Voiko työnantaja pakottaa sinut vuosilomaan?

Palvelus

Työntekijällä on työlain mukaan oikeus lomalle vuosittain. Pääsääntöisesti työnantajan tulee sallia työntekijän pitää hänelle kuuluva loma tiettynä vuonna. Lue ja ota selvää, voiko työnantaja pakottaa sinut lomalle?

On syytä muistaa, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. Työlain 152 §:n mukaan työntekijällä on oikeus vuosittaiseen, keskeytymättömään palkalliseen lomaan, jäljempänä "loma". Työntekijä ei voi luopua lomaoikeudestaan. Työntekijä voi siis pitää lomavapaan asianmukaisen lomahakemuksen jättämisen jälkeen työnantajan päätöksen sen myöntämisestä. On muistettava, että vapaat myönnetään työntekijöille vuodelle sovitun loma-aikataulun mukaisesti (työlain 163 §).

Voiko työnantaja pakottaa sinut lomalle?

Joskus työnantajat uskovat voivansa ohjeistaa työntekijän pitämään hänelle kuuluvan loman asettamassa määräajassa. Tosin Art. Työlain 161 §:n mukaan työnantaja on velvollinen myöntämään työntekijälle loman sinä kalenterivuonna, jona työntekijä sai oikeuden häneen, mutta edellä mainittuun säännökseen viittaaminen ei oikeuta työntekijän pakottamiseen lomalle.

Korkeimman oikeuden 25. tammikuuta 2005 antaman tuomion, viite nro. laki I PK 124/05: työnantaja on velvollinen myöntämään työntekijälle määrätyn kokoisen ja ajanjakson mukaisen lomavapaan vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, eikä työntekijä toisaalta saa luopua oikeudestaan ​​lomaan (vrt. 152 §). Työlain 2 §) eikä saa kieltäytyä ottamasta työlain säännösten mukaisesti myönnettyä lomaa. Vaikka työnantajan tulee suostua työntekijän lomahakemuksen ja lomasuunnitelman mukaiseen lomaan työpaikalla tavanomaista työskentelytapaa noudattaen, hän ei saa myöntää lomaa vastoin työntekijän odotuksia. Työnantajan määräys käyttää lomaa (paitsi alla kuvatut poikkeukset) ilman työntekijän suostumusta rikkoo työlaissa määriteltyjä vapaan myöntämissääntöjä. Työnantajalle, joka rikkoo lomavapaiden myöntämistä koskevia säännöksiä, voidaan määrätä Työsuojeluviraston määräämä rangaistus sekä sakko. Lomavapaiden myöntämistä rikkovista toimista työntekijät voivat ilmoittaa työlain vastaisesti Työsuojeluviranomaiselle.

Esimerkki 1.

Lomakauden ja tuotettujen materiaalien vähentyneen kysynnän vuoksi työnantaja päätti määrätä työntekijöilleen lomapäiviä. Hän määräsi kaikki työntekijät kirjaamaan lomahakemukset ajalle 1.7.2017-14.7.2017 ja määräsi heidät käyttämään pakollista lomaa. Edellä esitetyn perusteella on todettava, että työnantaja on rikkonut työlain säännöksiä työntekijävapaiden osalta. Se ei voi määrätä työntekijöitä ottamaan lomaa kuulematta heitä ja vastoin heidän odotuksiaan.

Milloin työnantajan tulee ohjeistaa työntekijää ottamaan lomavapaa? - poikkeuksia

Korkeimman oikeuden 2.9.2003 antaman tuomion, viite nro. laki I PK 403/02: taiteen tarjoaminen. Työlain 168 §:ssä todetaan, että loma-aikataulun mukainen käyttämättä jäänyt loma on myönnettävä työntekijälle viimeistään seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Tällöin työnantajalla ei ole velvollisuutta sopia työntekijän kanssa vapaan ottopäivästä, vaan hänen on myönnettävä hänelle vapaata edellä tarkoitetussa säännöksessä mainitussa ajassa. Myöntäminen taiteen perusteella. Työlain 168 §:n mukaan edellisten vuosien vuosiloma seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei vaadi työntekijän suostumusta, myös silloin, kun työsopimuksen irtisanomisaika kuluu samaan aikaan. Se, että kantaja käyttää jäljellä olevaa lomaa irtisanomisajan aikana, ei aiheuta vaatimusta rahavaroista.

Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen poikkeuksista, joissa työnantaja voi pakollisesti lähettää työntekijän lomalle, on hänen mahdollisuus käyttää jäljellä oleva loma irtisanomisajan aikana. Työntekijä on siis velvollinen pitämään loman tänä aikana, jos työnantaja sen myöntää. Korkeimman oikeuden 25. tammikuuta 2005 antaman tuomion, viite nro. laki I PK 124/05: Työnantaja voi lähettää työntekijän jäljellä olevalle lomalle, vaikka työnantaja ei siihen suostuisi.

Toinen poikkeus, kun työnantaja voi lähettää työntekijän pakkovapaalle, on vapaan käyttö irtisanomisajan aikana, mutta suhteessa sen vuoden työaikaan, jolta loma on maksettava.

Esimerkki 2.

Työntekijä sai 30.4.2018 irtisanomisilmoituksen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisilmoituksessa työnantaja ilmoitti, että työntekijän tulee käyttää vuodelta 2017 jäljellä oleva vapaa irtisanomisajan 1.5.2018-18.5.2018 välisenä aikana ja myönsi sitten työntekijälle lomaa vuodelta 2018 ajanjakson suhteessa. työstä hänessä. Edellä esitetyn perusteella työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja käyttää lomavapaa työsopimuksen irtisanomisen sisällön mukaisesti.

Onko sinulla kysyttävää? Kysy asiantuntijaltamme! Päivittäiset online-vinkit! Kysy kysymys TIIMI
wFirma.pl

Kannattaa myös lainata korkeimman oikeuden 26.4.2011 antamaa tuomiota, tiedosto nro. Laki II PK 302/10, jonka mukaan: loman myöntäminen työntekijälle irtisanomisajan aikana (työlain 1671 §) riippuu vain työnantajan tahdosta, jota työntekijä ei voi vastustaa. Vapautus työntekovelvollisuudesta työsopimuksen irtisanomisajan aikana voi perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tämän jälkeen työsuhteen osapuolten välillä tehdään lisäsopimus. Jos tällainen sopimus ei merkitse työntekijän velvollisuutta käyttää lomavapaata työn suorittamatta jättämisen aikana, työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää käyttämään lomaa tänä aikana.

Edellä mainitun valossa kannattaa muistaa, että työnantajan, joka on päättänyt irtisanoa työntekijän työstä ja lähettää hänet lomalle irtisanomisajan aikana, tulee muistaa oikea järjestys. Siksi työntekijän tulee ensin käyttää työnantajan hänelle myöntämää lomavapaata ja ilmoittaa sen jälkeen työntekijän työstä irtisanomisen päivämäärät.

On huomattava, että työtarkastajan lakiosaston (viitenumero GNP-110-4560-46 / 07 / PE) kanta poikkeaa korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä esitetystä kannasta. Tämän kannan mukaan työnantaja ei voi pakottaa työntekijää pitämään lomavapaata kuulematta häntä ja työnantajalle sopivana ajankohtana. Poikkeuksena on vaatimus, jonka mukaan työntekijän on käytettävä irtisanomisajan vapaata tai käyttämättä jäänyt loma, jota hän ei ole käyttänyt edelliseltä vuodelta 30.9. mennessä.

Yhteenvetona on syytä korostaa, että työlaissa on työntekijöille oikeus vuosittaiseen, keskeytymättömään palkalliseen lomaan, josta työntekijä ei voi luopua. Työnantajan tulee myöntää työntekijälle lomaa tiettynä kalenterivuonna työpaikalla sovitun lomaaikataulun ja lomatoiveiden mukaisesti. Työntekijän tulee pitää loma viimeistään seuraavan vuoden syyskuun 30. päivänä. Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää käyttämään jäljellä olevaa lomaa, hän voi vain ilmoittaa ja muistuttaa loman pitämisen tarpeesta. Mahdollisuudesta pakottaa työntekijä lomalle on kaksi eri näkemystä. Edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan työnantaja voi pakottaa työntekijän käyttämään jäljellä olevan vapaan 30.9. mennessä, mutta työntekijän ei siihen tarvitse suostua. Työsuojelutarkastajan lakiosaston kannan mukaan edellä mainittua lomavapaan pakollista käyttöä ei kuitenkaan voida hyväksyä ilman työntekijän suostumusta ja hakemusta. On hyvä muistaa poikkeukset, joissa työnantaja voi määrätä työntekijän vapaan käyttöön eli loman tai myöhästyneen loman irtisanomisajan aikana.