Hallinnollinen päätös peräkkäisen johdon tapauksessa

Palvelus

Luonnollisen henkilön yrityksen peräkkäisestä johtamisesta 5.7.2018 annettu laki, joka tuli voimaan 25.11.2018, toi markkinoille uusia tuotteita yksityisen elinkeinonharjoittajan olemuksen ja keston osalta. Lain säännösten mukaan luonnollisen henkilön yritys voi jatkaa yrittäjän tai hänen perillistensä niin päättäessä hänen kuolemansa jälkeen. Tällöin sitä hoitaa selvittäjä, ja yrityksen omistajilla - perillisillä - on oikeus saada voittoa harjoitetusta toiminnasta ja he ovat velvollisia korvaamaan mahdolliset tappiot. Lain säännökset säätelevät kattavasti kaikki yrityksen hoitamiseen omistajan kuoleman jälkeen liittyvät asiat. Lue, milloin hallintopäätös voidaan siirtää omistajalle ja milloin se vanhenee yrittäjän kuoleman jälkeen.

Mitä merkitystä hallinnollisella päätöksellä on yrittäjälle?

Hallintomenettelylain (kpa) säännösten mukaan kaikki julkishallinnon alan asiat käsitellään antamalla valtuutetun toimielimen hallintopäätöksellä, jolla ratkaistaan ​​yksittäisen yhteisön oikeudet tai velvollisuudet ja joka annetaan suorittaa hallinnollista menettelyä ja ratkaisee asian pysyvästi, täydellisesti, kokonaan tai osittain.

Taiteen tarjoaminen. Hallintomenettelylain 104 §
1 § Julkishallinnon toimielimen on käsiteltävä asia antamalla päätös, jollei laissa toisin säädetä.
2 § Päätöksillä ratkaistaan ​​asia olennaisesti kokonaan tai osittain tai muulla tavoin lopetetaan asia tietyssä tapauksessa

Hallinnolliset päätökset voivat olla monenlaisia. Osa niistä on säännelty erillisillä asetuksilla ja niillä on eri nimet. Lain säännökset luonnollisen henkilön yrityksen peräkkäisestä johtamisesta viittaavat yritystä koskeviin hallinnollisiin päätöksiin:

 • myönnytyksiä,
 • luvat,
 • lisenssi,
 • luvat.

Lähes jokainen yrittäjä on toiminnassaan kohdannut tarpeen saada erityinen hallinnollinen päätös, joka on välttämätön edellytys yrityksen asianmukaiselle ja lainmukaiselle toiminnalle. Esimerkkejä tällaisista päätöksistä voivat olla esimerkiksi alkoholin myyntilupa ruokakauppoja pitävälle yrittäjälle tai taksilupa.

Vanheneeko yrittäjälle annettu hallintopäätös hänen kuolemansa jälkeen?

Ennen lain voimaantuloa luonnollisen henkilön - yksityistä yritystä harjoittavan yrittäjän - kuolema merkitsi yrityksen päättymistä. Yritys erotettiin välittömästi CEIDG:stä, ja tehdyt sopimukset ja saadut hallinnolliset päätökset raukesivat. Vaikka yrittäjän perilliset päättivät perustaa uuden yrityksen, he joutuivat hakemaan uusia päätöksiä, mikä ilmeisesti johti pitkän, usein kalliin menettelyn läpikäymiseen. Lain säännösten mukaan hallinnollinen päätös raukeaa yrittäjän kuollessa:

 • 3 kuukauden kuluttua - jos perintölautakunta on perustettu;
 • 6 kuukauden kuluttua - jos peräkkäistä hallintoa ei ole perustettu, ellei asianmukaista hakemusta ole jätetty ennen edellä mainittujen määräaikojen umpeutumista, kuten alla on kuvattu.

Edellä mainitut säännökset ovat epäilemättä lex specialis (erityisvoimasäännökset) suhteessa hallintolain määräyksiin.

Tärkeä!
Lain säännösten mukaan kuolleen yrittäjän toimintaan liittyvät hallinnolliset päätökset eivät raukea hänen kuollessaan. Nämä päätökset ovat voimassa kolme kuukautta (jos perinnönhoitaja on nimitetty) tai kuusi kuukautta (jos hoitajaa ei ole nimetty).

Jos edesmenneen yrittäjän perilliset päättävät olla määräämättä perintöselvittäjää ja ilmoittavat päätöksestään hallintoviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa, yritystä koskeva päätös raukeaa tämän hakemuksen jättämispäivänä.

Milloin ylläpitäjä voi hakea vahvistusta hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanosta?

Yrityksen tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi lainsäätäjä antaa perinnönhoitajalle mahdollisuuden lisäksi pidentää päätöksen voimassaoloaikaa edellä mainittujen ajanjaksojen jälkeen.

Tässä on syytä muistaa, että yrityksen perintöjohtaminen voi pääsääntöisesti kestää kaksi vuotta yrittäjän kuolinpäivästä lukien. Tämä määräaika voidaan poikkeuksellisesti painavista syistä pidentää viiteen vuoteen tuomioistuimen päätöksellä. Yrityksen suhteellisen pitkän keston vuoksi sen perustajan kuoleman jälkeen on erittäin tärkeää mahdollistaa sen tehokas toiminta, mikä liittyy erottamattomasti yrittäjän - perillisen - hallinnollisiin päätöksiin.

Lain säännösten mukaan johtajan seuraaja voi jättää hakemuksen päätöksen täytäntöönpanomahdollisuuden vahvistamiseksi 3 kuukauden kuluessa perustamispäivästä. Hakemus on osoitettava hallintopäätöksen tehneelle julkishallinnon elimelle.

Huomio!
Perinnönhoitaja voi 3 kuukauden kuluessa pyytää vahvistusta päätöksen täytäntöönpanosta. Myönteisen päätöksen saaminen tarkoittaa, että peräkkäinen ylläpitäjä voi toteuttaa aiemmin saamansa päätöksen.

Perinnöshoitajan hakemuksen saatuaan hallintoelimellä on kaksi vaihtoehtoa. Ehkä hän:

 • vahvistaa mahdollisuus panna päätös täytäntöön;
 • kieltäytyä vahvistamasta mahdollisuutta panna päätös täytäntöön.

Hallintoviranomaisen kanta ilmaistaan ​​myös hallinnollisen päätöksen muodossa. Artiklan ohjeiden mukaisesti. Lain 38 §:n mukaan viranomainen vahvistaa mahdollisuuden panna päätös täytäntöön, jos:

 • erillisistä määräyksistä johtuvien päätösten saamiseksi vaadittavat muodolliset edellytykset täyttyvät;
 • hakemus täyttää muodolliset ehdot, ja johtaja - hakija toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat erillisistä määräyksistä johtuvien ehtojen täyttymisen;
 • perinnönhoitaja vakuuttaa, että hän hyväksyy kaikki tämän päätöksen sisältämät ehdot ja sitoutuu täyttämään niihin liittyvät velvoitteet.

Jos päätöksen saamisen edellytykset ovat henkilökohtaisia, seuraajan on täytettävä ne. Edellä mainittujen vaatimusten täyttäminen mahdollistaa peräkkäisen selvittäjän käyttämisen päätöksestä johtuvia oikeuksia hakemuksen jättämispäivästä lähtien, mikä tarkoittaa myös tarvetta täyttää tähän lakiin liittyvät velvollisuudet.

Huomio!
Jos peräkkäisen selvittäjän päätöksen täytäntöönpano johtaisi lain tai yleisen edun loukkaamiseen, hallintoviranomainen voi päätöksellään kieltää päätöksen täytäntöönpanon siihen asti, kunnes hakemus on saatu lopullisesti ratkaistua. Päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla.

Mikäli vaaditut ehdot eivät täyty, hallintoviranomainen kieltäytyy vahvistamasta, että peräkkäinen selvittäjä voi panna päätöksen täytäntöön. Liiketoimintaa koskeva päätös raukeaa sinä päivänä, jona kielteinen päätös tulee lainvoimaiseksi. Tärkeää on, että jos peräkkäisen johtajan henkilö vaihtuu, on myös seuraava johtaja velvollinen jättämään hakemuksen vahvistukseksi kyvystään panna toimeen yritystä koskeva päätös.

Milloin hallintopäätös voidaan siirtää omistajalle?

Edellä kuvatun kaltaisen hakemuksen voi tehdä myös yrityksen omistaja - kuolleen yrittäjän perillinen, joka hakee yritykseen liittyvän päätöksen siirtämistä hänelle. Hän voi tehdä sen 6 kuukauden kuluessa yrittäjän kuolemasta, jos johtajaa ei ole nimitetty, tai hallituksen toimikauden päättymisestä. Hallintoviranomainen siirtää päätöksen omistajalle, jos:

 • erillisistä määräyksistä johtuvien päätösten saamiseksi vaadittavat muodolliset edellytykset täyttyvät;

 • hakemus täyttää muodolliset ehdot ja yrityksen omistaja (hakija) toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat erillisistä määräyksistä johtuvien ehtojen täyttymisen;

 • yrityksen omistaja vakuuttaa, että hän hyväksyy kaikki tämän päätöksen sisältämät ehdot ja sitoutuu täyttämään niihin liittyvät velvoitteet;

 • omistaja antaa kaikkien muiden omistajien - perillisten kirjallisen suostumuksen siirtää hänelle yritystä koskeva päätös.