Kaupallisten tavaroiden lahjoitus ja velvollisuus korjata kustannukset lahjoittajalla

Verkkosivusto

Lähi perheenjäsenten harjoittamassa liiketoiminnassa lahjoitetaan usein kaupallisia hyödykkeitä. Tällaisilla siirroilla on se etu, että ne ovat täysin vapautettuja lahjoitusverosta. On kuitenkin huomioitava, mitä veroseuraamuksia lahjoituksesta aiheutuu näiden tavaroiden hankintamenoista johtuvien aiemmin kirjattujen verokulujen osalta.

Tavaroiden osto verona

Ei ole epäilystäkään siitä, että kun tuleva lahjoittaja ostaa tavarat, tämän tyyppiset kulut ovat verokuluja, jotka mainitaan Art. 22 sek. PIT-lain 1 §. Tässä säännöksessä todetaan, että verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 §:ssä lueteltuja kustannuksia. 23. Tämän seurauksena, jotta tietty kulu voidaan sisällyttää verokuluksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • verovelvollisen on maksettava se;
  • aiheutuneiden menojen ja saavutettujen tai saavutettavien tulojen välillä on oltava syy-seuraussuhde (tulolähde);
  • sitä ei voida luetella Art. 23 sek. 1 lainatun lain tuloverosta;
  • on dokumentoitava asianmukaisesti.

Lahjoitussopimuksen mukaan omaisuuden omistusoikeus siirtyy lahjoittajalta vastaanottajalle. Lisäksi lahjoitus on ilmainen sopimus, mikä tarkoittaa, että lahjoittaja ei saa tässä tapauksessa tuloja elinkeinotoiminnasta.

Näissä olosuhteissa aiheutuneiden menojen ja saavutettujen tai saavutettavien tulojen välinen syy-seuraussuhde katkeaa. Muista, että lahjoituksen tekohetkellä verotulon käsitettä ei ole olemassa, joten kaupallisten tavaroiden hankinnasta aiheutuneita menoja ei käsitellä tulon saamiseksi syntyneinä.

Lisäksi taide. 23 sek. PIT-lain 1 kohta 11, josta voidaan lukea, että lahjoituksia ja kaikenlaisia ​​uhreja ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina. Tätä mieltä ovat myös veroviranomaiset, esimerkiksi Łódźin verokamarin johtaja 31. heinäkuuta 2014 antamassaan yksittäispäätöksessä nro IPTPB1 / 415-247 / 14-5 / MD, joka selitti, että:

”[…] Tavaroiden hankintakulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia silloin, kun ne lahjoitetaan lahjoittajalle. Heti kun tavarat on luovutettu lahjoituksena, niiden hankinnasta aiheutuvat kulut eivät liity harjoitettuun liiketoimintaan. Edellä mainitun yhteydessä on tarpeellista oikaista verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia lahjoituksen kohteena olevan tavaran hankinnasta aiheutuneista kuluista." Kaupallisten tavaroiden lahjoituksen seurauksena lahjoittaja ei saa verotuloa. Tämä tarkoittaa, että hankinnasta aiheutuneet menot eivät enää täytä verokuluksi katsomisen kriteerejä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kaupallisten tavaroiden lahjoitus – kustannusten oikaisu

Yllä oleva tarkoittaa, että tilanteessa, jossa yrittäjä lahjoittaa kaupallisia tavaroita, on hänen oikaistava aiemmin vähennetyt verokulut. Korjaukset tulee tehdä lahjoituspäivänä verotulo- ja kulukirjan sarakkeessa 10 merkillä (-) tai punaisella. Lisäksi korjauksen tulee koskea myös sarakkeen 11 "Oston satunnaiset kulut" merkintöjä, jos ne ovat syntyneet tavaran ostohetkellä.

Esimerkki 1.

Yrittäjä osti 10.2.2019 kaupallisia tavaroita 10 000 zlotyn arvosta ja hänelle aiheutui lisäksi kuljetus- ja vakuutuskulut 2 000 zlotya. 9. elokuuta 2019 hän lahjoitti tavaraa pojalleen. Tänä päivänä hänen on siksi korjattava kustannukset kirjoittamalla 10 000 PLN arvo sarakkeeseen 10 miinusmerkillä (tai punaisella) ja 2 000 PLN sarakkeeseen 11. Lahjoittajan tulee tehdä lahjoituspäivänä oikaisu hankintakuluihin ja ostoon liittyviin liitännäiskuluihin. Mielenkiintoista on, että velvollisuus korjata kustannukset lahjoituksen yhteydessä koskee vain kaupallisia tuotteita. Se ei kuitenkaan sisällä käyttöomaisuuden lahjoituksia. Näitä ei sisällytetä kustannuksiin kerralla, vaan tämä tehdään tekemällä systemaattisia poistoja.

Tämän vahvistaa esimerkiksi Verohallinnon johtajan tulkinta 21.4.2017, nro 0461-ITPB1.4511.117.2017.1.

”Myös toiminnassa käytettävän muun omaisuuden kuin käyttöomaisuuden (eli kaluston) lahjoittaminen ei aiheuta tarvetta oikaista verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia näiden hyödykkeiden hankinnasta aiheutuneiden menojen ennakkokirjaamisen yhteydessä. Jos verovelvollinen osoittaa, että lahjoitettua omaisuutta on tosiasiallisesti käytetty elinkeinotoiminnassa ja sillä on edistetty tulon saamista tai tulonlähteen säilymistä tai suojaa, on verovelvollisella oikeus jättää niiden hankintamenot verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. vaikka siirtäisit ne ilmaiseksi toiselle henkilölle”. Velvollisuus korjata kustannukset koskevat vain tavaroita. Se ei kuitenkaan koske lahjoitettua käyttöomaisuutta. Muuten on myös syytä huomioida, että veroviranomaisten vakiintuneen kannan mukaan lahjoitetut kaupalliset tavarat eivät ole vastaanottajalle verovähennyskelpoisia kuluja.

Veroviranomaiset perustelevat kantaansa sillä, että yksi verokustannusten luokittelun edellytyksistä on se, että verovelvolliselle on tosiasiallisesti aiheutunut hankinnasta aiheutunut meno. Lahjoituksen tapauksessa on kuitenkin kyse ilmaisesta hankinnasta, joten menojen syntymisestä on vaikea puhua.

Näin oli myös Verohallinnon johtaja tulkinnassa 18.12.2017, nro 0112-KDIL3-1.4011.315.2017.1.IM:

Yhteenvetona voidaan todeta, että koska kaupallisten tavaroiden hankinta oli maksutonta, hakija ei voi sisällyttää niiden arvoa ei-maatalouden liiketoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisiin kustannuksiin, koska pykälästä johtuva ehto. 22 sek. Tuloverolain 1 §.

Esitetyt olosuhteet huomioon ottaen on huomattava, että vaikka tavaran lahja itsessään ei ole arvonlisäveron alaista, koska pykälän mukaan. 2 lauseke Lain 1 momentti 3 on jätetty verotuksen ulkopuolelle, mutta ei voida todeta, että tällainen toiminta olisi tuloverotuksen kannalta täysin neutraalia.Lahjoittajana toimivien yrittäjien tulee tässä tapauksessa muistaa ja muistaa, että lahjoituksen tekeminen velvoittaa heidät suorittamaan tavarakustannusten oikaisun aiheutuneiden menojen ja mahdollisten verotulojen välisen suhteen katkeamisen vuoksi.