Käyttöomaisuuden myynnin selvitys ja toiminnan keskeyttäminen

Verkkosivusto

Usein veronmaksajien kohtaama ongelma liiketoiminnan keskeyttämisen aikana on käyttöomaisuuden myynnin selvitys. Epäilykset koskevat lähinnä sitä, voiko verovelvollinen myydä omaisuutta keskeytyksen aikana ja onko hänen maksettava veroa tästä liiketoimesta. No, asia ei ole ollenkaan niin monimutkainen, ja löydät yksityiskohtaisen selityksen alta!

Toiminnan keskeyttäminen - mitä yrittäjä voi tehdä?

Yrittäjää elinkeinotoiminnan keskeyttämisen aikana koskevat säännöt sisältyvät lakiin - Yrittäjälaki. Yleisissä säännöksissä kuvataan tilanteet, joissa verovelvollinen voi keskeyttää toiminnan, sekä häntä sillä hetkellä koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Pääsääntöisesti yrittäjä ei voi yrityksen keskeyttämisen aikana harjoittaa taloudellista toimintaa ja ansaita tällä tilillä juoksevia tuloja. Kaikki toimenpiteet eivät kuitenkaan osoita elinkeinotoiminnan harjoittamista, sillä verovelvollisella on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on täytettävä, jotta se turvaa tai ylläpitää tulonlähdettä tulevaisuudessa. Liiketoiminnan keskeyttämisen aikana yrittäjä:

  • voi periä saamisia ja on velvollinen suorittamaan ennen keskeytystä syntyneet velvoitteet,
  • voi myydä omaa käyttöomaisuuttaan ja laiteosia,
  • on oikeus tai velvollisuus osallistua ennen keskeyttämistä harjoittamaansa toimintaan liittyviin tuomioistuin-, vero- ja hallintomenettelyihin,
  • täyttää kaikki laissa säädetyt velvollisuudet,
  • voi saada taloudellista tuloa - myös toiminnasta, joka on suoritettu ennen liiketoiminnan keskeyttämistä,
  • voidaan tarkastaa elinkeinotoimintaa harjoittavalle yrittäjälle säädetyin ehdoin.

Yrittäjällä on oikeus myydä käyttöomaisuutta ja kalustoa, vaikka hän olisi keskeyttänyt toimintansa.

Käyttöomaisuuden myynnin ja toiminnan keskeyttämisen selvitys

Koska on jo todettu, että yrittäjällä on oikeus myydä käyttöomaisuutta taloudellisen toiminnan keskeyttämisen aikana, on tarpeen täsmentää, miten se tulee käsitellä. Myyntitulon määrittämiseksi on ilmoitettava verovelvolliselle omaisuuden myynnistä aiheutuneiden verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen määrä.

Tuloverosäännösten mukaan verotuksessa vähennyskelpoinen hankintameno yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä on niiden alkuarvo vähennettynä jo tehdyillä poistoilla.

Liiketoiminnan keskeyttämisen seurauksena käyttämättä jääneestä omaisuudesta ei pääsääntöisesti tehdä poistoja - yritystoiminnan keskeytyskuukautta seuraavasta kuukaudesta alkaen. Toisin sanoen toiminnan keskeyttäminen johtaa poistoajan pysähdykseen, eli alaskirjausten lopettamiseen ja niiden kirjaamiseen kuluihin.

Tärkeää on, että elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ei vapauta verovelvollista verokirjanpidosta, joka sisältää lain - Yrittäjälain säännösten sallimat taloudelliset tapahtumat. Käyttöomaisuuden myynnin selvitys tulee kirjata KPiR:ään sillä tilityskaudella, jonka aikana kauppa tehtiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tuloveron ennakkomaksu toiminnan keskeyttämisen yhteydessä - onko se tarpeen?

Toinen mieleen jäävä kysymys on, onko tarpeellista maksaa tuloveron ennakkoa siltä ajalta, jolloin käyttöomaisuus on myyty? No ei - koska yrittäjä on vapautettu tuloveron ennakon maksamisesta elinkeinotoiminnan keskeytymisen aikana. Jos yrityksen keskeyttäminen jatkuu sen verovuoden loppuun, jonka aikana myynti tapahtui, niin saadun tulon määrä selvitetään verovirastolle toimitettavassa vuosittaisessa veroilmoituksessa. Muussa tapauksessa nämä tulot tulee sisällyttää ennakkomaksun laskemiseen ensimmäisen kuukauden ajalta liiketoiminnan aloittamisen jälkeen.

Muista maksaa ALV!

Myydessään käyttöomaisuutta elinkeinotoiminnan keskeytymisaikana aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia maksamaan myynnin arvonlisäveron. Syy tähän ratkaisuun on se, että toiminnan keskeyttäminen ei vaikuta verovelvollisen arvonlisäveroasemaan. Tässä tapauksessa käyttöomaisuuden myynti on selvitettävä ja tämä tapahtuma näytettävä lähetetyssä JPK_V7-tiedostossa siltä ajalta, jolloin tapahtuma tapahtui.