Toteutus pankkitililtä

Palvelus

Pahin seuraus omien velkojen maksamatta jättämisestä on ulosottomiehistö pankkitililtä. Tällaiseen tilanteeseen joutuminen on epämiellyttävää paitsi velalliselle itselleen, myös velkojalle, joka vaatii velkojaan. Lainvoimaisen tuomioistuimen tuomion mukaan velkoja voi hakea ulosottomieheltä rästien perintää velallisen omaisuudesta. Mutta entä jos hänellä ei ole tietoa pankkitilistään tai omaisuutensa arvosta?

Ulosottomiesten täytäntöönpanoa koskevat säännöt

Siviiliprosessilain (7971 §) säännösten mukaan velkojalla on oikeus määrätä ulosottomies etsimään velallisen omaisuutta korvausta vastaan. Ensinnäkin, jos velkojalla on tietoja velallisen omaisuudesta tai pankkitilistä, ne tulee ilmoittaa ulosottomiehelle. Muussa tapauksessa ulosottomiehen on hankittava tällaiset tiedot henkilökohtaisesti, esimerkiksi lähettämällä tiedusteluja useille valtion tai rahoituslaitoksille. Saatujen tietojen perusteella voidaan tunnistaa, onko velallisen omaisuudessa kiinteistöjä, irtaimia osia (esim. ajoneuvoja, koneita), jotka voidaan takavarikoida. Ulosottomiehiä kiinnostavat myös Kansaneläkelaitokselta saadut etuudet ja rahat pankkitileillä.

Hyödyllinen ratkaisu velallisten pankkitilejä etsiessä on Ognivo-järjestelmässä oleva tietokanta, jota tukee Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Tämä ratkaisu on suunniteltu tukemaan eri instituutioita, eli pankkeja, verotoimistoja, tullikamaria, kaupungin virastoja sekä ulosottomiehiä tehokkaassa ja nopeassa tiedonvaihdossa. Verkkosivuston kautta ulosottomiehet voivat lähettää pankeille tiedusteluja saadakseen tietoa, onko tietyllä henkilöllä omaa pankkitiliä. Tietojen saatavuutta varten on kuitenkin maksettava asianmukainen summa, jonka arvo riippuu lähetettyjen tiedustelujen määrästä - tästä syystä ulosottomies voi pyytää ennakkomaksua näiden kulujen kattamiseksi.

Art. 105 sek. 1 piste 2 lit. ł - Pankkilaki

"Pankki on velvollinen antamaan pankkisalaisuutta muodostavia tietoja vain tuomioistuimen ulosottomiehen pyynnöstä siltä osin kuin se on tarpeen ulosottomenettelyn, turvatoimien ja muun sen lakisääteisistä tehtävistä johtuvan toiminnan asianmukaisen suorittamisen kannalta."

Sen jälkeen kun on tunnistettu rahoituslaitos, jossa velallisella on pankkitili, seuraava askel on takavarikoida sille kertyneet varat. Art. Siviiliprosessilain 889 §:n 1 momentin mukaan ulosottomiehen on ulosoton suorittamiseksi lähetettävä asianomaiselle pankille ilmoitus velallisen pankkitilin hallussapidosta johtuvan rahasaatavan takavarikaatiosta. Takavarikon määrä koskee myös tilille kertyneitä varoja, jotka sisältävät säästöosuuden ulosottamisen kohteena olevan saamisen määrään asti täytäntöönpanokuluineen. Samalla ulosottomies kehottaa pankkia olemaan tekemättä ilman hänen suostumustaan ​​nostoja pankkitililtä takavarikoidun velan määrään asti, vaan siirtämään erääntyneen summan tililleen. Jos velan maksamisen estävät olosuhteet ovat pankin velvollisuus ilmoittaa ulosottomiehelle seitsemän päivän kuluessa.

Tärkeää on, että ulosottomies on myös velvollinen ilmoittamaan velalliselle hänen pankkitililtä saamistensa (mukaan lukien säästötalletus) takavarikosta pankille lähetetyn maksukieltoilmoituksen jäljennöksen perusteella.

Hyvä tietää!

Jos takavarikoitu pankkitili on ulkomaan valuutassa, pankki siirtää velan ulosottomiehelle Puolan valuutassa muutettuna Puolan keskuspankin ilmoittaman tämän valuutan ostokurssin mukaan velan ulosottomiehelle siirtämispäivänä.

Saattaa kuitenkin olla tilanteita, joissa täytäntöönpanomääräykset menevät päällekkäin saman velallisen pankkitilin kanssa. Jos tilille kertynyt summa mahdollistaa kaikkien saatavien kattamisen, pankki siirtää varat. Jos velkojen summa kuitenkin ylittää velallisen pankkitilillä olevat varat, pankki on velvollinen pidättämään tililtä nostot saatavien määrään asti ja ilmoittamaan asiasta välittömästi toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille. Jatkokäsittely ja saatavien maksaminen seuraa sen selvittämisen jälkeen, kuka ulosottomiehen on toimivaltainen jatkamaan asian käsittelyä §:n mukaan. 7731 mainittu yllä laki.

Ulosotto ulosottoviranomaisen täytäntöönpanon ulkopuolelle

On hyvä tietää, että kaikki velallisen pankkitilille kertyneet varat eivät aina ole täytäntöönpanon alaisia. Siviiliprosessilaissa säädetään kahdesta tilanteesta, joissa nostoja tililtä ei ole kiellettyä sen takavarikointihetkellä:

  • velallinen työllistää liiketoiminnassaan työntekijöitä, joille hän on velvollinen maksamaan palkkaa veroineen ja muineen lakisääteisinä rasitteineen tai
  • on velvollinen maksamaan elatusapua tai elatuseläkkeitä edellisen vuosineljänneksen keskimääräiseen palkkaan asti, kuten Tilastokeskuksen pääjohtaja on ilmoittanut Puolan tasavallan virallisessa lehdessä "Monitor Polski".

Tärkeää on, että edellä mainittuja etuuksia ei makseta suoraan velalliselle. Hän on velvollinen toimittamaan ulosottomiehelle jäljennöksen palkkalaskelmasta tai muusta luotettavasta todisteesta - palkan tai täytäntöönpanotodistuksen osalta, jossa todetaan velallisen velvollisuus maksaa elatusapua tai eläkettä. Toisaalta pankki suorittaa ulosottomiehen luvan perusteella maksuja näihin etuuksiin oikeutettujen eli työntekijöiden käsiin.

Pankkilaissa on erilainen rajoitus, joka koskee velallisen pankkitileille kertyneiden varojen ulosottomenettelyä. 54 sek. 1. Edellä mainitun mukaisesti lakisääteiset varat, jotka sijaitsevat osoitteessa:

  • Säästötili,
  • säästö- ja sekkitilit,
  • määräaikaistalletustilit,

- ovat vapautettuja ulosmittauksesta tuomioistuimen (tai hallinnollisen) täytäntöönpanomääräyksen perusteella enintään kolme kertaa yrityssektorin keskipalkkaan. Tämän arvon määritysperusteena on Tilastokeskuksen pääjohtajan ilmoittama palkkio täytäntöönpanomääräyksen antamispäivää välittömästi edeltävältä ajalta.

Huomio!

Pankkilain säännösten mukainen rajoitus koskee vain yksityishenkilöiden pankkitilejä, ei yritystilejä.

Edellä esitetyistä seikoista voidaan päätellä, että ulosottorikoksesta ei ole helppoa välttyä, jos velkoja lainvoimaisen tuomion perusteella määräsi erääntyneen velan perintään. Käytännössä ulosottomies voi viipyä loputtomiin, mutta sen seurauksena kukaan velallinen ei voi välttyä täytäntöönpanolta.