Toimiiko työturvallisuuspalvelu jokaisella työpaikalla?

Palvelus

TTT-palveluun (työterveys- ja työturvallisuuspalvelut) ja sen toimintaan sovelletaan 1999/2004 säännöksiä. 23711 työlain ja ministerineuvoston 2. syyskuuta 1997 antaman asetuksen työterveys- ja turvallisuuspalvelusta (Lakilehti nro 109, kohta 704, sellaisena kuin se on muutettuna). Palvelun päätehtävänä on ennaltaehkäisevä toiminta työperäisten vaarojen ehkäisemiseksi, työolojen parantamiseksi ja työnantajan neuvomiseksi työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Työlaki määrittelee kaksi TTT-palvelun mahdollisuutta: perustamalla tai uskomalla sen tehtävien suorittamiseen.

Työterveys- ja turvallisuuspalvelu ja työntekijöiden määrä

Yli 100 työntekijän työnantajien on perustettava työterveys- ja turvallisuuspalvelu. On huomionarvoista, että 100–600 työntekijän työllistämisessä työnantajien on perustettava yksikkö (yksi tai useampi) työterveyshuollon työntekijän kanssa, joka voidaan työllistää osa-aikaisesti. Tilanteessa, jossa he työllistävät yli 600 työntekijää, tulee työllistää vähintään 1 työterveyshuollon työntekijä 600 työntekijää kohden.

Kun yrityksessä työskentelee alle 100 henkilöä, voidaan työterveyshuollon tehtävät uskoa toisessa työssä työskentelevälle työntekijälle (työlain 23711 §). Joissain tapauksissa palvelun tehtäviä voi suorittaa työnantaja itse tai ulkopuolinen asiantuntija.

Työterveys- ja turvallisuuspalvelu työnantajan henkilössä voi suorittaa tehtävän, kun:

  1. työllistää enintään 10 työntekijää tai

  2. työllistää enintään 20 työntekijää ja se on luokiteltu siihen toimialaan, jolle ei ole vahvistettu kolmatta riskiluokkaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutussäännösten mukaisesti,

  3. on asianmukainen pätevyys.

Riskiluokat määritellään työ- ja sosiaaliministerin asetuksessa työtapaturmien ja ammattitautien sosiaalivakuutusmaksun koron eriyttämisestä työtapaturmien ja niiden seurausten mukaan (Lakilehti 2016, kohta 1005 ).

Työnantajan, joka itsenäisesti suorittaa työterveyshuollon tehtäviä, tulee käydä kurssin tai seminaarin muodossa tai täyttää tämän palvelun kelpoisuusvaatimukset.

Terveys- ja turvallisuuspalvelun pätevyysvaatimukset

Työterveys- ja turvallisuuspalveluasetuksen 4 §:ssä määritellään työterveys- ja työturvallisuustyöntekijöitä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Työterveyshuollon työntekijät työskentelevät tietyissä tehtävissä ja heidän urapolkunsa on viisiportainen. Palvelutyöntekijä voi toimia pääasiantuntijana, erikoisasiantuntijana, asiantuntijana, ylitarkastajana ja tarkastajana. Työllistyminen tietyissä tehtävissä riippuu koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vähimmäisvaatimukset koskevat työskentelyä työsuojelutarkastajana ja se on työturvallisuusteknikon ammatin tutkinnon suorittaminen. Korkeampien tehtävien saavuttaminen työterveyshuollon palveluksessa liittyy virkaan työterveyshuollon palveluksessa. On huomioitava, että se lasketaan työsuhteen ajaksi erillisessä TTT-yksikössä. Myös koulutus on tärkeää, sillä korkeakoulusta valmistuneella on paremmat mahdollisuudet työsuojelussa.

Ulkopuolinen asiantuntija

Työntekijän poissa ollessa tai jos työnantajalla ei ole asianmukaista työturvallisuuspätevyyttä, palvelu voidaan siirtää ulkopuoliselle työsuojeluasiantuntijalle. On syytä muistaa, että Art. Työlain 207 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on aina vastuussa työpaikan terveydestä ja turvallisuudesta. Palkkaaessaan työsuojeluasiantuntijaa tehtaan ulkopuolelta, työnantajan tulee ensin tarkistaa hänen pätevyytensä. Tällaisella asiantuntijalla tulee olla vähintään työterveys- ja työturvallisuusalan korkeakoulututkinto tai alan jatko-opinnot sekä vähintään 1 vuoden työkokemus TTT-palvelusta. Työnantaja on myös velvollinen noudattamaan huolellisuutta yhteistyössä työpaikan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, koska hän ei voi työntekijöitä palkkaaessaan sallia työterveys- ja turvallisuusmääräysten rikkomista ja siirtää niistä vastuuta ulkopuoliselle asiantuntijalle.

Työnantaja on täysin vastuussa työterveydestä ja -turvallisuudesta yrityksessä.

Työterveyshuollon työntekijöiden tehtävät ja valtuudet

Kohdassa 2 sek. 2.9.1997 annetun määräyksen 1 §:ssä on yksityiskohtainen kuvaus työterveys- ja turvallisuuspalveluiden tehtävistä. On hyvä huomioida, että joillakin toimialoilla TTT-palvelulla voi olla lisätehtäviä, näin on silloin, kun työpaikalla on työterveys- ja työturvallisuustoimikunta.

On hyvä muistaa, että työterveyshuollon työntekijöillä on monia tehtäviinsä liittyviä valtuuksia. Työterveys- ja työturvallisuustyöntekijöiden tehtäviin kuuluu mm. työsuojelutarkastuksia, työterveys- ja työturvallisuusalan uhkien ja puutteiden poistamista hakeminen, alan työntekijöiden palkitsemista ja rankaisemista hakeminen työnantajalta terveydestä ja turvallisuudesta.