Päivämäärä, jolloin tulot syntyvät, kun palvelut tarjotaan vaiheittain

Verkkosivusto

Palvelua tarjoavat yrittäjät tekevät työt usein vaiheittain (etenkin rakennuspalveluissa). Sitten herää kysymys, milloin tulot kirjataan. Asiaa koskevat määräykset eivät sisällä selkeitä määräyksiä, mikä johtaa riita-asioihin veronmaksajien ja veroviranomaisten välillä.

Tulojen syntyminen

Elinkeinotulon käsite on määritelty § 14 sek. PIT-lain 1 §. Tässä säännöksessä säädetään, että maksettavat määrät, vaikka niitä ei olisi tosiasiallisesti saatu, katsotaan tuloksi muusta kuin maataloustoiminnasta sen jälkeen, kun palautetun tavaran arvoa, myönnettyjä alennuksia ja alennuksia ei ole huomioitu.

Tärkeää on, että veronmaksajien osalta, jotka myyvät tavaroista ja palveluista verollisia tavaroita ja palveluita, tästä myynnistä saatua tuloa pidetään tulona vähennettynä tavaroista ja palveluista maksettavalla verolla. Tämä tarkoittaa, että tulot ovat pääsääntöisesti tavaran myynnin tai palvelun suorittamisen dokumentoivan laskun nettomäärä.

Elinkeinotulon määritelmästä seuraa, että verovelvollisella on velvollisuus lisätä elinkeinotuloon paitsi tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta tosiasiallisesti saamiaan määriä, myös lainsäätäjän erääntyväksi määrittelemät määrät eli ne, jotka , vaikka niitä ei ole saatu, ne on jo maksettu veronmaksajalle.

Lisäksi näin on, vaikka tämän sopimuksen mukaista maksua ei koskaan suoriteta, vaikka se on tullut erääntyneeksi veronmaksajalle. Tämä tarkoittaa, että tuloa syntyy myös silloin, kun tavaran tai palvelun ostaja viivästyy maksustaan ​​ja myös silloin, kun verovelvollinen lykkää maksuaikaa tai jättää maksun vastaanottamatta ollenkaan.

Samalla on muistettava, että käteisen vastaanottoa ennakkomaksuna eli ennen varsinaista tavaran ja palvelun toimitusta ei veroteta. Oletetaan, että tulot ovat lopullinen maksu.

Päivämäärä, jolloin tulot syntyivät

Yleinen sääntö elinkeinonharjoituksesta tulon syntymisajankohdan määrittämisestä on säädetty PI-lain §:ssä. 14 sek. säädöksen 1c. Siinä määrätään, että tulon syntymispäivä tapahtuu sinä päivänä, jona esine luovutetaan, omistusoikeus myydään tai palvelu suoritetaan tai palvelu suoritetaan osittain, viimeistään:

  • laskun laatiminen tai

  • saamisten maksaminen.

Edellä esitetystä seuraa, että elinkeinotulon syntymispäivä liittyi tavaran (mukaan lukien tavaran) toimituspäivään tai palvelun suorituspäivään, mutta se ei voi olla myöhäisempi kuin laskun tai maksun päivämäärä. maksettava summa.

Palvelun suoritushetki

Oletetaan, että palvelun suorittamisen hetki määräytyy niiden hyväksymisen ja suorittamisen vahvistavien asiakirjojen perusteella. Yksi tällaisista asiakirjoista voi olla luovutusprotokolla, jossa sijoittaja mm. vahvistaa urakoitsijan aiemmin sovitun työn suorittamisen.

Jos palvelujen toimittamista koskevissa sopimuksissa on määräyksiä investoinnin toteuttamistavasta, työaikataulusta ja töiden yksittäisten vaiheiden hyväksymisehdoista ja sopimuksessa todetaan, että investointien selvitys tapahtuu tietyissä vaiheissa, joiden suorittaminen on vahvistettu toimitus- ja vastaanottoprotokollalla, niin pöytäkirjaa tulee pitää asiakirjana, joka vahvistaa palvelun osittaisen suorituskyvyn. Tämän seurauksena palvelun suorituskyvyn vahvistus määrää tulon saamisen hetken.

Jos sopimuksessa toisaalta määrätään, että valmistuneiden töiden vastaanottaminen ja selvitys tapahtuu koko rakennusinvestoinnin valmistumisen jälkeen ilman "osittaista" hyväksyntää ja töiden yksittäisten vaiheiden sovituksia, tulot syntyvät. investoinnin täydellisen valmistumisen ja suorittamisen yhteydessä, viimeistään laskun tai saatavien maksupäivänä.

Tämän kannan vahvisti Verohallinnon johtaja 29.8.2017 antamassaan yksittäispäätöksessä, tiedostoviite. 0115-KDIT3.4011.194.2017.1.WM, josta voimme lukea:

"(...) Hakijan valmistama paisutettua metallia valmistavan koneen valmistus tapahtuu vaiheittain, joten hakija tarjoaa palvelun osittain. Sopimuksen osapuolet sopivat myös hakijan tarjoaman palvelun eri vaiheiden maksuista. Lisäksi sopimuksessa ei määrätä mahdollisuudesta palauttaa summia (maksuja), jotka urakoitsija on maksanut hakijalle erikoiskoneen tuotannon yksittäisten vaiheiden suorittamisesta. Sopimukseen sisältyy ehtoja, joiden mukaan saadut maksut voidaan osoittaa johonkin kolmesta metallinvalmistuskoneen rakentamisen työvaiheesta.

Edellä esitetyn valossa tilaajan suorittamat metallilaajennuskoneen yksittäisiin vaiheisiin liittyvät maksut muodostavat hakijan verotuloja niiden maksupäivänä. Koska tehdyssä sopimuksessa ei ole mahdollisuutta palauttaa niitä, on syytä olettaa, että Hakijalle kuuluvat maksut ovat pysyviä, lopullisia ja ehdottomia. Näin ollen ne eivät ole 11 artiklan mukaisia ​​ennakkoja tai ennakkomaksuja. 14 sek. Tuloverolain 3 1 momentin mukaan, mutta tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuilla tuloilla. 14 sek. tämän lain 1 § (...)”.

Esimerkki 1.

Yrittäjä suorittaa rakennuspalvelut 3 vaiheessa. Jokaisen vaiheen ja sijoittajan hyväksynnän jälkeen laaditaan lasku. Tällaisessa tilanteessa kunkin vaiheen suorittamisen hetki määrittää tulonmuodostuksen hetken.