Solidaarisuusmaksu - tärkein tieto

Palveluvero

Vuonna 2019 Puolassa otettiin käyttöön solidaarisuusmaksu. Se verottaa veronmaksajien saamia yli miljoonan zlotyn tuloja ja siirtää kerätyt verot Solidaarisuusrahastoon vammaisten tukemiseksi. Tarkastellaan, mikä on solidaarisuusmaksu ja kenen se on maksettava.

Kunnianosoitus solidaarisuudesta - tärkein tieto

Solidaarisuusmaksu on uusi julkinen palvelu, joka otettiin käyttöön yhdessä vammaisten tukirahastosta annetun lain kanssa. Sen toimintaa säätelee sitä koskeva luku 6a "Solidaarisuuden kunnianosoitus"PIT-laissa. Yhteisvastuumaksu on ollut voimassa 1.1.2019 alkaen ja se on ansaittu tuolta päivältä.

Kenen solidaarisuusmaksu tulee maksaa?

Luonnolliset henkilöt, jotka saavat tuloverolla verotettavaa tuloa (tulot - kulut), ovat velvollisia maksamaan solidaarisuusmaksun eli:

  • veroasteikon mukaan verotetut tulot, sis. työstä, vanhuuseläkkeestä, yritystoiminnasta tai johtamissopimuksista, joista vero lasketaan vuosittaisessa veroilmoituksessa - PIT-40A, PIT-36, PIT-37 progressiivisesti),
  • tulot tietyistä myyntivoitoista mm. arvopapereiden myynnistä maksua vastaan, niistä johtuvien oikeuksien käyttämisestä tai johdannaisista rahoitusvälineistä, joista maksettava vero lasketaan 19 % vuosiveroilmoituksessa PIT-38,
  • tulot taloudellisesta toiminnasta ja maataloustuotannon erityisosastoista, jotka on verotettu tasaveron (19 %:n verokannan mukaan) vuosiveroilmoituksessa PIT-36L,
  • ulkomaisen määräysvallassa olevan yksikön tulot, joista PIT-CFC-veroilmoituksessa on maksettava vero 19 %,

ja näiden tulojen kokonaissumma, kun niitä on vähennetty alenevilla määrillä, on yli miljoona zlotya.

Solidaarisuusmaksu - veropohja

Yllämainitut tulot verotetaan solidaarisuusverolla, ja tarkemmin sanottuna - tämän tulon ylijäämä yli miljoonan. Tämä tarkoittaa, että yhteisvastuumaksun veropohjan laskemiseksi tulee laskea yhteen veroilmoituksissa näkyvä tulon arvo - PIT-40A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 ja PIT-CFC, jonka jättöaika päättyy myöhemmin kuin kalenterivuoden 30. huhtikuuta ja aikaisintaan edellisen vuoden 1. toukokuuta.

Poikkeuksellisesti vuonna 2019 lasketaan tulot vuoden 2019 alusta alkaen edellä mainitussa lausunnot edellyttäen, että näiden lomakkeiden toimittamisen määräaika päättyy 1.1.2019 ja 30.4.2020 välisenä aikana. Poikkeuksena yllä olevaan sääntöön ovat PIT-40A:ssa näkyvät tulot. Ne otetaan huomioon vain silloin, kun tästä selvityksestä aiheutuva vero on erääntynyttä veroa, eli kun verovelvollinen ei toimita ilmoitusta tämän lomakkeen tiedot huomioon ottaen. Pääsääntöisesti näin tapahtuu, kun veronmaksaja ei ole saanut tuloa muusta lähteestä. Yli 1 miljoonan Puolan zlotyn ylijäämä edellä mainittujen tulojen summassa, kun sitä on vähennetty näitä tuloja vähentävillä määrillä, on solidaarisuusmaksun laskentaperuste. Näitä tuloja vähentävät määrät on ymmärrettävä seuraavasti:

  • sosiaaliturvamaksujen määrä (kotimaiset ja ulkomaiset),
  • verovelvollisen veroperusteeseen sisältyvä määrä, ulkomaisesta määräysvallassa olevasta yhteisöstä saatu osingot ja ulkomaisessa määräysvallassa olevan yhteisön osuuden luovutuksesta saatu tulo, joka osittain sisältyy sen veropohjaan.

Solidaarisuusmaksun laskentaperuste olisi pyöristettävä täysiin zlotyihin - alle 50 grossyn summien päätteet jätetään pois, ja 50 groszyn ja sitä suuremmien summien päätteet korotetaan täysiin zlotyihin. On huomattava, että veron laskentaperustetta määritettäessä ei ole tärkeää, että verovelvollinen on tehnyt sovinnon puolisonsa kanssa (hän ​​ei yhdistä niitä puolison tuloihin eikä jaa niitä kahtia).

Esimerkki 1.
Vuonna 2020 Waldemar sai tuloja tasaveroisesta liiketoiminnasta ja työsopimuksesta. Siksi hänen on annettava kaksi vuosittaista veroilmoitusta PIT-36L ja PIT-37. Hänen tulee ottaa solidaarisuusmaksun veropohjaa määrittäessään huomioon molemmista veroilmoituksista saadut tulot.

Esimerkki 2.
Herra Sebastian sovitti puolisonsa kanssa PIT-37:n. Tässä lausunnossa vain Sebastianin tulot olivat yli miljoona zlotya (sosiaalimaksujen vähentämisen jälkeen). PIT-37:ssä ilmoitettujen tulojen lisäksi puolisot eivät saaneet muita tuloja. Huolimatta siitä, että herra Sebastian tekee tilit yhdessä vaimonsa kanssa, vain hän on velvollinen maksamaan solidaarisuusmaksun.

Esimerkki 3.
Herra Jacek jättää 15.2.2020 PIT-36 veroilmoituksen vuodelta 2019. Sitten 31.3.2021 hän jättää Puolasta poistumisen yhteydessä PIT-37 veroilmoituksen vuodelta 2020. Vuoden 2021 veron laskentaperustetta määritettäessä kummankaan lausunnon tuloja ei tule ottaa huomioon, koska niiden jättöpäivät (molempien osalta) eivät ole 1.5.2020 ja 30.4.2021 välisenä aikana.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Solidaarisuusmaksun määrä

Solidaarisuusmaksua maksetaan 4 % sen laskentaperusteesta. Tilanteessa, jossa veron määrän määrittämisessä otetaan huomioon ulkomailla sijaitsevista tulolähteistä saatu tulo, veroa alennetaan suhteellisesti siitä määrästä ulkomailla maksettua veroa vastaavasti sopimusmääräysten mukaisesti. Puolan tekemästä kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä. Ulkomailla maksetun veron määrä on vähennettävä solidaarisuusverosta siinä osassa, joka ylittää 30 §:n mukaisesti vähennetyn veron määrän. 27 sek. 9 ja 9a, art. 30b kohta. 5a, 5b, 5e ja 5f tai artikkeli. 1 kohdan 30 c kohta. PIT-lain 4 ja 5 §.

Esimerkki 4.
Rouva Sylwia on ansainnut tuloja Sveitsistä, johon sovelletaan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen määräysten mukaan progressiivista vapautusta. Koska vapautus progressiivisella menetelmällä koskee ansaittua tuloa, sitä ei oteta huomioon solidaarisuusveron laskennassa.

Esimerkki 5.
Rouva Elżbietan liiketoimintaa verotettiin veroasteikolla vuonna 2019, ja hän ansaitsi 1 420 000 zlotya. Sen vuoksi sen on maksettava solidaarisuusmaksu, jonka määrä on 16 800 zlotya.
Laskelmat:
1 420 000 PLN – 1 000 000 PLN = 420 000 PLN
420 000 PLN * 4 % = 16 800 PLN

Solidaarisuusmaksun maksun määräaika

Solidaarisuusmaksu maksetaan kalenterivuoden 30. huhtikuuta mennessä. Jos maksua ei suoriteta ajallaan, ajallaan maksamatta jääneestä määrästä peritään verokorkoa.

Solidaarisuusmaksu on maksettava verovirastojen pankkitililuetteloon kuuluvalle luonnollisten henkilöiden tuloverotuksessa toimivaltaisen veroviraston tilille. Siksi solidaarisuusmaksua ei makseta veron mikrotilille. Veroviraston päällikkö on velvollinen siirtämään maksetun solidaarisuusmaksun vammaisten solidaarisuusrahaston pankkitilille. Solidaarisuusmaksu on tämän rahaston tulonlähde.

Solidaarisuusmaksu – onko se verokustannus?

Maksetun solidaarisuusmaksun määrä ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen kustannus. Art. 23 sek. PIT-lain 1 § 66 kohta "vähennyskelpoisina kuluina ei pidetä 6a luvussa tarkoitettua solidaarisuusmaksua ".

Selvitys solidaarisuusmaksun määrästä

Solidaarisuusmaksun maksuvelvollisen on lisäksi toimitettava DSF-1-lomakkeella ilmoitus sen suuruudesta kalenterivuoden 30. huhtikuuta mennessä. Se toimitetaan paperilla tai sähköisessä muodossa toimivaltaiselle verovirastolle. Luonnollisten henkilöiden osalta:

  • asuu Puolan tasavallan alueella - toimivaltainen toimipaikka on verotoimisto, joka on perustettu luonnollisen henkilön asuinpaikan mukaan verovuoden viimeisenä päivänä, ja jos asuminen Puolan tasavallan alueella on päättynyt ennen tätä päivämäärää sen alueella sijaitsevan viimeisen asuinpaikan mukaan sijoittautunut verotoimisto,
  • joilla ei ole asuinpaikkaa Puolan tasavallan alueella - toimivaltainen virasto on verotoimisto ulkomaisten henkilöiden verotusta koskevissa asioissa. DSF-1-ilmoitus sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen luonnollisen henkilön oikeaksi tunnistamiseksi, veroviraston, jolle ilmoitus tulee osoittaa, sekä tiedot, jotka ovat tarpeen solidaarisuusmaksun oikeaksi suorittamiseksi. Ilmoituksen voi toimittaa sähköisenä versiona sähköisen ilmoituspalvelun kautta. Sitä eivät kuitenkaan valmistele virkamiehet Sinun e-PIT -palvelussa.