Alkuvuokra vuokrasopimuksesta otettuna kuluna - miten selvitetään?

Palveluvero

Ottaessasi kohdetta leasingsopimuksella elinkeinokäyttöön tulee huomioida erilaiset maksut, joista voit mainita alkuvuokran. Usein yrittäjät ihmettelevät oikeaa tapaa maksaa alkuvuokra. Riippuuko tämä maksu sen vuokrasopimuksen tyypistä, jolla esinettä käytetään? Miten alkuvuokra ja muut kulut selvitetään käyttö- ja rahoitusleasingissa? Löydät selitykset artikkelista.

Avausvuokra - määritelmä

Art. Siviililain 709¹ §:n mukaan vuokranantaja sitoutuu vuokrasopimuksen tekemisellä luovuttamaan esineen vuokralleottajalle, joka hankkii sen osana liiketoimintaansa, tässä sopimuksessa määrätyksi ajaksi ja ehdoin. Vastineeksi vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokralleantajalle velan käteisenä. Ensimmäinen maksu leasingsopimusta solmittaessa on alkuvuokra eli alkumaksu. Tämän maksun suuruus riippuu ensisijaisesti vuokrakohteen arvosta ja sopimuksessa määrätyistä ehdoista. Tyypillisesti palkkion arvo vaihtelee 10 % - 40 % kohteen arvosta.

Käyttö- ja rahoitusleasingin kulujen selvitys

Käyttöleasingsopimuksessa käytetty esine jää vuokranantajan omaisuudeksi, joten vuokralleottajalla ei ole mahdollisuutta lisätä sitä yhtiön omaisuuteen. Siksi kohteen käytöstä tässä rahoituksessa aiheutuvat verokustannukset eivät ole poistojen alaskirjauksia, vaan leasingmaksuja.

Erilainen esineen hankintaan liittyvien kulujen selvitys tapahtuu rahoitusleasingissä, jossa esine otetaan sopimuksen tekohetkellä kaupalliseen käyttöön, koska siitä tulee vuokralaisen omaisuutta. Yrittäjä tuo tällaisen esineen kiinteistöön ja hänellä on mahdollisuus maksaa se kuluksi poistojen muodossa.

Vuokrasopimusta solmittaessa herää kuitenkin epäilys alkuperäisen vuokran selvittämisestä ensimmäisenä maksuna. Lasketaanko se vuokrakohteen arvoon ja rahoitusleasingin tapauksessa kirjataan poistoksi vai selvitetäänkö alkuperäinen vuokra kokonaisuudessaan suoraan verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Miten alkuvuokra otetaan huomioon kuluissa?

Vuokran alkumaksu, ts. alkuvuokra on erillään muista vuokrakohteeseen liittyvistä kuluista. Se käsitellään oma-aloitteisena kuluna, jota ei kohdisteta sopimuskauden aikana syntyneisiin leasingmaksuihin. Tästä syystä se tulee kirjata kerran verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Yllä olevan kannan vahvistaa Verohallinnon johtaja yksilöllisessä tulkinnassa, viite nro. ITPB1 / 4511-318 / 16-2 / WM D, julkaistu 12. huhtikuuta 2017, jossa selitettiin seuraavaa: (...) ensimmäinen vuokramaksu on välillinen kustannus. Se on itsenäinen ja ei ole palautettavissa suhteessa sopimuskauden aikana maksettuihin leasingmaksuihin. Tämän seurauksena se ei pitäisi liittyä niinkään koko sopimukseen ajallisesti ymmärrettynä, vaan sen tekemishetkeen. Toisin sanoen se ei koske niinkään leasingpalvelun kestoa (aikaa, jolle se on tehty), vaan oikeutta käyttää vuokrakohdetta yleensä, koska sen maksu riippuu sopimuksen tekemisestä ja toimituksesta. tämä esine.

Näin ollen, jos kyseessä on luonteeltaan kertaluonteinen palkkio edellä tarkoitetussa merkityksessä, yritys voi luokitella sen verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi kertaluonteisesti eikä maksaa sitä poistojen kautta, koska se johtuu tasesäännökset.

Alkuvuokra sekä muut vuokrakohteen käyttöön liittyvät kulut, kuten polttoaineen tai laiteosien hankinta, muodostavat välittömän verovähennyskelpoisen kulun molemmissa leasingmuodoissa. Se tulee maksaa tuloveron perusteella kulun syntyhetkellä eli alkumaksua koskevan laskun tai muun kirjanpitotositteen antopäivänä. KPiR:ää hoitavien yrittäjien osalta tämä kulu kirjataan kokonaisuudessaan sarakkeeseen 13 - Muut kulut.

Verohallinnon johtaja yksilöllisessä tulkinnassa, viite nro. 0113-KDIPT2-1.4011.7.2018.1.RK, julkaistu 16. helmikuuta 2018: josta voimme lukea:

"Jos ensimmäinen vuokramaksu on sopimuksen solmimisen ehto, se ei tulisi sidoa niinkään koko sopimukseen ajallisesti ymmärrettynä, vaan sen tekohetkeen. Se ei koske niinkään sopimuksen kestoa. leasingpalveluista, vaan sen käyttöoikeudesta yleensä. , ei ole maksu koko vuokrasopimuksen ajalta. Tämä maksu on siis kertaluonteinen vuokrasopimuksen tekemiseen liittyvä kulu. ei ole velvollinen maksamaan sitä suhteessa sopimuksen kestoon kerran, sen syntymispäivänä.

Samanaikaisesti artiklan 1 kohdan mukaisesti. 22 sek. 5d yllä Lain säännösten mukaisesti tulonhankintakustannusten syntymispäivänä, jollei momentista muuta johdu 5e, 6ba, 6bb ja 7b päivä, jona kustannus kirjattiin kirjanpitoon (kirjattiin) vastaanotetun laskun (laskun) perusteella, tai päivä, jona kustannus kirjattiin muun todisteen perusteella. jos laskua (laskua) ei ole, paitsi silloin, kun se koskisi varauksiksi kirjattuja kuluja."

Yllä oleva kanta alkuvuokran näkemisestä kertamaksuna helpottaa yrittäjän kustannusten kirjaamista. Maksun suhteellista kirjaamista leasingsopimuksen kestoon ei tarvitse soveltaa, vaan koko palkkio on kirjattava kerralla verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin laskun päivämäärän mukaisesti.