Irtisanominen lain suojassa – miten ilmiantajien suojelu toimii?

Palvelus

Termi "tuomioiminen" tuo kulttuurin näkökulmasta joitain halveksivia assosiaatioita. EU-lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 23. lokakuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1937 säännösten mukaisesti kuitenkin päätetään, että sen olennainen osa on tiedottaa esim. esimiehille tai viranomaisille. jonkun todellisesta tai väitetystä rikoksesta tai väärästä käytöksestä. Lisäksi tällaisia ​​toimintoja suorittava henkilö on ilmoitettu ilmiantajaksi, jonka asema on suojattu.

Ilmoittajilla on tärkeä rooli yleistä etua ja yhteiskunnan toimintaa vahingoittavista laittomista teoista tai väärinkäytöksistä ilmoittamisessa antamalla työnantajille, viranomaisille tai suoraan yleisölle tietoa yleistä etua uhkaavista teoista.

Direktiivin mukaan ilmiantajien toiminta on olennainen osa sanan- ja tiedonvälityksen vapautta, ja siksi ilmiantajan asema tai rooli voi olla uhattuna. Edellä esitetyn perusteella unioni otti kannan, että on kaikkien valtioiden edun mukaista luoda kattava ilmiantajien suojajärjestelmä, joka kattaa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot. Suoja oli tarkoitettu koskemaan luonnollisia henkilöitä, jotka voivat kärsiä paitsi oikeudellisista, myös taloudellisista tai muista vaivoista, joita käytetään eräänlaisena kostona näiden henkilöiden tai muiden heihin liittyvien henkilöiden ilmoittaessa tiedoista tietyistä lainrikkomuksista.

Miten ilmiantajien suojelu toimii?

Ensimmäinen askel ilmiantajien suojeluun oli 24. lokakuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin vuonna 2018 antama päätöslauselma kohtuullisista toimenpiteistä ilmiantajien suojelemiseksi, jotka toimivat yleisen edun mukaisesti paljastaessaan yritysten ja viranomaisten hallussa olevia luottamuksellisia tietoja (2016/2224 (INI)).

Myöhemmin vuonna 2019Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, EU:n lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Nyt seuraava askel on velvollisuus ottaa Puolassa lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä direktiivin täytäntöönpanemiseksi Puolan oikeusjärjestelmään. Ilmoittajien suojamekanismin käyttöönoton määräaika on 17.12.2021. Ilmiantajien on todettu joutuneen sorron tai pelottelun uhreiksi, jotta he eivät rohkaise tai estävät ilmoittavia henkilöitä tekemästä niin. Ei ole harvinaista, että ilmiantajan jääminen tapahtuu työpaikalla, jossa väärinkäytökset ovat juuri tapahtuneet. Ilmoittajan paljastamisesta voi aiheutua erilaisia ​​seurauksia raportoijalle. Lisäksi tällainen toiminta voi kattaa paljon laajemman alueen.

Ilmiantajat, joita ohjaa ajatus taistella esimerkiksi epärehellistä toimintaa, korruptiota, kiellettyjen tekojen piirteitä sisältäviä yleisiä tekoja tai moraalisesti ei-toivottuja tekoja vastaan, toimivat yleisen edun nimissä, voivat kohdata vihamielisyyttä, häirintää ja pelottelua. perheenjäseniä ja työtovereita.

Euroopan parlamentti suosittelee standardien täytäntöönpanoa kansainvälisellä tasolla, mutta jättää jotkin sääntelykysymykset jäsenvaltioiden harkintavaltaan. suosittelee kuitenkin, että ilmiantajien suojelua varten vahvistetaan yhteiset vähimmäisvaatimukset sisämarkkinoihin liittyvien rikkomusten, EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon, verotuksen ja työntekijöiden suojelun yhteydessä, kun he raportoivat EU:n työlainsäädännön rikkomuksista tai työterveys- ja työturvallisuusalat ja muut.

Jäsenvaltioiden olisi puolestaan ​​huolehdittava ilmiantajien suojelusta kansallisen turvallisuuden alalla. Jäsenvaltiot voivat myös päättää ottaa käyttöön säännöksiä, joissa määrätään, että ilmoitukset henkilöiden välisistä valituksista, jotka koskevat vain ilmoittavaa henkilöä, eli jos valitukset koskien ilmoituksen tekijän ja toisen työntekijän välistä ihmisten välistä ristiriitaa, voidaan siirtää muihin menettelyihin. Salassapitovelvollisuudella on erityinen rooli ilmiantajien suojelussa ja sananvapaus tiedotusvälineissä. Jäsenvaltioita kehotetaan harkitsemaan ilmiantajien ilmoitusten nimettömyyttä. Lisäksi unioni huomauttaa, että suoja olisi otettava käyttöön, jos ilmoittavat henkilöt ohjaavat heidät unionin lainsäädännön mukaisesti unionin toimielinten, elinten tai laitosten puoleen esimerkiksi unionin talousarvioon liittyvien petosten yhteydessä.

On suositeltavaa tarjota erityissuojaa työntekijöille, joihin voi kuulua ilmiantajien joukossa. Kyse ei kuitenkaan ole henkilöistä, jotka liittyvät tiukasti työsuhteeseen työnantajan kanssa, vaan myös henkilöistä, jotka liittyvät sopimussiviilioikeuteen, nimittämiseen tai nimittämiseen.

Selvennettävien menettelyjen tulisi pyrkiä luomaan sisäiset raportointikanavat, ja niitä tulisi soveltaa kaikkiin paikallis-, alue- ja valtakunnallisiin toimielimiin. Henkilöiden, jotka harkitsevat ilmoittamista unionin oikeuden rikkomuksista, olisi voitava tehdä tietoon perustuva päätös siitä, pitäisikö, miten ja milloin ilmoittaa, ei pitäisi pakottaa tekemään niin osana erityisiä rajoituksia tai seurauksia.

On todettu, että Euroopan yhteisön oikeuden rikkomusten tehokas havaitseminen ja tällaisten rikkomusten ehkäiseminen edellyttää, että mahdolliset ilmiantajat voivat helposti ja luottamuksellisesti välittää tietonsa asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille, jotka voivat tutkia ja ratkaista ongelman mahdollisimman pitkälle. Jäsenvaltion on suoraan nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka saavat tietoja ilmiantajien suojan piiriin kuuluvista rikkomuksista ja ryhtyvät asianmukaisiin seurantatoimiin näiden ilmoitusten perusteella.

Jäsenvaltioiden keskeinen kysymys on ilmoittavan henkilön henkilöllisyyden luottamuksellisuuden suojaaminen ilmoitusprosessin aikana ja ilmoituksen perusteella aloitettujen tutkimusten aikana. Lisäksi on tärkeää, että ilmoittavilla henkilöillä on tilapäinen oikeussuoja vireillä olevien oikeudenkäyntien aikana, joten ilmiantajilla olisi oltava oikeus kansallisen lainsäädännön mukaisiin väliaikaisiin oikeussuojakeinoihin estääkseen uhkailut ja kostoyritykset tai ryhtyä uusiin kostotoimiin, kuten väkivaltaisuuksiin tai kostotoimien estämiseen, kuten esim. työsuhteen päättymisenä.

Ilmoittaneiden henkilöiden suojeluehdot

Ilmentäjän tulisi saada erityistä suojelua vain, jos hänellä oli perusteltua syytä uskoa, että ilmoitetut tiedot rikkomuksista ovat ilmoitushetkellä totta ja että tiedot kuuluvat suojan piiriin, ja vain jos hän on tehnyt sisäisen raportti tai raportti, ulkopuolinen tai julkistettu. Suoja-alue kattaa seuraavat alueet:

 • julkiset hankinnat;
 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen;
 • tuotteiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 • liikenteen turvallisuus;
 • ympäristönsuojelu;
 • säteilysuojelu ja ydinturvallisuus;
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi;
 • kansanterveys;
 • kuluttajansuoja;
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuus.

EU-direktiivin mukaan ilmiantajat ilmoittavat unionin taloudellisia etuja vahingoittavista tai sisämarkkinoiden rikkomuksista, mukaan lukien EU:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomisesta, sekä sisämarkkinoiden rikkomuksista. EU-direktiivillä suojattua toimintaan, joka muodostaa loukkauksen, yhteisöverosäännökset tai käytännöt, joilla pyritään saamaan veroetu, joka on ristiriidassa sovellettavien yhtiöverosäännösten tarkoituksen tai tarkoituksen kanssa.

Kirjaa hyväksytyistä ilmoituksista

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ja toimivaltaiset viranomaiset pitävät kirjaa kaikista vastaanotetuista ilmoituksista. Raportteja säilytetään enintään niin kauan kuin on tarpeellista ja oikeasuhteista. Ilmoituksen yhteydessä, esimerkiksi käyttämällä erityistä vihjepuhelinta, on suositeltavaa, että suullinen ilmoitus dokumentoidaan ilmoittajan suostumuksella jollakin seuraavista tavoista:

 1. tallentamalla keskustelusta kestävään ja haettavissa olevaan muotoon; tai
 2. käyttämällä täydellistä ja tarkkaa pöytäkirjaa haastattelusta, jonka ovat laatineet raportin käsittelystä vastaavat henkilöt.

Seuraamukset ilmiantajien toiminnan estämisestä

Kansallisella tasolla Puola ja muut jäsenvaltiot ovat velvollisia ottamaan käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joita sovelletaan luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, jotka estävät tai yrittävät estää ilmoittamisen, kostavat ilmiantajia, aloittavat raskaita menettelyjä ilmiantajia vastaan ​​ja syyllistyvät noudattamisvelvollisuuden rikkomiseen. ilmoittavien henkilöiden henkilöllisyys on luottamuksellinen.

Oikeusperusta

 • Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, kohtuullisista toimenpiteistä ilmiantajien suojelemiseksi, jotka toimivat yleisen edun mukaisesti paljastaessaan yritysten ja viranomaisten hallussa olevia luottamuksellisia tietoja (2016/2224 (INI)), EUVL EU.C.2018.346.143.

 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, EUVL EU.L.2019.305.17.

"Tak Prawnikin" tiimin laatima materiaali.

Tuotemerkin "Tak Prawnik" omistaja on BZ Group Sp. z o.o.