Rahoitus yrityksen perustamiseen – tärkeää tietoa!

Verkkosivusto

Rahoitus on yleisin este, joka estää mahdollisia yrittäjiä perustamasta omaa yritystä. Tiedetään, että yrityksen perustaminen vaatii huomattavia kuluja. On vaikea luopua kokopäivätyöstä, sijoittaa kaikki säästösi ja heittäytyä syvään veteen. Yrityksen perustamisen rahoittaminen voi ratkaista tämän ongelman.

Yhteisrahoitus yrityksen perustamiseen ja ehdot, jotka on täytettävä

Osarahoituksen oman yrityksen perustamiseen myöntää starost toimivaltaisen läänin työvoimatoimiston kautta työllistymisen edistämisestä ja työmarkkinalaitoksista annetun lain säännösten perusteella.
Yleensä toimisto ilmoittaa hakuajan päättymisen verkkosivuillaan. Kokemus kuitenkin osoittaa, että hakemuksia voi jättää myös hakuajan ulkopuolella eli ympäri vuoden. Usein käy niin, että toimisto saa lisävaroja myöhempien hakemusten käsittelyyn tai on lisämahdollisuus saada tukea, jos joku aiemmista ohjelman osallistujista eroaa. Taiteen tarjoaminen. 46 sek. Työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinalaitoksista annetun lain 1 momentin 2 kohta:
Kuvernööri voi työrahastosta myöntää 2 §:ssä tarkoitetun työttömän tai työnhakijan. 49 7 kohdan mukaan kertaluonteiset varat yrityksen perustamiseen, mukaan lukien tämän toiminnan harjoittamiseen liittyvät oikeusapu-, neuvonta- ja neuvontapalvelut, sopimuksessa määrätty määrä, kuitenkin enintään 6 kertaa keskipalkka. Osarahoitusta yrityksen perustamiseen voidaan myöntää henkilölle, joka:

 • on läänin työvoimatoimistossa työttömänä;
 • täyttää työvoimatoimiston määrittelemät ehdot (ohjelmasta ja apurahatyypistä riippuen se voi olla esimerkiksi tietty ikäraja);
 • jättää täydellisen hakemuksen ja käy työvoimatoimiston järjestämän koulutuksen oman yrityksen aloittamiseksi;
 • antaa toimistolle hankittujen varojen vakuuden alla kuvatulla tavalla.

Tärkeää on, että yksityisen yrityksen perustamiseen ja toimintaan myönnetään rahoitusta. Osarahoitusta yrityksen perustamiseen ei myönnetä siviiliyhtiölle tai muulle kauppaoikeudelliselle yhtiölle. Jos siis yrittäjä haluaa toimia esimerkiksi siviiliyhtiön muodossa, hänen on ensin täytettävä tehty sopimus ja 12 kuukauden ajan harjoitettava itsenäisesti toimintaa, johon hän on saanut rahoitusta. Tuen määrä riippuu työvoimatoimiston nykyisestä budjetista, yleensä 20 000 zlotya. Esimerkiksi Poviatin työvoimatoimisto Poznańissa tarjoaa tällä hetkellä yhteisrahoitusta enintään 15 000 zlotya. Rahoituksen enimmäismäärät vaihtelevat toimistoittain, jopa läheisyydessä. Tästä syystä yrityksen perustamista ja tuen saamista suunnittelevan tulee tarkistaa tarkasti, kuinka paljon tukea hän voi luottaa paikallistoimistoissa.

Asiakirjojen valmistelu on avain menestykseen

Yrityksen perustamisrahoitusta haetaan työvoimatoimiston antamalla lomakkeella. Siellä pitäisi olla tiedot seuraavista:

 • hakijan tunnistetiedot (nimi, sukunimi, PESEL-numero, osoite jne.);
 • haettu avustuksen määrä;
 • minkä tyyppistä liiketoimintaa hakija aikoo harjoittaa;
 • laskelma toteutetun toiminnan kustannuksista ja sen rahoituslähteistä (hakijan on ilmoitettava, onko hänellä omia varoja toiminnan aloittamiseen);
 • toimet, joihin hakija on aiemmin ryhtynyt yrityksen perustamiseksi (esim. tiedot koulutuksesta, hankitusta pätevyydestä, suoritetusta koulutuksesta);
 • hakijan suunnittelemat liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät kulut;
 • hakijan tarjoama vakuus.

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka vahvistavat hakijan tilanteen (mukaan lukien työttömäksi ilmoittautumisen vahvistavat asiakirjat, kopio tutkintotodistuksesta, kopiot suoritetuista kursseista tai työtodistuksista) ja asiakirjat suunnitellun toiminnan osalta:

 • hankesuunnitelma - liiketoimintasuunnitelmassa tulee kuvata hakijan aikomukset suoritettavan toiminnan laajuudessa, erityisesti osoittaa, miten hakijan toiminta eroaa muista markkinoilla jo olevista yrityksistä, sekä esitettävä ennustetut toimintakustannukset ja tulot kuukaudessa);
 • elinkeinokäyttöön tarkoitettuja tiloja koskevat asiakirjat - esim. vuokrasopimus, lainasopimus, omistusoikeuden vahvistava notaari. Toimintaa voidaan harjoittaa liikkuvassa muodossa (esim. ns. liikkuva kosmetologi, joka tarjoaa asiakkaille pääsyn palveluita), mutta silti on ilmoitettava tilat, joihin toiminta rekisteröidään;
 • aiesopimukset tahoilta, jotka aikovat tehdä yhteistyötä hakijan kanssa tai aikovat tulla hakijan asiakkaiksi.

Ilman vakuuksia starttirahaa ei makseta

Starttirahaa ei myönnetä, jos hakija ei saa saamaansa apurahaa. Vakuuden tarkoituksena on taata työvoimatoimistolle, että jos sopimusehtoja ei noudateta, saatu summa palautetaan. Turvaamismenetelmät on määritelty perhe-, työ- ja sosiaaliministerin asetuksessa työpaikan varuste- tai jälkiasennuskustannusten korvaamisesta työrahastosta ja rahoituksen myöntämisestä yrityksen perustamiseen, ja ne ovat:

 • takuu;
 • varojen estäminen pankkitilillä;
 • velkakirja, jossa on vakuus;
 • Pankkitakaus;
 • esineiden tai oikeuksien pantti;
 • notaarin vahvistama asiakirja velallisen täytäntöönpanolle.

Yleisin vakuusmenetelmä on vakuus. On hankittava kaksi riittävän tulon saavuttavaa takaajaa ja solmittava vakuussopimus notaarin muodossa tai kirjallisesti työvoimatoimiston toimipaikassa. Hakijan puoliso ei voi olla takaaja, jos avioliittoa säätelee omaisuusyhteisö.Hakijan molemmat vanhemmat eivät voi olla takaajia, jos he jäävät omaisuusyhteisön piiriin - tällöin vain toinen heistä voi olla takaajana. Takaajien henkilöihin kohdistuu erityisrajoituksia - he eivät voi olla esimerkiksi yli 75-vuotiaita tai hakijan tai toisen takaajan kanssa avoliitossa asuvaa henkilöä. Toinen suosittu turvamenetelmä on varojen sulkeminen pankkitilillä, jonka suurin haitta on se, että varoja on suljettava 150 % saadusta rahoituksesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sopimuksen allekirjoittaminen ei lopeta asiaa

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hakijan on toimiston vaatimassa ajassa raportoitava liiketoiminnastaan ​​CEIDG:lle. Tämän jälkeen työvoimatoimisto maksaa varat pankkisiirrolla hakijan pankkitilille. Edunsaaja on velvollinen käyttämään saamansa varat toimiston asettamassa määräajassa (yleensä yksi tai kaksi kuukautta).
Jokainen yrittäjän yhteisrahoituksella tekemä osto on vahvistettava asianmukaisella laskulla. Hakija on velvollinen selvittämään työvoimatoimiston kanssa kahden kuukauden kuluessa liiketoiminnan aloittamisesta. Tämän jälkeen on toimitettava yksityiskohtainen selvitys aiheutuneista kustannuksista brutto- ja nettomäärien mukaan. Tärkeää on, että hakijan ei yleensä tule maksaa arvonlisäveroa ja vähentää maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä - tällöin veronpalautus kuuluisi työvoimatoimistolle.
Jos työvoimatoimiston kanssa sopimuksen tekevä ei täytä sen ehtoja - ja ennen kaikkea ei harjoita liiketoimintaa vaaditun 12 kuukauden ajan -, hänen on palautettava saamansa varat.

Esimerkki 1.

Henkilö rekisteröi toiminnan 1.7.2018. Toiminta keskeytettiin 15.6.2019, koska hakija aloitti työsuhteen. Yhden vuoden toimintajakson vaatimus (joka päättyisi 1.7.2019) ei ole täyttynyt, joten yrittäjä joutuu maksamaan tuen takaisin.

Tietoa toiminnan harjoittamisesta työvoimatoimisto hankkii itsenäisesti CEIDG-tietokannasta.
Sopimuksen voimassaoloaikana - eli vaaditun 12 kuukauden toiminnan aikana - yrittäjä tarkastetaan työvoimatoimiston edustajien toimesta, jotka tarkastavat, miten tuella saadut varat on käytetty.
Kun kaikki ehdot täyttyvät, sopimus puretaan. Tämän jälkeen yrittäjä saa asiakirjan, joka vahvistaa sopimuksen ehtojen täyttymisen.

Rahoituksen saaminen kestää yleensä noin kolme kuukautta. Tarkka hakemuksen valmistelu sekä apurahaan kuuluvien ostojen harkitseminen mahdollistavat tämän ajan lyhentämisen. Rahoitus yrityksen perustamiseen on epäilemättä loistava mahdollisuus jokaiselle omasta yrityksestä haaveilevalle.