Lahjoitus ulkomailta tulleelle perheenjäsenelle – verollinen Puolassa?

Palveluvero

On yleinen käytäntö tehdä lahjoituksia, erityisesti käteisenä. On kuitenkin huomattava, että vastaanottaja ei aina asu Puolassa. Onko siis pysyvästi ulkomailla asuvan perheenjäsenen lahjoituksesta perittävä Puolan perintö- ja lahjoitusvero?

Verotettava laajuus lahjoituksen yhteydessä

Kaikki lahjoitusten verotukseen liittyvät asiat on säännelty perintö- ja lahjoitusverolaissa. Aluksi huomauttakoon, että 11 artiklan mukaisesti. Lain 5 §:n mukaan verovelvollisuus kohdistuu omaisuuden ja omaisuusoikeuksien hankkijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lahjoitussopimuksessa mahdollisesta verosovituksesta vastaa vastaanottaja, ei lahjoittaja. Kuitenkin, kuten Art. 6 sek. Lain 1 momentin 4 momentin mukaan lahjoituksen verovelvollisuus syntyy, kun lahjoittaja antaa notaarin vahvistaman ilmoituksen, ja jos sopimus tehdään ilman määrättyä muotoa - luovutuksen suoritushetkellä. luvattu hyöty; jos säännökset edellyttävät lahjoituksen kohteen vuoksi erityistä lomaketta molempien osapuolten ilmoituksia varten, verovelvollisuus syntyy ilmoitusten antamisen hetkellä.

Mutta siirrytään itse verotuksen soveltamisalaan. No, kuten kohdassa Art. 1 lauseke Lain 1 momentin 2 kohdan mukaan perintö- ja lahjoitusveroa peritään, jos luonnolliset henkilöt hankkivat omistukseensa Puolan tasavallan alueella sijaitsevia esineitä tai Puolan tasavallan alueella harjoittamia omistusoikeuksia. lahjoitus.

Keskeinen tekijä edellä mainitussa päätöksessä on, että Puolassa sijaitsevien ja suoritettujen omaisuuden ja omaisuusoikeuksien hankinta on veronalaista. Lahjoitussopimuksen tekohetkellä sekä varat että mahdollinen niiden maksuvaatimus sijaitsevat Puolassa, minkä perusteella voidaan olettaa, että tällainen lahjoitus on verotettavaa Puolan verovirastossa.

Lisäksi sen vahvistaa artiklan sisältö. 3 lain 1 kohta, jossa todettiin, että veroa ei sovelleta Puolan tasavallan alueella sijaitsevan irtaimen omaisuuden tai Puolan tasavallan alueella täytäntöönpanokelpoisen omaisuuden hankkimiseen, jos hankintapäivänä hankkija, testamentin tekijä tai luovuttaja eivät olleet Puolan kansalaisia, eikä heidän pysyvä asuin- tai kotipaikkansa ollut Puolan tasavallan alueella.

Tämän seurauksena Puolan tasavallan alueelta tehty lahjoitus ei ole veronalainen vain, jos kumpikaan sopimuksen osapuolista ei ollut sen täytäntöönpanohetkellä Puolan kansalainen tai sillä ei ollut pysyvää asuinpaikkaa Puolan tasavallan alueella. . Jos poissulkemisehdot eivät täyty, tulee huomioida, että vastaanotetun lahjoituksen rajoissa syntyy verovelvollisuus.

Esimerkki 1.

Puolassa vakinaisesti asuva Puolan kansalainen teki käteislahjoituksen pojalleen, jolla on myös Puolan kansalaisuus, mutta joka asuu vakinaisesti Isossa-Britanniassa. Tällainen lahjoitus on veronalaista Puolassa.

Esimerkki 2.

Puolassa vakinaisesti asuva Saksan kansalainen teki käteislahjoituksen veljenpojalleen, jolla on Puolan kansalaisuus ja joka asuu vakinaisesti Alankomaissa. Tällainen lahjoitus on myös veronalainen Puolassa.

Esimerkki 3.

Puolassa lomalla ollut Intian kansalainen teki lahjoituksen Yhdysvalloissa asuvalle tyttärelleen. Tyttärellä ei ole Puolan kansalaisuutta. Tämä lahjoitus ei ole veronalaista Puolassa. Puolan tasavallan alueelta tehty lahjoitus on veronalaista Puolassa, paitsi jos lahjoittajalla tai vastaanottajalla ei lahjoituksen tekohetkellä ollut Puolan kansalaisuutta tai pysyvä asuinpaikka Puolan tasavallan alueella.

Lahjoitus perheenjäsenelle ulkomailta - verotuksellinen asumisvero

Huomautettakoon, että lahjoituksen verotuksen laajuutta koskevat säännökset eivät millään tavalla viittaa verotuksellisen kotipaikan kriteeriin. Puolan kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Puolan alueella mainittiin verotuksen lähtökohtana.

Näin ollen lahjoituksen verotus on täysin riippumaton siitä maasta, jossa verovelvollisella on verotuksellinen kotipaikka. Siksi emme tässä tapauksessa ota huomioon pykälässä lueteltuja olosuhteita. 3 sek. PIT-lain 1a pykälä eli elintärkeiden etujen keskus tai oleskelu tietyssä maassa yli 183 päivää vuodessa. Nämä ovat keskeisiä olosuhteita määritettäessä verovelvollisuutta tuloverotuksessa, ei lahjoitusveroa.

Tämän kannan vahvistaa myös artiklan sisältö. 2 lauseke ALV-lain 1 momentin 3 kohta, josta luetaan, että perintö- ja lahjoitusverosäännösten alaisten tulojen ei sovelleta tuloverolain säännöksiä. Lahjoituksen verotusalue on täysin irrallinen arvonlisäverolain säännösten perusteella määritellystä verotuspaikasta. Tämän seurauksena verotuksellista asuinpaikkaa ei oteta lainkaan huomioon arvioitaessa, onko vastaanotettu lahjoitus verotettavaa Puolassa.

Saaduista lahjoituksista johtuvien verojen selvitys

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen voimme selvästi todeta, että ulkomailta perheenjäsenelle tehty lahjoitus on Puolassa verollista, jos vastaanottajalla on Puolan kansalaisuus. On kuitenkin korostettava, että myös ulkomaalaisella on oikeus saada hyväkseen lähiomaisille myönnettävä täysi verovapautus.

Kuten Art. 4a kohta. Lain 1 §:n mukaan puolison, jälkeläisten, ylenevien sukulaisten, poikapuolen, sisarusten, isäpuolen ja äitipuolen omaisuuden tai omaisuuden hankkiminen on vapautettu verosta, jos:

  1. ilmoittaa omaisuuden tai omaisuusoikeuksien hankinnasta verotoimiston toimivaltaiselle johtajalle 6 kuukauden kuluessa verovelvollisuuden päivämäärästä (SD-Z2-lomake) ja

  2. jos lahjoituksella tai lahjoittajan tilauksella tehdyn oston kohteena on käteinen, he todistavat kuitin ja todisteen siirrosta ostajan maksutilille, hänen muulle kuin maksutilille, pankissa tai säästössä ja luotto-osuuskunnalla tai postitse.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tästä syystä herää kysymys, mihin verovirastoon vastaanottajan tulee jättää SD-Z2-hakemus, jos hän asuu pysyvästi Puolan alueen ulkopuolella. Kysymykseen vastaaminen löytyy valtiovarainministerin 22.8.2005 antamasta määräyksestä veroviranomaisten kiinteistöistä.

Kohdassa 7 sek. 1 piste 2 lit. Tämän määräyksen c kohdasta voidaan lukea, että veroviranomaisen paikallinen toimivalta lahjoitusasioissa muiden tavaroiden kuin kiinteistöjen osalta määräytyy ostajan verovelvollisuuden syntymispäivän asuinpaikan mukaan, ja jos sellaista paikkaa ei ole - hänen viimeisen oleskelunsa mukaan tänä päivänä.

Pysyvästi ulkomailla asuvalla henkilöllä ei kuitenkaan ole asuin- eikä oleskelupaikkaa Puolassa. Tässä tapauksessa alueellinen toimivalta olisi määritettävä 10 §:n momentin mukaisesti. Asetuksen 1 momentin mukaan, jos todettiin, että jos paikallista toimivaltaa ei voida määrittää verolain säännöksissä tarkoitetulla tavalla, toimivaltainen veroviranomainen on vastaavasti kolmannen veroviraston Warszawa-Śródmieście johtaja.

Lisätään muuten, että paikallinen toimivalta tulee määrittää samalla tavalla kuin henkilöille, jotka eivät voi hyötyä kokonaisverovapautuksesta ja ovat velvollisia toimittamaan SD-3-veroilmoituksen. Ulkomailla asuva ja Puolan kansalainen vastaanottaja on veronalainen saamastaan ​​lahjoituksesta. Jos hän kuitenkin sai sen lähiomaiselta pankkisiirrolla ja ilmoittaa tästä Warszawa-Śródmieścien kolmannen veroviraston päällikölle kuuden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta SD-Z2-lomakkeella, hän voi saada täysi verovapaus. Yhteenvetona tästä artikkelista on syytä huomata, että perintö- ja lahjoitusveron laajuus voi olla suuri yllätys suurelle osalle veronmaksajia. On syytä muistaa, että verotuskysymys on riippumaton vakiintuneesta verotuksellisesta kotipaikasta. Tämän seurauksena pysyvästi ulkomailla asuva henkilö saatetaan joutua maksamaan Puolassa veroa saamastaan ​​lahjoituksesta. Lähisukulaisten välisessä sopimuksessa kannattaa kuitenkin muistaa mahdollisuus hyödyntää täysi verovapaus.