Ilmainen oikeusapu – kuka voi hyötyä siitä?

Palvelus

Vuoden 2016 alusta alkaen maksuttoman oikeusavun järjestelmä on toiminut koko Puolassa. Tämä on seurausta oikeusministeriön valmisteleman lain voimaantulosta, jossa oletetaan valtakunnallisen maksuttoman oikeusavun ja oikeuskoulutuksen järjestelmän luomista. Kuka on oikeutettu ilmaiseen oikeusapuun?

Mitä ilmainen oikeusapu sisältää?

Oikeusapu koskee:

 • tiedot sovellettavista säännöksistä ja tietyn henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista,

 • osoittaa henkilölle, kuinka hänen oikeudellinen ongelmansa ratkaistaan;

 • avustaminen kirjeen laadinnassa siinä määrin kuin se on tarpeen avun antamiseksi, lukuun ottamatta kirjelmiä vireillä olevissa valmistelu- tai oikeudenkäynneissä ja kirjeitä vireillä olevassa hallintotuomioistuimessa;

 • kirjeluonnoksen laatiminen oikeudenkäyntikuluista vapauttamiseksi tai viran puolesta asianajajan nimittämiseksi oikeudenkäynnissä tai asianajajan, oikeudellisen neuvonantajan, veroneuvojan tai patenttiasiamiehen nimittämiseksi hallinto-oikeudessa.

Maksuton oikeusapu kattaa työoikeuden, yrityksen perustamiseen valmistautumisen, siviilioikeuden, rikosoikeuden, hallintooikeuden, sosiaaliturvaoikeuden, perheoikeuden, verooikeuden, ei kuitenkaan yritystoiminnan verotusasioita.

Toisaalta maksuton oikeusapu ei koske tulli-, valuutta-, kauppa- ja liikeoikeutta, paitsi sen aloittamisen valmisteluun.

Kuka antaa oikeusapua?

Ilmaista oikeusapua tarjoavat:

 • asianajajat tai oikeudelliset neuvonantajat ja erityisen perustelluissa tapauksissa heidän luvallansa asianajajaharjoittelijat tai asianajajaharjoittelijat kuntien tai piirikuntien toimitiloissa,

 • veroneuvojat - kansalaisjärjestöjen hallinnoimissa pisteissä - verooikeuden alalla, lukuun ottamatta yritystoimintaan liittyviä veroasioita,

 • oikeustieteen tutkinnon suorittaneita, joilla on vähintään kolmen vuoden kokemus oikeudellisesta neuvonnasta.

Yhteensä luotiin 1 524 pistettä koko maassa (vähintään 2 kussakin piirissä).

Edellä mainittujen tahojen lisäksi, jotka maksuttomasta oikeusavusta ja oikeuskoulutuksesta 5.8.2015 annetun lain mukaan ovat velvollisia antamaan maksutonta oikeusapua, asiaa koskevia tietoja saa myös keskusyksiköiltä (ja niiden paikallisilta yksiköiltä), kuten oikeusasiamies kansalaisoikeuksien suojelusta, lapsiasiamies, kilpailu- ja kuluttajansuojavirasto, vakuutusasiamies, kauppatarkastus, työsuojeluvirasto.

Kenelle ilmainen oikeusapu on tarkoitettu?

Lain mukainen ilmainen oikeusapu on tarkoitettu:

 • alle 26-vuotiaat,

 • henkilöt, jotka ovat saaneet edellisenä vuonna toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea,

 • yli 65-vuotiaat,

 • ihmiset, joilla on suuri perhekortti,

 • raskaana olevat naiset - raskauteen ja synnytykseen liittyvissä asioissa, erityisesti vanhempien oikeudet ja työntekijän oikeudet,

 • veteraanit,

 • veteraanit,

 • luonnonkatastrofin, luonnonkatastrofin tai teknisen vian uhkaamassa tai joutumassa.

Saadakseen ilmaista oikeusapua edellä mainittujen henkilöiden tulee esittää asemansa vahvistavat asiakirjat, kuten henkilökortti, suurperhekortti, veteraanikortti, raskauden vahvistava asiakirja jne.

Uhanalaiseen tilanteeseen (katastrofi, katastrofi, tekninen vika) joutuneelle henkilölle myönnetään oikeusapua ilmoituksen perusteella vähintään yhden edellä mainituista seikoista ja kiireellisissä tilanteissa - kirjallisen ilmoituksen perusteella. että henkilöllä on oikeus saada tätä apua.

Miten oikeusapua tarjotaan?

Asianajaja tai oikeudellinen neuvonantaja antaa ilmaista oikeusapua piirikunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Sopimukseen sisältyy erityisesti: neuvonnan paikka ja aika, starostyn palkkio. Oikeusavun tarjoajien on kirjattava neuvonnan määrä ja aika sekä oikeusala - erityiskorttiin, joka luovutetaan starostille seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Ilmaista oikeusapua tarjotaan hakukelpoisille henkilöille saapumisjärjestyksessä. Ilmaisen oikeusavun myöntäjä voi painavista syistä sopia erilaisesta järjestyksestä.