Oikeuden palauttaman työntekijän lähettäminen - onko mahdollista?

Palvelus

Art. Työlain 42 4 §:n mukaan nykyisten työehtojen tai palkan irtisanomista ei vaadita, jos työntekijälle on työnantajan tarpeiden perustelluissa tapauksissa uskottu muuta kuin työsopimuksessa määrättyä työtä enintään 3 vuoden ajaksi. kuukautta kalenterivuodessa. Tärkeää on, että tämä muutos ei voi alentaa palkkaa ja sen tulee vastata työntekijän pätevyyttä. Myös tuomioistuimen palauttaman työntekijän delegointi on mahdollista, mutta tiettyjen ehtojen on täytyttävä.

On myös syytä huomauttaa, että siirtäminen toiseen työhön voi tapahtua kerran kalenterivuodessa 3 kuukauden ajaksi, sen tulee tapahtua työnantajan perustelluista tarpeista, samalla korvauksella ja ammattipätevyyden mukaisesti. työntekijä (katso tuomio 13. maaliskuuta 1979, viitenumero . tiedosto nro I PRN 18/79).

Onko tuomioistuimen palauttaman työntekijän lähettäminen aina mahdollista?

Nykyisen oikeuskäytännön mukaan työnantajalla on oikeus siirtää tuomioistuimen palauttama työntekijä toiseen työhön (ks. Korkeimman oikeuden tuomio 7.12.2017, tiedostoviite: II PK 323/16). Siksi työnantajan tulee työtuomioistuimen lainvoimaisen tuomion seurauksena palkata työntekijä, jonka jälkeen hän voi siirtää hänet ilman irtisanomisaikaa työehtoihin ja palkkaa toiseen tehtävään.

Tuomioistuimen palauttaman työntekijän valtuuttaminen liittyy kuitenkin tarpeeseen tarjota hänelle asianmukaiset ehdot. Työntekijän komennuksen aikana suoritettavien uusien tehtävien tulee vastata hänen ammatillisia taitojaan, henkisiä ja fyysisiä valmiuksiaan. Uuden tehtävän antaminen 3 kuukaudeksi ei saa olla työntekijän pätevyyden ja ammatillisen osaamisen kannalta sopimatonta.

Esimerkki 1.

Vuodesta 2012 lähtien työntekijä työskenteli hotellissa johtajana, ja tammikuussa 2017 hänen työsuhteensa irtisanottiin. Hän päätti valittaa tästä irtisanomisesta työoikeuteen. Oikeuden päätöksellä työntekijä palautettiin työhön. Tuomion täytäntöönpanovelvollinen työnantaja palkkasi työntekijän uudelleen, mutta lähetti hänet 3 kuukaudeksi tarjoilijan tehtäviin hotellin ravintolaan. Näin ollen tuomioistuimen tuomio on pantu täytäntöön virheellisesti. Ei voida hyväksyä, että palautetulle työntekijälle uskotaan hänen pätevyytensä vastaisia ​​ja muita pätevyyttä vaativia töitä.

Tuomioistuimen palauttaman työntekijän valtuuttaminen on myös välttämätöntä, jotta hänelle voidaan tarjota asianmukaiset palkkaehdot. On hyvä muistaa, että lähetetylle työntekijälle tarjottava palkka ei saa olla nykyistä alhaisempi, vaikka työpaikalla olisi sisäisten määräysten mukaan tästä tehtävästä pienempi palkka.

On syytä huomauttaa, että tuomioistuimen palauttaman työntekijän lähettämisen tulee johtua painavista syistä. Korkeimman oikeuden 18. huhtikuuta 2000 antamassa tuomiossa tiedostoviite. Ei. I PKN 602/99 osoittaa, että työnantajan kannalta tärkeitä syitä, jotka antavat mahdollisuuden työntekijän tilapäiseen siirtoon, ovat esimerkiksi tilanne, jossa työnantaja lopetti työpaikan, jonka vuoksi tuomioistuin palautti virkaan työntekijä tai muu henkilö on palkattu tähän tehtävään. Siten työnantajan organisaation ja henkilökohtaisten muutosten sattuessa työnantaja voi käyttää pykälän mukaista ratkaisua. Työlain 42 § 4 §:n mukaan työntekijää vastaan, joka palautetaan tuomioistuimen päätöksellä palvelukseensa hänen työsuhteensa kautta ja sen jälkeen uskotaan toiseen tehtävään.

Työntekijän lähettäminen pätemättömästä tuomioistuimen päätöksestä huolimatta

On syytä huomata, että työnantaja on vastuussa työntekijän työhönpalauttamispäätöksen täytäntöönpanosta aiempien ehtojen mukaisesti, vaikka tuomio ei olisi vielä lainvoimainen. Tuomioistuimen palvelukseen palauttama työntekijä voidaan siirtää muuhun kuin sopimuksessa mainittuun tehtävään samana päivänä, kun työntekijä aloittaa työnsä tuomioistuimen tuomion jälkeen.

Esimerkki 2.

Työntekijä, joka palasi töihin vanhempainvapaan jälkeen ja antoi työnantajalle ilmoituksen työn vähentämisestä, sai työsopimuksen irtisanomisilmoituksen kahden työpäivän jälkeen. Hän valitti tästä irtisanomisesta, ja tuomioistuin palautti hänet työhön oikeuden tuomiolla. Työnantaja siirsi töihin saapumispäivänä hänen velvollisuutensa muuhun kuin työsopimuksessa määrättyyn työhön. Siirtyminen uuteen tehtävään oli työntekijän osaamisen mukainen. Organisaatiomuutosten seurauksena Call Center -osasto yhdistettiin asiakaspalveluosastoon, jota johti yksi johtaja. Ennen muutoksia palautettu työntekijä toimi esimiehen tehtävässä, pätevyytensä mukaisesti hänet siirrettiin 3 kuukaudeksi puhelimitse tehtyjen tilausten koordinaattoriksi myyntiosastolle. Työntekijä säilytti nykyisen palkkansa. Työnantaja pani tuomion täytäntöön työntekijän ensimmäisenä työhönpaluupäivänä tuomion antamisen jälkeen ja tämä on oikea ratkaisu.

Edellä oleva vahvistettiin 18. huhtikuuta 2000 annetussa tuomiossa, viite nro. laki I PKN 602/9, jossa korkein oikeus päätti, että työnantaja pykälän nojalla. Työlain 42 § 4 §:n mukaan muuta kuin työsopimuksessa määrättyä työtä, jos hänen ennen työsuhteen päättymistä hoitamassaan tehtävässä ei ole mahdollista tehdä työtä organisatorisista syistä.

Työntekijän lähettäminen tuomioistuimen päätökseen yli 3 kuukaudeksi?

On huomioitava, että tuomioistuimen palauttamaa työntekijää ei voida siirtää toiseen työhön 3 kuukaudeksi ja sen jälkeen siirtää hänet muuhun kuin työsopimuksessa mainittuun työhön seuraavan 3 kuukauden ajaksi saman kalenterivuoden aikana. Silloin työntekijälle kannattaa ilmoittaa työ- ja palkkaehdoista. On syytä mainita, että työnantaja ei voi hyväksyä mahdollisuutta lähettää työntekijä seuraaviksi 3 kuukaudeksi kalenterivuodessa, vaikka työnantaja on jo käyttänyt tätä mahdollisuutta samana vuonna, pelkästään "päästä eroon" työntekijästä", joka kieltäytyy suorittamasta tehtäviään uudessa tehtävässä.

Huomiota on kiinnitettävä 18. joulukuuta 2006 annettuun tuomioon, viite nro. II PK 150/06, jossa korkein oikeus toteaa, että työntekijän työhönotto sellaisen lainvoimaisen tuomion perusteella, jolla hänet palautetaan työhön aikaisemmilla ehdoilla, tarkoittaa tämän tuomion täytäntöönpanoa (työlain 840 §:n 1 momentin 2 alakohta). Siviiliprosessilaki), jopa samana päivänä työnantaja uskoi työntekijän suorittamaan muun pykälän mukaisen työn. 42 työlain 4 §:n mukaan ja irtisanoi työsopimuksen.

Lisäksi tilanteessa, jossa tuomioistuimen päätöksellä työhön palautettu työntekijä kieltäytyy ottamasta vastaan ​​§:ssä tarkoitettua työtä. Työlain 42 §:n 4 §:n mukaan työnantajan perusteltujen tarpeiden yhteydessä voi olla peruste työsuhteen irtisanomiseen työntekijän tuottamuksesta. Jos työnantaja ei noudata edellä mainittua määräystä, kyseessä on vakava työntekijän perusvelvollisuuksien rikkominen (tuomio 19.7.1984, viitenumero I P 812/84). Yllä olevassa tilanteessa on kuitenkin syytä muistaa, että työn uskomisen toiseen tehtävään tulee täyttää kaikki työntekijän lähettämistä koskevan artikkelin vaatimukset.

Mainitsemisen arvoinen Korkeimman oikeuden tuomio 13.10.1999, tiedostoviite. Laki I PKN 293/99: Työnantajan tarpeiden käsite art. Työlain 42 §:n 4 momentti ei kata työntekijän terveydentilasta johtuvia muutoksia tehtävien laajuudessa. Oikeuden päätöksellä palautettu työntekijä, jonka terveydentila on muuttunut siinä määrin, että hän ei voi tehdä työtä työsopimuksessa tarkoitetussa tehtävässä, tulee saada irtisanomisilmoitus työnantajalta. On väärin käyttää mahdollisuutta siirtää työntekijä toiseen työhön 3 kuukaudeksi työntekijän terveydentilan muuttumisen vuoksi.

Yhteenvetona on syytä korostaa, että tuomioistuimen palauttama työntekijä on mahdollista siirtää toiseen tehtävään kuitenkin 3 kuukauden sisällä kalenterivuodessa. Ilmoitetun uuden tehtävän tulee vastata työntekijän pätevyyttä nykyisen palkan säilyttäen. Työntekijän lähettämisen tulee johtua työnantajan tärkeistä tarpeista, jotka liittyvät organisaation tai henkilöstön muutoksiin. Työntekijä ei saa kieltäytyä siirtämästä häntä toiseen tehtävään 3 kuukauden ajaksi, ellei se ole hänen pätevyytensä ja kykyjensä mukaista tai työnantajan määräys loukkaa työntekijän perusvelvollisuuksia.