Arvonlisäverosta vapautetun yksikön myynnin dokumentointi

Palveluvero

Arvonlisäverolain mukaan pienyrittäjät voivat olla vapautettuja arvonlisäverosta. Tällaiset vapautukset voidaan jakaa kahteen ryhmään - tiettyihin toimintoihin liittyvät vapautukset (objektiivinen vapautus) ja tavaroita myyvään yksikköön liittyvät vapautukset (subjektiivinen vapautus). Tarkista, onko ALV-vapaa velvollinen laatimaan laskuja!

ALV-vapautus

Artiklan uuden sanamuodon mukaan 113 kohta 1 edellä Lain mukaan niiden verovelvollisten myynti, joiden myynnin arvo ei edellisenä verovuonna ylittänyt 200 000 zlotya, on vapautettu verosta. On syytä korostaa, että veron määrä ei sisälly myyntiarvoon.

Laki kuitenkin sisältää joitain poikkeuksia. Art. 113 kohta. 13 poikkeuksia ei sovelleta mm. veronmaksajille:

 1. toimitusten tekeminen:
  1. lain liitteessä 12 luetellut tavarat,
  2. valmisteveron alaiset tavarat valmisteverosäännösten mukaisesti, lukuun ottamatta:
   1. sähkö (PKWiU 35.11.10.0),
   2. tupakkatuotteet,
   3. muut kuin a alakohdassa mainitut henkilöautot e, verovelvollisen tuloverosäännösten mukaisesti luokittelema poistojen alaisen käyttöomaisuuden,
  3. rakennuksia, rakenteita tai niiden osia pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa. 43 sek. 1 piste 10 lit. a ja b,
  4. rakennustyömaat,
  5. uudet kulkuvälineet;
 2. tarjoamalla palveluita:
  1. laillinen,
  2. konsultoinnin alalla, lukuun ottamatta kasvien viljelyyn ja jalostukseen sekä eläinten jalostukseen ja jalostukseen liittyvää maatalousneuvontaa sekä tilan kehittämissuunnitelman laatimiseen ja nykyaikaistamiseen liittyvää neuvontaa,
  3. korut;
 3. joilla ei ole kotipaikkaa maan alueella.

Arvonlisäverosta vapautettu yhteisö ja lasku

Art. arvonlisäverolain 106b pykälän mukaan verovelvollisen on laadittava lasku, joka todistaa:

 1. myynti, mukaan lukien tavaroiden luovutukset ja palvelujen suorittaminen toiselle verovelvolliselle, arvonlisäveron tai sen kaltaisen veron taikka ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle,

 2. postimyynti maan alueelta ja postimyynti maan alueella muulle kuin edellä mainitulle taholle,

 3. yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus (yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus) muille kuin ensimmäisessä kohdassa mainituille tahoille (esimerkiksi ei-verovelvollisille),

 4. vastaanottaa maksu kokonaan tai osittain ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimintojen suorittamista (lukuun ottamatta tilannetta, jossa maksu liittyy yhteisön sisäisiin luovutuksiin tai toimiin, joista verovelvollisuus syntyy laskun laatimishetkellä laajasti ymmärrettyjen tiedotusvälineiden tapaus).

Myynti on vapautettu arvonlisäverosta

Laki sisältää säännöksen, jonka mukaan verovelvollinen ei ole velvollinen laatimaan laskua, kun tietty myynti on arvonlisäverotonta. Tässä tapauksessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että ostajan pyynnöstä verovelvollisella on velvollisuus myöntää se. Pyyntö ei ole pätevä, jos se tapahtuu 3 kuukauden kuluttua sen kuukauden lopusta, jonka aikana tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu tai maksu kokonaisuudessaan tai osittain vastaanotettu.

Vuoden 2013 loppuun asti arvonlisäverosta vapautetut verovelvolliset olivat velvollisia laatimaan laskun, mutta vasta sillä hetkellä, kun he rekisteröityivät ja rekisteröitiin arvonlisäverovelvollisiksi. Vuoden 2014 alusta uusien säännösten mukaan laskun voivat laatia myös arvonlisäverosta vapautetut verovelvolliset, jotka eivät ole jättäneet rekisteröintihakemusta.

Laskun osat ilman arvonlisäveroa

 • myöntämispäivä;

 • järjestysnumero, joka annetaan yhdessä tai useammassa sarjassa ja joka yksilöi laskun;

 • verovelvollisen ja tavaroiden tai palvelujen ostajan etu- ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa;

 • numero, jolla verovelvollinen on tunnistettu veroa varten, jollei 2 momentista muuta johdu. 2 piste 11 lit. ja;

 • päivämäärä, jona tavaran tai palvelun toimitus on saatettu päätökseen tai suoritettu, jos sellainen päivämäärä on määritelty ja se poikkeaa laskun päiväyksestä; jatkuvassa myynnissä verovelvollinen voi merkitä laskuun myyntikuukauden ja -vuoden;

 • tavaroiden tai palvelujen nimi (tyyppi);

 • toimitettujen tavaroiden mitta ja määrä (lukumäärä) tai suoritettujen palvelujen laajuus;

 • tavaran tai palvelun yksikköhinta ilman veroa (nettoyksikköhinta);

 • mahdollisten hyvitysten määrä, mukaan lukien saamisten ennenaikainen vastaanottaminen, elleivät ne sisälly nettoyksikköhintaan;

 • liiketoimen kattamien toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen arvo,

 • maksettava kokonaissumma.

Lisäksi arvonlisäverottoman laskun tulee sisältää:

 • säännös laista tai lain perusteella annetusta laista, jonka perusteella verovelvollinen soveltaa verovapautusta tai

 • direktiivin säännös, joka vapauttaa verosta tällaisen tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen tai

 • toinen oikeusperusta, joka osoittaa, että tavaroiden luovutukset tai palvelut on vapautettu verosta.