Ylityö - voiko työntekijä kieltäytyä?

Palvelus

Ylitöiden tekeminen työnantajan pyynnöstä on lain mukaan työntekijän vastuulla. Joissakin tapauksissa työntekijä voi kuitenkin kieltäytyä tekemästä ylitöitä.

Ylityö

Työlain säännökset rajoittavat ylitöiden tekemisen tarvetta määrittelemällä tilanteet, joissa ylitöitä saa tehdä. Se on sallittua vain, jos:

  • tarve suorittaa pelastusoperaatio ihmisten hengen tai terveyden suojelemiseksi, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi tai vian poistamiseksi,

  • työnantajan erityistarpeet.

Ylityötyötä hoitaessaan työnantajan on tehtävä se selkeästi ja työntekijän kannalta ymmärrettävästi. Ylitöiden tekeminen työnantajan ohjeiden noudattamisena on työntekijän vastuulla, sillä työlain mukaan työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan ohjeita.

Työlain 100 § 1 §

Työntekijä on velvollinen tekemään työnsä tunnollisesti ja ahkerasti sekä noudattamaan esimiehensä työtä koskevia ohjeita, jos ne eivät ole lain tai työsopimuksen vastaisia.

Ei ylityötä

Työntekijä voi kieltäytyä ylityöstä, jos hän kuuluu tähän työhön kiellettyyn tai rajoitettuun henkilöryhmään.

Ylityöt ovat ehdottomasti kiellettyjä seuraavissa tilanteissa:

  • yli 150 ylityötunnin kalenterivuodessa (työlain 151 § 3 §) - koskee työnantajan erityistarpeista johtuvaa ylityötä,

  • työntekijä, joka työskentelee työpaikalla, jossa terveydelle haitallisten tekijöiden suurimmat sallitut pitoisuudet tai intensiteetit ylittyvät (työlain 151 §:n 2 momentti) - koskee ylitöitä työnantajan erityistarpeiden vuoksi,

  • raskaana olevat työntekijät (työlain 178 §:n 1 momentti),

  • alaikäiset työntekijät (työlain 203 §:n 1 momentti).

Ylityökielto koskee myös lasta hoitavaa työntekijää, kunnes hän täyttää 4 vuotta, ellei työntekijä suostu tekemään ylitöitä. Vain toinen vanhemmista tai huoltajista voi käyttää tätä oikeutta.

Myös vammaisten osalta määräykset kieltävät ylitöiden tekemisen, ellei:

  • vammainen työntekijä palkataan valvomaan,

  • työntekijälle ennaltaehkäiseviä tutkimuksia suorittava lääkäri ja hänen poissa ollessaan tätä henkilöä hoitava lääkäri sitoutuu olemaan soveltamatta kieltoa.

Sitten on mahdollista tehdä ylitöitä vammaisille työntekijöille.

Milloin työntekijä voi kieltäytyä tekemästä ylitöitä?

Työntekijä voi pidättäytyä työnteosta, mukaan lukien ylityöt, jos työolot eivät ole terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisia ​​ja muodostavat välittömän uhan terveydelle tai hengelle.

Työntekijä voi myös kieltäytyä tekemästä ylityötä tilanteessa, jossa ylityömääräys on annettu ehdottomasta ylityökiellosta huolimatta.

Ylityöstä kieltäytyminen on perusteltua myös, jos työnantajan määräys on vastoin sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteita eli sairaan perheenjäsenen hoitotarvetta. Riita-asioissa sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteita koskevan kysymyksen ratkaisee työtuomioistuin.

Työntekijän kieltäytymisen seuraukset

Työnantajan ohjeiden perusteeton kieltäytyminen, jonka ydin on ylityö, on työntekijän velvoitteiden rikkomista. Tästä syystä työnantaja voi rangaista työntekijää jollakin seuraavista seuraamuksista. Ylityöstä kieltäytyminen voi olla myös työsopimuksen irtisanomisen peruste.