Yrittäjän kontrollikirja - mikä se on?

Palvelus

Yrittäjien on säilytettävä erilaisia ​​asiakirjoja, joihin tulee sisältyä mm. kauppiaan valvontakirja. Mitä se tarkalleen ottaen on ja milloin se on suoritettava?

Yrittäjän hallinta

Taloudellisen toiminnan valvonta tapahtuu lain - Yrittäjälain säännösten perusteella. Pääsääntöisesti se suunnitellaan ja toteutetaan sen jälkeen, kun nimetyn yrityksen rikkomisen todennäköisyys on analysoitu. Tarkastukset käynnistetään useimmiten asianomaisten viranomaisten havaitsemien sääntöjenvastaisuuksien tai työntekijöiden tai kuluttajien ilmoitusten perusteella.

Muista, että jokaisesta suunnitellusta tarkastuksesta on pääsääntöisesti ilmoitettava etukäteen kyseiselle yrittäjälle. Jos asianmukaisilla varmistustoimilla pyritään estämään rikos tai rikkomus, tällainen ilmoitus ei kuitenkaan ole tarpeen.

Yrittäjän kontrollikirja

Art. 57 sek. 1–2 Yrittäjän oikeudet Yrittäjä pitää ja säilyttää tarkastuskirjaa sekä valtuutuksia ja tarkastuspöytäkirjoja istuimellaan. Tämä kirja on korvaamaton dokumentti, jonka täytyy näkyä yrityksessä heti ensimmäisestä tarkastuksesta lähtien. Sen säilytyspaikka on luonnollisesti yrittäjän kotipaikka.

Kaikenlaista liiketoimintaa harjoittava on velvollinen säilyttämään tarkastuskirjan lisäksi myös kaikki tarkastustoimintaan liittyvät asiakirjat, ts.

  • ilmoitukset valvonnan aloittamisesta;

  • tarkastuslaitoksen tietyille henkilöille myöntämät luvat suorittaa tarkastuksia;

  • ohjausprotokollat;

  • tarkastuksen jälkeisiin suosituksiin liittyvät asiakirjat, mukaan lukien kaikki hallinnolliset päätökset, jotka koskevat seuraamusten määräämistä yrittäjälle;

  • yrittäjän valitukset jälkitarkastuspäätöksistä ja kaikista hallinnollisista päätöksistä.

Tarkastuskirja voidaan säilyttää sekä paperi- että sähköisessä muodossa. Yrittäjälle ei ole esteitä näiden kahden ratkaisun käyttämiselle - perinteisessä kirjan muodossa on alkuperäiset asiakirjat, kun taas sähköisessä muodossa niiden digitaaliset kopiot. On syytä lisätä, että sähköinen lomake on erityisen hyvä ratkaisu laajaa toimintaa harjoittaville yrityksille, joiden sivuliikkeet sijaitsevat eri puolilla maata tai maailmaa - yrittäjällä on pääsy täsmälliseen valvontadokumentaatioon mistä tahansa ja periaatteessa milloin tahansa . Digitaalinen tilintarkastuskirja on kuitenkin suojattava asianmukaisesti.

Mitä Yrittäjän tarkastuskirjassa on?

Tarkastuskirjassa on oltava merkinnät, mukaan lukien:

  • tarkastusviranomaisen nimeäminen,

  • tarkastusluvan nimeäminen,

  • suoritetun tarkastuksen aineellinen laajuus,

  • tarkastuksen alkamis- ja päättymispäivät.

Lainsäätäjä ei kuitenkaan esittänyt mallia tai muotoa, jota tilintarkastuskirjaa laadittaessa tulee käyttää - tämä koskee sekä kirjallista että perinteistä muotoa. Tässä suhteessa yritystä johtavalla henkilöllä on täysi vapaus ja vapaus. Tarkastuskirja voi siksi olla kansioiden, erillisen paperikirjan tai jopa kansion tai tiedostosarjan muodossa tietokoneella. Käytännössä se on taulukon muodossa, jossa on yksittäisiä sarakkeita tarvittavien tietojen syöttämiseen.

Yrittäjän tarkastuskirja - kuinka kauan sitä tulee säilyttää?

Yrittäjän määräysvalta voidaan aloittaa periaatteessa milloin tahansa. Tästä johtuen tilintarkastuskirjan pitämisvelvollisuus on toistaiseksi voimassa oleva - se kestää niin kauan kuin kyseistä taloudellista toimintaa harjoitetaan. Tietenkin tarkastuskirjan velvollisuus lakkaa sen valmistuttua.

Yrittäjän kontrollikirja - mitä velvoitteita?

Tilintarkastuskirjan pitäminen ja säilyttäminen on jokaisen yrittäjän ensisijainen vastuu. Hänen on kuitenkin muistettava, että kirja on esitettävä jokaisen tarkastajan pyynnöstä - myös silloin, kun kyse on monta vuotta aikaisemmin suoritetuista tarkastuksista, joissa ei ilmennyt sääntöjenvastaisuuksia.

Mutta entä jos yrittäjälle tehdään useita tarkastuksia samanaikaisesti, esimerkiksi vero- ja toimilupatarkastukset? Tässä tilanteessa on yleensä mahdotonta asettaa kirjausketjua kaikkien tilintarkastajien saataville. Toisaalta, jos tietty yritys pitää kirjaa kahdessa muodossa (kirjallisena ja digitaalisena), kukin rekisterinpitäjä voi saada pääsyn kirjaan eri muodoissa. Yrittäjällä ei tietenkään ole velvollisuutta pitää tilintarkastuskirjaa useissa muodoissa - lainsäätäjä vaatii vain yhden kopion kirjasta. Tässä tapauksessa otetaan käyttöön poikkeus velvollisuudesta esittää kirja tarkastajan pyynnöstä edellyttäen, että se on tällä hetkellä toisen toimivaltaisen tarkastuselimen hallussa. Muista kuitenkin, että yrittäjän on esitettävä kirja 3 työpäivän kuluessa sen palautuspäivästä - tämä velvollisuus tulee suorittaa tarkastuslaitoksen toimipaikassa. Ongelmien välttämiseksi tällaisessa tilanteessa kannattaa olla digitaalisessa muodossa oleva kirja, joka voi olla monen valvontayksikön saatavilla samanaikaisesti ja vain sähköisen viestinnän avulla.

Yrittäjän tarkastuskirja – mitä tarkastuslaitos voi tehdä?

Tiedämme jo, että yrittäjän on toimitettava tarkastuskirja jokaisen valvontaviranomaisen pyynnöstä - tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tarkastajalla olisi oikeus viedä se toimipaikan ulkopuolelle. Kirja on asetettava saataville yrittäjän toimipaikalla tai poikkeuksellisesti valvontaviranomaisen toimipaikalla, mutta hänen valvoman tai nimeämän työntekijän läsnä ollessa. Tällaisella sääntelyllä pyritään estämään tarkastajien mahdolliset väärinkäytökset, esimerkiksi lisäämällä vääriä tietoja aikaisempiin tarkastuksiin tai tuhoamalla olemassa olevia asiakirjoja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrittäjän tarkastuskirja - mitä seuraamuksia?

Osoittautuu, että Puolan lainsäätäjä ei ole lisännyt yrittäjälakiin säännöksiä, jotka liittyvät tilintarkastuskirjan hallussapitoa koskevien säännösten rikkomiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilintarkastuskirjan pitämis- ja päivitysvelvollisuuden rikkomisesta ei seuraa seuraamuksia. Toisin sanoen tällainen dokumentointi on pakollinen, mutta sen toteuttamatta jättämisellä ei ole seurauksia ainakaan itse tilintarkastajille.

Vastaava tilanne koskee myös tilintarkastuskirjan esittämättä jättämistä rekisterinpitäjän pyynnöstä. Jos elinkeinonharjoittaja ei noudata tätä velvoitetta, sääntelyelimellä ei ole laillisia keinoja rangaista tällaista henkilöä. Siksi yrittäjää ei voida tehokkaasti pakottaa esittämään valvontakirjaa varsinkaan silloin, kun on epäilyksiä hänen puoleltaan petoksesta. On kuitenkin muistettava, että tässä tilanteessa tarkastajat voivat kuvata kirjan esittämättä jättämisen jälkitarkastusraportissa, mutta tällä ei voi olla vaikutusta meneillään olevan tarkastuksen osana suoritettuun toimintaan. Mielenkiintoista on, että tällainen tilanne tulee tapahtumaan myös silloin, kun yrittäjä antaa täysin tyhjän valvontakirjan, vaikka hänet oli aiemmin tarkastettu.

Huolimatta siitä, että valvontaelin ei pysty rankaisemaan yrittäjää valvontakirjan puuttumisesta tai esittämättä jättämisestä, asianomaiset veroviranomaiset voivat tehdä sen. Art. Verorikoslain 83 §:n mukaan tarkastustoimintaan, verovalvontaan, tulli- ja verovalvontaan, tilintarkastukseen tai tilintarkastustoimintaan valtuutettu henkilö estää tai estää, erityisesti joka ei tämän vaatimuksesta esitä kirja tai muu harjoitettua liiketoimintaa koskeva asiakirja tai kirja tai muu asiakirja on tuhottava, vahingoitettava, tehtävä hyödyttömäksi, piilotettava tai poistettava sakolla, joka on enintään 720 vuorokausimaksua. Jos kyseessä on vähäinen rikos, tämän teon tekijälle tuomitaan sakko verorikoksesta.

Käytännössä tarkastajat voivat siis ilmoittaa asianomaisille veroviranomaisille tarkastuskirjan puuttumisesta tai esittämättä jättämisestä, mikä johtaa verorikosmenettelyn aloittamiseen.

Korkeimman oikeuden tuomio 19.6.2002 (asiakirjaviitenumero V KKN 454/00):
Rekisterinpitäjien epäsuotuisaa, viljelemätöntä tai jopa töykeää kohtelua ei voida pitää tyhjentävänä käytöksenä, verbimerkki "tekee sen vaikeaksi" pykälän mukaan. Siviililain 83 § Loppujen lopuksi pykälässä tarkoitettu verorikos. Rikosprosessilain 83 § on estää tai estää valtuutetun henkilön virkatoiminnan suorittamista. Esimerkiksi laissa mainitaan täytäntöönpanotoimet, jotka turhauttavat tai vaikeuttavat sitä. Näitä ovat: kirjan esittämättä jättäminen, sen tuhoaminen, vahingoittuminen, käyttökelvottomaksi tekeminen, piilottaminen tai poistaminen. Näin ollen se ei ole kirjan esittämisestä kieltäytymistä, sillä hetkellä läsnä olevan määräysvallassa olevan yksikön työntekijän kyvyttömyyttä esittää sitä tai määräysvaltaa käyttävälle taholle osoitettua pyyntöä kirjallista erittelyä esitettävistä asiakirjoista ja tällaisen esittelyn päivämäärä.

Epäilemättä taiteen mielessä. Kauppayhtiölain 83 pykälä ei myöskään ole tarkastuksen kohteena olevan huoneen vaihtaminen, vaikka se yleensä aiheuttaa tilapäistä hämmennystä ja aiheuttaa tilapäisesti hankalan tilanteen

Yrittäjän kontrollikirja - tiivistelmä

Yrittäjän tarkastuskirja on tietyssä yrityksessä tehtyjen tarkastusten dokumentaatiokokoelma. Velvollisuus saada se ja päivittää se on jokaisen yritystoimintaa harjoittavan vastuulla. Tarkastuskirja voidaan säilyttää sekä paperi- että sähköisessä muodossa. Yrittäjä ei saa pitää kirjaa tai kieltäytyä antamasta sitä tarkastajan käyttöön, mutta hän joutuu tällöin verovelvollisuuteen sakkojen muodossa.