Ajankohtaisia ​​tapahtumia koskevissa raporteissa on sallittua lainata näiden tapahtumien aikana saataville tulleita teoksia, kuitenkin tiedon tarkoituksen mukaisissa rajoissa.

Lisäksi saa käyttää tarkoituksen perustelluissa rajoissa poliittisista puheista ja julkisissa kuulemistilaisuuksissa pidetyistä puheista sekä julkisten puheiden, luentojen ja saarnojen katkelmia.

Hyväksyttävä käyttö tutkimustarkoituksiin

Oppilaitokset voivat opetustarkoituksiin tarjotun sisällön havainnollistamiseksi tai tutkimustoiminnan harjoittamiseksi käyttää levitettyjä teoksia alkuperäisenä ja käännettynä sekä jäljentää tähän tarkoitukseen levitettyjä vähäisiä teoksia tai katkelmia suuremmista teoksista.

Mikäli teokset asetetaan yleisön saataville siten, että ne ovat kaikkien saatavilla valitsemassaan paikassa ja valitsemassaan aikaan, käyttö on sallittu vain rajoitetulle ryhmälle opiskelevia, opettavia tai tutkimusta tekeviä henkilöitä.

Opetus- ja tutkimustarkoituksiin on sallittua sisällyttää levitettyjä sivuteoksia tai katkelmia suuremmista teoksista oppikirjoihin, otteisiin ja antologioihin. Tekijällä on tällöin oikeus korvaukseen.

Oppilaitokset, yliopistot, tutkimuslaitokset, Puolan tiedeakatemian tutkimuslaitokset, kirjastot, museot ja arkistot voivat:

 • lainata lakisääteisten tehtäviensä puitteissa kopioita levitetyistä teoksista,

 • jäljentää teoksia omista kokoelmistaan ​​täydentääkseen, säilyttääkseen tai suojellakseen näitä kokoelmia,

 • saattaa kokoelmat saataville tutkimus- tai kognitiivisiin tarkoituksiin näiden yksiköiden tiloissa sijaitsevien tietojärjestelmän (päätteiden) kautta.

Edellä mainitut toimet ovat sallittuja, jos niitä ei suoriteta suoran tai välillisen taloudellisen hyödyn saamiseksi.

Oikeus lainaukseen

On sallittua lainata otteita levitetyistä teoksista ja levitetyistä muoviteoksista, valokuvateoksista tai pienteoksista kokonaisuudessaan itsenäisen kokonaisuuden muodostavissa teoksissa siinä laajuudessa kuin lainauksen tarkoitus on perusteltua, kuten selitys, polemiikka, kriittinen tai tieteellistä analyysiä, opetusta tai luovuuden genren lakeja.

Teoksia saa käyttää parodia-, pastissi- tai karikatyyritarkoituksiin näiden genrejen oikeuksien edellyttämässä laajuudessa.

Laulujen käyttö seremonioissa ja julkisissa juhlissa

Teoksia saa käyttää uskonnollisissa seremonioissa ja viranomaisten järjestämissä virallisissa seremonioissa, jos se ei liity suoran tai välillisen taloudellisen hyödyn saamiseen.

Levitettyjä teoksia saa julkisesti esittää tai jäljentää yleisön kanssa samassa paikassa sijaitsevilla laitteilla tai kantovälineillä koulun ja akateemisten tapahtumien aikana, jos tämä ei liity välittömään tai välittömään taloudelliseen hyötyyn ja esiintyjät ja kappaleita soittavat henkilöt tekevät niin. ei saa palkkaa.

Yllä olevat säännöt eivät kuitenkaan koske teosten käyttöä mainos-, myynninedistämis- ja vaalitapahtumissa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sallittu käyttö vammaisten hyväksi

Vammaisten hyväksi jo levitettyjä teoksia saa käyttää, jos käyttö liittyy suoraan heidän vammautumisensa, ei ole luonteeltaan voittoa tavoittelevaa ja se toteutetaan arvonalentumisen luonteesta johtuvassa määrässä. Tekijän- ja lähioikeuslain uutuus on kohtuullinen käyttö vammaisten hyväksi.

Tekijän oikeudet ja kohtuullisen käytön rajoitukset

Voit käyttää teoksia kohtuullisen käytön rajoissa edellyttäen, että tekijän etu- ja sukunimi sekä lähde mainitaan. Luojan ja lähteen määrittelyssä tulee ottaa huomioon olemassa olevat mahdollisuudet. Tekijällä ei ole oikeutta palkkioon, ellei laissa toisin säädetä.

Sallittu käyttö ei saa loukata teoksen normaalia käyttöä tai loukata tekijän oikeutettuja etuja.