Vapaaehtoinen alistuminen rikoslain mukaiseen vastuuseen

Palveluvero

Verovelvollisuuden lisäksi yrittäjä voi joutua vastuuseen verolain rikkomisesta verorikoslain nojalla. Laki sisältää laajan luettelon verorikoksista ja -rikkomuksista, joiden tekeminen voi johtaa verovelvolliselle sakkoon. Yksi tapa välttää lain rikkomisen negatiiviset seuraukset on alistua vapaaehtoiseen vastuuseen.

Vapaaehtoinen vastuun ilmoittaminen - Käyttöehdot

Vapaaehtoisen vastuun koko instituutio on säännelty pykälässä. Verorikoslain 17-19. Tätä oikeuttaan käyttävän verovelvollisen on ensin tarkistettava, ovatko kaikki laissa säädetyt edellytykset täyttyneet.

Ensinnäkin verorikoksen tai verorikoksen tekemisen syy ja olosuhteet eivät voi herättää epäilyksiä. Tällöin kiellettyä tekoa ei saa pitää verorikoksena, josta voi seurata vapaudenrajoitus tai vapaudenmenetys. Tästä seuraa, että vapaaehtoisen vastuuseen alistumisen instituutiota voivat käyttää henkilöt, jotka ovat syyllistyneet verorikokseen tai vain sakkoon tuomittavaan verorikokseen. Edellytyksenä on myös, että verorikosta ei ole tehty olosuhteissa, jotka oikeuttavat ylimääräisen rangaistuskiristyksen soveltamisen. Viimeinen edellytys on, että menetetyistä tavaroista ei saa esittää pyyntöä kolmannelta osapuolelta (ns. väliintulo).

Jos kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät, yrittäjä voi hakea vapaaehtoista vastuuseen alistamista.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja on syyllistynyt tullin salakuljetukseen. Tekijä ei voi hakea vapaaehtoista vastuuseen alistamista, koska siitä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen.

Menettely

Tiedetään, että veronmaksajien ei tarvitse tietää kaikkia säännöksiä. Kuitenkin, jotta jokainen heistä olisi tietoinen oikeudesta käyttää tällaista mahdollisuutta, lainsäätäjä asetti velvollisuuden ilmoittaa kielletyn teon tekijälle oikeudesta hakea vapaaehtoista vastuuseen asettamista. Tällainen ohje olisi annettava ennen osapuolen ensimmäistä kuulemista.

Esimerkki 2.

Verovirasto ei ilmoittanut tekijälle oikeudesta tehdä vapaaehtoista vastuuseen asettamista ennen ensimmäistä kuulustelua. Myöhemmin asiassa annettiin tuomio. Todettujen menettelyllisten puutteiden vuoksi tuomio on kuitenkin kumottava ja asia on tutkittava uudelleen.

Jos verovelvollinen päättää käyttää edellä mainittua oikeuttaan, hänen tulee tehdä hakemus vapaaehtoisesta vastuuseen joutumisesta. Se toimitetaan valmistelumenettelyn rahoituselimelle. Tällainen viranomainen on verotoimisto tai tulli- ja verotoimisto. On syytä muistaa, että verovelvollisella on rajallinen aika hakemuksen jättämiseen, sillä sen pitäisi olla perillä ennen kuin esitutkintamenettelyn talousviranomainen nostaa syytteen oikeuteen. Myöhemmin valmistelevan menettelyn rahoituselin arvioi vapaaehtoista vastuuseen asettamista koskevan hakemuksen. Jos tämä viranomainen toteaa, että hakemus täyttää muotovaatimukset ja on perusteltu, se toimittaa sen tuomioistuimelle syytteen sijaan.

Rikoslaki edellyttää hakemuksen jättämisen lisäksi, että tekijän on maksettava lisäksi seuraavat summat:

  1. alentunut julkisoikeudellinen saaminen - jos rikoksen tai verorikoksen johdosta tätä saamista on vähennetty ja sitä ei ole maksettu aikaisemmin,

  2. määrä, joka vastaa vähintään pienintä mahdollista sakkoa tietystä rikoksesta,

  3. oikeudenkäyntikuluja vastaava kertakorvaus.

Lupahakemuksen jättäneen tekijän velvollisuus vapaaehtoisesti alistua vastuuseen voi olla myös suostumus esineiden menettämiseen.

On syytä muistaa, että taloudellista tutkintaelimellä on oikeus, ei velvollisuus, hakea tuomioistuimelle vapaaehtoista vastuuseen alistamista syytteen sijaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka kaikki kuvatut ehdot täyttyisivät, viranomaisella on tässä asiassa harkinnanvarainen päätös.

Esimerkki 3.

Verovelvollinen täytti kaikki lain edellyttämät edellytykset ja haki verovirastolta vapaaehtoista vastuuseen joutumista. Tutkittuaan tapauksen olosuhteet verovirasto totesi, että hakemuksen siirto oli tässä tapauksessa aiheeton ja lähetti syytteen käräjäoikeuteen. On huomattava, että verovirasto toimi lain mukaisesti.

Oikeuden tuomio

Esitutkintaviranomaisen esittämä vapaaehtoista vastuuseen asettamista koskeva pyyntö on tuomioistuimen tutkittavana. Tuomio annetaan, jossa se päättää:

  1. sakkona se määrä, jonka tekijä on maksanut jättäessään vapaaehtoista vastuuseen asettamista koskevan hakemuksen,

  2. esineiden menettäminen (joissa rajoissa, joissa tekijä on suostunut siihen, ja jos ei pysty toimittamaan niitä - maksoi vastaavan rahana).

Verovelvolliselle on tärkeää, että vapaaehtoiseen vastuuseen asettamista koskeva tuomio korvaa rikoksentekijän tuomitsemisen rikoksesta tai verorikoksesta, eikä sitä tarvitse merkitä rikosrekisteriin.

Jos tuomioistuin kuitenkin toteaa, ettei hakemuksen hyväksymiselle ole perusteita, sen on viipymättä palautettava asia valmistelevan menettelyn rahoituslaitokselle. Tällainen päätös tehdään päätöksenä, josta ei voi hakea muutosta.