Mitä ovat yhteisön sisäiset kolmikantatapahtumat ja milloin ne syntyvät?

Palveluvero

Kolmiosaisten liiketoimien monimutkaisuuden ja taloudellisten olosuhteiden ilmaantumisen vuoksi, jotka asettavat lisävelvoitteita ja muodollisia rasitteita, lainsäätäjä yritti ottaa käyttöön säännöksiä, joilla pyritään yksinkertaistamaan EU:n sisäisiä ketjutransaktioita, joita kutsutaan yhteisön sisäisiksi EU-transaktioksi (WTT - Intra-Community Tripartite Transactions). ).

Kuinka ymmärtää yhteisön sisäiset kolmikantatapahtumat?

Yleisten arvonlisäverotuksen sääntöjen monimutkaisuuden ja haitallisuuden (esim. velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa maassa) vuoksi EU:n ketjuliiketoimiin osallistuvat tahot voivat käyttää yksinkertaistettua verotusmenettelyä tietyssä liiketoimessa. Ennen kuin selität tämän, ensimmäinen askel on kuitenkin selittää, mitä yhteisön sisäinen EU-liiketoimi on.

WTT:llä tarkoitetaan kauppaa, jossa seuraavat ehdot täyttyvät yhdessä:

 1. kaupassa on kolme tahoa,

 2. ovat arvonlisäveron (arvonlisäveron) maksajia,

 3. ne tunnistetaan myös yhteisön sisäisiä liiketoimia (alv-EU) varten kolmessa eri jäsenvaltiossa, jotka liittyvät tiettyyn tavaroiden luovutukseen,

 4. kauppa tapahtuu seuraavasti - ensimmäinen luovuttaa tavarat suoraan tilauksen viimeiselle, ja tavaran toimitus tapahtuu ensimmäisen ja toisen sekä toisen ja viimeisen järjestyksessä,

 5. Ensimmäinen arvonlisäveron maksaja lähettää tai kuljettaa toimituksen taikka toinen arvonlisäveron maksaja kuljettaa sen tai kuljettaa sen tämän puolesta yhden jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle.

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen on täytyttävä, jotta EU:n sisäinen liiketoimi voidaan toteuttaa.

Yksinkertaistettu menettely yhteisön sisäisille kolmiomaisille liiketoimille

Ottaen huomioon monet kolmikantakaupan yhteydessä ilmenevät ongelmalliset olosuhteet, lainsäätäjä loi yksinkertaistetun WTT-menettelyn. Se tarkoittaa arvonlisäveron selvitysmenettelyä yhteisön sisäisessä kolmiomaisessa liiketoimessa, joka koostuu siitä, että viimeinen arvonlisäveron velvollinen suorittaa arvonlisäveron toisen arvonlisäveron maksajan hänelle toimittamasta tavarasta, jos seuraavat ehdot yhdessä täyttyvät:

 1. toimitusta viimeiselle arvonlisäveron maksajalle edelsi välittömästi tavaroiden yhteisöhankinta toiselta arvonlisäveron maksajalta,

 2. toisella arvonlisäverovelvollisella, joka toimittaa tavarat viimeiselle arvonlisäveron maksajalle, ei ole toimipaikkaa sen jäsenvaltion alueella, johon kuljetus tai lähetys päättyy,

 3. toiseksi korkein arvonlisäveron maksaja käyttää samaa alv-tunnistenumeroa ensimmäiselle ja viimeiselle arvonlisäveron maksajalle, jonka hänelle on antanut muu jäsenvaltio kuin se, jossa kuljetus tai lähetys alkaa tai päättyy,

 4. viimeinen alv-maksaja käyttää sen jäsenvaltion arvonlisäverotunnistetta, johon kuljetus tai lähetys päättyy,

 5. Toinen arvonlisäverovelvollinen ilmoitti viimeisen arvonlisäveron maksajan olevan velvollinen maksamaan arvonlisäveron yksinkertaistetussa menettelyssä suoritetusta tavaran toimituksesta.

Yksinkertaistetussa menettelyssä lainsäätäjä totesi, että yhteisöhankintaa verotettiin toiseksi suurimmalla arvonlisäveron maksajalla.

Lisälaskuelementit yksinkertaistetussa menettelyssä

Lainsäätäjä olettanut (yksinkertaistetun menettelyn tapauksessa), että yhteisöhankinta oli verotettu toiseksi suurimman arvonlisäveron maksajan kanssa, viittasi tilanteeseen, jossa Puolan toiseksi suurin arvonlisäveron maksaja (alv-EU) myöntäessään lasku viimeiselle arvonlisäveron maksajalle, on velvollinen sisältämään perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 1. merkintä "alv: EY-lasku yksinkertaistettu PPA-lain 135–138 artiklan mukaisesti" tai "alv: EY-lasku, yksinkertaistettu direktiivin 2006/112 / EY 141 artiklan mukaisesti",

 2. ilmoitus siitä, että toimituksen veron maksaa viimeinen arvonlisäveron maksaja,

 3. kohdassa tarkoitettu numero. 97 sekuntia 10, jota hän soveltaa ensimmäiseen ja viimeiseen arvonlisäveron maksajaan,

 4. tilauksen viimeisen verovelvollisen arvonlisäverotuksessa käytetty tunnistenumero,

Jos toisaalta puolalainen veronmaksaja on liiketoimen kolmas osapuoli, hänen tulee saada myös lasku, joka sisältää yllä mainitut tiedot (yleisten EU-säädösten ja tilauksen toisen maan arvonlisäverolain mukaisesti verovelvollisen liiketoimista).

On syytä korostaa, että yksinkertaistettua WTT-menettelyä sovelletaan myös tilanteessa, jossa liiketoimen viimeinen kohde on oikeushenkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, vaan on arvonlisäveron EU-verovelvollinen (tunnistettu EU:n liiketoimien suorittamista varten). jäsenvaltio, jossa tavarat sijaitsevat kuljetuksen tai lähetyksen valmistumishetkellä).

Lisätiedot ALV-rekistereissä

Yksinkertaistettuun menettelyyn liittyvien mahdollisuuksien lisäksi lainsäätäjä otti käyttöön lisätietojen vaatimuksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja asetti vaadittavien tietojen tyypin riippuvaiseksi puolalaisen verovelvollisen tilauksesta yhteisön sisäisessä EU-kaupassa.

Puolan verovelvollisen on annettava ALV-rekisterissä seuraavat tiedot:

 1. jos hän on toinen verovelvollinen - sovittu korvaus yksinkertaistetussa menettelyssä toimituksista sekä viimeisen arvonlisäveron maksajan nimi ja osoite (juridinen henkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, on velvollinen maksamaan arvonlisäveron tästä liiketoimesta),

 2. jos se on viimeinen veronmaksaja:

 3. liikevaihto (ilman veron määrää) johtuen WTT:n toimituksesta hänelle ja tästä toimituksesta johtuvasta verosta, joka muodostaa hänen yhteisöhankintansa,
 4. toiseksi korkeimman arvonlisäveron maksajan nimi ja osoite.